Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Proces rozhodnutí o podnikání

Proces rozhodnutí o podnikání

Úvod

Mým úkolem bylo v této seminární práci do předmětu Zakládání podniků a investování zpracovat návrh zavedení nového podniku, nebo-li podnikatelský záměr. Vybrala jsem si oblast prodeje knih - tedy knihkupectví. Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů - nejen pro mou zálibu ke knihám, ale také proto, že jako student často tyto prodejny navštěvuji.

Knihkupectví můžeme chápat jako zprostředkovatele prodeje knih, brožur, časopisů a jiných materiálů. Prodejna nakupuje zboží od dodavatelů, zprostředkovatelů, velkoobchodníků a následně je prodává zákazníkům.Vytvořila jsem si fiktivní osobu ve fiktivním městě, která se rozhodla začít podnikat.

První kapitola obsahuje zdůvodnění, proč podnikat. Ve druhé kapitole popisuji, co vše je nutné zajistit před zahájením činnosti, zvláště se pak věnuji základním podmínkám podnikání stanovených v Živnostenském zákoně. Třetí kapitola obsahuje výpočet potřebné výše úvěru, podnikatelského efektu a návratnosti investic; čtvrtá kapitola technické informace, tedy výpočet potřebné kapacity pracovníků a potřebné kapacity ploch, náčrtek provozovny.

1. Proces rozhodnutí o podnikání

 

Paní Koubková se rozhodla, že začne podnikat. Pracuje jako účetní v místním kulturním domě, o jehož zrušení se neustále jedná. Bojí se ztráty zaměstnání a nemožnosti najít zaměstnání nové, alespoň za stejné finanční ohodnocení. Nejistota ji tíží a tak přemýšlí o své budoucnosti a stále více ji láká myšlenka vlastního podnikání. Srovnává všechna pro a proti a nakonec se rozhodne pro vlastní samostatné podnikání.

2. Zahájení podnikatelské činnosti

 

2.1 proč podnikat? (sebeanalýza)

Paní Koubková přemýšlí jestli je vůbec schopna takového zatížení, přemýšlí o svých schopnostech plánování, organizování, řízení a příjímání odpovědnosti. Pomine-li finanční stránku věci, myslí si, že je schopna toto riziko podnikání podstoupit. Využije svých znalostí ze střední ekonomické školy ale také svých praktických zkušeností nabytých během svého dřívějšího zaměstnání, během něhož absolvovala kurz podvojného účetnictví.

Hlavním rozhodnutím však zůstává - v jaké oblasti začít podnikat. Je jasné, že bude podnikat v maloobchodní oblasti, tedy rozhodne se něco prodávat, ale co? Proto si provede vlastní miniprůzkum, co v daném městě lidem chybí. A na základě toho a své zálibě v knihách se rozhodne pro prodejnu knih.

2.2 Předmět podnikání (nápad)

Výrobky tedy na trhu jsou, ale jejich nabídka není dostačující nebo není komplexní - je zde špatná kvalita služeb.

Ve městě existuje několik prodejen knih, ale sortiment ani jedné z nich není úplný. Buď zahrnuje beletrii a opomíjí odbornou literaturu, nebo je tomu naopak. Paní Koubková se rozhodla nabízet obojí, bude se snažit, aby vyhověla všem skupinám zákazníků. Nedostatku dodavatelů ani zákazníků se nebojí. Věří, že úplný sortiment a množství nabízených služeb zákazníky přiláká. Co se týče konkurence, ví, že je nutné se této otázce pečlivě věnovat, přesně zjistit jimi nabízený sortiment a služby a cenovou hladinu.

2.3 Základní podmínky pro podnikání

Paní Koubková si zjišťuje,co všechno je potřebné zajistit k tomu, aby mohla začít podnikat. Bude si muset zajistit a vyřídit:

 • povolení Živnostenského úřadu a Živnostenský list;

 • povolení místního městského úřadu;

 • povolení hygienické stanice (sociální zařízení pro zaměstnance);

 • najít vhodné místo provozovny;

 • zřízení účtu u banky;

 • žádost o úvěr;

 • odvoz odpadků.

