Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Celkový přehled

Celkový přehled

V současnosti je v České republice provozováno 520 supermarketů. Přibližně dvě třetiny z nich jsou již kontrolovány některým z velkých řetězců a jejich tržní podíl dále narůstá (k největším a nejznámějším supermarketovým řetězcům patří sítě Delvita, Mana, Julius Meinl, Vít – potraviny, Sama, Billa COOP Supermarket a Pronto Supermarket).

Dále se prohlubuje tendence k nákupům ve velkoplošných prodejnách,. Již pouze pro 45 % českých domácností je hlavním místem nákupu potravin malá samoobsluha (na počátku devadesátých let to bylo 60 %, ještě loni přes 50 %) – naopak tržní pozice “moderních” prodejních typů (supermarket, hypermarket, diskont) výrazně posílila (již 40 % oproti loňským 32 %). Dále klesá i tržní podíl malých pultových prodejen. Při rozhodování, kam jít nakupovat potraviny, zvolí již třetina českých domácností supermarket. Preference tohoto typu prodejny roste s velikostí sídla, s dosaženou úrovní vzdělání i s příjmovou hladinou domácností, naopak klesá s rostoucím věkem.Desetina dotázaných jmenovala jako hlavní místo nákupu prodejny Jednota (což představuje značný pokles ve srovnání s loňským rokem). Naopak již na 7 % se vyhouply preference sítě Delvita. Na dalších příčkách se mezi supermarketovými řetězci umístily sítě Mana, Vít –potraviny a Julius Meinl. Přibližně u pětiny dotazovaných došlo od loňska ke změně nákupního místa – nejčastěji uváděným důvodem byly nižší ceny v prodejně, ke které zákazník přešel, významným faktorem byl i širší sortiment.

Již 94 % českých domácností dostává do svých schránek letáky obchodních firem (loni to bylo 90 % a předloni 87 %). Nejaktivnější je v tomto směru supermarketový řetězec Mana.

Dotazované domácnosti hodnotily i úroveň jednotlivých sítí z hlediska cenové hladiny, šíře sortimentu a celkové kvality prostředí. Ukázaly se tak silné i slabší stránky všech významnějších prodejních linií. Nejlépe hodnoceným řetězcem co do výše cen se stala diskontní linie Penny market, rostoucí oblibu hypermarketů dokumentuje první příčka firmy Globus jak co do šíře sortimentu, tak co do hodnocení kvality nákupního prostředí. 22851xpo39tor4p

Supermarket jako provozní typ

Jako supermarkety jsou obvykle označovány velkoplošné plnosortimentní potravinářské prodejny, nabízející i některé základní druhy nepotravinářského zboží.

Spodní velikostní hranicí, od které hovoříme o supermarketu , je 400 m2 prodejní plochy. Horní hranice se v různých zemích liší – zpravidla se užívají úrovně 1500 m2 či 2500 m2 prodejní plochy, podle toho, jaká je další kategorizace prodejen v příslušné zemi.

V našich podmínkách obvykle rozdělujeme supermarkety do dvou kategorií: na menší (do 1000 m2 prodejní plochy) a větší, pro které se jako horní hranice používá velikost 2500 m2 (přičemž pro zařazení do skupiny hypermarketů je ovšem třeba splnit i další podmínku – významný podíl nepotravinářského zboží v nabídce). po851x2239toor

Důležitým aspektem je právě šíře nabídky. Supermarkety zpravidla (v závislosti na velikosti a konkrétní orientaci prodejny) nabízejí kolem 4000 – 12000 položek, především potravinářského sortimentu. Čerstvé zboží je většinou částečně prodávané pultovou formou.

Rozvoj supermarketů v ČR v devadesátých letech

Pro český obchod byla na počátku devadesátých let příznačná značná roztříštěnost a vysoká hustota obchodní sítě, doprovázená velmi nízkou průměrnou velikostí prodejny. Na území ČR existovaly přibližně dvě stovky potravinářských prodejen splňujících velikostní kritéria supermarketu, další velkoplošné potravinářské prodejny byly provozovány v rámci obchodních domů či družstevních nákupních středisek.

