Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Státní sociální podpora Sb. o státní sociální podpoře

Státní sociální podpora Sb. o státní sociální podpoře

Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby dětí a rodin. Stát prostřednictvím peněžitých dávek sociální podpory řeší sociální události rodin v závislosti na jejich příjmové a sociální události.

Principy:

 1. Princip státem organizované solidarity - vysokopříjmoví občané s nízkopříjmovými, bezdětné rodiny s rodinami s dětmi.

 2. Instituce zabezpečující žádosti, vyplácení dávek - Okresní úřady; příslušnost je dána místem trvalého pobytu oprávněné osoby. 3. Základem pro určení výše dávek i pro určení hranice příjmů rodiny nebo jednotlivce pro vznik nároků na dávky je životní minimum (společensky uznaná minimální hranice příjmů občana, pod kterou nastává stav hmotné nouze), 39177pyb68jfr5l

 4. Nárok na dávky zásadně vzniká za předpokladu, že výše příjmu v rodině nepřesahuje částku životního minima vynásobenou zákonem stanoveným koeficientem.

 5. Dávkové schéma obsahuje 2 typy dávek - testované, netestované dávky

 6. Testované dávky - poskytovány v závislosti na příjmu rodiny: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu.

 7. Netestované dávky - poskytovány bez ohledu na příjem rodiny: rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstnounské péče, porodné, pohřebné. yf177p9368jffr

 8. Náklady na státní sociální podporu hradí stát - výdaj SR.

Osobnostní rozsah: (komu dávky náleží)

- pouze fyzickým osobám při splnění určitých podmínek; nelze je přiznat právnické osobě; i

když v určitých případech může být jejím příjemcem, např. Ústav

PODMíNKOU pro vznik nároku je tzv. trvalý pobyt na území ČR; otázka státního

občanství nemá na tyto nároky vliv

Rodina - soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti; výjimkou je příspěvek

na bydlení - za rodinu se považují všechny osoby uživající byt - tzn. jsou tam hlášení

k trvalému bydlišti a nevyžaduje se ani podmínka společné domácnosti a

příbuzenského poměru.

Osoba oprávněná a osoby společně s ní posuzované - 3 skupiny:

 1. skupina: nezaopatřené děti,

 2. skupina: rodiče nezaopatřených dětí,

 3. skupina: manželé či druh, družka, pokud je nelze zařadit do 2. skupiny

 4. skupina: nezaopatřené děti nezaopatřených dětí

POKUD S OPRáVNĚNOU OSOBOU TRVALE ŽIJí A SPOLEČNĚ UHRAZUJí NáKLADY NA SVÉ POTŘEBY!!

Příjem rozhodný pro přiznání dávky:

= měsíční průměr součtů příjmů oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných za

rozhodné období

Rozhodné období :

 1. kalendářní ROK, který předchází roku do kterého spadá počátek období od 1.10 do 30.9. následujícího roku, ve kterém je třeba prokázat rozhodný příjem

  • přídavek na dítě

  • příspěvek na dopravu

 2. kalendářní ČTVRTLETí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, na který se nárok uplatňuje

  • příspěvek na bydlení

  • sociální příplatek

Životní minimum:

- společensky uznaná minimální hranice příjmů občana, pod kterou nastává stav hmotné

nouze

- aktuální částky stanoví vláda svým nařízení (současné platí od 1.4.2000)

Skládá se ze 2 částí:

 1. částka stanovená k zajišťování výživy a základních osobních potřeb

 2. částka k zajištění nezbytných nákladů na domácnost.

