Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Kapitálové společnosti

Kapitálové společnosti

 • založení a vznik společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti

 • zrušení a zánik společnosti - s likvidací, bez likvidace

  16864vsz81zqs1t

  16864vsz81zqs1t

Společnost s ručením omezením (s.r.o)

Společnost může být založena jedním společníkem (maximálně 50 společníky). Základní jmění je minimálně 100 000,- Kč. Před vznikem společnosti musí být složeno alespoň 30 % vkladů, minimálně 50 000,- Kč. Minimální výše vkladu jednoho společníka musí být alespoň 20 000,- Kč. Součet vkladů společníků musí být dělitelný 1 000,- Kč a musí se rovnat základnímu jmění. Zisk se obvykle rozděluje podle výše vkladů jednotlivých společníků. Je zde povinnost zakládat rezervní fond, při založení tento fond tvoří 5 % ze základního jmění.Orgány v  s.r.o.

 • valná hromada - schvaluje roční uzávěrku, rozděluje hospodářský výsledek, rozhoduje o jmenování prokuristy, volí jednatele i dozorčí radu. sq864v6181zqqs

 • jednatelé - statutární orgán, mohou být jmenování z řad společníků nebo cizích osob.

 • dozorčí rada - musí mít minimálně 3 členy , dohlíží na činnost jednatelů a kontroluje účetnictví.

Výhody a nevýhody

Výhodou je to, že společník přispěje určitou částkou do společnosti a za své závazky ručí jen do výše nesplaceného vkladu

Akciová společnost

Jedná se o nejvýznamnější formu obchodní společnosti. Základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií, které mají svou jmenovitou hodnotu. Základní jmění je u a.s. nejméně 1 000 000,- Kč. Mohou ji založit jak fyzické , tak i právnické osoby. Akciová společnost se zakládá zakladatelskou listinou, zakladatel je jen jeden a je jím právnická osoba. Pokud je více jak jeden zakladatel, a.s. vzniká zakladatelskou smlouvou. Před vznikem a.s. musí zakladatel složit alespoň 30% základního jmění.

Akcie je cenný papír, který opravňuje majitele k:

 • podílení se na řízení a.s.,

 • podílet se na zisku společnosti,

 • a v případě likvidace podniku podílet se na likvidačním zůstatku společnosti.

Druhy akcií:

 • na jméno - lze je převést na druhou osobu pouze rubopisem, vede se jejich záznam

 • na majitele - jsou volně převoditelné předáním, práva z nich má momentální držitel

 • prioritní - jsou dražší, je s nimi spojeno přednostní právo na dividendy

 • zaměstnanecké - jsou prodávány za zvýhodněnou cenu zaměstnancům a.s., jsou na jméno

Orgány akciové společnosti jsou:

 • valná hromada - nejvyšší orgán a.s., schází se alespoň 1 x ročně, rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního jmění, o rozdělení zisku, schvaluje roční závěrku atd.

 • představenstvo - statutární orgán, má práva zastupování společnosti

 • dozorčí rada - kontrolní orgán, kontroluje účty, ční revize.

Výhody a nevýhody

 

Tento typ právní subjektivity si volí převážně velké společnosti, kde je potřeba velkého kapitálu. Jednou z podstatných výhod tohoto typu společnosti je, že akcionář nemusí ve společnosti pracovat, naopak nevýhodou je, že společnost za závazky ručí celým svým majetkem.

Správce vkladů

Zakládám-li společnost společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou, nemusím splatit všechno najednou např. u s.r.o. stačí zaplatit 30% a zbytek do 5 let od vzniku společnosti. Určí se proto jeden ze společníků zvolen za správce vkladů. Ten má za úkol vybrat od společníků peníze, které musí být zaplaceny před zápisem do Obchodního rejstříku. Pokud by takovýto správce chtěl zpronevěřit peníze, tak se mu to nevyplatí, neboť on sám ručí za to, že bude základní jmění zaplaceno.
Zrušení a zánik společnosti

Zániku společnosti předchází zrušení společnosti.

Zánik = výmaz z Obchodního rejstříku.

Společnost zaniká z těchto důvodů:

- uplynutím doby na kterou byla organizace založena

- dosažením účelu (organizace byla založena např. na výstavbu Temelína a když je výstavba dokončena, tak zaniká)

- dohodou společníků (musí souhlasit nad 1/2 většina)

- splynutím, sloučením nebo rozdělením podniku

Splynutí = splynout mohou jen společnosti se stejnou právní subjektivitou např. akciová společnost s akciovou společností. Jedná se stručně řečeno o to, že stará společnost zanikne a vznikne nová.

Sloučení = sloučí-li se společnosti tj. jedna zanikne a vnikne do druhé. Musí nejprve dojít tomu, že se podá návrh na výmaz zanikající společnosti z obchodního rejstříku a zároveň se požádá o zápis nově vznikající společnosti do obchodního rejstříku.

Rozdělení = společnost se rozdělí na několik částí.

Splynutím, sloučením a rozdělením zanikají společnosti bez likvidace, neboť mají právního zástupce, který přebírá majetek a závazky předchozí společnosti.

Nemá-li společnost za sebe zástupce zaniká likvidací. Podnik nebo soud stanoví likvidátora.

Likvidátor = je fyzická osoba, která sestavuje účetní závěrku ke dni, kdy vstupuje podnik do likvidace a musí obeznámit veškeré obchodní partnery, že společnost vstupuje do likvidace.

Vstoupí-li podnik do likvidace musí se zapsat do Obchodního rejstříku a obchodní jméno společnosti musí obsahovat doložku v likvidaci.

Majetek takovéto společnosti slouží k uspokojení závazků vůči klientům.

Sestavuje se konečná účetní závěrka a je-li společnost zadlužená vyhlašuje soud na základě žádosti likvidátora konkurz.

Likvidátor má dále povinnost do 30 dnů zapsat ukončení závěrky a požádat o výmaz z Obchodního rejstříku.

Vyhlášení konkurzu = jedná se o soudní řízení, kdy soud vydá rozhodnutí o tom, že majitelé takovéto společnosti nemají právo manipulovat s majetkem . Takovíto majetek se nazývá konkurzní podstata, která slouží k uspokojení pohledávek.

Nemá-li společnost peníze ani za zaplacení konkurzu, tak se tento konkurz nevyhlašuje. Věřitelé se uspokojují až nakonec. Nejprve daně, státní instituce atd. Věřitelé tudíž nemají jistotu, jestli na ně něco zbude.

Nucené vyrovnání = dlužník navrhne věřiteli, že se s ním vyrovná a uvede i způsob vyrovnání.