Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Soudnictví

Soudnictví

§ 1 - Ústavní a zákonná úprava soudnictví

 • výkon fce soudce patří k nejzodpovědnějším a nejnáročnějším právnickým povoláním a je spojen s vysokou spol. prestiží

 • Ústava (hlava 4), Listina zákl. práv a svobod (hlava 5), ústavní zákony,…

§ 2 - Výkon soudnictví

 • soudnictví = judikaturní činnost soudů (tzn. projednávání a rozhodování konkrétních záležitostí, svěřených do pravomoci soudů příslušnými zákony) 17712hjr45utp6l • zásady pro činnost soudců: nezávislost, nestrannost

 • úkol soudů:

 • poskytovat ochranu právům tzn.

 • rozhodovat o vině a trestu za delikty, zásazích do os. svobody během přípravného trestního řízení, uvalení vazby, zatčení obviněného, domovní prohlídka jt712h7145uttp

 • ustavit obhájce v případech nutné obhajoby, jestliže jej obviněný sám nezvolí

 • přezkoumávat zákonnost rozhodnutí orgánu veřejné správy

 • Ústavní soud:

= soudní orgán ochrany ústavnosti

 • rozhoduje v ot. abstraktní a konkrétní kontroly ústavnosti

 • abstraktní kontrola ústavnosti

  • případné zrušení zákonů (jednotlivých ustanovení, jiných PP), jestliže jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinár. smlouvou o lid. právech a zákl. svobodách

  • konkrétní kontrola ústavnosti

   • rozhodování o ústavních stížnostech orgánů územní samosprávy proti nezákonným zásahům státu (popř. stížnosti proti pravomocným rozhodnutím a jiným zásahům orgánů veřejné moci do ústavně zaručených zákl. práv a svobod)

   - příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (přiděluje se podle předem stanoveného klíče; výjimka: jestliže by mohla být narušena nestrannost soudního vyjednávání)

   • soudce je vyloučen z projednávání, jestliže:

   • lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti

   • o dané věci již rozhodoval u soudu nižšího stupně (rozhoduje nadřízený soud v senátě)

   • rozhodují:

   1. samosoudci

   2. senát

   • před okresním soudem v pracovních sporech

   • před krajským soudem jako soudem I. stupně v některých obchodních věcech

   • u trestních činů, jestliže horní hranice trest. sazby přesahuje 5 let

   • o opravných prostředcích

   • senát:

   • okresního soudu: soudce (předseda senátu) + 2 přísedící

   • krajského soudu: soudce-předseda, soudce, 3 přísedící (jestliže rozhodují jako I. stupeň v trest.), jinak předseda + 2 soudci

   • rozhoduje po poradě za přítomnosti zapisovatele

   • k rozhodnutí je třeba většiny, všichni musí hlasovat, hlasování řídí předseda (přísedící hlasují před soudci a mladší soudci před staršími, předseda nakonec)

   • porotní soud - JIŽ NEEXISTUJE, vznikl v 70. letech minulého století, 12členný sbor porotců (otázka viny) a 3 soudci z povolání (otázka trestu)

   • jestliže soud nalezne rozpor zákona s ústavním zákonem, předloží případ Ústavnímu soudu

   • všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva, jednání před soudem je ústní a veřejné, rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně

   • každý má právo odepřít výpověď (pokud by způsobil stíhání sobě nebo osobě blízké), právo na tlumočníka

   • platí presumpce neviny

   • trestní čin se posuzuje podle doby, ve které byl spáchán (pozdější zákon je použit, je-li to pro pachatele příznivější)

   • obviněný má právo na poskytnutí času a možnosti k přípravě obhajoby, může se hájit sám nebo prostřednictvím obhájce (pokud je obhájce nutný a obžalovaný si jej nezvolí, je určen ex offo)

   § 3 - Soustava soudů

   1. Nejvyšší soud

   • vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů

   • sídlo v Brně

   • předsedu a místopředsedu jmenuje ze soudců prezident

   1. Nejvyšší správní soud

   • dosud neustaven

   • nejvyšší instance správního soudnictví

   1. vrchní soudy - jsou 2 (pro Čechy se sídlem v Praze, moravský v Olomouci - dosud nefunguje)

   2. krajské soudy

   3. okresní soudy

   Historie:

