Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Alkohol - Sociologie

Seminární práce ze

Sociologie

Téma:

Alkohol - Sociologie

Alkohol

Úvod:

Úryvek z textu písně Jaroslava Nohavici "Pochod marodu":

Krabička cigaret a do kafe rum, rum, rum

Dvě vodky a fernet a teď doktore čum, čum, čum 39593vzq82obj6m

Chrapot v hrudním koši, no to je zážitekMy jsme kámoši řidičů sanitek, tek, tek

Měli jsme ledviny, ale už jsou nadranc, dranc, dranc

I tělní dutiny už ztratily glanc, glanc, glanc zb593v9382obbj

U srdce divný zvuk, co je to nemám šajn

A je to vlastně fuk, žijem fajn, žijem fajn, fajn, fajn

Cirhóza, trombóza, dávivý kašel, tuberkulóza, jó to je naše

Neuróza, skleróza, ohnutá záda, paradentóza, no to je paráda

Jsme slabí na těle, ale silní na duchu, žijem vesele juchuchuchu

Už kolem nás chodí pepka mrtvice, ce, ce

Tak pozor marodi, je zlá velice, ce,

Zná naše adresy a je to čiperka

Koho najde si, ten natáhne pérka, rka, rka . . .

Co je alkohol?

Alkohol je opojná látka vzniklá kvašením nejrůznějších druhů převážně ovoce nebo obilovin. Alkohol je u nás považován za legální návykovou látku. Společně s tabákem je však veřejností nejvíce podceňovaná.

Historie

Nejznámějším alkoholem je víno z vinné révy. Poprvé se začalo vyrábět asi před 6 - 8 tisíci lety v oblasti Blízkého východu. Řekové víno dováželi, často pro čisté lékařské účely. V Římské říši bylo pití vína velmi rozšířené a vinařské umění velmi dokonalé. Kolem 5. století se začala pěstovat vinná réva v dnešních známých vinařských oblastech Francie a Porýní.

Po staletí znají Japonci víno z rýže, mexičtí Indiáni z agave a Inkové z kukuřice. Staří Vikingové, ale i Slované znali medovinu z kvašeného medu. Pivo vařili již staří Babylóňané před 7 - 8 tisíci lety. Postupně se velmi rozšířilo v Egyptě a západních částech Římského imperia. Také staří Čechové znali pivo velmi dobře.

Destilace

Kvašením lze vyrobit roztok, kde je obsah alkoholu maximálně 12 - 13% . V 10. stoleti vynalezli Arabové proces destilace a od té doby máme k dispozici silnější vína a tvrdý alkohol. Nejvyšší možné koncentrace alkoholu jsou kolem 95%. Takovýto alkohol se používá pouze k lékařským účelům. Nejvyšší koncentrace konzumního alkoholu bývá většinou kolem 40%. (Až na výjimky...)

Proc lidé pijí alkohol?

Alkoholici uvádějí, že pijí proto, aby měli chuť k jídlu, aby jim dobře trávilo, aby nebyli nervózní, aby si posílili odvahu, aby se nenudili, aby mohli dobře spát, aby zapomněli na neshody s manželkou či šéfem.

Alkoholici - muži sami sobě a také samozřejmě svému okolí dokazují mužnost. V některých případech ženy chtějí být rovné mužům. Velmi časté je, že se pije tzv. na kuráž, lidé se domnívají, že alkohol jim pomůže překonat pocit nejistoty, spoutanosti.

Jak moc škodí alkohol mladistvým?

Alkohol , obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervoveho systemu. Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy. Riziko ohrožení se zvyšuje u těch mladých mužů, jejichž otec je závislý na alkoholu. Společnost děti a mladistvé před alkoholem chrání zákonem. Věková hranice pro podávání alkoholických nápojů je v Čechách 18 let, ale např. v USA a Japonsku 21 let.

Závislost na alkoholu?

Má užívání alkoholu nějakou souvislost s užíváním jiných návykových látek? Samozřejmě. Zkušenost s alkoholem v dětství či v dospívání zvyšuje riziko zneužívání dalších návykových látek. Setkáváme se i s opačným postupem, s přechodem závislosti od drog na alkohol. Lidé abstinující na nealkoholových drogách mají často tendenci řešit svoji abstinenci konzumací alkoholu, vzniká u nich tak závislost na alkoholu.

