Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Slovesné podstatné mená zo slovotvorného hľadiska

Slovesné podstatné mená zo slovotvorného hľadiska

V našom jazyku sa vyskytujú slovesné podstatné mená – v tvorení podľa trpného príčastia. Z neurčitkového kmeňa sa tvoria trpné príčastia vola-ný, bi-tý. Slovesné podstatné mená vola-nie, sia-tie, teda akoby sa slovesné postatné mená a trpné príčastia tvorili samostatne.(Slovenská gramatika Paulíny,Ružička, Štolc BA 1963). Ďalej sa tvrdí, že “Prípona slovesného postatného mena je vždy -ie a táto prípona sa pripína k základu trpného príčastia: písan-ie, bit-ie, nesen-ie.” (siať-siaty-siatie; spomenúť-spomenutý-spomenutie) Táto gramatická záležitosť pokladá tvorenie slovesných podstatných mien ako názvov deja. Dej sa v podobe podstatného mena vyjadruje predovšetkým slovesným podstatným menom: myslenie, konanie, súťaženie. V našej gramatickej literatúre sa vyjadruje názor o mechanickom tvorení slovesného podstaného mena od základu trpného príčastia príponou -ie. Takéto konštatovanie je nepresné najmä preto, že forma slovesného podstatného mena sa dnes tvorí skoro od každého slovesa, no väčšina neprechodných slovies a viaceré prechodné slovesá nemajú formy trpného príčastia. Týmto stručným rozborom sme prišli k záveru: Tvorenie slovesných podstatných mien ako názvov deja a stavu patrí v slovenčine do oblasti tvorenia slov a nie do morfológie slovesa, ako sa doteraz traduje v našej gramatickej literatúre. Ide o normálne abstraktné podstatné mená tvorené sufixami -tie, -nie, -enie v závislosti od toho, ku ktorému slovesnému typu slovotvorný základ patrí. Výskyt týchto prípon je paralelný s výskytom prípon trpného príčastia -tý, -ný a –ený pretože z  nich historicky pochádza. Dnes sa však tvoria formy slovesného podstatného mena nezávisle od tvarov trpného príčastia, takže ku mnohým formám slovesných podstatných mien ani nejestvujú paralelné podoby trpného príčastia. Formy slovesného podstatného mena sa v zásade tvoria od všetkých slovies okrem niektorých neprechodných slovies napríklad slovies typu ísť, pomôcť.

Literatúra: Ferdinand BUFFA v časopise Slovenská reč 1966 č.4/31