   1. první republika

   - civilní - řádné - trestní

   krajské

   vrchní

   Nejvyšší

   mimořádné - pracovní

   pojišťovací

   labské plavební

   - trestní -porotní

   vojenské

   mládeže

   státní

   kmetské (křivá obvinění, urážky na cti - tisk)

   • soudy veřejného práva - Ústavní

   Volební

   Nejvyšší správní

   1. období nacizmu

   + retribuční soudy (mimořádné lidové soudy; potrestání nacistických zločinců a zrádců)

   + Národní soud (2 - Praha, Bratislava - nejzávažnější delikty)

   1. po roce 1948

   • okresní (1952/61 = lidové) - působí jako obecné

   • krajské

   • Nejvyšší

   • zvláštní (vojenské: nižší, vyšší, do r. 1952 Nejvyšší, rozhodčí)

   • státní soud (1948/56)

   1. federace

   • rozhodující postavení mají jednotlivé republiky

   • soudy ČR: Nejvyšší, krajské, okresní

   + federální soudy: vojenské, Nejvyšší soud ČSFR, Ústavní soud ČSFR (r. 1992, Brno)

   § 4 - Předpoklady a podmínky pro výkon funkce soudce

   viz kap. 6 § 8 - soudce

   • povinnosti soudce:

   • svědomitě vykonávat svoji funkci

   • zvyšovat si své odborné znalosti

   • dodržovat soudcovskou etiku, zdržet se všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce

   • není oprávněn ke stávce (znemožňování činnosti soudnictví)

   • zachovávat mlčenlivost

   • porušení je posuzováno jako kárné provinění (kárný soud)

   • odvolání z funkce, přeložení, udělení důtky

   • soudce Ústavního soudu viz § 8

   Kapitola 8 - Státní zastupitelství

   § 1 - Ústavní a zákonná úprava státního zastupitelství

   • Ústava, zákon o státním zastupitelství

   • součást výkonné moci (funguje od r. 1994)

   = soustava úřadů státu, určených k zastupování státu v případech stanovených zákonem

   • úkoly:

   • podává obžalobu v trest. řízení

   • vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném trestním řízení /může taky rozhodovat o provedení některých procesních úkonů nebo navrhnout jejich provedení)

   § 2 - Soustava státního zastupitelství

   1. Nejvyšší

   • sídlo v Brně

   • nejvyšší stát. zástupce je oprávněn vydat pokyn obecné povahy ke sjednocení a usměrnění činnosti stát. zastupitelství

   1. vrchní - Praha, Olomouc (dosud nefunguje)

   2. krajské

   3. okresní

   • vyšší vykonávají dohled nad činností bezprostředně nižších ve svém obvodu (dávají pokyny, rozhodují o opr. prostředcích)

   • nejvyššímu stát. zástupci je služebně nadřízen ministr spravedlnosti; jmenuje / odvolává jej vláda na návrh ministra spravedlnosti

   • ostatní vedoucí jmenuje ministr spravedlnosti

   § 3 - Ustanovování stát. zástupců a jejich pracovní poměr, právní čekatelé

   1. státní zástupce

   • občan ČR, způsobilý k práv. úkonům, bezúhonný, 25 let, VŠ právnické vzdělání, závěrečná zkouška, souhlas

   • jmenuje ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího stát. zástupce na časově neomezenou dobu

   • skládá slib do rukou ministra

   • může být v rámci reorganizace přeložen bez souhlasu

   • prac. poměr končí nejpozději 31. 12. věku 65 let

   • je kárně odpovědný (a proti rozhodnutí kárného senátu je přípustný opravný prostředek, o němž rozhoduje Nejvyšší soud)

   1. právní čekatel

   • občan ČR, způsobilý k práv. úkonům, bezúhonný, VŠ právnické vzdělání

   • vykonává čekatelskou praxi, aby se odborně připravil na výkon činnosti stát. zástupce

   • doba: min. 3 roky, výjimečně ji může ministr zkrátit až o 2 roky

   § 4 - Srovnání působnosti a postavení stát. zastupitelství a prokuratury

   • prokuratura působila v letech 1948/93

   • oblasti působení:

   • všeobecný dozor

   • trestní stíhání osob, dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném trestním řízení

   • dozor nad zákonností postupu a rozhodování soudů a stát. notářství

   • dozor nad zachováním zákonnosti v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova

