Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

uzavřená mezi

1. Karlem Urbánkem, rodné číslo 7701172765, bytem Fr. Malíka 1014 Most 43401,

2. Pepou Metelkou, r.č7701172764, bytem taky tam,

Článek 1

Obchodní jméno

Výše uvedení společníci se dohodli na založení společnosti s ručením omezeným pro společné provozování podnikatelské činnosti pod obchodním jménem

Krysař, s.r.o. 21382pjl27vev3s

Článek 2Sídlo společnosti

Sídlem společnosti Krysař s.r.o., je Most, Zd. Štěpánka 346/2711

Článek 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,

Článek 4

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. je382p1227veev

Článek 5

Výše základního jmění a vkladů společníků

1. Základní jmění společnosti je tvořeno vklady společníků a činí při jejím založení 200 000 Kč.

2. Vklady jednotlivých společníků jsou následující:

2.1. Karel Urbánek 100 000 Kč

2.2. Pepa Metelka 80 000 Kč

2.3. Pepa Metelka 20 000 Kč

3. Vklady uvedené pod bodem 2.1. a 2.2. jsou vklady peněžité. Vklady uvedené pod bodem 2.3. jsou vklady nepeněžité spočívající ve věcech movitých. Nepeněžitý vklad uvedený pod bodem 2.3. spočívá v laserové tiskárně zn. Kyocera v ceně 20 000Kč podle znaleckého posudku č. 989687, JUDr. Novotného ze dne 1.1.1999

4. Výše uvedené peněžité vklady budou spláceny následovně:

a) 33 % do 7 dnů od uzavření společenské smlouvy k rukám správce vkladu,

b) 67 % do jednoho roku ode dne vzniku společnosti na účet společnosti.

5. Výše uvedené nepeněžité vklady spočívající ve věcech movitých budou předány správci vkladu nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

6. Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být splácen ve stejné percentuální výši a stejných lhůtách jako vklady zakládajících společníků, to znamená 33 % do 7 dnů od podepsání prohlášení o převzetí vkladu a dalších 67 % do jednoho roku ode dne zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Každý další nepeněžitý vklad musí být předán společnosti ke dni podání návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku.

7. Úrok z prodlení se splácením peněžitých vkladů dle odst. 4 a 6 činí 9,81 % p. a. Pro případ prodlení s předáním nepeněžitých vkladů se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z ceny vkladu za každý den prodlení, nejvýše však dvojnásobek hodnoty nepeněžitého vkladu.

Článek 6

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

1. valná hromada,

2. jednatelé.

1. Valná hromada

1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Členem valné hromady je každý společník společnosti, tj. jak původní, zakládající společník, tak i přistupující společník a společník, který získal podíl na základě převedení nebo na základě dědění.

1.2. Do působnosti valné hromady patří:

a) odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem společnosti,

b) jmenování a odvolání a odměňování jednatelů,

c) rozhodování o takových změnách společenské smlouvy, které svěřuje do působnosti valné hromady zákon,

d) rozhodování o zvýšení či snížení základního jmění,

e) schvalování stanov a jejich změn,

f) schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát,

g) rozhodování o vstupu společnosti do jiné obchodní společnosti nebo družstva,

h) vyloučení společníka ze společnosti dle § 113 odst. 4 Obch. Z.,

i) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato společenská smlouva.

1.3. Valná hromada se koná 2x ročně, v březnu a v září.

1.4. Valnou hromadu svolávají jednatelé písemnou pozvánkou, která musí být společníkům doručena alespoň 20 dní přede dnem konání valné hromady. Na termínu a programu valné hromady se jednatelé usnášejí většinou ve smyslu § 134 ObchZ. Valná hromada jedná podle předem stanoveného pořadu jednání uvedeného v pozvánce. Zvolí nejprve předsedu valné hromady a zapisovatele.

1.5. Valná hromada rozhoduje usnesením a je způsobilá usnášení, jsou-li na ní přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 20 000 Kč vkladu.

1.6. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolají jednatelé náhradní valnou hromadu se stejným programem jednání, která je rovněž schopná usnášení za přítomnosti společníků, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.

1.7. Zasedání valné hromady je neveřejné, mohou se ho zúčastnit vedle společníků nebo jejich zmocněnců i přizvaní hosté nebo přizvaní pracovníci společnosti, které přizvou jednatelé.

1.8. Prezentaci přítomných zajišťují jednatelé. Při prezentaci je každému společníku předán hlasovací lístek s jeho jménem a s uvedením počtu hlasů, které mu náleží s ohledem na výši jeho vkladu. Zmocněnci společníků musí při prezentaci odevzdat písemnou plnou moc.

1.9. V hodinu určenou k zahájení valné hromady oznámí jeden z jednatelů, kolik hlasů je přítomno, jaký podíl majetku představují, a zda je valná hromada schopná usnášení. V případě, že do půl hodiny od zahájení valné hromady se nesejde potřebný počet hlasů, vyhlásí jednatel odložení valné hromady o 14 dnů se stejným pořadem jednání. Podle čl. 6/1 bodu 1.6. smlouvy je i tato valná hromada schopná usnášení za přítomnosti společníků, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.

