Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

ZAPOJENí SVĚTELNÉHO OBVODU V MíSTNOSTI - VSTUPNí TEST

ZAPOJENí SVĚTELNÉHO OBVODU V MíSTNOSTI - VSTUPNí TEST

 1. Z uvedených zdrojů světla vyberte ty, které využívají ke své činnosti elektrickou energii :

 1. petrolejová lampa

 2. výbojka 3. žárovka

 4. svíčka 39591hpy29cce1l

 5. doutnavka

 6. louč

 7. zářivka

 

 1. Jaký druh el. napětí a jaké velikosti je v zásuvkách a světelných rozvodech našich domácností ? pc591h9329ccce

 1. 230 V stejnosměrných

 2. 230 V střídavých

 3. 400 V stejnosměrných

 4. 400 V střídavých

 

 1. Při pohledu zpředu na zásuvku uvidíme kolík, a pod ním dvě zdířky. Který vodič kde připojujeme ?

 

 1. Vlevo fázový, vpravo nulový, na kolík zemnicí vodič

 2. Vlevo zemnicí,vpravo fázový, na kolík nulový vodič

 3. Vlevo nulový, vpravo zemnicí, na kolík fázový vodič

 4. Způsob zapojení závisí na druhu připojeného spotřebiče

 

 1. Které prvky el. obvodu použijeme, chceme – li zapojit světelný obvod v bytě ?

 1. zvonek

 2. pojistka

 3. elektromotor

 4. žárovka

 5. vypínač

 6. zásuvka

 7. zdroj (baterie)

 8. indukční cívka

 9. přepínač

 10. odporoý potenciometr (ztlumovač)

 

 1. Ke každé z uvedených veličin přiřaďte příslušnou jednotku :

El. napětí farad

El. proud kelvin

El. odpor volt

Indukčnost siemens

Kapacita kandela

Svítivost ampér

Teplota ohm

Vodivost henry

VÝKLAD

V dnešní hodině si řekneme něco o elektrických spotřebičích, se kterými se můžete v domácnostech setkat; o bezpečnosti při manipulaci s elektrickým zažízením a ochraně před úrazem el. proudem. A po zkladním bezpečnostním školení si sami zkusíte zapojit jednoduchý světelný obvod.

Elektrické spotřebiče jsou zařízení, ve kterých se elektrická energie přeměňuje na energii světelnou, tepelnou, mechanickou nebo akustickou. Všechny spotřebiče musí splňovat požadavky na funkci, trvanlivost a snadné čištění; jejich obsluha musí být jednoduchá a bezpečná. Každý spotřebič je označen štítkem, který obsahuje obvykle značku výrobce, provozní napětí (ve voltech), příkon (ve wattech), typové označení výrobku a další údaje.

Při první práci s el. spotřebičem dáváme zvýšený pozor a při při jakékoli manipulaci ho nejdříve vypneme ze sítě.

Základní předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou stanoveny v Zákoníku práce, podle něhož jsou všichni pracovníci – učitelé, žáci i studenti – povinni dodržovat bezpečnostní předpisy během výuky. Tyto předpisy jsou stanoveny zejména v příslušných normách (ČSN, ISO, DIN) – vždy pro jednotlivý druh činnost a jednotlivá zařízení, na kterých se pracuje (např. pracovní prostory, stroje, zařízení, způsoby používání jednotlivých výrobků a jejich obsluha, atd.). Kromě norem jsou bezpečnostní požadavky stanoveny i v ostatních právních předpisech – tj. v zákonech, vyhláškách, apod.

Zásady bezpečnosti práce na el. zařízeních

Při stálém nárustu mechanizace a automatizace s využitím elektrické energie je nutné, abychom si nebezpečí úrazu el. proudem uvědomovali již od mládí, a osvojili si základní návyky, vedoucí k omezení vyniku takovýchto úrazů. K těm základním patří :
 • Nedotýkej se živých vodivých částí ani drátů na zem spadlých, a nepřibližuj se k nim.

 • Pojistky nikdy neopravuj, ale vyměň vždy celé pojistkové vložky.

 • Vypni okamžitě el. zařízení, které probíjí nebo je uvolněné.

 • Nelez na sloupy el. vedení ani na stromy, které jsou v jejich blízkosti.