   • v čele stál generální prokurátor, který byl do fce jmenován hlavou státu a byl odpovědný příslušnému zákonodárnému orgánu

   Kapitola 9 - Advokacie

   § 1 - Výkon advokacie

   = poskytování právní pomoci za úplatu

   • nejdůležitější formy:

   • zastupování před soudy

    • smlouva o zastupování má charakter příkazní smlouvy

    • advokát zastupuje na základě plné moci (nelze ji omezit)

    • zastupovat mohou také:

    • notář (v souvislosti s notářskou činností)

    • jakákoli zletilá FO = obecný zmocněnec

    1. obhajoba v trestních věcech

    • ve výlučné působnosti advokátů

    • obviněný má právo na obhajobu, kterou provádí sám nebo prostřednictvím obhájce

    • obhájce nemůže své ustavní odmítnout (je-li ustaven ex offo)

    1. sepisování listin

    • různé typy smluv, ale i jednostranné právní úkony (návrh smlouvy, vyhlášení veřejné soutěže, závěť)

    • smlouvy mohou sepisovat i notáři

    • právní úkony advokátem učiněné mají charakter soukromých listin

    1. udělování právních porad

    • ústní porada může být doplněna písemným rozborem případu (expertizou)

    • výkon advokacie je prováděn zásadně úplatně (odměna hodinová, podílová, paušální příp. mimosmluvní tarif), nárok na náhradu hotových výdajů a ztraceného času

    § 2 - Historický vývoj advokacie

    1. do roku 1948

    • advokátní řád z r. 1868

    • advokát = každý, kdo byl zapsán do seznamu advokátů vedeného u advokátních komor (každý svéprávný čs. občan s hodností doktora práv dosažené na tuzemské fakultě s 5letou praxí a úspěšně složenou zkouškou)

    1. po roce 1948

    • advokáti se stali zaměstnanci advokátních poraden, soukromý výkon právní pomoci nebyl přípustný

    • místo advokátních komor fungovala krajská sdružení advokátů a jako nejvyšší orgán Ústředí advokátních poraden (Praha)

    § 3 - Předpoklady a podmínky výkonu advokacie

    • advokát - je zapsán v seznamu advokátů (vedeném Českou advokátní komorou - písemná žádost, zápis do 2 měsíců), komora zapisuje také profesory a docenty v oboru právo

    • podmínky: způsobilosti k právním úkonům, VŠ vzdělání na PF v ČR, 5 let praxe (min. 3 roky koncipient), bezúhonný, státní advokátní zkouška, slib

    • Komora může advokáta vyškrtnout nebo jeho výkon pozastavit, proti rozhodnutí se lze domáhat ochrany u soudu
    • může mu přidělit případ a advokát nemá právo odmítnout

    • povinnost odmítnout poskytnutí pomoci:

    • rozpor zájmů (poskytl právní pomoc jinému)

    • protistranu zastupuje advokát, s nímž vykonává advokacii společně

    • projednávání věci se zúčastnily osoby blízké advokátovi

    • od smlouvy může odstoupit, dojde-li k narušení důvěry, jestliže klient neposkytne potřebnou součinnost nebo nesloží bez vážného důvodu přiměřenou zálohu

    • je povinen zachovávat mlčenlivost, uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

    • kárná opatření: písemné napomenutí, pokuta, vyškrtnutí ze seznamu advokátů až na dobu 5 let

    • svou činnost může vykonávat samostatně nebo společně s jinými advokáty, může zaměstnávat advokátního koncipienta (je zapsaný u Komory, způsobilost, VŠ právnické vzdělání, bezúhonný, v prac. poměru u advokáta)

    § 4 - Organizace advokátů

    Česká advokátní komora

    = samosprávná stavovská organizace sdružující všechny advokáty zapsané v seznamu advokátů vedené Komorou

    • zřízena zákonem o advokacii

    • orgány:

    1. celostátní konference advokátů

    • nejvyšší orgán Komory

    • právo účasti mají všichni advokáti

    • svolává ji představenstvo (min. jednou za 3 roky); musí ji svolat, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech advokátů

    • volí členy představenstva, revizní a kárné komise, schvaluje organizační, volební a kární řád,…

    1. představenstvo

    • vede seznam advokátů a koncipientů, hospodaří s soc. fondem, svolává konferenci, schvaluje zkušební řád, jmenuje členy zkušební komise, spravuje majetek Komory,…

    • revizní komise

     • kontroluje plnění usnesení konference a činnost představenstva

     • kárná komise

      • z jejích členů jmenuje její předseda kárný senát

      § 5 - Rozdíly ve výkonu advokacie a komerčně právní činnosti

      KOMERČNí PRáVNíCI UŽ NEEXISTUJí !!!

