Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

SOCIOGRAM, JEHO TVORBA A METODA

SOCIOGRAM, JEHO TVORBA A METODA

Již od počátku vývoje lidstva si je člověk vědom velké síly, která spočívá ve sdružování jednotlivců, v řešení problémů ve vícero lidech, v žití ve skupině. Tím, že se člověk takto sdružoval, přicházel nutně do kontaktu s ostatními jedinci a muselo tedy docházet k nějaké formě komunikace, která byla rozvíjena na základě potřeb skupiny, tedy i jednotlivce. Díky tomu, že spolu lidé komunikovali odedávna, měli vždy možnost vytvářet si vztahy mezi sebou na mnoha úrovních – soukromých, pracovních, skupinových, atd. Tzv. sociální percepce neboli sociální kognice je termín, který tento vztah označuje. Dal by se také popsat jako vytváření si obrazu svého protějšku, které je ovlivněno faktory jako úsudek či vnímání druhého.To je ovlivněno mimo jiné také způsobem komunikace, která je základně rozdělena na verbální (ústní), neverbální (např.fyzické projevy, mimika) a metakomunikace (verbální i neverbální, význačná podvýznamem). Vzhledem k tomu, že každý jedinec je jiný, má rozdílné způsoby chování, zvládání různých situaci, docházívá ke shodám či neshodám ve vztahu k dalšímu jedinci. Příkladem negace může být názor spolužijících o otevřeném či zavřeném okně na noc, apod. Tyto shody, neshody, příp. neutrálno jsou součástí každé skupiny, nehledě na její velikost. Nejmenší skupinou je dyáda – jedná se mezilidský vztah, který tvoří dvě osoby, které spolu přišly do kontaktu a vytváří si své obrazy. Další velikostí jsou ‚malé skupin‘ – čítají až do 40 osob. Dále je můžeme rozdělit na formální (pracovní kolektiv) a neformální (rodina), členské (jedinec sem opravdu přísluší) a referenční (jedinec by do této skupiny výrazně patřit chtěl či nechtěl). Největší jsou velké sociální skupiny – tvoří je např. národnostní skupiny, obyvatelé jednoho města, apod.

Ve všech těchto skupinách můžeme hovořit o sociálním klimatu, což jsou vlastně vzájemné vztahy mezi jednotlivými členy skupiny. V malých skupinách můžeme kromě např. komunikační sítě zjišťovat třeba sociálně emociální vztahy. Jejich výsledkem je sociogram, který může mít různé formy (hvězdicovitý, hierarchický, apod.) a skládá se z výsledků otázek kladených subjektům z konkrétní skupiny. Tvorba sociogramu má jasná pravidla, která je nutno dodržovat: 1) skupina musí mít jasně vymezené hranice; 2) otázky musí být kladeny jasně, s možností jednoznačných odpovědí; 3) výběr dotazů musí mít jasný cíl; 4) je nutné zachovat odpovědi jednotlivce v tajnosti. Sociogram by měl být také využit k pozitivním zásahům do skupiny a tedy jejího vylepšení.

Pro vytvoření sociogramu jsem zvolila malou formální skupinu, které jsem členem a tato skupina s výzkumem bez výhrad souhlasí. Je zasazena v pracovním prostředí společnosti pro kterou pracuji. Vzhledem k tomu, že se jedná prostředí, kde jsou pracovní vztahy jasně dané mírou znalostí, rozhodla jsem se soustředit svůj výzkum na čistě mezilidské vztahy. Všem zúčastněným byla jasně vymezena hranice skupiny a byli seznámeni s cílem tohoto výzkumu. Pro pochopení této skupiny je třeba podotknout, že se jedná o samostatné pracovníky, kteří komunikují přímo s jim přiděleným klientem. V případě zásadnějších problémů se tyto postupují na vedoucího pracovníka – jediného muže ve společnosti, který je zároveň jejím majitelem.
Způsob, kterým jsem postupovala, byly jednotlivé sociogramy, které jsem vyhotovila pro každou otázku zvlášť. Konečný sociogram, který je v této práci uveden, je sloučením výsledků jednotlivých otázek. K volbě právě těchto dotazů jsem zvolila jednu otázku tak, aby vypovídala převážně o pozitivních vztazích a míře důvěry, druhá otázka má za úkol odkrýt vzájemné antipatie.

Otázka č.1

Situace: Je pátek 16:00 a Vy potřebujete odejít z práce aby Vám neujel poslední autobus domů. V 15:30 za Vámi měl přijít klient, kterému jste měl(a) předat důležité materiály. Klient nepřišel ale volal, že přijde až v 16:30. Všichni ostatní pracovníci v kanceláři budou nejméně do 18:00. Otázka: Komu z nich svěříte předání těchto nepostradatelných a důvěrných materiálů klientovi (zalepil(a) jste je do obálky)? 52739vgy58ftp2l

Otázka č.2

Situace: Je letní pracovní den, teplota je přesně na koupání, sluníčko svítí a z vyšších pozic je rozhodnuto, že celá společnost dostane odpoledne volno. Rozhodnete se jet na koupaliště přímo z kanceláře a víte, že kolegové se také chtějí jet svlažit. Otázka: Koho rozhodně nepozvete aby jel s Vámi?

Z tohoto sociogramu je zřetelné, že mezilidské vztahy na soukromé úrovni jsou v této skupině ne zcela pozitivně vyvinuty, přestože je nutné zdůraznit, že zásadně negativní vztahy se objevují pouze jedenkrát a to ještě ne u všech zúčastněných vůči oné osobě, které se týkají. Je zde také jádro, které je tvořeno třemi osobami, které se dle výzkumu zdá být pevné. Většina ostatních vztahů této skupiny jsou neutrální povahy.

Po porovnání výsledků tohoto průzkumu mi nezbývá než konstatovat, že se tato metoda osvědčila, neboť plně a pravdivě vypovídá o privátních vztazích v mém pracovním kolektivu. gt739v2558fttp