Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Postavení mladistvého pachatele v trestním právu

Postavení mladistvého pachatele v trestním právu

Mladistvý - mladistvým se člověk stává dnem následujícím po dni jeho 15. narozenin a je jím až do dne jeho 18 narozenin (včetně).

O zvláštnostech postavení mladistvých v trestním právu pojednává 7. hlava trestního práva.

§ 74 - § 87

První zvláštností je, že jestliže mladistvý spáchá čin, který je popsán jako trestný s malým stupněm nebezpečnosti pro společnost, není uznán za trestný čin právě proto, že byl spáchán mladistvým.

Trest v případě mladistvého má vést k jeho výchově v dobrého občana, a přitom je brán ohled na rodinné poměry, ze kterých mladistvý pachatel pochází. 32315txy85thg3k

Mladistvému může soud uložit tyto tresty:

-obecně prospěšné práce

- propadnutí věci

-vyhoštění xh315t2385thhg

-peněžitý trest - je-li výdělečně činný

-trest zákazu činnosti - může soud uložit jen jestli to nebrání v přípravě na budoucí povolání mladistvého, může být uložen maximálně na 5 let.

-trest odnětí svobody - u mladistvých se sazby odnětí svobody snižují na polovinu. Horní hranice však nesmí přesáhnout 5 let a dolní hranice je 1 rok.

- v případě výjimečného trestu může soud uložit trest na 5-10 let. Tento trest může být uložen také mladistvému, který byl v době spáchání tr. činu voják za branné pohotovosti státu, nebo za bokové situace.

Trest odnětí svobody je u mladistvých vykonáván ve zvláštních věznicích, nebo odděleních. Po dovršení 18 let může soud rozhodnout o přeložení mladistvého do věznice pro ostatní odsouzené. Posuzuje se zde délka zbytku trestu, stupeň dosažené převýchovy. Toto rozhodnutí o přeřazení se považuje za rozhodnutí o přeřazení do věznice s přísnějším režimem.

Při podmínečném odsouzení může být stanovena zkušební doba 1-3 roky. ( v případě, že zasáhne do 20 roku života, může být prodloužena ne však o více než 2 roky).

Soud může mladistvému uložit také ochrannou výchovu v případě:

- o výchovu mladistvého není náležitě postaráno

- dosavadní výchova mladistvého byla zanedbávána

- vyžaduje to prostředí ve kterém mladistvý žije.

Ochranná výchova nemůže být uložena vojákovi.

Ochrannou výchovu vykonávají zvláštní zařízení, nebo léčebný ústav ( dle zdravotního stavu chovance ) musí zde být zajištěno pedagogické vedení k zabezpečení přípravy chovance na budoucí povolání. Ochranná výchova trvá do 18 let, může být prodloužena do 19. Za předpokladu úspěšné převýchovy může být chovanec umístěn podmínečně mimo, výchovné zařízení, i když nepominuly okolnosti, kvůli kterým byla ochranná výchova uložena. Jestli se toto řešení neosvědčí, chovanec se vrací do výchovného zařízení, jinak se na něj pohlíží, jako by nebyl odsouzen.

Ochranná výchova může být zrušena v případě, že okolnosti pominuly ještě před započetím této výchovy. Ochranná výchova může být také uložena osobě mladší 15 let a starší 12 let, jestliže spáchal čin, který je uznán trestním zákonem za trestný, nebo je to nutné k zajištění řádné výchovy.