S růstem mobility zákazníků a změny v modelu nákupního chování začaly velkoplošné prodejny získávat na oblibě. Obchodní firmy reagovaly na spotřebitelský zájem v první polovině devadesátých let zejména remodelingem stávajících prodejen a budováním supermarketů v prostorách původně používaných pro jiné účely, přibližně od roku 1995 získává na významu nový fenomén – výstavba nových (zpravidla větších) supermarketů “tzv. na zelené louce”, v nových lokalitách, při důležitých dopravních tazích.

Zatímco v první polovině devadesátých let provozovaly supermarkety desítky větších či menších firem, v poslední době zaznamenáváme expanzi velkých řetězců, do jejichž rukou postupně přechází stále větší množství prodejen. Naopak klesá počet supermarketů provozovaných samostatnými firmami.

V současné době je v ČR provozováno 520 supermarketů, z toho 400 menších (s prodejní plochou 400 – 999 m2) a 120 větších (s prodejní plochou 1000 m2 a vyšší) – část z nich v rámci obchodních domů či větších nákupních středisek (na 1 supermarket tak v současnosti připadá přibližně 20 tis. obyvatel). Jsou situovány především do měst vyšších a středních velikostních kategorií, nicméně lze je nalézt i v některých menších městech. Přibližně dvě třetiny supermarketů jsou již kontrolovány některým z velkých řetězců, jejich tržní podíl dále narůstá.

Nárůst počtu supermarketů se pozitivně odrazil i v jejich oblibě – zatímco na počátku devadesátých let představovaly hlavní místo nákupu potravin pro pouhých 19 % českých domácností, v současnosti již přibližně pro 1/3 domácností

Přestože supermarkety představují pouze cca 1,7 % potravinářských prodejen v ČR, na celkovém potravinářském obratu se podílejí již přibližně jednou pětinou.

V příštích letech můžeme očekávat nárůst především v segmentu velkých supermarketů, naopak malé supermarkety budou již přibývat jen pomalu a jejich tržní podíl bude spíše stagnovat. Překročení 25 %ního tržního podílu není příliš pravděpodobně, neboť největší nárůst tržních podílů budou zaznamenávat zejména provozní typy hypermarket a diskont.

Aktuální pohled na nejsilnější supermarketové řetězce v ČR

V České republice v současné době operuje řada supermarketových řetězců – pouze deset z nich však svým významem má “nadlokální” význam a je významných i v celorepublikovém měřítku.

Jedná se o 6 řetězců zahraničních – Delvita, Mana (firmy Euronova), Julius Meinl, Billa, Delta (CS Edeka) a Tesco (součást stejnojmenných obchodních domů) a 4 domácí – SAMA (společnosti Interkontakt), Pronto Supermarket (firmy Pronto Plus), Vít – potraviny a COOP Supermarket (jako “výstavní linie” českých a moravských spotřebních družstev.

Podle odhadů INCOMA Praha dosáhl v roce 1997 maloobchodní obrat 10 největších supermarketových řetězců (nepočítáme-li jejich další linie jako Sesam, Impuls, PRIOR či REMA 1000) v ČR více než 30 mld. Kč.

Co do výše realizovaného maloobchodního obratu vedla v roce 1997 mezi supermarketovými liniemi společnost Delvita. Ta dosázhla během jediného roku navýšení obratu o více než polovinu na 6,1 mld. Kč. V závěsu následovala Mana s 5,2 mld. Kč a s mírným odstupem potom Julius Meinl (3,9 mld. Kč), vít potraviny (3,6 mld. Kč) a Sama (3,4 mld. Kč), dále Billa (2,5 mld Kč.) a COOP Supermarket (2,2 mld. Kč).

Největšími počty prodejen disponují sítě Vít-potraviny (122 v závěru roku1997, nyní dochází k mírně redukci) a SAMA (99, i zde dochází k určité selekci a rekonverzi některých prodejen Sama na diskonty REMA 1000). U obou těchto sítí ovšem převažují menší prodejny s plochou pod 400 m2 – nejvíce supermarketů proto čítají sítě Mana (76) a Julius Meiln.

Čtyři řetězce disponují v současnoti celkovou prodejní plochou kolem 50 tis. m2 – jedná se o sítě Vít-potraviny, Delvita, Mana a Julius Meinl.

Určitý přechod mezi malými hypermarkety a supermarkety představují např. prodejny Terno budované spotřebními družstvy (zatím jsou tři – v Českých Budějovicích, Olomouci a Hradci Králové). Jejich prodejní plocha se pohybuje kolem 3000 m2, avšak sortimentní složení je řadí spíše k velkým supermarketům s diskontními prvky.

