Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

HISTORIE MĚSTA OLOMOUCE

HISTORIE MĚSTA OLOMOUCE

V letech 1949- 1959 byla Olomouc krajským městem, od roku 1960 v důsledku územně-správní reorganizace už zase jenom okresním. V roce 1950 mělo město 64 000 obyvatel v 19 542 bytech. Ve 2. polovině 60. let univerzita a další intelektuální vrstvy Olomouce začaly aktivně bojovat proti společenským deformacím. V roce 1968 se k nim připojili i dělníci olomouckých závodů a většina obyvatelstva. Cílem měla být demokratizace života a náprava hrubých politických přehmatů. Že to byla pouze iluze, o tom svědčil následující vývoj. Příchod sovětských okupantských vojsk, zvaný pokrytecky bratrskou pomocí , dne 21.srpna 1968 naděje olomouckých obyvatel zcela zmařil. Následovalo období tzv. normalizace a dalšího politického pronásledování. V Olomouci byla umístěna druhá největší posádka sovětské armády v Československu. Ta začala rozšiřovat své panství jak ve městě samém, tak i v blízkém a vzdálenějším okolí. Bezohlednost, projevovaná např. neustálými nízkými přelety vojenských vrtulníků nad areálem města i nemocnice, jen potvrzovala vědomí o skutečné tváři "bratrských vztahů".Počátkem 70.let se začala systematická výstavba nových průmyslových podniků - velkomlékárny Olma, velkopekárny Hanka, podniku Nealko, masokombinátu, mrazíren, nové divize závodu Milo. Do města bylo přesunuto generální ředitelství koncernu Sigma z Lutína. V roce 1971 bylo historické jádro Olomouce prohlášeno za městskou památkovou rezervaci, která svou rozlohou zaujímá druhé místo v republice po Praze. Ovšem jak před rokem 1971, tak i po něm docházelo k vážným ztrátám, kdy mnohé domy v historické části města, většinou odebrané původním vlastníkům a svěřené macešské péči domovní zprávy a dalších tzv.socialistických organizací, chátraly (např.v Mahlerově ulici). Hromadná bytová výstavba, jež byla zahájena již v 50. a 60. letech, kdy byly položeny základy rozsáhlých sídlišť nedostačovala prudkému přílivu obyvatelstva z venkova, a proto byla v 70. a 80.letech realizována komplexní bytová výstavba v dalších prostorách. Prudce rozrostl počet bytů, ale jejich kvalita byla nevalná a obhospodařování tak nedbalé, že jich byl stálý nedostatek, často uměle udržovaný (v roce 1970 bylo ve městě 25 636 bytů, v roce 1980 už 35838 bytů a v roce 1985 téměř 39000 bytů). Architektonicky byly některé části Olomouce řešeny nevynalézavě, takže se hromadily pouze prostory k obývání bez přihlédnutí k estetickým hlediskům (např v ulicích Stiborově, Trnkově, Zikově apod.).

Stále větší množství objektů zabírala rovněž sovětská armáda, o které však "pečovala" svým typickým východním stylem, takže okamžitě začaly chátrat a rozpadaly se. V předměstských čtvrtích se začala budovat zvláštní sídliště pro rodiny vojáků a civilní příslušníky Rudé armády, kolem nichž místní obyvatelé chodili z různých důvodů obloukem. Po naplnění těchto sídlišť pak začalo postupné a systematické rozsídlování ruských rodin do jednotlivých bytů v dalších olomouckých sídlištích, což bylo ještě horší. Morální rozklad vládnoucí vrstvy v Československu i v ostatních tzv.socialistických zemích a narůstající vlna nespokojenosti obyvatelstva vedly v listopadu 1989 k pokojnému, ale zásadnímu politickému zvratu, který ukončil období komunistické totality. Do dvou let pak odešla, byť velmi nerada, i ruská armáda, po níž zůstaly znehodnocené a ekologicky nebezpečné prostory. Město se znovu dostalo do období růstu. V rámci restitucí se začal majetek vracet do rukou posledních majitelů. Postupně se začal měnit i vzhled hlavních náměstí, ulic a domů. Ve městě vzniklo množství nových obchodů, výrobních podniků a jiných živností, celkový vzhled města se stal pestřejší a rozmanitější. Politické změny zasáhli samozřejmě i do života univerzity, která nabyla opět svých akademických svobod. K dosavadním čtyřem fakultám přibyly nové, a to fakulta právnická a fakulta tělesné kultury, a do rámce univerzity se rovněž navrátila fakulta teologická.