      • komerční právník na rozdíl od advokáta:

      • poskytuje právní pomoc POUZE ve věcech souvisejících s podnikatel. činností (tzn. nemůže obhajovat např. v trestních věcech)

      • praxe: 5 let právní praxe nebo 3 roky jako právní čekatel u komerčního právníka

      • profesní zkouška není vyžadována, jestliže 5 let vykonává fci soudce nebo notáře, advokáta, vědeckou nebo VŠ pedagogickou činnost v oboru právo

      • sdružuje se v Komoře komerčních právníků (představenstvo, dozorčí rada, disciplinární komise)

      • obě povoláni by se měla sjednotit

      Kapitola 10 - Notářství

      § 1 - Výkon notářské činnosti

      • zákon o notářích a jejich činnosti

      • notářský úřad = soubor pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem trvale spojený s místem výkonu této činnosti

      • notářská činnost:

      1. sepisování veřejných listin o právních úkonech

      • před. závěti, smlouvy,…

      • náležitosti:

      • místo, den, měsíc, rok úkonu

      • jméno a příjmení, sídlo notáře

      • jméno, příjmení, bydliště a RČ účastníků

      • prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k práv. úkonům

      • údaj, jak byla ověřena totožnost účastníků

      • obsah úkonu

      • údaj o tom, že byl zápis účastníky schválen

      • podpisy účastníků

      • otisk úředního razítka notáře + podpis

      • vyhotovení oznámí okr. úřadu, zápis uloží v kanceláři

      1. osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

      • druhy osvědčení:

      • vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s listinou, neověřuje pravdivost !!!

      • legalizace - zda urč. osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala / uznala podpis za vlastní

      • (obojí provádějí rovněž okr. úřady)

      • o tom, že byla předložena listina + kdy

      • o protestech směnek a jiných listin

      • o průběhu valných hromad a schůzí PO

      • o tom, že je někdo naživu

      • o jiných skutkových dějích (např. průběh slosování)

      • o prohlášení osob, mají-li s ním být spojeny práv. účinky

      1. přijímání listin do úschovy

      • závěti, CP, jiné listiny

      • o přijetí / vydání se sepíše protokol, oznámení příslušnému soudu

      1. přijetí peněz a listin do úschovy za účelem vydání další osobě

      • může peníze uložit na zvláštní BÚ, do bezpečnostní schránky v bance nebo ve své kanceláři

      • sepíše protokol

      1. poskytuje právní porady, sepisuje listiny, zastupuje

      • z notářských zápisů se vydávají:

      • stejnopisy - doslovný souhlas (vč. příloh), doložka o ověření

      • prosté opisy - z notářského zápisu o závěti, pro pořizovatele, úředně ověřený podpis

      • výpisy - týkají se jen některých samostatných práv. jednání nebo jen některých skutečností uvedených v zápisu

      • potvrzení

      • § 2 - Historický vývoj notářství

       1. do roku 1948

       • notářský řád (1871)

       • veřejná činnost notáře se dělí na samostatnou a přednesenou

       • notář je jmenován ministrem spravedlnosti bez čas. omezení

       • soustava notářských komor

       1. po roce 1948

       • zestátnění činnosti notářů

       • místo komor krajské sbory notářství, společný Ústřední sbor

       • r. 1951 - vytvořena státní notářství: činnost rozhodovací

       činnost listinná a depozitní

       činnost poradenská

       § 3 - Předpoklady a podmínky výkonu notářské činnosti

       • notář:

       • občan ČR, způsobilost k práv. úkonům, VŠ právnické vzdělání, bezúhonný, 5 let praxe

       • praxe: notáře, notářského kandidáta, notářského koncipienta, soudce, prokurátora, advokáta, komerčního právníka, justičního čekatele, právního čekatele prokuratury, advokátního koncipienta, právního čekatele u komerčního právníka

       • zkouška: odborná justiční, soudcovská, jednotná soudcovská, jednotná soudcovská a advokátní

