Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Fridrich, z boží milosti (náklonnosti) volený císař římský a vždy rozmnožitel Řiše, král Sic&iacu

Fridrich, z boží milosti (náklonnosti) volený císař římský a vždy rozmnožitel Řiše, král Sicílie, vévoda Apulie a kníže Capue. Protože ozdoba a moc našeho císařství předchází náš stav (postavení), že nejen hodnosti ostatních knížat (ostatní knížecí hodnosti), nýbrž i královská žezla jsou udělovány naším majestátem, pokládáme (považujeme) za velikou a slavnou věc, že v tak velikém dobrodiní naší štědrosti i jiným vzrůstá (rozšiřujeme) královskou důstojnost, aniž by tím naše výsost utrpěla nějakou škodu.

A proto my, kteří bereme na vědomí velmi slavné služby zbožnosti, které veškerý lid Čechů od dávným časů prokazoval císaři římskému, jak věrně, tak oddaně a že jejich slavný král Otakar od začátku mezi jinými knížaty, zvláště přede všemi, císařem nás zvolil a při naší volbě pilně a užitečně setrval (byl přítomen); tak jako náš strýc, blahé paměti král Filip, po té, co se poradil se všemi knížaty, svým privilegiem ho ustanovujeme králem a potvrzujeme tak svaté a vážené ustanovení, aby české království bylo osvobozeno od veškerého vybírání peněz a aby bylo s obvyklou spravedlností našeho dvora následovníkům našim na věky a chceme, aby kdokoliv byl zvolen od nich králem, aby k nám přistupoval nebo k našim následovníkům, a před tím přijal obvyklým způsobem odznaky královské moci.

Budeme shovívavě povolovat, aby všechny hranice držely, které se zdají, že patří k dříve zmíněnému království, ať by byly jakkoliv zcizeny, aby je on i jeho nástupci dostaly zpátky.

Povolujeme jemu a jeho nástupcům právo a moc stanovovat biskupy jeho království, jemu to úplně přenecháváme, avšak oni sami se budou těšit té svobodě a radosti, kterou od našich předchůdců mívali.

Co se týče nadbytku naší štědrosti ustanovujeme, že řečený slavný král a jeho dědici nejsou nuceni chodit na žádný náš sněm, jedině, že bychom sněm svolali do Bamberka nebo do Norimberka. Nebo oznámili, že se koná v Merseburku, v tom případě se zavazují takto přijít, tehdy, jestliže kníže polský, jsa pozván, přijde, v tom případě mu Češi musí poskytnout doprovod, tak jako jeho předchůdcové králové čeští konali.

Tak tedy se určuje lhůta 6 týdnů (neděl) k příchodu k výše řečeným sněmům s tou výhradou, kdybychom my, nebo naši nástupci, byli korunováni v Římě, ponecháváme na vůli výše řečeného krále Otakara, nebo jeho nástupců, zda nám pošlou 300 ozbrojenců nebo zaplatí 300 hřiven. 43253zlj25csc2t

K trvalé paměti a moci tohoto našeho ustanovení a platnosti na věky poručili jsme tuto listinu napsati rukou Jindřicha z Paříže, notáře a věrného našeho, a aby byla potvrzena zlatou bulou, v roce, měsíci a indikci níže napsaných.

Světkové této události jsou. arcibiskup z Bari, biskup z Tridentu, ….., protonotář královského dvora,…. a velmi mnozí velmožové a šlechtici a svobodní členové, jejichž svědectvím byla tato listina, jak je známo potvrzena.

Stalo se to léta od vtělení Páně tisícího dvoustého dvanáctého, v měsíci září, v indikci patnáctého roku vlády našeho pána našeho krále Fridricha a nejjasnějšího zvoleného říšského krále a rozmnožitele říše a království obojí Sicílie.

Dáno ve slavném (vznešeném) městě Basileji, rukou Oldřicha, místoprotonotáře, 6 dní před říjnovými kalendami (26.9.). Amen ls253z3425cssc