2.3.1 Živnost

Živností se rozumí (podle ŽZ) soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, a to za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Všeobecné podmínky stanovené pro provozování živnosti fyzickými osobami:

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům

 • bezúhonnost - nutnost výpisu z trestního rejstříku

Knihkupectví je živností ohlašovací - volnou, neboť není uvedena v přílohách ŽZ. Pro provozování těchto živností musí být splněny všeobecné podmínky. Prokazování odborné ani jiné způsobilosti se nevyžaduje.

Z hlediska předmětu podnikání je knihkupectví živností obchodní - prodej a koupě zboží za účelem dalšího prodeje.

Kdo hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinen to hlásit Živnostenskému úřadu místně příslušnému podle sídla podnikatele nebo místa podnikání. Fyzická osoba v ohlášení uvede:

a) jméno a příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a údaj, zda ji soud nebo státní orgán uložil zákaz činnosti týkající se provozování živnosti,

b) obchodní jméno,

c) předmět a místo podnikání,

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno (IČO přidělí ŽÚ),

e) provozovnu a vedlejší provozovny, byly-li zřízeny,

Připojí: a) výpis z rejstříku trestů a

b) doklad o souhlasu obce k umístění provozovny v obci.

2.3.2 Provozovna

 

Paní Koubková má 3 možnosti:

 • pronájem nebytových prostor

 • stavba nového objektu nebo

 • nákup určitého objektu do soukromého vlastnictví.

Při rozhodování o umístění musíme brát v úvahu:

 • likvidace odpadu

 • struktura obchodníků

 • rozparcelování měst

 • spádové oblasti

 • konkurence

 • parkoviště

 • kapacita našeho podniku.

Zde bude nejvhodnější nejspíš pronájem, protože bude vyžadovat nejméně okamžitých finančních zdrojů, i když nová výstavba by byla chápána jako investice. Uvažujme, že si paní Koubková pronajme nebytové prostory o potřebné ploše (kde již byla dříve nějaká provozovna, a proto je zde již zařízeno také sociální zařízení pro zaměstnance (šatna a WC)), jejichž velikost získáme na základě výpočtu – viz kapitola 3.

Provozovna musí být viditelně označena obchodním jménem, popřípadě též uvedením předmětu podnikání. Na vhodném a viditelném místě u vchodu musí být uvedeno:

 • obchodní jméno, sídlo (popř. bydliště podnikatele)

 • jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny

 • prodejní nebo provozní doba určena pro styk se zákazníky

Prodejní doba: Po - Pá : 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00

So : 9.00 - 12.00

2.4 Předmět podnikání a jeho popis

Jedná se o obchodní sektor:

 • hlavní sortiment - knihy všestranného zaměření:

a) beletrie

b) odborné: - učebnice pro základní a střední školy

- jazykové

- s počítačovou problematikou

- naučné

- z oblasti marketingu, managementu, podnikání apod.

c) ostatní

 • vedlejší sortiment : a) mapy

b) noviny a časopisy

c) naučné audiokazety a videokazety (nehudební)

 • služby: balení, odborné poradenství, rezervace nebo objednávání zboží

 • činnosti potřebné k příjmu a prodeji zboží:

a) příjem - vykládka, vybalování, kontrola, ukládání ve skladu

b) oceňování - markování

c) umísťování zboží na prodejně

d) prodej - práce pokladní

e) balení

 • další činnosti: a) úklid

b) likvidace odpadu

c) vedení účetnictví

 • vybavení maloobchodní jednotky: regály, pulty, pokladna, nákupní košíky, osvětlení - zářivky, dekorace - květiny, počítač, pro vedení skladu zásob a účetnictví

 • materiálové nároky: igelitové tašky, balící papír, štítky pro markování

 • nároky na personál: prodavačky, prodavačka-pokladní, administrativní pracovník, uklízečka

 

2.5 Průzkum trhu

 

Pod tímto pojmem rozumíme systematické získávání informací o určitých skutečnostech, které jsou důležité pro naše podnikání. Pro paní Koubkovou budou nutné informace o jejím okolí - mikroprostředí, ale také o makroprostředí.

