Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

, , ŠIKANA “

,,ŠIKANA “

,,Šikana“ je slovo které bylo použito do našeho jazyku z Francouzštiny.

Zde se objevuje kolem roku 1460 tedy v druhé polovině 15.století. Nejprve ve slovním tvaru ,,šikanovat“, brzy po té i ve tvaru ,,šikana“ a v dalších odvozených jménech.

Podle ,,Lavantovy ilustrované enciklopedie“ vydané roku 1956 má slovo ,,šikana“ hned od počátku dvojí význam:

 • 1. Prý je obtíž nebo hádka, kterou někdo vyvolá proto, aby zamlžil, nebo zahalil nějákou záležitost. • 2.Druhý význam slova ,,šikana“ označuje cestu. Cestu plnou ostrých a nebezpečných zatáček, kterým se nelze vyhnout. V tomto smyslu se střetáváme se slovem šikana například ve slalomovém lyžování, kde označuje slang tří nebo více branek, které je třeba projet, zpravidla ve chvíli, kdy je závodník v plné rychlosti, má brzdit a ztrácí tak čas. V podobném významu se setkáváme s výrazem ,,šikana“ i na automobilových závodech Formule 1. – tady se šikanou se označuje velmi ostrá zatáčka, která je umístěna po delší rovince, kdy závodník vyvinul vysokou rychlost, a nyní je nucen – aby zatáčku či zatáčky bezpečně projel – tím pádem prudce snížil rychlost vozu. 19376jnq43fxi1y

Z předchozího tedy vyplynulo, že šikana je jednak násilí a vyvolání sporů, zejména tam, kde není šikana v právu, nebo překážka, která nutí toho kdo na ní narazí určit sílu a rychlost (např. brzdit, zareagovat v novém prostředí a situaci…)

Dále pak ,,šikanu“ můžeme definovat jako násilné ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, který se nemůže této situaci vyhnout a není schopen se jí účinně bránit. U šikany jde o závažnou agresivní poruchu chování, u kterého dochází k porušování sociálních norem a které je spojeno s násilným omezováním základních lidských práv. Má většinou charakter fyzického násilí nebo vydírání.

Kdo to je - ,,AGRESOR “

Jednotlivci či skupině, která šikanuje se říká ,,agresoři“. nx376j9143fxxi

Zpravidla jsou agresoři nadprůměrně fyzicky zdatní, silni a obratní.Typické je pro ně touha dominovat, ovládat druhé a bezohledně se prosazovat. Šikany se většinou dopouštějí sebejistí, neúzkostní jedinci.

Agresivní jednání se vytváří již v prvních letech života. Rodiče šikanujících dětí bývají k agresivnímu jednání tolerantnější nebo ho i podporují a sami ve výchově užívají tělesné tresty. Dětem chybí vřelý zájem o ně a dostatečné citové zázemí. Agresoři jsou většinou z rodin s nižším socioekonomickým postavením. Na druhé straně však i z rodin ,,náhle“ zbohatlých rodičů, kteří jsou plně zaměstnáni a dětem nemohou dostatečně věnovat svou pozornost. Předpokládaný vývoj těchto agresorů je ten, že v dospělosti budou mít více konfliktů se zákonem a jejich agresivita poroste. Co se týče šikanujících dívek, ty se tak často nedostávají do konfliktu se zákony, ale pravděpodobně budou kruté ke svým dětem.

,,OBĚŤ “

Obětí šikany se může stát prakticky kdokoli.

Převážná většina je však nějak odlišná od ostatních. Nejčastější důvody jsou: tělesná slabost, vzhledová vada, původ ze sociálně slabé rodiny, nějaká přednost (jako například přemýšlivost nebo přílišná zralost ). Oběť je zpravidla tichá, citlivá, raději se přizpůsobí, jsou fyzicky slabí a neobratní, samotáři, odmítají násilí.

Obětí dlouhodobé šikany u nás je 18 % dětí. Určitá část mládeže považuje jistou míru násilí v partnerském vztahu za normální. I když šikanování je převážně chlapeckou záležitostí, výzkum ukázal, že české dívky jsou třikrát agresivnější než například dívky ve skandinávských zemí…

Samotná šikana představuje pro oběť ohrožení psychického zdraví (jako sklony k depresi, pochyby o sobě samotném, sklony k úzkosti) a somatického zdraví jako jsou poruchy spánku, svalové tenze (napětí), snížená imunita.