SWOT ANALÝZA

 1. Silné stránky

 

 • A) Vzdělání – město Olomouc bývá často nazýváno studentským městem. V minulém roce zde bylo evidováno:

Mateřské školy

 • 47 mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Město Olomouc

 • 3 speciální mateřské školy (speciální MŠ Olomouc - Blanická, speciální MŠ při rehabilitačním stacionáři Olomouc - Mošnerova, MŠ pro děti s vadami řeči Olomouc - Sv. Kopeček)

 • 1 MŠ při dětské klinice FN Olomouc 47879pgq42xbo5z

 • jednu mateřskou školu navštěvuje průměrně 22 dětí

 • na jednu učitelku mateřské školy připadá průměrně 12 dětí

Základní školy a školská zařízení

 • 30 základních škol (z toho 2 ZŠ při nemocnici a 1 církevní ZŠ) gb879p7442xbbo

 • 4 zvláštní školy

 • 3 základní umělecké školy

 • 1 dům dětí a mládeže

 • 7 speciálních škol (z toho 2 soukromé)

 • Průměrný výdaj na 1 žáka základní školy od státu: 14 169 Kč

 

Střední školy , gymnázia a SOU

 • 11 středních škol z toho 4 gymnázia ( z toho 1 gymnázium soukromé)

2 gymnázia cizojazyčná (Olomouc- Hejčín a Slovanské gymnázium)

 • 7 středních odborných učilišť

 • na olomouckých středních školách působilo ve školním roce 1997/98 534 učitelů

 • průměrný výdaj na jednoho studenta střední školy od státu byl 25 263 Kč

 • školné na soukromých školách se pohybuje v rozmezí 300 – 1000 Kč za měsíc

Vysoká škola

V Olomouci je druhá nejstarší univerzita v České republice - Univerzita Palackého v Olomouci. Vznikla z jezuitského gymnázia, které roku 1573 dostalo od císaře Maxmiliána II. statut vysoké školy - univerzity, s právem promovat posluchače ke všem hodnostem, tak jako jiné evropské univerzity. Dnes je univerzita se sedmi fakultami největší školskou institucí ve městě a regionu, která ovlivňuje jeho život v mnoha směrech. Otevírá se Evropě a celému světu, navazuje četné mezinárodní kontakty, podporuje výměnu myšlenek. S tím souvisí i pořádání mezinárodních letních škol slovanských studií a společenských věd. Zahraniční ohlas má rovněž mezinárodní festival Academia film Olomouc.

 • V současné době studuje na UP 11 500 studentů.

 • Na univerzitě působí 1850 pedagogických , vědeckých pracovníků a ostatních zaměstnanců.

 

B) ŽIVOTNí ÚROVEŇ

Zdravotní péče

V Olomouci je dostatek kvalitních zdravotnických zařízení a špičkové lékařské techniky. Největšími zdravotnickými zařízeními s regionálním významem jsou Fakultní nemocnice s 3000 zaměstnanci a 44 klinikami a Vojenská nemocnice. Lékařská fakulta UP Olomouc je zázemím ve vzdělání, výzkumu a zastoupení odborných pracovišť.

 • V září 1998 bylo v okrese Olomouc 1385 lékařů.

 • Olomouc je sídlem České lékařské komory.

Sociální péče

Oblast samosprávy v sociální péči zabezpečuje sociálně zdravotní odbor Úřadu města Olomouce , který provozuje:

 • územní jesle s celkovou kapacitou 110 míst

 • kluby důchodců

 • domy s pečovatelskou službou sčítají asi 505 bytů a 600 nových žádostí o přidělení bytu v některém z těchto domů, 48 obsazených bezbariérových bytů, 44 nových žádostí .

 • azylový dům se stávající kapacitou 60 ubytovaných bezdomovců

Oblast sociální péče je zajišťována také Charitou a Červeným křížem.