1.10. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady; je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. Hlasuje se zásadně aklamací, pokud se však společníci dohodnou, hlasuje se tajně, obvykle odevzdáním hlasovacích lístků. Výsledek hlasování oznámí předseda valné hromady.

1.11. O záležitostech, které nebyly v pozvánce uvedeny na stanoveném pořadu jednání, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni společníci a jednomyslně souhlasí s projednáním.
1.12. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků. K rozhodnutím uvedeným v § 127 odst. 4 ObchZ je třeba dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a musí být o tom pořízen notářský zápis.

1.13. O usnesení valné hromady se vyhotovuje zápis potvrzený předsedou valné hromady, jehož kopii obdrží do 30 dnů od skončení valné hromady všichni společníci. Zápis spolu s prezenční listinou účastníků valné hromady se archivuje po celou dobu trvání společnosti.

2. Jednatelé

2.1. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé. Prvními jednateli jsou:

Fanda Krokus, r. č.770117/2763, bytem Krajinská 15 České Budějovice,

Kryštof Merendy, nar. 650117/2762, bytem Krajinská 15 České Budějovice.

2.2. Každý z jednatelů jedná samostatně. Pouze v níže uvedených věcech jednají oba jednatelé společně:

a) prodej a nákup nemovitostí za cenu nad 80 000 Kč,

b) uzavírání smluv s předmětem plnění vyšším než 50 000Kč.

2.3. Do působnosti jednatelů patří zejména obchodní vedení společnosti a dále:

a) vedení seznamu společníků,

b) informování společníků 1x za 3 měsíce o záležitostech společnosti,

c) rozhodování o použití rezervního fondu.

2.4. Na jednatele i na všechny ostatní společníky se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v § 136 ObchZ.

2.5. Funkční období jednatelů je dvouleté. Jednatelé mohou být jmenováni opětovně.

Článek 7

Zvýšení základního jmění

1. Základní jmění společnosti lze zvýšit na základě rozhodnutí valné hromady:

a) převzetím závazku k novému vkladu,

b) převodem majetku z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce v pasivech společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově vázány, do základního jmění dojde ke zvýšení vkladu každého společníka v poměru odpovídajícím jejich dosavadním vkladům.

2. Dosavadní společníci mají přednostní právo na převzetí závazku k novému vkladu v poměru k dosavadním vkladům. Toto právo musí společníci využít do 40 dnů ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění.

3. O snížení základního jmění rozhodne valná hromada. Snížení základního jmění se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Článek 8

Obchodní podíly

1. Tato společenská smlouva připouští přechod obchodního podílu na dědice společníků.

2. Tato společenská smlouva připouští převod obchodního podílu na jinou osobu než společníka, avšak po předchozím souhlasu valné hromady. Rozdělení obchodního podílu je možné po předchozím souhlasu valné hromady jak při jeho převodu, tak i při jeho přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka.

Článek 9

Hospodaření společnosti a rozdělení zisku a ztráty

1. Společnost sestavuje účetní závěrku v souladu s příslušnými právními předpisy. Roční účetní závěrka schválená valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití (rozdělení) zisku společnosti.

2. Čistý zisk společnosti vykázaný roční závěrkou, tj. zisk zbylý po odvodu daní a poplatků, se použije podle rozhodnutí valné hromady:

a) k přídělu do rezervního fondu,

b) k přídělům do jiných fondů, jsou-li zřízeny,

c) k rozdělení mezi společníky, a to rovným dílem.

Článek 10

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10 % základního jmění.

2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 10 % čistého zisku, avšak ne více než 5 % základního jmění.

3. Tento fond ročně doplňuje 5 % z čistého zisku až po dosažení výše uvedené v čl. 10 bod 1.

4. O použití rezervního fondu rozhodují jednatelé společnosti.

5. Kromě rezervního fondu vytváří společnost další fondy, na kterých se usnese valná hromada.

Článek 11

Zánik účasti společníka ve společnosti a zrušení společnosti

1. Účast společníka ve společnosti zaniká ze zákonem stanovených důvodů.

2. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 68 Obch. Z. Společník se může kromě toho domáhat zrušení společnosti u soudu, jestliže společnost při své činnosti závažným způsobem porušuje právní předpisy, přestože na to byla společníkem písemně upozorněna.

3. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky rovným dílem.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Do dne vzniku společnosti spravuje splacené části vkladů KB pobočka České Budějovice, Krajinská 15.

2. Společnost upraví svou vnitřní organizaci ve stanovách.

3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních. Každý ze společníků obdrží po jednom vyhotovení, další 2 vyhotovení budou založena v rejstříkovém spise a ve sbírce listin a poslední vyhotovení bude uloženo v archivu společnosti.

4. Přílohy - Živnostenský list

V Českých Budějovicích dne 1.2.1999

Karel UrbánekFrantišek Metelka

Fanda KrokusKryštof Merendy