Šikana je vždy záležitostí celé skupiny.

Až dosud jste sledovali Francouskou encyklopedii.

Ne náhodou ,,Huškův encyklopedický slovník III.díl (p-ž)“ Praha 1982 – heslo jako šikana, šikanovat vůbec nezná. Stejně je nenajdeme ani v novějším vydáním jímž je ,,Encyklopedický slovník“ Praha 1993

A přesto se slova jako ,,šikana“, ,,šikanovat“ začala u nás v posledních letech rychle rozšiřovat, a to především ze dvou zdrojů: - z vojenského života a ze školství.

Význam je v obou případech obdobný: - nepříjemnost.

,,Z VOJENSKÉHO ŽIVOTA “

Vojáci z vyššího řádu takzvaní mazáci, nebo žáci z vyšších školních tříd si osvojují právo vstupovat do života svých mladších kolegů, znepříjemňovat jim život a vymáhat na nich nejrůznější úmysly.

Na vojně jak to především vychází ze služeb a prací, které byly uloženy, probíhají asi takto – starší voják nutí svého mladšího kolegu aby práci za něj vykonával sám (jde třeba o úklid…). Nejde však jen o takové záležitosti. Mazáci si vynucují na mladších aby jim nosily a samozřejmě i platily pivo, cigarety, aby jim odváděli peníze apod…. Nejčastější k těmto útokům se staly mladší vojáci. Mazáci vytváří vlastní skupinku, vytvořily ji proto, aby těm co se vyhýbají jejich příkazům udělaly - hotové peklo.

Nejhorší na tom je, že celý tento děsivý systém probíhá prakticky všude. Znají jej všichni velitelé a důstojníci, dělají však že nevidí, jen proto že by byli obviněni za špatnou práci a za to, že to vůbec dopustili a nedokázali si to ohlídat.

Proto jim daleko více vyhovuje mít takzvaně ,,zavřené oči“ a pro jistotu nic nevidět a nevědět

Když už, ale něco takového vypluje na povrch, jak je viník či viníci potrestáni?

Najdeme je v zákonech jako ,,Trestné činy vojenské“.

§ 273 Neuposlechnutí rozkazu

 1. Kdo odepře provést, nebo úmyslně neprovede rozkaz, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

 2. Odnětím svobody na dvě léta až sedm let bude pachatel potrestán,

-a) odepře-li provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, spáchá.li čin se skupinou vojáků

-b) spáchá-li takový čin se zbraní

-c) spáchá-li takový čin za okolností, že by tím mohl zmařit nebo podstatně ztížit splnění

důležitého služebního úkolu

-d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo

-e) způsobí-li takovýmto činem ohrožení bojové pohotovosti útvaru nebo zvlášť závažný

následek

 1. Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

spáchá-li takovéto činy za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové - situace.

Na vojně proto platí heslo ,,Splň příkaz, pak si stěžuj.“

§ 274

 1. Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán

-a) způsobí-li výše uvedeným činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo

-b) způsobí-li takovým činem vážné ohrožení bojového útvaru nebo jiný zvlášť závažný

následek

§ 279 a

 1. Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok

 2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

-a) spáchá-li výše uvedený čin násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké

újmy

-b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo

-c) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

 1. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

-a) spáchá-li čin výše uvedený zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní,

-b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek,

-c) nebo spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za

bojové situace

 1. Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li výše uvedeným činem smrt.

§ 288 ohrožování morálního stavu jednotky

 1. Kdo popuzuje vojáky proti vojenské službě nebo proti nadřízenému, kdo šíří malomyslnost, nebo kdo jinak soustavně rozvrací kázeň, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 2. Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li výše uvedený čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

,,VE ŠKOLSTVí “

Termínem ,,bulling“ označujeme šikanování žáků mezi sebou a to nejčastěji výpraskem, nadávkami, posměchem, pomluvami, hrozbami, okrádáním, vybočováním z kolektivu.

Jak se dá poznat že je dítě šikanováno?