Znalost supermarketů a dalších potravinářských řetězců

Spontánní znalost názvu prodejen potravin představuje důležitý ukazatel pozice řetězce, neboť respondent je nucen bezprostředně reagovat na otázku “jaké prodejny potravin znáte?”, aniž by mu byla poskytnuta nápověda. Obecně lze pozorovat vyšší znalost prodejen u mladších respondentů s vyšším vzděláním (to se ovšem netýká tradičních provozovatelů – Pramen, Jednota, Konzum).

Stejně jako v listopadu 1997 hranici 10 % překročilo 8 řetězců, z toho 5 supermarketových, 2 diskontní a prodejny Jednota.

V čele žebříčku je linie Delvita s 29 % znalosti celkem a pozoruhodnými 78 % spontánní znalosti v Praze, uváděná respondenty téměř všech skupin. Tradiční Jednota, v r. 1997 na prvním místě zaznamenala poměrně významný pokles z 37 na 28 %. Jednotu jmenovali především respondenti z obcí pod 5000 obyvatel. Nárůst znalosti se dá pozorovat u supermarketů Mana (celkově třetí místo s 24 %, známá především na Moravě), Billa (17 %), Vít, Tesco, Prior, Sama. Naopak k poklesu spontánní znalosti došlo u sítí Julius Meinl a Pronto Supermarket.

Letákové kampaně

Mezi prvními deseti potravinářskými firmami, jejichž letáky respondenti zaregistrovali, bylo 6 supermarketových řetězců, 2 diskontní linie, 1 hypermarket a firma Family Frost (přímý prodej a rozvoz mraženého zboží).

Nejlepší distribuci letáků vykázala supermarketová linie Mana, jejíž letáky zaznamenalo téměř 16 % domácností, což mj. znamená i největší nárůst tohoto ukazatele od listopadu 1997. Její letáky zaznamenaly především domácnosti na Moravě a v Praze. Druhé místo mezi supermarkety zaujala Delvita s 13 % domácností. V praze však její letáky zaznamenalo 39 % domácností, což je vůbec nejvyšší dosažená hodnota. Na třetím místě je pak Billa s 12 %. Nad hranici 5 % se ze supermarketů dostaly ještě Julius Meinl, Tesco a Sama.

Hodnocení řetězců jejich zákazníky

Podle očekávání jsou supermarkety z hlediska cenové úrovně hodnoceny spíše hůře – nejlepší průměrnou známku 2,12 má Edeka, následovaná supermarkety Pronto, Sama a Delvita. Nejhorší známkou 2,74 byl hodnocen Julius Meinl.

Žebříček řetězců podle cenové úrovně nabídky vede s předstihem diskontní linie Penny Market (1,31).

Příznivě je hodnocena šíře sortimentu v supermarketech, které se zařadily hned za hypermarkety na čelních pozicích. Nejlépe je hodnoceno Tesco – známka 1,47, Delvita (1,53) a Billa (1,58, avšak došlo k zhoršení od minulého hodnocení). 

Nejpříjemnější prostředí je podle respondentů v Globusu, hned za ním následuje Tesco se známkou 1,52. Do 10. místa se dále umístily supermarkety Delvita, Billa, J. Meinl a COOP Supermarket.

Přehled nejdůležitějších řetězců:

BILLA

Charakteristika firmy:

Společnost Billa, přítomná na našem trhu od r. 1990, přešla na nadnárodní úrovni jako celek v r. 1996 pod kontrolu skupiny Rewe (která rozvíjí na našem trhu diskontní linie Penny Market). Billa provozuje v ČR pouze supermarkety. Pozice firmy v žebříčku TOP 50 se zlepšila z 16. místa v r. 1996 na 12. místo v r. 1997

Charakteristika linie:

Typickou prodejnou sítě je supermarket velikost 700 – 1100 m2, v Praze převzala Billa od firmy SYP v roce 1994 i dva velkoplošné supermarkety nad 2000 m2. Při lokalizaci prodejen jsou preferována města vyšších a středních velikostních kategorií. Supermarkety jsou zásobovány z vlastního velkoskladu v Modleticích u Prahy.