Jaké jsou následky dlouhodobé závislosti na alkoholu?

vliv na tělesné zdraví:

oslabení imunitního systému

onemocnění jater, mozku, žaludku

vysoký krevní tlak

impotence

kožní choroby

na duševní zdraví:

výkyvy nálad

poruchy paměti

poruchy spánku (špatné sny)

výčitky svědomí

halucinace

pocity pronásledování

epileptické záchvaty

alkoholové psychózy

delirium tremens vzniká u chronických alkoholiků, velké nebezpečí ohrožení života

alkoholová halucinóza může nastat při akutním požití alkoholu

alkoholová epilepsie

alkoholická demence

nepřímé následky:

zanedbávání životosprávy

nedodržování základních hygienických návyků

nerespektování svého zdravotního stavu

Jak poznáme, že je člověk na alkoholu závislý?

Průběh závislosti na alkoholu je různý, odlišuje se podle toho, jaký alkohol je zneužíván. Probíhá přes jednotlivé fáze závislosti až po závislost chronickou.

Závislý člověk:

pociťuje silnou touhu, nutkání znovu pít alkohol

nekontroluje, kdy pije, za jakých okolností, jak dlouho a jaké množství

v pozdějších stadiích mu bývá také jedno, co pije

potřebuje alkohol, aby mohl pracovat, aby se mohl bavit ve společnosti - pití pak svému

okolí omlouvají (mírný stupeň psychické závislosti)

když delší dobu nepožil alkohol, pociťuje nepříjemné odvykací příznaky, těchto

nepříjemných pocitů se pak snaží zbavit opětovným požitím alkoholu

v počátečních fázích závislosti musí stále zvyšovat množství alkoholu, aby dosáhl

stejného účinku jako dříve dává přednost konzumaci alkoholu před dalšími činnostmi,

stále více času věnuje požívání alkoholu, klidně pokračuje v pití i přes zdravotní

problémy a problémy v rodině či zaměstnání.

Další projevy:

vyšší výdaje za alkohol - problémy s financemi

hádky kvůli pití

charakteristický životní styl - převážnou většinu času tráví v hospodě

zanedbávání svého zevnějšku, domácnosti

ukrývání lahví s alkoholem na všech možných místech

rodinné problémy

více úrazů, dopravní nehody

pokles výkonnosti

špatné vztahy na pracovišti

Kdy je clověk opilý?

Toto je velmi individuální. Záleží na individuální snášenlivosti každého jedince, na momentálním zdravotním a psychickém stavu, na tom, zda netrpí nějakou psychickou poruchou. Také záleží na tom, jaký alkohol člověk požívá, zda je či není alkohol kombinován s nikotinem či léky, které by jeho účinky umocňovaly.
Jak poznáme clověka pod vlivem alkoholu?

U člověka pod vlivem alkoholu můžeme pozorovat:

nezřetelnou výslovnost

potlačené zábrany

zarudlé oči

problémy s koordinací pohybů, nejistou chůzi

ospalost

bolesti hlavy při "kocovině"

cítit alkohol v dechu

Co je opilost a jaké jsou její projevy?

Existují různé druhy opilosti:

1.) Prostá opilost

Projevy opilosti jsou zcela individuální. Někdo získá dobrou náladu,

uvolní se, jiný naopak může získat depresivní náladu, může upadnout

do útlumu.

Takto opilý člověk:

se obtížně pohybuje

přestane kontrolovat své potlačené stránky osobnosti

umocňuje se jeho momentální nálada

lépe navazuje známosti

zvyšuje se jeho "sexuální apetit"

ztrácí schopnost sebekontroly

ztrácí schopnost dodržovat společenské normy

dochází ke snížení sebekritičnosti - pozor na zvýšení sebevědomí, přeceňování svých

schopností

bývá zarudlý v obličeji

má nepravidelný tep.

2.) Komplikovaná opilost

Nastává zpravidla po požití většího množství alkoholu. U takto

opilého člověka dochází již k poruchám vědomí. Projevuje se

výpadky paměti, tzv. okny. Může dojít i k delším poruchám vědomí,

například ke kómatu.

