Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

OBCHODNí PRáVO A ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKáNí

OBCHODNí PRáVO A ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKáNí

ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKáNí pramenem zák.455/91sb.posl novela356/1999

ŽIVN.ZáKON upravuje podmínky živn.podnikání a kontrolu nad jeho dodržováním.Živn.podnikání je soustavná činnost provozována samostatně,vl.jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živn.zákonem. /pozitivní vymezení živnosti/

Subjekty,které podnikají podle zvl.předpisů /advokáti podle zákona o advokacií,notáři,lékaři,farmaceuti,makléři,tlumočníci,auditoři a daňoví poradci - svobodná povolání / /negativní vymezení živnosti /DRUHY ŽIVNOSTí

 1. ohlašovací - řemeslné 43387bvg81eyn9r

- vázané

- volné

Živn.oprávnění počíná ohlášením.Na vydání tohoto živn.oprávnění máme právní nárok pokud splňujeme podmínky všeobecné a někdy i zvláštní.

b) koncesované vy387b3481eyyn

Živnosti povolené státem k provozování činností.Záležitost výběrová,není právní nárok,vyžaduje se spolehlivost.

VŠEOBECNÉ PODMíNKY K PROVOZOVáNí ŽIVNOSTI

 1. dosažení plnoletosti

 2. způsobilost k práv.úkonům

 3. bezúhonost /výpis z rejstříku ne starší 3 měsíce/

 4. žadatel má vyrovnané daňové závazky se státem

ZVLáŠTNí PODMíNKY

 1. dosažené vzdělání /SO,SŠ,VŠ/ a dosažená praxe

 

ŽIVNOSTENSKÉ OPRáVNĚNí je průkaz podnikatele,který jej opravňuje k živn.podnikání

 1. živnostenské oprávnění

 2. koncesní listina

NEOPRáVNĚNÉ PODNIKáNí u volných živností pokuta 500 tisíc.U ostatních 750 000,

u koncesních 1 milion.Při získání značného prospěchu - trestný čin

ODPOVĚDNÝ ZáSTUPCE je osoba,která odpovídá za řádný chod živnosti.Odpovědnou osobu si zvolí podnikatel pokud nesplňuje zvl.podm.,nebo když chce a v některých případech zákon přímo ukládá odpovědného zást.určit/zvolit/ př. Zahr.osoby na našem území,PO.

ŽIVNOSTENSKÝ ZáKON má 3 přílohy.

č.1 seznam oborů řemeslných živností

č.2 seznam oborů vázaných živností

č.3 seznam oborů koncesovaných živností

Naříz.vlády 468/2000 stanoví seznam oborů živn.volných

469/2000 stanoví obsahové náplně jedn.činností,jsou zde rozpracované činností,které patří pod určitý obor /řezníci a uzenáři mohou vykonávat......./

209/2001 seznam živností,jejichž výkon je podnikatel nucen zajistit osobami,které př. splňují odbornou způsobilost /př. Kosmetika,pedikura,těl.výchova,horská turistika ap./

295/2001 o provádění a obsahu zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodc.činnosti.

- je nutné zajišťovat prováděcí předpisy živn.zákona.

OBCHODNí PRáVO

- soubor právních norem ,které upravují obchodní závazkové vztahy a jiné vztahy s podnikáním související.

- hl.pramenem 513/91 sb.,poslední novela 370/2000.

- základním předpisem pro obchodní vztahy je zákon občanský.Speciálním pak zákon obchodní.
Pokud vztah ,který řešíme není upravený v zákoně obchodním,řešíme ho podle občanského zákona./př.smlouva o nájmu/

Pokud je v obch.zákonu napsáno „některá ustanovení o smluvní pokutě“ nebo „některá ustanovení o zástavním právu“,pak „některá“hledám v obč.zákonu.

SYSTEMATIKA OBCHODNíCH ZáKONíKŮ

1.část obecná ustanovení : podnik,firma,jednání podnikatele,obch.tajemství,obch.rejstřík,

hosp.soutěž.

2.část obchodní společnosti a družstva : s.r.o,v.o.s,komanditní,a.s,družstva ap.

3.část obchodně závazkové vztahy : jak vzniká závazek/smlouva/ - jak vzniká,zánik a zajištění závazku.Ustanovení o porušení smluvených povinností /př.co se stane když nastane prodlení dlužníka či věřitele/

- je nejrozsáhlejší - máme zde upraveny jednotlivé typy smluv.

4.část ustanovení přechodná,závěrečná.

PODNIKATELEM je 1. Osoba,která je zapsána v obch.rejstříku /FO,PO/

 1. osoba,která podniká na základě živn.oprávnění

 2. osoba,která podniká podle zvl.předpisů /jde o oprávnění k určitému podnikání,peněžnictví,hornická činnost,činnost burz.Dále jde o tzv.svobodná povolání:advokáti,lékaři,geodeti ap./

 3. FO,které provozují zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvl.předpisů

př.zákon o bankách,o nadacích,církvích,sdružení o majetku.PO se zapisují do urč.evidence

PODNIK- soubor hmotných jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.

- náleží k němu věci,práva a jiné majetkové hodnoty,které patří podnikateli a slouží

k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.

JEDNáNí PODNIKATELE

FO jedná /činí právní úkony/ sama nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

PO jedná statutární orgán / a.s. -představenstvo, v.o.s - všichni společníci jsou stat.org.

je to odvislé od ručení,které je neomezené.Společenská smlouva může určit za st.org.

jediného./

jedná prostřednictvím zástupce na zákl.plné moci

PROKURA je zvláštní druh zastoupení v obch.právních vztazích /jen mezi podnikateli/.

Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům k nimž dochází při všech činnostech podniku.Lze ji udělit jen FO a není v ní zahrnuto zcizování a zatěžování nemovitostí,ledaže by tak bylo výslovně uvedeno/zcizování,zatěžování znamená prodej,zastavování a další dispozice s nemovitostmi podnikatele/.Prokurista musí být zapsán do obch.rejstříku.