Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

TRESTNí ČINNOST MLáDEŽE

TRESTNí ČINNOST MLáDEŽE

 

 Jedním z nejzávažnějších problémů v boji s kriminalitou je trestná činnost mládeže. Kriminalita mládeže, jako součást kriminality vůbec, je negativní sociální jev charakterizovaný porušováním právního řádu, jehož subjekty jsou mladí lidé…. Motivy, pohnutky a příčiny, které vedou mládež k takovéto činnosti, protispolečenskému chování, jsou různorodé.Základem boje s trestnou činností mládeže je výchova v rodině. Zejména zde se vytvářejí počátky poznání a chápání složitých vztahových otázek jak v samotné rodině, tak i ve společnosti. Odtud pramení a utvářejí se názory a morální kvality každého jedince. Není, a nikomu ani nemůže být, lhostejné, vychovává-li rodina dítě s pokrokovými názory na život ve společnosti, nebo morálně i charakterově nestálého jedince s deformovanými názory na život v naší společnosti a svým způsobem tedy člověka, u kterého se tak mohou vytvořit předpoklady vedoucí k nerespektování a v krajním případě k porušování zákonů. Proto výchova v rodině nemá a ani nemůže mít soukromý charakter, ale je vážnou společenskou funkcí, plněním zodpovědné občanské povinnosti.Proto výchova dětí v rodině především žádá, aby byl v rodině vytvořen harmonický soulad mezi rodiči a samozřejmě i mezi rodiči a dětmi. Vedle rodiny, školy, pracovního kolektivu, které formují harmonický vývoj společnosti, hrají neméně vážnou roli ve výchově člověka takové faktory, jako je VLIV PROSTŘEDí, ve kterém tráví svůj volný čas, a osoby, se kterými se stýká.

Příčiny a podmínky delikvence dětí, kriminality mladistvých i kriminality mladých jsou obdobné jako u kriminality dospělých, ale existují zde některé zvláštnosti ovlivňující kriminalitu dětí (6 – 15 let), mladistvých (15 – 18 let)i mladých dospělých (18 – 30 let). Je nutno konstatovat, že tato kriminalita má svá specifika, která zvláště vystupují do popředí, ve velkých městech a průmyslových aglomeracích. Proto také v boji proti kriminalitě mladé generace, kde musí být nesporně využito všech dostupných a účinných forem boje proti kriminalitě vůbec, vyžadují tyto obecné formy boje ve vztahu k mladé generaci, zejména dětem a mladistvým, aby se při jejích využívání (praktické aplikaci) uplatňovaly specifické přístupy.

  1. ALKOHOLISMUS 27814bdd84fmn5i

Mezi skutečnostmi, které vytvářejí podmínky pro páchání trestné činnosti zaujímá zvláštní místo alkoholismus. Je všeobecně známo, že v důsledku požívání alkoholu je pácháno mnoho závažných trestných činů.

Zde je nutno využívat celé škály opatření, počínaje rozjasňovací činností, protialkoholní propagandou až po využití tvrdých opatření státního donucení používaných v boji proti alkoholismu, včetně nucené ústavní protialkoholní léčby. Nejobecněji lze říct, že trestnou činnost nezletilých vyvolávají jednak hlavně negativní činitelé tkvící v mikroprostředích pachatele, zejména v prostředí rodiny a rovněž školy, a jednak určité poruchy osobnosti. Pomocí výzkumů se objasnilo, že u nezletilců má jak na požívání alkoholu, tak na jejich trestnou činnost rozhodující vliv kulturně výchovná úroveň rodinného prostředí.

Při zkoumání kriminogenní role alkoholu je třeba věnovat pozornost i jeho rozmanitému charakteru. Spojení mezi alkoholem a trestnou činností se projevuje v tom, že alkohol může vystupovat jako okolnost upevňující předchozí záměr a rozhodnutí spáchat trestný čin, nebo dovést k trestné činnosti člověka, který by se jí v střízlivém stavu nedopustil.