Částka k zajištění výživy a základních potřeb
Částka na nezbytné náklady na domácnost
nezaopatřené dítě do 6 let
1 600,--
PODLE POČTU ČLENU
6 - 10 let
1 780,--
1
1 580,--
10 -15 let
2 110,--
2
2 060,--
15 - 26 let
2 310,--
3 - 4
2 560,--
ostatní
2 870,--
5 a víc
2 870,--

T E S T O V A N É D á V K Y

PŘíDAVEK NA DíTĚ

= určen nezaopatřeným dětem; určen na krytí nákladů spojených s výchovou a výživou

nezaopatřených dětí; oprávněná osoba je DíTĚ!!!; nárok uplatňují zákonní zástupci
Podmínky:

- záleží na výši příjmů v rodině, porovnává se s ŽM té rodiny vynásobenou stanoveným

koeficientem

Výše:

 1. zvýšená výměra = 0,32 * ŽM dítěte, pokud

rozhodný příjem nepřesáhne součin ŽM rodiny * 1,1

 

 1. základní výměra = 0,28 * ŽM dítěte, pokud

rozhodný příjem nepřesáhne součin ŽM rodiny * 1,8

 

 1. snížená výměra = 0,14 * ŽM dítěte, pokud

rozhodný příjem nepřesáhne součin ŽM rodiny * 3

 

Výplata - zletilému dítěti, osobě v přímém zaopatření (u nezletilých).

!!! do 8 dnů je povinnost nahlásit jakékoliv změny, které mají vliv na dávky!!!

SOCIáLNí PŘíPLATEK

- je určen rodinám s nezaopatřenými dětmi s nízkými příjmy na krytí nákladů spojených se

zabezpečováním potřeb těchto dětí (dávána nejen rodičům)

Podmínky:

 1. osoba, která pečuje alespoň o 1 dítě (rodič, jiná osoba, nikoliv však pěstoun)

- dávku uplatňuje pouze jeden; pokud se nedohodnou určí soud

 1. rozhodný příjem v rodině je nižší než součin ŽM rodiny * 1,60

Povinnost - do 8 dnů nahlásit změny OÚ!!

Výše: = ŽMO - (ŽMO *P/ŽM *K)

ŽMO - životní minimum na osobní potřeby dítěte

P - příjem rodiny

ŽM - životní minimum rodiny

K - koeficient, který určuje hranici příjmů - 1,6 (pokud je někdo zdravotně postižený - vyšší

koeficient)

PŘíSPĚVEK NA BYDLENí

- slouží ke krytí nákladů spojených s bydlením,

Podmínky:

1. osoby oprávněná a osoby s ní spoluposuzované musí mít stejné trvalé bydliště; není vázán

na rodinu

2. rozhodný příjem v rodině je nižší než součin ŽM rodiny a koeficientu 1,6

Výše = ŽMD - (ŽMD * P/ŽM * K)

ŽMD - životní minimum-částka nákladů na domácnost rodiny

ŽM - životní minimum rodiny

PŘíSPĚVEK NA DOPRAVU

- nárok má nezaopatřené dítě, které dojíždí do školy mimo místo obce, kde je hlášeno k

trvalému pobytu

Podmínky:

1. plní povinnou školní docházku , nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání na SŠ

nebo VŠ

2. do školy dojíží mimo místo obce, kde je hlášeno k trvalému pobytu

3. rozhodný příjem rodiny nepřevyšuje částku součinu ŽM rodiny a koeficientu 2,00

Výše - varianty:

1) denní dojíždění

a) 30% za měsíc, méně než 15 let, povinná školní docházka

b) 50%, starší 15 let, povinná školní docházka, SŠ, VŠ

2) nedenní dojíždění

a) 6% , mladší 15 let, povinná školní docházka

b) 10%, starší 15 let, povinná školní docházka nebo SŠ

c)5%, studium na VŠ

- nevyplácí se za 7. a 8. měsíc

- vzdálenosti bydliště od školy se příhlíší pouze u denního dojíždění; povinná - 30 km,

SŠ, VŠ - 100km

MF v dohodě s MD a MpaSV - opatření - částka odpovídající čtyřicetinástobku jednosměrného plného jízdného v pravidelné autobusové dopravě na tarifní zválenost vyplývající z platných jídzních řádů vždy k 1.9., a pokud se částka platna od 1.9. zvýší alespoň v jendém tarifním pásmu nejméně o 10%, stanoví se tato částka i k 1.2.

