Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka

Člověk žije v proměnlivém životním prostředí, kde na něho působí mnoho nejrůznějších biotických a abiotických faktorů. Tyto faktory je možné členit na fyzikální,chemické, biologické, sociální a psychické. Jsou jimi například:

- klimatické změny,

- cizorodé látky přijaté s potravou a nápoji nebo s vdechovaným vzduchem(např. těžké kovy, rezidua chemických prostředků na ochranu rostlin),které mohou vyvolat onemocnění,

- každodenní zátěžové situace, stresové faktory,

- různé druhy záření. 59752gnx41usl7b

Známou skutečností posledního desetiletí je, že vzrůstá počet úmrtí, a to i velice mladých lidí, na civilizační choroby. Jejich existence souvisí s nezdravým životním stylem a nepříznivým stavem životního prostředí včetně jednoznačně negativního působení koření, alkoholismu a drog.Civilizační choroby jsou v mnohém záludné, neboť s nimi člověk může žít mnoho let bez výraznějších potíží.Přestože se potíže projevují obvykle ve starším věku, je známo, že již v organismu začínajícího kuřáka, toxikomana či alkoholika dochází k nežádoucím strukturálním a funkčním změnám, které narůstají tím rychleji, čím více škodlivých faktorů na tělo působí.Je třeba vědět, že tzv. "nezávadné množství" alkoholu, drog ani cigaret neexistuje.Postupné změny na tělních strukturách a v jejich funkcích,kumulující se od vykouření první cigarety, přijetí první dávky drogy či prvního vypití většího množství alkoholu (za výrazného přispění dalších faktorů) končí v mnoha případech smrtí jedince.Za velmi nežádoucí považujeme například změny vyvolávané uvedenými faktory v cévním systému, vedoucí k ateroskleróze a dále k infarktu myokardu či mozkové mrtvici.

Některé látky působící na lidské tělo jsou karcinogenní a mohou vyvolat nekontrolovatelné dělení buněk - rakovinu.Rakovinotvorné látky v současnosti nacházíme v našem životním prostředí, odkud se v různém množství dostávají s potravinami, vodou, vdechovaným vzduchem i jinými cestami do našeho těla (nebo působí na povrch našeho těla) a mohou se projevit nádorovým bujením.Je znepokojivé, že se v poslední době počet vznikajících zhoubných nádorů v lidské populaci zvyšuje.Rovněž se zvyšuje počet lidí s různými záněty dýchacích cest a alergiemi.

Podmínkou a nutností pro optimální psychický a fyzický vývoj jedince je zdravé životní pros- tředí,normální stav nervové soustavy a všech struktur těla člověka.Pouze zdravý člověk může dobře vykonávat práci a soustředit se na činnost.Nestačí však jen nepřítomnost nemoci.Na zdraví člověka má vliv vhodné bydlení, strava (tj.dostatek čisté vody, zdravé potraviny s dostatečným množstvím vitamínů a jiných potřebných látek, bez nadbytku tuků, solí i sacharidů), pracovní a životní prostředí, dodržování osobní a pracovní hygieny, partnerské a mezilidské vztahy a celkový způsob života.

Pro optimální pracovní výkonnost je rovněž důležitý odpočinek. Nadměrná únava a přepínání vlastních sil je nebezpečné v každém věku.Projevy únavy jsou malátnost, ospalost, snížená vnímavost čidel, malá soustředěnost k vykonávané činnosti, ale i bolesti hlavy a pocit nevolnosti.Kromě odpočinku a dostatečného klidného spánku je možné nadměrné únavě předejít např. aktivním odpočinkem, při kterém střídáme různé činnosti (např. fyzickou a duševní práci). Pro obnovu sil má význam pobyt a pohyb v prosluněném a bezprašném prostředí, přiměřené tělesné cvičení, sport, turistika apod. ns752g9541ussl