Hodnocení a doporučení:

 • od loňského roku se zvýšila úroveň znalosti značky jak spontánní, tak i podpořená

 • poměrně vysoká je úroveň distribuce letáků, celkově je Billa v tomto směru mezi supermarketovými řetězci na třetím místě

 • ve srovnání s loňskem došlo k mírnému zhoršení spotřebitelského vnímání u všech sledovaných charakteristik

 • přesto patří Billa co do šíře nabídky a kvality nákupního prostředí mezi nejlépe hodnocené supermarketové řetězce

 • spotřebitelé ovšem vnímají cenovou úroveň nabídky řetězce jako velmi vysokou

 • v poslední době byly zaznamenány signály, že by mohlo dojít k částečnému propojení nákupu zboží pro obě sítě vlastněné v ČR firmou Rewe, tzn. že by Billa začala aktivně čerpat výhody společného nákupu s Penny Marketem

COOP SUPERMARKET

Charakteristika firmy:

Právní formou je Sdružení spotřebních družstev. Jedná se o dobrovolný maloobchodní řetězec, založený v červnu 1996.

Charakteristika linie:

Součástí linie je 39 supermarketů spravovaných 27 členy. Centrální nákup probíhá prostřednictvím nákupních centrál COOP Centrum a COOP Morava. Sdružení působí na území celé ČR a jeho cílem je další zvyšování počtu zapojených supermarketů.

Hodnocení a doporučení:

 • síť se rozvíjí poměrně stabilně

 • od loňského šetření nedošlo k výraznějším změnám ve znalosti řetězce (zatím poměrně nízká)

 • příliš se neliší ani spotřebitelské hodnocení sítě – největší slabinou zůstává cenová úroveň

 • ve všech hodnocených charakteristikách zaujímá COOP Supermarket pozici přibližně uprostřed pole supermarketových řetězců

 • vedení řetězce chce napomoci lepší znalosti dobrovolného řetězce letákovými akcemi (zatím byla jejich distribuce výrazněji zaznamenána pouze v jižních Čechách)

DELVITA

Charakteristika firmy:

Delvita je dceřinou společností belgického koncernu Delhaize le Lion. Tato nadnárodní skupina je vedle ČR a Belgie aktivní také ve Francii a Řecku. V České republice provozuje firma pouze stejnojmennou supermarketovou linii. Delvita představuje velmi stabilně rostoucí řetězec – mezi supermarketovými liniemi se v roce 1997 dostala co do výše obratu na první příčku.

Charakteristika linie:

V zásadě provozuje Delvita dva typy prodejen – zejména v první fázi se jednalo o rekonstrukce existujících objektů, dnes již převažuje výstavba nových objektů velikosti řádu 1100 – 1500 m2. Centrální distribuční sklad v Rudné odpovídá kapacitně plynulému rozvoji i v příštích letech. Podle vyjádření vedení společnosti se do konce století počítá s výstavbou dalšího distribučního centra na střední Moravě a s výstavbou supermarketu “v každém větším městě”.

Hodnocení a doporučení:

 • Delvita zvýšila v loňském roce obrat o 2/3 a stala se tak největší supermarketovou sítí v ČR

 • podle prohlášení vedení skupiny Delhaize le Lion dosáhla v roce 1997 Delvita poprvé zisk (po zdanění 1,2 mil. Kč)

 • Delvita je dnes nejznámějším řetězcem v zemi, její spontánní znalost je 22 %, v Praze dosahuje dokonce 78 %

 • více než tři čtvrtiny Pražanů již někdy nakupovaly v supermarketech Delvita

 • od loňského šetření nedošlo k výraznějším změnám ve spotřebitelském hodnocení řetězce – i nadále jsou pozitivně hodnoceny zejména šíře nabídky a kvalita nákupního prostředí

 • Delvita již dlouhá léta důkladně buduje svůj image – díky tomu se jí podařilo zařadit se na mapě spotřebitelského vnímání mezi velmi kvalitní, nicméně ne drahé řetězce
 • velký příliv zákazníků zaznamenala Delvita díky svým zákaznickým kartám (Delvita plus)

 • ve vybraných prodejnách nabízí Delvita možnost faxové objednávky nákupu – ten je připraven do druhého dne či dle dohody

 • velmi solidní je úroveň distribuce letáků – v Praze je zaznamenalo dokonce 39 % domácností

EDEKA

Charakteristika firmy:

Společnost byla založena v roce 1992 jako dceřinná společnost Edeka Zentrale AG (Německo). Vyznačuje se spíše pozvolným růstem. Působí zejména v severních a středních Čechách. Původně zde fungovaly dvě linie řízené různými regionálními centrálami Edeka. V roce 1997 došlo ke sloučení do té doby nezávislých linií Delta a Diska – obě jsou nyní spravovány jedinou firmou CS Edeka.

