Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Ústavní právo, Ústava České republiky

Ústavní právo, Ústava České republiky

Odvětví ústavního práva

Tvoří je souhrn právních norem, upravujících především formy a druhy států, obsah státní moci, rozdělení a výkon státní moci a základní práva a povinnosti občanů.

Prameny ústavního práva jsou ústavní zákony. Mají největší právní sílu. Ústava je nejvyšší zákon státu. Ústavní zákony ústavu mění a doplňují.

Hlavní prameny ústavního práva v ČR jsou ústavní zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky, která nabyla účinnosti dnem 1.ledna 1993, a Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., která je podle článku č.3 ústavy součástí ústavního pořádku České republiky.

Ústava ČR 27299yxi99juv4z

= základní zákon České republiky. Obsahuje preambuli (úvodní prohlášení) a 113 článků rozdělených do 8 částí nazvaných hlavy, které jsou nadepsány:

  1. Základní ustanovení (ČR jako svrchovaný a dem. právní stát)

  2. Moc zákonodárná (vykonává ji Parlament)

  3. Moc výkonná (nejvyššími orgány v.m. jsou prezident a vláda) xu299y7299juuv

  4. Moc soudní (mají ji nezávislé soudy)

  5. Nejvyšší kontrolní úřad

  6. Česká národní banka

  7. Územní samospráva

  8. Přechodná a závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod, která není formálně označena jako ústavní zákon, ale jako k  takové se k ní přistupuje.

Listina základních práv a svobod

= součástí ústavního pořádku ČR. Vznikla na podkladě Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté a vyhlášené Valným shromážděním OSN z 1948. ČR se řadí mezi demokratické právní státy, které nezacházejí se svými občany libovolně, ale respektují přirozená zákl. lidská práva a svobody.

Patří sem mimo jiné: Právo na život, na osobní svobodu,

: Svobodu pohybu, pobytu, myšlení, svědomí, nábož. vyznání, vědeckého bádání a uměl. tvorby.

: Právo vlastnit a dědit majetek

: Nepřípustnost cenzury, svoboda projevu a šíření informací, právo svobodně se sdružovat,…

: Právo podílet se na veřejné správě přímo či svobodnou volbou svých zástupců,…

Listina zákl. práv a svobod obsahuje také práva hospodářská, sociální a kulturní, práva národnostních menšin a právo na soudní a jinou právní ochranu.

Listina obsahuje celkem 44 článků. Většinou jsou v nich jednotlivá práva formulována stručně; předpokládá se , že podrobnosti stanoví zákony.