Dá se tak usoudit podle nepřímých známek, kterých si můžete všimnout.

Dítě je často o přestávkách samo, ostatní o něj nejeví zájem, také během přestávky často vyhledává přítomnost učitelů. Má-li promluvit před třídou, je ustrašené a nejisté. Působí smutně až depresivně a zhoršuje se jeho prospěch ve škole, někdy dokonce náhle. Jeho věci jsou poškozené, znečištěné, případně rozházené, stejné je to s jeho oděvem. Mívá odřeniny, škrábance nebo řezné rány, které nedokáže odůvodnit.

Pak jsou zde přímé známky, které jsou viditelnější než ty před tím. Dítě bývá šikanováno za přítomnosti učitele, ovšem méně nápadněji a mírněji. Tak například během hodiny můžeme slyšet posměšné poznámky na adresu dítěte, dítě má pokořující přezdívku. Příkazy, které jsou pronášeny dětmi, jsou doprovázeny panovačným až nenávistným tónem a dítě se jim podřizuje. Během čekání na oběd děti do něj šťouchají, strkají, kopou a je nápadné, že dítě tyto rány neoplácí.

Jestliže učitel na základě těchto známek pojme podezření a zvýší pozornost, může agresory chytnout při činu. V tomto případě je nutné případ řádně vyšetřit. Během šetření by měl dodržovat hlavní zásady správného postupu. Chránit zdroj informací a neprozradit ho. Prozradit co nejméně o tom, co nám už je, a zejména co nám dosud není známo, nebo to nemůžeme dokázat. Vyslechnout poškozeného, obviněného a svědky a to každého zvlášť. Za každou cenu musíme uchránit oběť před dalším hrubým aktům na jeho osobu.  

Pomoc obětem a rodičům by měl podat pedagog nebo častěji a kvalitněji psycholog.

Dětem se pak doporučuje při dalším incidentu:

 • útok spojený s křikem

 • reakce na posměšné narážky přejít mlčením nebo asertivním: ,,máš pravdu“

 • energetické odseknutí

 • neútočný a neprovokativní slovní projev, zvláště ohrazení se proti slovnímu napadení

 • získání pomoci od lidí, kteří jsou na blízku

 • ignorování a pokus o navázání přátelského kontaktu

 • obranný postoj bez nepřátelství

 • protiútok bez ohledu na přesilu

,,TREST AGRESORA “

Trestáme-li agresora, měli bychom si pamatovat dvě zásadní pravidla

 1. Záležitost má být trestem vyřízena co nejrychleji

 2. Odsuzujeme čin, nikoliv dítě. Snažme se na něm najít něco pozitivního

Autor, v tomto případě, dává učiteli možnost vybrat si ze soupisu sankcí:

 • tělesný trest ( na našich školách nejsou tělesné tresty zakázány )

 • zdržení žáka ve škole po vyučování

 • vyžadování náhrady za poškozený předmět

 • oznámení prohřešku rodičům

 • odvedení žáka k rodičům s žádostí, aby uplatnili výchovný vliv a vzali dítě na zbytek dne do své péče

 • oficiální stížnost řiditeli

 • vyloučení žáka z akce na kterou se těší

 • umístění žáka na čas do jiné třídy, nižšího ročníku

 • umístění žáka o přestávkách do blízkosti pedagoga

 • důtka nebo snížení známky z chování

 • umístění žáka do jiné školy

 • oznámení prohřešku na policii

 • vyloučení ze školy

 • nařízení ochranné výchovy

 • umístění žáka v diagnostickém ústavu

 • umístění žáka v dětském domově

Jelikož šikana ve školách se týká převážně mladistvích kteří ještě nedosáhli 18 let nemohou být za své činy trestně postihovány.

Věk trestnosti dětí se stále snižuje, hovoří se o 14 – 12 letech.

Šikana ve školách se neprojevuje pouze ve vztahu žák – žák ,

ale i ve vztahu učitel – žák.

