Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Odvětví práva v ČR

Odvětví práva v ČR

Právní odvětví = souhrn právních norem, které upravují určitou skupinu právních

vztahů

  • vychází z tradic, z četnosti a významu určité skupiny vztahů

Vedle tradičních právních odvětví, jako jsou např. ústavní, finanční, občanské, obchodní, pracovní právo , existují i právní „pododvětví“, např. právo měnové, devizové, dědické, právo autorské.

Kromě toho se vytvářejí i účelová odvětví (soubory norem), např. právo dopravní, životního prostředí. 18818ovm77vxs6q

Jednotlivá právní odvětví: Právní odvětví se nejčastěji dělí podle toho, zda patří do subsystému práva veřejného či soukromého.

veřejnoprávní odvětví: a) ústavní (státní) , které zahrnuje organizaci státní moci,

institucemi, vztah občana a státu

b) správní právo, - státní správa, jednání mezi orgány vx818o8177vxxs

související s výkonem moci

c) finanční právo, -peněžní fondy státu, operace na

finančním trhu

d) trestní právo, - určuje trestné činy, tresty, ochrana

soukromoprávní: e) občanské právo – majetkové vztahy, ochrana osobnosti

f) obchodní právo - majetkoprávní postavení podnikatelů,

podnikatelská činnost (obch. zákoník)

g) rodinné právo – stojí na zákoně o rodině, manželé, děti

h) mezinárodní – soukromoprávní vztahy s mezinár. prvkem

smíšené: i) pracovní právo – sociální práva, zaměstanec- zaměstnavatel. vztahy