Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Elektrotechnika - MATERIáLY V ELEKTROTECHNICE

VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKá

KATEDRA ELEKTROTECHNOLOGIE

LABORATORNí CVIČENí Z PŘEDMĚTU

Elektrotechnika - MATERIáLY V ELEKTROTECHNICE

3

NáZEV ÚLOHY :

  1. MĚŘENí A VYHODNOCENí TEPLOTNí ZáVISLOSTI

ODPORU TERMISTORU.  1. MĚŘENí V -A CHARAKTERISTIKY ŽáROVKY A VARIáTORU.

 

 

 

ZADáNí ÚLOHY :

 

  1. U předložených vzorků termistorů zjistit v předepsaném rozmezí teplot 31111emz27qco9j

průběhy teplotních závislostí odporu, stanovit koeficienty náhradní materiálové funkce a pro zvolené teploty stanovit teplotní součinitel odporu.

 

 

  1. U předloženého vzorku variátoru zjistit průběh voltampérové charakteristiky

a stanovit oblast napětí v nichž variátor pracuje jako stabilizátor proudu.

Porovnat voltampérovou char. variátoru a žárovky.

 

 

MĚŘENO DNE : ATMOSF. TLAK : TEPLOTA OKOLí : REL. VLHKOST :

21.3.1997 100500 Pa 22 °C 34 %

 

ODEVZDáNO DNE : JMÉNO : ROČ. ,SKUPINA : KONTROLA :

28.3.1997 2 , A 05

 

SPOLUPRACOVALI :

 

Teoretický rozbor :

Úloha : Měření odporu termistoru

Cíl úlohy :

U předložených vzorků termistorů zjistit v předepsaném rozmezí teplot průběhy teplotních závislostí odporu, stanovit koeficienty náhradní materiálové funkce a pro zvolené teploty stanovit teplotní součinitel odporu.

Teoretický rozbor

Elektrotechnické součástky s výraznou závislostí resistivity na teplotě jsou vyráběny na bázi polikrystalických polovodičových materiálů a nazývají se termistory. Měrná elektrická vodivost látky je dána součinem náboje nosičů proudu, koncentrace nosičů a její pohyblivostí. vzhledem k tomu, že pohyblivost nosičů je poměrně málo závislá na teplotě, bude mít rozhodující vliv na teplotní závislost měrné vodivosti koncentrace nosičů. Závislost koncentrace nosičů na teplotě lze vyjádřit vztahem :
kde C je konstanta, T abs. teplota W je aktivační energie k Boltzmanova konst. Označíme-li poměr W/k=B je možno psát vztah používaný pro termistory : R=A exp(B/T)., kde A je fcí geometrických rozměrů konkrétní součástky. Teplotní součinitel odporu termistoru se stanoví aplikací obecného vztahu na rovnici, ve které po výpočtu platí : mc111e1327qcco

takto vypočítaný součinitel odporu termistoru ar platí jen v blízkém okolí teploty T, pro kterou byl počítán. Tato skutečnost je dána nelineární závislostí odporu termistoru na teplotě. V případě širšího rozsahu teplot se stanovuje náhradní matematické fce., pomocí které lze vypočítat hodnotu odporu termistoru při zvolené teplotě.

Úloha : Měření voltampérové charakteristiky variátoru

Cíl úlohy :

U předloženého vzorku variátoru zjistit průběh voltampérové charakteristiky a staanovit oblast napětí v nichž variátor pracuje jako stabilizátor proudu. Porovnat voltampérovou char. variátoru a žárovky.

Rozbor úlohy :

Variátor je neliární prvek, jež při průchodu el. proudu vykazuje odklon od platnosti Ohmova zákona. Je realizován kovovým vodičem zataveným v skleněné baňce naplněné vhodným plynem, a používané ke stabilizaci el. proudu v určitém rozsahu přikládaného napětí. Za zjednodušujícího předpokladu, že se teplo, které vzniká zahříváním kovového vodiče při průchodu el. proudu, odvádí pouze vedením plynu, bude ve stavu tepelné rovnováhy, ztrátový výkon P=R I2 , kde R je odpor vodiče, roven ztrátám vedením tepla v plynu, tj. musí platit :

A=R I2

derivací dle teploty :

Má-li soustava pracovat jako stabilizátor, musí být . Potom

Z toho plyne :

Výraz na levé straně představuje teplotní součinitel el. odporu, na pravé straně teplotní součinitel převodů tepla plynem aP. Při zanedbání teplotní změny rozměrů kovového vodiče, lze podmínku stabilizace psát ve tvaru :

Vlastnosti variátoru jsou obvykle hodnoceny poměrem Umax/Umin, kde Umin a Umin značí napětí odpovídající počátku a konci oblasti stabilizace, připustí-li se změna proudu +/- 3% ze jmenovité hodnoty.

Seznam použitých přístrojů :

musí se opsat mění se

 

Tabulky naměřených hodnot :

dle zadání

 

Vyhodnocení :

 

dle zadání