Charakteristika linie:

Původně byly linie Delta i Diska jako určitá kombinace supermarketu a diskontu, v současnosti mají charakter supermarketů s diskontními prvky. Co do velikostí se jedná o menší supermarkety.

Hodnocení a doporučení:

 • Edeka Delata vzhledem k rozsahu své sítě nepatří k nejznámějším řetězcům

 • vyšší úrovně znalosti dosahuje prakticky pouze v severních Čechách (18 % spontánní znalosti, 42 % podpořené)

 • pouze v tomto regionu byla také zaznamenána výraznější distribuce letáků

 • při hodnocení cenové úrovně supermarketových řetězců dosáhle Edeka nejlepšího výsledku

 • poměrně pozitivně je vnímána i šíře nabídky a kvalita nákupního prostředí

JULIUS MEINL

Charakteristika firmy:

Společnost Julius Meinl Int. (původem rakouská) je v ČR přítomna prostřednictvím 2 subjektů: Julius Meinl Praha a Julius Meinl Morava. Vzhledem k jednotnosti linie velkých a malých supermarketů Julius Meinl jsou prodejny obou firem uvedeny dohromady. Kromě supermarketů společnosti rozvíjejí také velkoplošné prodejny Impuls, které představují kombinaci Cash and Carry a diskontního typu prodejny. V roce 1997 se firmě podařilo získat kontrolní balík ve společnosti Pramen Praha - Červený Dvůr, čímž vedle pražských supermarketů získala možnost disponovat i velkoobchodním skladem v Praze.

Charakteristika linie:

Prodejny Julius Meinl nemají jednotný velikostní koncept- převládají menší supermarkety, nicméně v Čechách jsou provozovány i větší supermarkety (10 z nich má více než 1000 m2). Přibližně čtvrtinu sítě Julius Meinl představují malé samoobsluhy.

Hodnocení a doporučení:

 • Julius Meinl úspěšně prodává výrobky pod stejnojmennou vlastní značkou

 • i přes mírnou stagnaci je podpořená znalost značky stále velmi vysoká (celorepublikově dosahuje dokonce 69 %)

 • nejlepší úroveň distribuce letáků má Julius Meinl v Praze, celkově je v tomto směru mezi supermarketovými řetězci na čtvrtém místě

 • ve srovnání s loňskem došlo k mírnému zhoršení spotřebitelského vnímání u všech sledovaných charakteristik

 • přesto patří Julius Meinl co do šíře nabídky a kvality nákupního prostředí k lépe hodnocených supermarketovým řetězcům

 • spotřebitelé ovšem vnímají cenovou úroveň nabídky řetězce jako nejvyšší ze supermarketů

MANA

Charakteristika firmy:

Supermarkety Mana jsou součástí obchodních sítí provozovaných společností Euronova, a.s. Na českém trhu působí již od roku 1991, v roce 1994 se poprvé dostala do TOP 10, v roce 1996 již mezi největší tři obchodní firmy v zemi. Euronova dnes realizuje v maloobchodu potravinami největší obrat v ČR. Kromě supermarketů MANA provozuje Euronova, a.s. také diskonty SESAM a velkoplošné prodejny PRIMA (velikostí velký supermarket, nicméně rozsahem sortimentu spíše hypermarket). Zatímco program Cash and Carry (MEGA) je spíše utlumován, firma počítá s expanzí v oblasti hypermarketů (HYPERNOVA) – první dva budou otevřeny ještě v letošním roce.

Charakteristika linie:

Po počátečním nástupu v jihomoravském regionu se díky akvizicím jiných sítí i nové výstavbě postupně síť rozšířila i do dalších regionů. Většina prodejen poskytuje velmi slušný nákupní standard, omezený rozsah nabídky mají menší prodejny. Velikost prodejen je rozdílná – některé prodejny získané ranými akvizicemi nedosahují ani 200 m2, zatímco dnes otevírané Many mají obvykle přes 800 m2.