Náboženství

 • Olomouc je sídlem arcibiskupa metropolity moravského

 • Arcibiskupská rezidence Wurmova 9

 • Množství kostelů a církevních staveb vysoké umělecké a historické kvality

Kultura a umění

Skutečnost , že Olomouc je sídlem Moravské filharmonie, Moravského divadla, Muzea umění, Krajského vlastivědného muzea a dále místem pořádání např. Mezinárodního varhanního festivalu, nabízí škálu kulturně společenského vyžití.

Sport a rekreace

 • Tradice a úroveň vrcholového sportu je reprezentována volejbalistkami SK UP Olomouc a fotbalisty SK Sigma.

 • Olomouc má bohaté zázemí a širokou škálu možností rekreačního sportu.

 • V blízkosti města se nachází významný sportovně - rekreační areál, přírodní koupaliště Poděbrady.
 • Výstavba golfového areálu v blízkosti města.

 • Aktivity dostihového sportu ve městě s přípravou nového závodiště.

 • Velmi významné je také působení fakulty tělesné kultury UP Olomouc.

Výstaviště FLORA

zasazené do přírodně historického, působivého zázemí olomouckých stoletých parků, je jednou z cenných hodnot města.

Čechovy, Smetanovy a Bezručovy sady obklopují jako prstenec o rozloze 47 ha historické jádro města, jejich součástí jsou sbírkové skleníky.

Parky jsou protkány sítí cyklistických stezek.

Ve Smetanových sadech se nachází areál krytého výstaviště. Výstavní program zahrnuje kromě zahradnických a drobných výstav také i veletrhy z oblasti stavebnictví , nemovitostí, služeb a obchodu včetně knižního veletrhu.

Nákupní zařízení

 • Maloobchodní síť ve městě je hustá a vysoce koncentrovaná

 • V roce 1998 zde bylo 1053 prodejen (tj. 100 obyvatel na 1 prodejnu) z toho 400 v historickém centru města

 • Od roku 1996 přibylo cca 150 prodejen

 • Celková prodejní plocha je 87 896 m2 s největším podílem maloplošných prodejen (34%) a supermarketů (19%)

 • Současná nabídka prodejních ploch v Olomouci je 846 m2 na 1000 obyvatel (Česká republika 500-600 m2 )

 • Příprava dalších záměrů supermarketů a hypermarketů

 • Vývoj maloobchodní sítě vytváří z města regionální obchodní centrum.

 

 

 

 

 1. Slabé stránky

 

 1. Kolaps řady velkých firem – MILO, NEALKO, koncern SIGMA atd., znamenající vzrůstající nezaměstanost.

Ukazatel Město Olomouc Okres Olomouc Česká republika
míra nezaměstnanosti k 30.4.99 10,9 % 10,9 % (16. místo z 77 v rámci ČR) 8,2 %
max. míra nezaměstnanosti v r. 99 10,9 %(březen) 11,1 (březen) 8,4 % (březen)
max. míra nezaměstnanosti v r. 98 9,8 %(prosinec) 9,9 % (prosinec) 7,5 % (prosinec)
prům. míra nezaměstnanosti v r. 98 - 8,3 % -
počet evidovaných nezam. k 30.4.99 5788 osob 12 489 osob 423 884 osob
počet uchazečů na 1 volné místo - 39,6 osob 12,9 osob
 1. Infrastruktura – nedokončení výstavby obchvatu kolem města Olomouce, průjezd aut přes historické centrum.

 1. Příležitosti

 

 1. Využití historických pamětihodností a polohy města k posílení cestovního ruchu.

 2. Dobudování obchvatu kolem Olomouce.

 3. Lepší využití přilehlých zavodněných oblastí (Poděbrady) k letním radovánkám.

 4. Uchování spolupráce s městy mimo ČR.

 5. Centrum v připravovaném novém územně – správním rozdělení ČR.

 1. Hrozby

 1. Žalostný stav chemičky farmak – ohrožené životní prostředí.

 2. Rostoucí nezaměstnanost v důsledku nepříznivého vývoje ve velkých firmách, které zaměstnávají velké procento práce schopných lidí.

 3. Nedostatečná zajištěnost proti stále aktuálnější hrozbě povodní. Žalostný stav a zajištění břehů a koryta řeky Moravy