Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

ŽALOBA O ZAPLACENí KUPNí CENY

ŽALOBA O ZAPLACENí KUPNí CENY

Okresní soud

České Budějovice

Žalobce: pí Jana Marešová, nar. 14.5.1957, bytem České Budějovice, Palmová 25

Žalovaná: pí Petra Jozová, nar. 5.4.1966, bytem České Budějovice, Ohradní 6

(dále jen žalobce a žalovaná) 49979grz32yim7e

NáVRH NA ZAHáJENí ŘíZENí

I.

Na základě kupní smlouvy ze dne 7. 11. 1996 jsem dodala žalované tiskárnu k PC značky

EPSON LX-1050 v ceně Kč 6000,- (slovy šesttisíc korun). Žalovaná předmět prodeje přijala ri979g9432yiim

a převzetí mi potvrdila podpisem kupní smlouvy.

Důkazy: Kupní smlouva

II.

Žalovaná mi do dnešního dne 17.12.96 nic neuhradila a na upomínku zaslanou dne 25.11.96

nereagovala.

Důkazy: Upomínka

III.

Dne 30.11.96 jsem žalované poslala druhou upomínku, ve které jsem ji vyzvala k zaplacení

nejpozději do 5.12.96 a upozornila jsem ji, že nebude-li kupní cena zaplacena ani do tohoto data,

budu vymáhat zaplacení soudně.

Na tuto druhou upomínku žalovaná odpověděla, že je insolventní, a že bude moci zaplatit,

až se její finanční situace zlepší.

Důkazy: Druhá upomínka

Dopis žalované ze dne 6.12.96

Výslech účastníků

IV.

Protože moje snaha přimět žalovanou k zaplacení kupní smlouvy vyla neúspěšná, obracím se

na Okresní soud s tímto vávrhem na zahájení řízení a navrhuji vydání tohoto rozsudku:¨

Žalovaná je povinna do jednoho týdne od nabytí právní moci tohoto rozsudku uhradit žalobci

kupní cenu Kč 6000,- s úroky z prodlení podle Obchodního zákoníku a uhradit též náklady na

soudní řízení.