       • vykonat ji může ten, kdo je v prac. poměru u notáře, 3 roky notářské praxe,…

       • koná se alespoň 1x ročně, organizuje prezidium notářské komory

       • jmenuje jej ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory

       § 4 - Notářská samospráva

       • notářské komory existují v obvodu každého krajského soudu

       • nejvyšším orgánem je kolegium (notáři + kandidáti - jen poradní hlas; volí / odvolává další členy)

       • prezidium = řídicí a výkonný orgán

       • prezident - komoru navenek zastupuje, řídí zasedání 1 + 2

       • revizní komise kontroluje plnění usnesení 1 a činnost 2

       • notářské komory tvoří Notářskou komoru ČR

       • sněm - nejvyšší orgán, delegáti a prezidenti notář. komor, schází se min. 1x za rok

       • prezidium - prezident, viceprezident, prezidenti komor

       • revizní komise

       • kárná komise - provádí kárná řízení

       • státní dohled: ministr spravedlnosti

       Kapitola 11 - Právnická etika

       § 1 - Pojem

       = soubor etických (specifických morálních) pravidel, jejichž zachovávání je postulováno od příslušníků urč. povolání

       • je jedním z nezbytných předpokladů prestiže právnického povolání

       • členění:

       1. soudcovská, jiných veřejnoprávních právnických profesí, advokátská, jiných soukromých právnických profesí

       2. rozhodování, trestního stíhání a obhajoby, poskytování právní pomoci…

       § 2 - Obecný základ právní etiky

       • je obsažen v akademickém slibu (sponzi), který skládají absolventi právnických fakult - "vždy uplatňovat právo a spravedlnost"

       § 3 - Společné zásady etiky právnických profesí

       • slušné, zdvořilé, kolegiální vystupování jak při výkonu fce, tak i v osobním životě (zdržet se všeho, co by znevážilo osobu, fci či zaměstnání nebo co by snížilo důvěru v osobu nebo v její fci či zaměstnání)

       • chování, zevnějšek, úroveň vyjadřování, pracovní kázeň, kulturnost prostředí, ve kterém vykonává svou fci a kde žije

       • činnosti neslučitelné (inkompatibilní) - snižují vážnost právnické profese anebo důvěru v jejího příslušníka

       • profesionální mlčenlivost, vzdělanost

       § 4 - Etika rozhodování

       • nezávislost:

       • nikdo nesmí ovlivňovat soudce při výkonu jeho fce

       • soudce se nesmí nechat ovlivňovat - má právo i povinnost ovlivňování odolat

       • ani vyšší soud nemá právo soudci ukládat, jak má v řízení postupovat

       • žádný jiný právník se nesmí pokoušet soudce při výkonu jeho fce ovlivňovat

       • nestrannost - je nutné oprostit se od sympatií a antipatií

       • nepodjatost - podjatost = subjektivní nedostatek nestrannosti, je nutné nepokračovat v jednání ("nikdo nemůže rozhodovat ve vlastní věci")

       • neúplatnost - odmítnutí jakékoli výhody nejen před rozhodnutím, ale i po něm

       • etika získávání informací - je možné přihlížet jen k důkazům získaným zákonnou cestou

       • včasnost - efektivnost rozhodnutí může být snížena anebo úplně zmařena opožděností rozhodnutí

       § 5 - Etika trestní obžaloby

       • zákon o státním zastupitelství

       • úkolem stát. zástupce není dosáhnout odsouzení obviněného, nýbrž podáním obžaloby chránit zájmy státu

       • stát. zástupce není nezávislý, nesmí jednat v rozporu s pokynem, může však odmítnout pokyn splnit

       • povinnost respektovat a chránit lidskou důstojnost a lidská práva a svobody

       § 6 - Etika poskytování právní pomoci

       • poskytují ji advokáti a komerční právníci, mají však povinnosti poskytnout ji jen tehdy, jestliže se smluvně zavázali

       • advokát nemá dělat úkony zbytečné, má poučit klienta o pravděpodobnosti úspěchu, chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta, uplatnit nárok zjevně nezákonný by bylo v rozporu s advokátskou etikou, nesmí používat nezákonných prostředků

       • prevarikace = jeden z nejhrubších způsobů porušení etiky; advokát poskytne radu oponentovi popř. je jinak svému klientovi nevěrný

       • kolegiální chování, loajální konkurence