  1. TOXIKOMANIE dm814b7284fmmn

Drogová závislost představuje v současné době závažný celospolečenský problém, jehož řešení je záležitost řady oborů. Těžko napravitelné zdravotní i společenské důsledky nealkoholové toxikomanie vyžadují, aby bylo boji proti tomuto negativnímu jevu věnováno zvýšené úsilí.

V odborné literatuře se setkáváme s tzv. širším a užším pojetím drogových deliktů. Drogovými delikty v širším smyslu rozumíme zneužívání drogy, určité formy přípravných jednání, jejichž cílem je vytvořit konkrétní podmínky pro nedovolené získávání omamné látky. V užším smyslu představují drogové delikty trestnou činnost spočívající v nedovoleném zacházení s omamnými prostředky a zahrnující poměrně širokou paletu trestných jednání. Trestnou činnost páchanou v souvislosti s nealkoholovými toxikomaniemi lze rozdělit do dvou základních oblastí: na trestnou činnost páchanou s cílem získat návykovou drogu a trestnou činnost páchanou po jejím požití.

Z těchto skutečností vyplývá nutnost věnovat zvýšenou pozornost bytům kriminálně závadových osob na sídlištích. Dalším místem, kde toxikomané ovlivňují dosud nezasaženou mládež, jsou i diskotéky, na nichž se často formují toxikomanské “party“. Zde je zapotřebí soustavnější kontroly ze stran pořadatelů i místních územních součástí Policie. Začínající toxikomanie se zaznamenala v internátech s nedokonalým a nedostatečným pedagogickým dozorem. Zjištěné nedostatky se zde zakrývají, místo aby byla okamžitě informována Policie.

Problematika zneužívání drog je stále aktuálnější. Není dnes již jen individuální záležitostí, ale stává se negativním sociálním jevem. Tyto skutečnosti potvrzují nejen oficiální, kriminální statistiky o počtu pachatelů stíhaných pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů, ale signalizují to i poznatky zdravotnických pracovišť.

Droga je definována jako jakákoliv látka s potenciálně psychotropními vlastnostmi, která může vyvolat závislost a být škodlivá jednotlivci i společnosti. Formy drogové závislosti mohou být různé a vyvíjejí se obvykle pozvolna jako důsledek periodického nebo soustavného používání drogy. V řadě případů dochází k postupnému přizpůsobování organismu na zneužívanou látku, která se stává nezbytnou součástí buněk a výměny látkové (tělesná závislost). V těchto případech se rozvíjí tolerance organismu k droze (snižuje se účinek drogy), což vede k neodolatelné potřebě dávku stále zvyšovat. Pak také dochází vlivem dlouhodobých toxických účinků k tělesnému i duševnímu chátrání organismu. Při snížení nebo vysazení dávek drogy dochází k vzniku abstinenčního syndromu. Mládež, pokud zneužívání návykových látek přiznává, uvádí jako nejčastější důvod: zvědavost, touhu prožít něco zvláštního, neobvyklého, najít nové prožitky, uniknout nepříjemným situacím, tvrdé realitě, nepříjemným stavům, dosáhnou dočasné úlevy, uniknout samotě, do které je uváděna svými problémy, které si nezavinila sama, protest proti autoritě.
  1. VANDALISMUS

Vandalismus je úmyslné poškozování cizího majetku (např. náhrobní desky, škola, dopravní prostředky..) Vandalisté jsou většinou lidé podprůměrné inteligence nebo pod vlivem alkoholu

Naše společnost vynakládá nemalé prostředky na vybudování obecně prospěšných zařízení na zkrášlování životního prostředí občanů. Na vybudování takovýchto zařízení se mnohdy podílejí brigádnickou činností i občané, a nelze se proto divit, když v nich vyvolává poškozování nebo zničení jejich práce oprávněné rozhořčení. V praxi jde např. o vysazování zeleně, budování zastávek, umístění dopravních značek, budování dětských hřišť, umisťování odpadkových košů apod. Tato zařízení mají sloužit nám všem, a přesto se vždy najdou lidé, kteří z nepochopitelných důvodů tato zařízení úmyslně poškozují nebo ničí. Na první pohled by se mohlo zdát, že škody nebývají vysoké, ale domnívám se, že tímto problémem je postiženo každé větší město nebo vesnice a v souhrnu pak škody dosahují vysokých částek. Každý si snad položí otázku, co vede určité jedince nebo skupinky osob k tomuto jednání.

