Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

KOLEKTIVNí VYJEDNáVáNí

KOLEKTIVNí VYJEDNáVáNí

Účast nutná – prezenční listina

 

Seminární práce v rozsahu 1 – 3 stran, odevzdat s časovou rezervou, posléze zápis zápočtu dne 13. 1. 2001 na poslední přednášce

Téma : porovnat „Kolektivní smlouvu“ v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání (smlouva musí být platná)

Orientační body osnovy (rozboru) 28155ozb42xuy3f

 1. popis stran, které smlouvu uzavírají 2. kdo je zastupuje

 3. pro koho smlouva platí

 4. platnost, účinnost smlouvy zu155o8242xuuy

 5. doložky kolektivní smlouvy

 6. obnovení smlouvy

 7. způsob kontroly smlouvy

 8. metodika kontroly plnění, jak je prováděna kontrola

 9. co se dá považovat za neplnění kol. smlouvy

 10. pravidla kontroly x neplnění, změny, doplňky smlouvy

 11. nároky zaměstnavatele

 12. ochrana odborových funkcionářů

 13. specifikace práva na informace,spolurozhodování,projednávání

 14. budoucnost zaměstnavatele

 15. propuštění pracovníků

 16. odměňování (nominální mzda, reálná mzda)

 17. příplatky ke mzdě ze zákona

 18. prémiový řád

 19. podepisování pracovních smluv

 20. kvalifikace x rekvalifikace

 21. stížnosti zaměstnanců

 22. sociální péče

 23. fond FKSP, rekreace

 24. závodní lékař

 25. služby pracovníků

 26. podnikový právník

 27. doprava x příspěvky

 28. BOZP

 29. Závěr práce – zjištění

Kolektivní vyjednávání – seminární práce

27. prosince 2000

Podniková kolektivní smlouva SOŠ gastronomie a služeb a SOU,

Na Svahu 8, Liberec 2

Smluvní strany, které uzavřeli kolektivní smlouvu jsou za zaměstnavatele (organizační složku státu) řiditel školy a za zaměstnance předsedkyně odborové organizace MO ČMOS PHCR Liberec.

Kolektivní smlouva je závazná pro všechny zaměstnance školy, zaměstnavatele a odborový orgán. Byla uzavřena 19. 3. 1998 a od té doby je její platnost vždy prodlužována na další rok beze změny. V současné době je vytvářena nová kolektivní smlouva, která bude v platnosti pro rok 2001.

Kontrola plnění smlouvy je jak ze strany každého zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele a samozřejmě i ze strany odborových orgánů. Případné spory při naplňování smlouvy se řeší jednáním s možností přizvání rozhodčího orgánu. Kolektivní smlouva je plně přístupna na všech pracovištích každému zaměstnanci. Změny ve smlouvě v průběhu její platnosti mohou být prováděny jen písemně a označeny jako příloha smlouvy s podpisy obou smluvních stran, datumem a dobou platnosti. Při sestavení nové smlouvy jsou odbory povinny seznámit zaměstnavatele s jejím zněním do 15-ti dnů ode dne nabytí platnosti.
Nároky a budoucnost zaměstnavatele nejsou specifikovány stejně tak, jako zvláštní ochrana odborových funkcionářů. Odborům je umožněn přístup ke všem podkladovým materiálům jednotlivých zaměstnanců, kromě těch, kde by bylo porušeno právo zaměstnance na mzdovou diskrétnost a jeho soukromí. Odbory se mohou zúčastnit všech jednání při řešení podnětů stížností a oznámení zaměstnanců školy.

V souladu s vyhláškami Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství České republiky je ve smlouvě stanoveno hospodaření se mzdovými prostředky školy s právní subjektivitou (příspěvková organizace). Ve škole je platný mzdový řád, který není v rozporu s kolektivní smlouvou. O použití fondu odměn, výši osobního ohodnocení zaměstnanců, příplatků za vedení a zvláštních příplatků rozhoduje ředitel školy na základě návrhů vedoucích jednotlivých úseků podle pracovního přínosu zaměstnance ve prospěch školy. Odměny u příležitosti životního a pracovního jubilea jsou dány fixní částkou stejně jako odměna při odchodu do plného starobního důchodu.

Příspěvky na rekreaci, dary, kulturu, rozšíření kvalifikace a rekvalifikaci, zlepšení pracovního prostředí apod. nejsou součástí kolektivní smlouvy, ale jsou uvedeny v zásadách pro čerpání FKSP.

Pracovní smlouva se zaměstnancem je uzavírána v souladu se Zákoníkem práce, stejně jako ukončení pracovního poměru. Pracovní smlouva musí obsahovat všechny požadované náležitosti (základní jsou vyjmenovány v kolektivní smlouvě). Uvolňování zaměstnanců z důvodu organizačních změn musí být projednáno 3 měsíce předem s odborovou organizací.

Dovolená jednotlivých zaměstnanců nesmí narušit provoz školy a je rozložena do 7 týdnů o hlavních prázdninách a 1 týdne o jarních prázdninách. Není specifikována část umožněná a nařízená.

ZV odborů je pravidelně seznamován s prověrkami a revizemi BOZP, PO a hygienické služby. Postupy mohou odbory připomínkovat eventuelně provést vlastní kontroly za přítomnosti pověřeného zástupce školy. Škola nemá svého závodního lékaře, ale nařizuje vstupní, výstupní a preventivní (jednou za 2 roky) lékařské prohlídky.

Nejkonkrétněji a nejpodrobněji je ve smlouvě rozebrána část péče o zaměstnance (čerpání z FKSP) – stravování, příspěvek na lázeňskou péči, sociální výpomoc při tíživých nebo krizových situacích a úmrtí na následky pracovního úrazu.

Otázka podnikového právníka stejně jako dopravy (příspěvku na ní) není v naší kolektivní smlouvě řešena.

Součástí kolektivní smlouvy jsou přílohy : rozpočet FKSP, zásady pro čerpání FKSP a vzor dokladu pro čerpání FKSP.

Závěr: Za vážný nedostatek kolektivní smlouvy (kromě dílčích, které byly uvedeny v textu) považuji to, že zcela pomíjí otázku a řešení problémů stávky a výluky. Další problém vidím v její neaktuálnosti, neboť v průběhu 3 let se výrazně změnily právní, ekonomické a sociální podmínky ve státě, a na tyto změny pouze prodlužovaná kolektivní smlouva nemůže reagovat. Dále si myslím, že v mnoha bodech zbytečně supluje Zákoník práce.