 

2.5.1 Mikroprostředí

 

Mikroprostředí zahrnuje nejbližší účastníky firmy, kteří ovlivňují její schopnost obsluhovat své trhy. Účastníky mikroprostředí jsou: zákazníci, konkurence, dodavatelé, odběratelé a distribuční články.

Zákazníci: Zákazníci mohou mít představy o tom, jaké prvky výrobku či služby obdrží, očekávají určitou úroveň výrobku či služeb. Proto by zde bylo vhodné provést průzkum a následně analýzu zákaznických potřeb, abychom zjistili, co zákazníci chtějí, požadují, čeho si cení a jaké je jejich mínění o úrovni konkurenčních nabídek.

Za potencionální zákazníky můžeme považovat všechny obyvatele města a spádové oblasti města od 15 let věku. Segmentovat bychom je mohli podle různých hledisek, např. podle zájmů nebo věku.

 

Konkurence: Konkurence je pro ostatní firmy v oboru vždy nejvíce ohrožujícím faktorem, proto se jí snaží všemocně eliminovat. Konkurenty jsou firmy, které se snaží uspokojit stejné potřeby stejných zákazníků a jejichž nabídka je podobná. Především musí firma sbírat informace o strategiích, cílech, slabinách, přednostech a možných způsobech reakce konkurentů.

Na území daného města existuje 5 konkurenčních firem.

 

Dodavatelé: Průzkumem získané informace by nás měly informovat o:

 • rozsahu a kvalitě nabízeného sortimentu

 • cenách zboží

 • platebních a dodacích podmínkách

 • spolehlivosti dodavatelů.

Na základě získaných údajů si vybereme nejvhodnějšího dodavatele, příp. více dodavatelů.

 

2.5.2 Makroprostředí

 

Makroprostředí se skládá z větších společenských sil, které ovlivňují veškeré účastníky mikroprostředí. Patří mezi ně demografické (charakteristiky populace, jako je věk, věková struktura, hustota,...), ekonomické ( činitelé, kteří ovlivňují kupní sílu spotřebitele a strukturu jeho výdajů), přírodní (přírodní podmínky - klimatické, geografické poměry, ochrana životního prostředí,...), technologické a politicko-právní síly (zákony a právní předpisy).

2.6 Rozhodnutí o přežití

Na základě těchto získaných informací bychom měli zjistit předpokládaný obrat a následně se rozhodnout, zda pokračovat, záměr změnit nebo od záměru odstoupit.

 

2.7 Potřeby pro podnikání

 

Před započetím provozu musíme si najmout zaměstnance, zajistit si dostatek finančních zdrojů a najít odpovídající objekty, zejména co do rozlohy a umístění.

Finance: základ vlastní, ale hlavně úvěr z banky – výpočet potřebné výše úvěru viz kapitola 3.

Zaměstnance získáme prostřednictvím inzerátů nebo uveřejněním volných pracovních míst na Úřadu práce – potřebné počty viz kapitola 4.1.

Potřebná kapacita ploch: viz kapitola 4.2.

3. Výpočet potřebné výše úvěru

Velikost úvěru, který budeme potřebovat zjistíme na základě výpočtu potřebného kapitálu. K tomuto výpočtu potřebujeme nejprve sestavit rozpočet nákladů na měsíc.