JAK ŠIKANOVáNí PROBíHá

Proces šikanování probíhá obvykle ve čtyřech na sebe navazujících fázích:

 • první kontakt, konflikt, při které aktér zjišťuje, eventuálně ověřuje vhodnost partnera stát se obětí šikany. Potvrzením vstupní ,,diagnózy“ – oběť prokáže strach, stáhne se, reaguje pasivně – vstupuje proces do své druhé fáze

 • fáze psychického teroru, kdy útoky vůči oběti nabývají na intenzitě a adresnosti. Sebedůvěra oběti rapidně klesá, postižená osoba se dostává stále více do útoku.
 • Případ se stává známým v nejbližším sociálním okolí. V závislosti na reakci okolí – neutrální či dokonce podporující projevy šikany – se prohlubují pocity deprese oběti, zvyšuje se její neschopnost útokům se aktivně bránit.

 • Izolace, únik, psychické selhání oběti s často přetrvávajícími následky emocionální újmy

,,KDE JEŠTĚ ŠIKANU NAJDEME “

Šikana je rozmanitá forma násilného jednání.

Dále se šikana ještě rozděluje na :

 • Mobbing představují naschvály, nadávky a pomluvy mezi kolegy na pracovišti, s cílem přimět šikanovaného odejít z pracoviště ( buď aby dal sám výpověď, nebo aby dostal výpověď ). ,,O mobbing se jedná tehdy, jestliže se na postiženého útočí alespoň jednou týdně a nejméně po dobu půl roku, a útoky provádí jedna či více osob“, tak zní přesná definice.

 • Šikany a hrubosti šéfů vůči podřízeným ( s cílem zbavit se jich ) nese pojmenování bossing.

 • Veškeré úmyslné, sexuálně motivované jednání, které uráží důstojnost zaměstnanců na pracovišti ( sexuální počínání, vybízení k němu, sexuálně motivované tělesné dotyky, výroky jednoznačně sexuálního obsahu, apod.) zdomácnělo už i u nás po jménem ,,sexual harassment“ ( sexuální ,,harašení“,obtěžování ).

Ať je název jakýkoli, obětí může být opravdu kdokoli.

OBRANA PROTI SEXUAL HARASSMENTU

Tak např: Základní doporučení pro to, jak lze s harassmentem žít, jak se mu bránit, tvoří následující desatero (pro ženy):

 1. Počítejte s tím, že harassment existuje, a tudíž se s ním i ty můžeš setkat. Tato varianta tě chrání od překvapení v případě, že budeš sexuálnímu šikanování sama vystavena.

 1. Buď si vědoma toho, že sexuálně ,,harašící“ mužské snahy jsou pouze dalším důkazem jejich závislosti na ženách.

 1. Uvědom si, že pocit, že jsi sexuálně šikanovaná, je věcí výsostně subjektivní, a pouze ty rozhoduješ, co za sexuální šikanování budeš považovat, a zda-li s tím chceš něco dělat.

 1. Rozlišuj mezi verbálním sexuálním harašením a přímým vyjadřováním citů.

 1. Měj sestaven a postupně inovuj vlastní seznam situací a osob (sexistů), které považuješ za sexuálně ohrožující. Jak se projevují (příznaky), popř. proč se tak projevují.

 1. Měj přečtené své sexisty. Zkus se vžít do jejich role, to ti umožní lépe pochopit, oč a proč se snaží. Svá pozorování si pravidelně doplňuj a používej proti nim.

 1. Využij toho, že strach snižuje u mužů (na rozdíl od žen) jejich sexuání apetenci. Vytvářej proto situace vyvolávající strach ze selhání, obavy z nenaplnění představ, neurózu z očekávání apod.

 1. Uměj využít momentu působení paradoxní reakce.

 1. V případě akutní hrozby násilí se pokus výrazně soupeřivý charakter kontaktu přivést do neutrální či kooperativní podoby. Třeba tím, že místo kategorického NE použiješ ANO, ALE. Nebo tím, že místo ,,Nemůžeme to nikdy, něják“ použiješ ,,Můžeme něco jiného, jindy, jinde, jinak (s jiným, jinou)“.

 1. Buď si vědoma toho, že víc než projevený sexuální zájem o tebe, tě rozčílí sexuální nezájem popř.zájem o kolegyni. Proto nebuď k sexuálnímu šikanování lhostejná a neponech bez povšimnutí žádný jeho projev.