  1. POČíTAČE A KRIMINALITA

V důsledku rychlého rozšiřování výpočetní techniky se začíná v západních zemích projevovat řada nových jevů, mezi něž patří také “počítačová” forma kriminality.

Nové formy kriminálních činů. : První je přímá krádež peněz. Druhá, snad ještě závažnější, zcizování informací, přičemž může jít o formu průmyslové špionáže (vědecké, technické a ekonomické informace) nebo o její modifikovanou formu – zcizování počítačových programů.

Zvlášť obtížné je odhalování všech možností průmyslové špionáže a usvědčení pachatelů z trestného činu. Zcizení dat a programů se všeobecně považuje za nejrozšířenější ze všech “počítačových” zločinů. Velmi málo se jich však oznamuje, neboť zcizení informace se mnohdy ani nepozná.

 

  1. PROBLEMATIKA OSOB CIKáNSKÉHO PůVODU

Velká migrace obyvatelstva ve velkých městech s sebou přináší soustřeďování kriminálně závadných osob, z nichž specifickou skupinu tvoří osoby cikánského původu.

Jejich trestná činnost je závažným celospolečenským problémem. Část cikánského obyvatelstva je společensky nepřizpůsobivá a páchá trestnou činnost, pro níž jsou typické některé trestné činy a přečiny, jako např. loupeže, rvačky, výtržnosti, ublížení na zdraví, pohlavní zneužívání, pašování, spekulace, krádeže vloupáním, příživnictví, okrádání podnapilých osob, kapesní krádeže apod. Převýchově cikánského obyvatelstva věnuje naše společnost už téměř 50 let mimořádnou pozornost. Naše stranické a státní orgány při hodnocení této otázky kontaktují, že dosažené výsledky nejsou ještě úměrné vynakládanému úsilí, že resocializace této části obyvatelstva se neubírá takovým tempem, jak se žádá. Nám nemůže být lhostejná skutečnost, že zatímco jedna část cikánského obyvatelstva se poctivě zapojila do pracovního procesu, vykazuje příslušný stupeň pracovní a osobní disciplíny, etiky, morálky a kultury, druhá část se nadále snaží využívat poskytovaných výhod, žít příživnickým způsobem na úkor společnosti, páchat závažnou trestnou činnost a ohrožovat mravní výchovu vlastních dětí a mládeže .

Trestnou činnost páchají cikáni organizovaně ve skupinách, což klade zvýšené nároky na usvědčování pachatelů a dokázání trestné činnosti.

 

 

 PREVENCE

 V užším smyslu znamená prevence proces omezování samotné kriminality, jejích jednotlivých projevů, příčin a podmínek především specifickými prostředky, které používají orgány činné v trestním řízení.

Uvedené skutečnosti mají značný vliv a na formování charakterových vlastností mládeže.

Ve velkoměstech, i když je věnovaná uvedeným negativním stránkám pozornost, ukazuje se jako nedostatek slabá koordinace plnění úloh jednotlivými orgány a organizacemi. To má za následek, že ne řešení problémů se často plýtvá materiálními prostředky, energií a pracovním časem pracovníků, přičemž chybí právě komplexnost a proto konečný efekt je poměrně malý.

V oblasti prevence nealkoholové toxikomanie na daném úseku jsou dobré zkušenosti s besedami, které se provádí v posledních ročnících základních škol a na SOU a středních školách. Je bezpodmínečně nutné, aby besedu vedl příslušník znalý věci, který může podat kvalifikovanou informaci s ohledem na rozdílný věk posluchačů a který nezdůrazní vzrušující a přitažlivé detaily, ale naopak vyzdvihne obecné a odstrašující znaky nealkoholové toxikomanie u mládeže.