 • Nehrej si v blízkosti el. zařízení a vedení VVN, ani tam nepouštěj draky.

 • Vyřaď z provozu vadné přívodní šňůry a ostatní el. zažízení.

 • Užívej jen přezkoušené el. spotřebiče s dokonalou izolací, a přemisťuj je odpojené od sítě.

 • Drobné opravy, jako je např. výměna žárovky, přívodní šňůry domácího spotřebiče, apod., prováděj výhradně až po odpojení od sítě .

Bezpečnostní opatření můžeme rozdělit na :

 1. Technická - el. spotřebiče bývají opatřeny izolací v takovém provedení, aby byl nebezpečný dotyk živých částí při běžném provozu vyloučen.

 2. Organizační – při práci na el. zařízení používají vyškolení odborníci speciální ochranné pracovní pomůcky, jako jsou např. gumové rukavice, izolované nářadí, apod. Mimo to bývají na el. zařízeních vylepeny výstražné tabulky, které upozorňují na nebezpečí poškození či úrazu el. proudem.

Příklady výstražných tabulek :

Prvky elektrických zařízení :

Kreslení schémat se řídí opět závaznými pravidly – normami, aby je každý, kdo je s nimi seznámen, mohl používat a podle nich na el. zařízení pracovat. V praxi se používají značky pro : a) situační schémata elektrických zařízení,

b) elektrotechnická schémata.

Situační schémata rozvodu jsou stavební výkresy půdorysů objektů, popřípadě jejich částí (např. jednotlivých pater budov), se zakreslením rozmístění el. rozvodů a zařízení. Kreslí se obyčejně v měřítku 1:50 a 1:200.

Značky pro elektrotechnická schémata se používají ke kreslení schémat, znázorňujících propojení prvků el. obvodů. Zde je ukázka nejčastěji užívaných schématických značek :

Pohyblivé přívody elektrické energie

K připojení el. spotřebičů k domovnímu rozvodu se používají pohyblivé přívody a prodlužovací šňůry. Ty musí být vždy třížilové.

Šňůry mají izolaci z pryže nebo PVC, jádro mají spletené z tenkých měděných drátků, aby byly dokonale ohebné. Podle druhu izolace a jádra se značí CYLY, CYH, CGLG apod.

Kabely jsou izolované vodiče ve společném obalu. Mají zpravidla větší počet vodičů ( 2, 3, 4, 6, 9 i více).

Nulovací můstek je instalován na elektroměrových deskách a rozvaděčích, a slouží k připojení a vyvedení ochranných vodičů. Jeho rozpojitelnost usnadňuje měření instalace.

Objímka má dva kontakty, které jsou od sebe vzájemně odizolované. Správnou instalací objímky předcházíme nežádoucím úrazům el. proudem, které mohou vzniknout např. při výměně žárovky nebo pojistky, apod.

Zásuvky se používají k vnějšímu připojení přenosných el. spotřebičů k síti, a to tak, že při pohledu zpředu je ochranný kolík vždy nahoře,na levou zdířku je připojen vždy fázový vodič.

Při ochraně nulováním se připojuje zelenožlutý vodič nejdříve k ochrannému kolíku zásuvky, a pak bez přerušení k pravé zdířce.

Při ochraně zemněním připojíme k ochrannému kolíku zásuvky tzv. zemnicí vodič (zelenožlutý), na pravou zdířku nulový vodič (světle modrý) a na levou zdířku fázový vodič (černý nebo hnědý).

Vidlice slouží k připojení pohyblivých přívodů do zásuvek, a musí dodržet umístění fázového, nulového a ochranného vodiče, tak jako na zásuvce. Druhý konec šňůry je trvale zapojen ve spotřebiči, nebo je na něj napojena přístrojová nástrčka.

K prodloužení pohyblivých přívodů používáme prodlužovací šňůru, na jejímž jednom konci je připojena vidlice a na druhém konci spojovací zásuvka.Norma uvádí, že prodlužovací šňůry mohou být maximálně 50 m dlouhé, a vždy třížilové.

Potřebujeme – li připojit na jednu zásuvku více spotřebičů, použijeme rozbočovací zásuvku. Musíme dát ale pozor na maximální odběr proudu, jehož hodnota nesmí překročit 10 – 16 A, podle typu zásuvky a nainstalovaného vedení.