3.) Patická opilost

Tato opilost není vždy způsobena požitím nadměrného množství alkoholu. Po malých

dávkách ji můžeme pozorovat například u lidí s poruchou osobnosti nebo trpících

lehkou mozkovou dysfunkcí. Takto opilý člověk se může chovat agresivně, ale také

naprosto pro své okolí nenápadně. Tato forma opilosti je vzácná, neměli bychom ji

však podceňovat. Alkohol působí jako spouštěcí mechanismus, po požití alkoholu se

může projevit i u nealkoholiků. U takto postiženého člověka se můžeme setkat s

takovými projevy chování, které nejsou pro něj typické (hrubé násilí, sebevraždy, ...).

Nebezpečí, že se takto opilý jedinec dopustí trestné činnosti (přepadení, okradení) či

sebevraždy, je značné. Setkáte-li se s takto opilým člověkem, je nejvhodnější požádat o

pomoc lékaře.

Je možné pít alkohol tak, aniž by se clověk stal závislým?

Ano. Hovoříme pak o relativně bezpečném pití. Za relativně bezpečnou denní dávku lze považovat jedno 12ti stupňové pivo či dvě 8 stupňová, u vína pak 2 dc přírodního vína, u destilátů 0,5 dc. I zde platí staré osvědčené pravidlo: "Všeho s mírou." POZOR však, této

hranice se jednoznačně držet není možné. Bezpečné pití však neplatí pro:

děti a mládež

nemocné, u kterých by konzumace alkoholu způsobila komplikace

pro lidi závislé

řidiče

těhotné

Jak poskytnout první pomoc opilému?

Je-li opilost lehčího stupně, stačí zamezit přísunu alkoholu, můžeme podat kávu (kofein), u silné opilosti se obrátíme na odborníka, zvláště je-li opilý člověk agresivní, budí veřejné pohoršení, dělá výtržnosti, je silně neklidný. V těchto případech se můžeme obrátit na záchytné stanice.

Otrava alkoholem - okamžitě vyhledat lékaře, může dojít k dušení se, k vdechnutí zvratků.

Jak pomoci svému blízkému, který je závislý na alkoholu?

V žádném případě pití svému blízkému neusnadňujte, neumožňujte mu ho, nezavírejte před tímto problémem oči, před okolím ho nikdy neomlouvejte, neřešte ze něj problémy, které si způsobil pitím, nezakrývejte je, nekupujte mu alkohol, nepůjčujte mu peníze. Všechna tato doporučení neznamenají, že byste se neměli zajímat o svého blízkého, přestat ho milovat. Naopak jedině láska, ale láska náročná, přísná a snad i tvrdá může pomoci tomu, na němž Vám záleží. Ve svém přátelství, vztahu, v rodině stanovte přesná pravidla, která je třeba důsledně dodržovat. 

Je možné lécit závislost na alkoholu? Jak?

Stejně jako jiné závislosti, též alkoholovou závislost je možné léčit. Stejně však také jako u ostatních návykových látek je tato léčba náročná a dlouhodobá. Doporučujeme proto obrátit se na specializovaná pracoviště, která mají s léčbou závislosti na alkoholu zkušenosti.

Mohou to být tato pracoviště:

ambulantní

nevyžaduje celodenní přítomnost, pacienti do ambulantní ordinace docházejí,

výhodou je, že je možné dále pracovat či studovat, v pokročilejších stadiích závislosti

se doporučuje léčba ústavní

příkladem jsou ordinace AT, jsou zaměřené na problémy alkoholových a

nealkoholových závislostí

denní stacionář

ústavní léčba nejčastěji v psychiatrických odděleních a léčebnách

terapeutická komunita

svépomocná skupina Anonymních alkoholiků

Anonymní alkoholici vznikli v USA dříve než terapeutické komunity. Práce ve

skupině je založena na programu 12 kroků, na anonymitě, využívá se účasti

rodinných příslušníků, blízkých přátel, na tzv. patronství, tj. pomoc pokročilejšího v

léčbě začínajícímu.

A na závěr malá zajímavost...

Chcete si změřit, kolik promile v krvi budete mít po požití určitého množství alkoholu a jak dloudou dobu si poté nesmíte sednout za volant?

Potom zkuste http://www.kadel.cz/kadel/alcfrm.htm

Použitá literatura:

Dušek, K., Chromý, K., Janík, A., Kalvach, Z.: První pomoc v psychiatrii

Nešpor, K.: Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami

Zdroje z Internetu