Hodnocení a doporučení:

 • Mana je co do počtu jednotek největší supermarketovou sítí v ČR, z hlediska obratu je však Delvita větší

 • Euronova je druhou největší obchodní firmou v ČR s celkovým obratem 8,4 mld. Kč

 • Mana má rozsáhlý program vlastní maloobchodní značky (nealkoholické nápoje, suché a konzervované potraviny, papírové drogistické zboží)

 • v supermarketech Mana probíhají dlouhodobé akce na podporu věrnosti zákazníků (možnost získání věcných dárků po nashromáždění určitého množství kupónů

 • pro zákazníky je zdarma vydáván časopis Menu (cca 6x ročně)

 • stálí zákazníci oceňují šíři sortimentu a blízkost prodejen

 • spontánní znalost Many je druhá nejvyšší mezi supermarkety – 24 %, na jižní Moravě 46 %

 • Mana vykazuje vůbec nejvyšší míru distribuce a zaznamenání svých letáků (téměř 16 % v ČR celkem)

 • ve srovnání s loňským rokem si Mana v zákaznickém hodnocení mírně pohoršila, a to u všech tří sledovaných parametrů. nejlépe hodnocená zůstává kvalita prostředí v prodejně, naopak největší nespokojenost je s cenami

 • za účelem zvýraznění pozitivního cenového image pracuje Euronova s jasně definovaným přehledem 100 výrobků s trvale nízkými cenami. Současně jsou na vybrané výrobky realizovány akce 2+1 (při koupi dvou výrobků třetí zdarma)

PRONTO SUPERMARKET

Charakteristika firmy:

Společnost Pronto Plus byla založena v roce 1991. Jedná se o českou firmu bez majetkové účasti mezinárodního kapitálu. Společnost provozuje několik typů jednotek: Pronto Cash and Carry, Pronto Supermarket, Pronto Market, postupně došlo k útlumu franchisingového systému Lido. V roce 1998 se společnost zaměřila na rozvoj hypermarketů – již na konci roku 1997 byly otevřeny první dvě prodejny Pronto Hypermarket, další budou následovat letos. Prostředky na rozvoj získává společnost vedle úvěru zčásti také prodejem části stávající sítě supermarketů a Cash and Carry.

 

Charakteristika linie:

Prodejny Pronto Supermarket se vyznačují různou velikostí – pouze některé převyšují 1000 m2, většina je menší. Vzhledem k tomu, že vedením firmy byl jako priorita definován rozvoj linie hypermarketů, byly v současné době některé supermarkety prodány společnostem Euronova a Julius Meinl.

Hodnocení a doporučení:

 • do budoucna by podle sdělení managementu nemělo docházet k nárůstu počtu supermarketů

 • důrazu na linii hypermarketů odpovídá i mírný pokles znalosti supermarketového řetězce

 • intenzita rozsevu letáků je nízká – ani v jednom kraji nepřevýšila efektivní distribuce hladinu 10 % domácností

 • ve srovnání s ostatními supermarketovými řetězci je Pronto Supermarket hodnocena pozitivně co do cenové nabídky, naopak značné rezervy jsou v kvalitě nákupního prostředí

SAMA

Charakteristika firmy:

Interkontakt Group představuje v současné době největší obchodní skupinu na českém trhu. K hlavním provozním liniím skupiny patří supermarkety a potravinářské prodejny SAMA, obchodní domy (a nově i hypermarkety) Prior, diskontní prodejny REMA (společný podnik s norským řetězcem ReitanGruppen), prodejny Magnet a Drogerie Plus. V roce 1997 dosáhla Interkontakt Group v ČR celkového obratu 13,8 mld. Kč, letos lze po akvizici firmy M-holding očekávat vzestup na necelých 20 mld. Kč. Interkonatak Group je aktivní i v jiných zemích – významná je především její expanze na slovenský trh (převzal zde kontrolu nad firmami Prior Stred, Maxa a Zdroj – Hos) a do Polska, působí i na Ukrajině.

Charakteristika linie:

Prodejny SAMA mají velmi rozdílný charakter – zatímco v některých případech se jedná o menší samoobsluhy s plochou kolem 200 m2, některé supermarkety mají i plochu přes 1500 m2. Počet prodejen se mění podle toho, jak probíhá akviziční politika celé skupiny. V současné době dochází ke konverzi řady prodejen SAMA na diskontní prodejny REMA 1000. Mezi prodejnami SAMA převažují menší jednotky s plochou pod 400 m2, v těch je také realizována většina obratu. Většina prodejen je situována v menších městech, zejména v příhraničních regionech.