Výchozí údaje:

Obrátka provozního kapitálu:2x

Vklad podnikatelky:200 000,-- Kč

Materiálové náklady: balící papír250,-- Kč/ks á 30 m

štítky15,-- Kč/ks

Zaměstnanci: 2 prodavačky2 x 6 000,-- Kč

2 prodavačky – pokladní2 x 8 000,-- Kč

administrativní pracovník5 000,-- Kč

uklízečka3 000,-- Kč

HIM: počítač90 000,-- Kč

pokladna35 000,-- Kč

auto350 000,-- Kč

Ostatní náklady: regály č.1 – 10 ks2 000,-- Kč/ks

regály č.2 – 5 ks1 500,-- Kč/ks

regály č.3 – 15 ks2 500,-- Kč/ks

košíky – 15 ks95,-- Kč/ks

další50 000,-- Kč

Počáteční zásoba150 000,-- Kč

Režie: telefon3 000,-- Kč

nájemné8 000,-- Kč

elektřina4 000,-- Kč

ostatní2 500,-- Kč

Rozbor nákladů na měsíc

 

Položka
Propočet
Celkem za měsíc
Balící papír
250 * 15
3 750,--
Štítky
15 * 10
150,--
Materiálové náklady celkem
 
3 900,--
Hrubá mzda
2*6 000+2*8 000+5 000+
3 000
36 000,--
Soc. a důchod. zabezpečení – 35 %
2*2 100+2*2 800+1 750+
1 050
12 600,--
Mzdové náklady celkem
 
48 600,--
Odpis počítač
Odpis pokladna
Odpis auto
22 500/12
8 750/12
87 500/12
1 875,--
729,--
7 292,--
Odpisy celkem
 
9 896,--
Telefon
Nájemné
Elektřina
Ostatní režie
 
3 000,--
8 000,--
4 000,--
2 500,--
Režie celkem
 
17 500,--
Náklady celkem
 
79 896,--

Odpisy – Počítač: 90 000/4 = 22 500/rok 17449qtk78hjz4n
Pokladna: 35 000/4 = 8 750/rok

Auto: 350 000/4 = 87 500/rok

Potřeba investičního kapitálu

Položka
Počítač
90 000,--
Pokladna
35 000,--
Auto
350 000,--
celkem
475 000,--

Potřeba provozního kapitálu

Na měsíc provozu potřebuje: 79 896 – odpisy = 79 896 – 9 896 = 70 000,-- Kč. tj449q7178hjjz

Provozní kapitál se obrací 2x ročně. To tedy znamená 12/2 = 6 Þ kapitál se nám vrátí až za 6 měsíců provozu, tedy 70 000 * 6 = 420 000.

Potřeba provozního kapitálu je tedy 420 000,-- Kč.

Potřeba kapitálu celkem

Položka
Investiční
Provozní
Ostatní
regály č.1
regály č.2
regály č.3
košíky
ostatní
Počáteční zásoba
475 000,--
420 000,--
 
20 000,--
7 500,--
37 500,--
1 425,--
50 000,--
150 000,--
Celkem
1 161 425,--

Potřeba cizího kapitálu celkem

1 161 425,--Kč – vklad podnikatele ( 200 000,-- Kč) = 961 425 = asi 960 000,--Kč. Od peněžního ústavu budeme žádat o úvěr asi na 1 000 000,-- Kč.

3.1 Výpočet podnikatelského efektu

Rozbor výnosů a zisků:

Položka
Tržba 1
178 750,--
Náklady
- 79 896,--
Splátka úroku z úvěru 2
- 14 167,--
Bilanční zisk
84 687,-- = 84 000,--
Daň ze zisku 3
- 12 600,--
Použitelný zisk
71 400,--
Splátka úvěru 4
- 16 667,--
 
54 733,--
Odpisy
9 896,--
Podnikatelský efekt
64 629,--

1) 2 145 000/12 = 178 750,-- (viz kapitola 4.2)

2) 1 000 000/ 100 * 17% = 170 000,--/12= 14 167,--

3) 84 000 * 15% = 12 600,--

4) 1 000 000/ 5 let/ 12 = 16 667,--

Do nákladu se může zařadit i úrok z úvěru. Úvěr musí splácet ze zdaněného zisku.

3.2 Rozvaha

Aktiva
Pasíva
Investiční majetek
475 000,--
Režie
17 500,--
Vybavení
116 425,--
Materiál
3 900,--