JAK SE ŠIKANY VYVAROVAT

Nebýt čekatelem

Již několikrát požadovaná potřeba pro aktivního přístupu k předcházení a řešení konfliktních situací platí v tomto případě beze zbytku. Schopnost včas a přesně rozpoznat příznaky hrozící šikany, umět je reálně zhodnotit, umět nacházet její zdroje a příčiny, nečekat, až se stanu obětí šikany, to jsou základní kroky pro aktivního přístupu.

Být sám sebou

Sebevědomí, pramenící z pocitu sebejistoty a akceptování sebe sama, spolu a aktivním přístupem k řešení situací (včetně konfliktních) podstatně omezuje protivníkovu možnost vnímat nás jako potencionální oběť šikanování.

Nebýt sám

Nebýt sám, vědět, na koho ze svého nejbližšího okolí se mohou v takové situaci spolehnout (mít představu o tom, kdo a v čem mi může být nápomocen), je způsob, jak lze zabránit vzniku pocitů, typických pro oběti šikany – pocitů osamocení, chybějící sociální odezvy a podpory.

Nebýt lhostejný

Aktivita, úzce spojená s předcházející. Nechci-li být sám, nemohu být lhostejný k tomu, co se děje v mém okolí. Nevšímavost a lhostejnost vede k izolaci jedince. A ta není pro utváření pocitu bezpečí tím nejlepším základem.

JAK NáS STáT CHRáNí ?

§ 11 Ochrana osobnosti

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

§ 196 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

 1. Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

 2. Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, pro jejich politické přesvědčení, národnost, rasu, vyznání nebo proto,že jsou bez vyznání bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 3. Stejně jako již bylo řečeno bude potrestán, kdo se spolčí nebo sortí k spáchání takovéhoto činu.

§ 198 Hanobení národa, rasy a přesvědčení

 1. Kdo veřejně hanobí

 1. některý národ, jeho jazyk nebo některou rasu, nebo

 2. skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo protože jsou bez vyznání

 • bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta

 • Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin výše uvedený nejméně se dvěma osobami.

 • § 198a Podceňování k nenávisti vůči skupině osob

  nebo k omezování jejich práv a svobod

  1. Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta

  2. Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo sortou k spáchání činu výše uvedeného.

  § 231 Omezování osobní svobody

  1. Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta

  2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán spáchá-li čin výše uvedený v úmyslu usnadnit jiný trestný čin

  3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán spáchá-li čin výše uvedený jako člen organizované skupiny

  4. Odnětím skupiny na tři léta až deset let bude pachatel potrestán způsobí-li činem výše uvedeným těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek

  § 232 Zbavení osobní svobody

  1. Kdo jiného zbaví osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody na tři léta a osm let.

  2. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li výše uvedeným činem těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek

  § 235 Vydírání

  1. Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  2. Odnětím svobody na dvě až osm let bude pachatel potrestán

  1. spáchá-li čin výše uvedený jako člen organizované skupiny

  2. spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami

  3. spáchá-li takový čin se zbraní

  4. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu

  5. spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti nebo

  6. spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto že je bez vyznání

  1. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li výše uvedeným činem smrt nebo škodu velkého rozsahu.

  § 247 Krádež

  1. Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a

  1. způsobí tak škodu nikoli nepatrnou

  2. čin spáchá vloupáním

  3. bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,

  4. čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo

  5. byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen a potrestán,

  • bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým testem nebo propadnutím věci

  • Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li výše uvedeným činem škodu nikoli malou,

  • Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán

   1. spáchá-li výše uvedený čin jako člen organizované skupiny, nebo

   2. způsobí-li takovýmto činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek

   1. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li výše uvedeným činem škodu velkého rozsahu

   § 249 Neoprávněné užívání cizí věci

   1. Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu jich přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude potrestán odnětím svobody až má dvě léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

   2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, způsobí-li výše uvedeným činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek

   POUŽITá LITERATURA

   • Francouzská encyklopedie

   • Spurný Joža: Psychologie násilí

   • Pavel Říčan: Agresivita a šikana mezi dětmi

   • Michal Kolář: Skrytý svět šikanovaných ve školách

   • Zákony II. 2001

   • Internet