Hodnocení a doporučení:

 • ve srovnání s rokem 1997 došlo prakticky ve všech regionech k nárůstu znalosti značky linie SAMA i osobní zkušenosti s nákupem v těchto prodejnách

 • nejvyšší znalost prodejen SAMA byla zaznamenána v severních Čechách – v tomto regionu došlo i k největšímu nárůstu distribuce letáků

 • ve srovnání s loňskem nedošlo k výraznějším rozdílům ve spotřebitelském hodnocení prodejen

 • cenové srovnání s ostatními supermarketovými řetězci dopadá pro prodejny SAMA dobře

 • naopak v hodnocení kvalitativních charakteristik prodejny SAMA zaostávají za většinou svých konkurentů

TESCO

Charakteristika firmy:

Tesco stores ČR je dceřinou společností britské Tesco plc. Do ČR vstoupilo Tesco prostřednictvím akvizice sítě obchodních domů americké společnosti Kmart v roce 1996. Tesco je v současnosti aktivní ve všech středoevropských zemích. Tesco hodlá do budoucna expandovat především v oblasti hypermarketů – první by měl být otevřen v roce 1998.

Charakteristika linie:

Po remodelingu obchodních domů představují supermarkety jejich moderní součást. Rozlohou se jedná o větší supermarkety. Vzhledem k lokalizaci jednotlivých obchodních domů přichází většina zákazníků pěšky či městskou dopravou. Na celkové ploše obchodních domů se supermarkety podílejí přibližně jednou pětinou, podílů na obratu je však vyšší.

Hodnocení a doporučení:

 • za poslední půl rok došlo ke zvýšení spontánní i podpořené znalosti značky Tesco mezi spotřebiteli

 • ve srovnání s loňskem došlo k mírnému zlepšení spotřebitelského hodnocení u všech tří sledovaných charakteristik

 • kvalitou nákupního prostředí a šíří nabídky patří Tesco na čelo supermarketových řetězců (roli však zde samozřejmě hraje skutečnost, že zákazníci často vnímají Tesco jako celý obchodní dům)

 • naopak cenová hladina je v Tescu považována za jednu z nejvyšších

 • toto vnímání by měl změnit například marketingový program “Prima ceny”, v jehož rámci nabízí Tesco rychloobrátkové zboží za “nejlepší běžné ceny” v příslušné lokalitě

 • Tesco momentálně intenzivně rozvíjí lokality pro své hypermarkety. Pro ty první (v rámci Shoppingu Parku Praha firmy IKEA v Praze-Zličíně a další na jižním okraji Brna) již hledá personál

VíT POTRAVINY

Charakteristika firmy:

Společnost Vít-potraviny byla založena Bohumilem Fialou v roce 1991. Firma byla postupně transformována na akciovou společnost (s českým kapitálem). Expanze firmy je poměrně dynamická, firma postupně pronikla z Prahy i do okolních regionů, v roce 1997 společnost pronikla mezi TOP 10 obchodních firem. Jedinou provozovanou linií jsou potravinářské prodejny Vít-potraviny. Firma dosud nemá vlastní velkoobchod, s jeho rozvojem se nicméně počítá.

Charakteristika linie:

Jednotlivé prodejny Vít-potraviny mají velmi rozdílný charakter. Přestože některé prodejny přesahují velikostí 1000 m2, jedná se spíše o výjimku. Mezi prodejnami převažují menší samoobsluhy s prodejní plochou pod 400 m2. V současné době došlo k zastavení expanze a firma hodlá provést určitou selekci stávajících jednotek.

Hodnocení a doporučení:

 • za posledních šest měsíců vzrostla spontánní i podpořená znalost řetězce, nejvyšší je pochopitelně v Praze

 • ve srovnání s loňskem zákazníci zpřísnili své hodnocení řetězce ve všech sledovaných charakteristikách, zejména co se týká cenové úrovně a šíře sortimentu (u této charakteristiky dostal Vít u zákazníků dokonce nejhorší známku ze všech supermarketových řetězců)

 • Vít rozvíjí stejnojmennou vlastní obchodní značku – pod ní prodává např. nealkoholické nápoje nebo papírové drogistické zboží