N E T E S T O V A N É D á V K Y

RODIČOVSKÝ PŘíSPĚVEK

- určený na krytí nákladů rodiče, který není výdělečně činný v souvislosti s osobní péči o malé

a dítě

Podmínky:

 1. pečuje osobně, celodenně a řádně alespoň o jedno dítě do 4 let, do 7 let - zdr.postižené

 2. pečuje osobně - max. 3 dny v MŠ za měsíc

 3. nemá jiný příjem (výjimka: omezený příjem - příjem ze závislé činnosti - nárok trvá, pokud příjem nepřesáhne částku ŽM na osobní potřeby rodiče.

Výše:

= součin částky na osobní potřeby rodiče * koeficientu 1,10

ZAOPATŘOVACí PŘíSPĚVEK

- určený na zabezpečení rodiny vojáka po dobu jeho výkonu vojenské služby

- určen osobám, ke kterým má voják vyživovací povinnost, což jsou:

 1. nezaopatřené dítě vojáka

 2. manželka vojáka, která pečuje o dítě ve věku do 4 let, popř. do 7 let

 3. manželka vojaka, která je PID

 4. nebo z jiného důvodu (soustavná příprava na budoucí povolání

není výdělečně činná

 1. ostatním osoby, kterým soud přiznal vůči vojákovi výživné nebo příspěvek na výživu, nebo která uzavřela s vojákem dohodo o placení výživného, pokud voják pro výkon uvedené služby nemůže plnit svou vyživovací povinnost.

 

- nárok nevzniká družce

Výše:

= součin částky na osobní potřeby oprávněné osoby a koeficientu 0,67

DáVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

- určený na krytí nákladů dětí svěřených do pěstnounské péče, na odměnu pěstouna a na další

náklady s touto péči spojené

pěstnounská péče - forma náhradní rodinné péče, o svěření rozhoduje soud, jedná se o děti, o

které se vlastní rodiče starat nemohou, nebo nechtějí

Zahrnují:

 1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte

 2. odměna pěstnouna

 3. příspěvek při převzetí dítěte

 4. příspěvek na zakoupení motorového vozidla

ad 1) příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče; při zletilosti se poskytuje do 26 let, pokud je nadále nezaopatřené a trvale žije s pěstnounem.

Do zletilosti se vyplácí pěstnounovi, potom dítěti.

Výše:

= součin částky na osobní potřeby dítěte * 1,20

b) odměna pěstouna

- vyplácí se do zletilosti dítěte, déle jedině tehdy, pokud je dítě nadále nezaopatřené a trvale

žije s pěstounem

Výše:

= součin částka na osobní potřeby pěstouna * 0,5

c) příspěvek při převzetí dítěte

- jednorázová dávka; nárok má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče

Výše:

= součin částky na osobní potřeby dítěte * 4,00

d) příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Podmínky:

 1. v pěstounské péči jsou min. 4 děti

 2. vozidlo se nepoužívá pro výdělečnou činnost

 3. využitelnost se sleduje 5 let

 4. nárok při společné pěstounské péči může uplatnit pouze 1 osoba

Výše:

= 70% z pořizovací ceny vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy; max. 100 000,-- Kč; v

posledních 10-ti letech nesmí součet příspěvků přesáhnout 200 000,--

PORODNÉ

- určené na krytí nákladů spojených s narozením dítěte; vyplácí se jednorázově.

Podmínky:

 1. nárok má žena, která porodila dítě

 2. nárok má otec, jestliže žena, která dítě porodila zemřela a porodné ji nebylo vyplaceno

nárok vzniká dnem porodu

 1. jiná osoba, která dítě převezme do náhradní péče do 1 roku života

Výše - podle počtu narozených dětí:

  1. 1 dítě = součin částky na osobní potřeby dítěte * 4,00

  2. 2 děti = součin úhrnu částek na osobní potřeby těchto dětí * 5,00

  3. 3 a více = součin úhrnu částek na osobní potřeby těchto dětí * 9,00

POHŘEBNÉ

- určené na krytí nákladů spojených s vypravením pohřbu; vyplácí se jednorázově.

Nárok má osoba, která vypravila potřeb osobě, která měla ke dni smrti trvalý pobyt na území ČR nebo byl-li pohřeb vypraven v ČR. Nárok vzniká dnem vypravení pohřbu.