Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Manažerské funkce

Manažerské funkce

 • plánování, organizační struktury

 • řízení lidských zdrojů, vedení a motivace

 • funkce a druhy kontroly

Plánování

V tržní ekonomice se plánuje na kratší období a v plánu jsou rezervy na případné změny. Podstatou každého plánování je: 17743lsn16jps3p

- volba cíle (strategie)- stanovení prostředků k dosažení cíle

- určení nejvýhodnější cesty k dosažení cíle (taktika)

Plánovací činnosti sp743l7116jpps

a) prognóza

- jaký druh práce se musí vykonat

- v jakém množství

- v jakém čase

- s jakými změnami (i uvnitř)

b) programování

- rozhodnutí o posloupnosti a časováním rozboru programu.

c) personální zajištění

- rozhodnutí o počtu zaměstnanců potřebných k vykonání plánovaných úkolů.

d) stanovení směrných čísel pro: - odbyt

- náklady

- kapacitu podniku

e) plánování spotřeby materiálu

Druhy plánů

Plány dělíme z různých hledisek:

I. z hlediska obsahu

- strategické = formulují stanovení cíle a jsou na delší období.

- taktické =jsou na kratší období a formulují prostředky, které zabezpečí cíl, vycházejí ze strategického plánu.

- operativní = reagují a odstraňují nedostatky, které vznikly v rámci různých změn. Vycházejí z taktického plánu, mají krátkodobá charakter.

II. z hlediska časového

-dlouhodobé plány

-střednědobé plány (3 - 5 let)

-krátkodobé plány = jsou nejdůležitější, neboť ovlivňují hospodaření podniku z hlediska zisku, daní..... Tyto plány můžeme sestavovat na:

a)rok

b)půlrok

c)kvartál

d)měsíc

e)dekádu

f)týden

III. z hlediska vyjádření

- naturální = hmotné jednotky (tuny, hl, ....)

- hodnotové = Kč

IV. z hlediska hodnoty

- míra zisku

- míra tržeb

Organizování

Jedná se o činnost, která má za úkol uspořádat prvky a vazby v systému tak, aby byly splněny úkoly efektivně, optimálně a hospodárně. Navazuje na plánování. Stanovuje organizační struktury.

Základní logiku procesů organizování nejlépe vystihne systém OSCAR.

Objectives = cíle

Specialization = specializace

Coordination = koordinace

Authority = pravomoc

Responsibility = zodpovědnost

Organizační struktury - vyjadřují formu, která slouží k procesu organizování určitých činností

Organizační struktury lze rozdělit do několika skupin podle následujících hledisek

1) podle rozhodovací pravomoci

 • liniová = je nejstarším typem. Spočívá v tom, že pracovníci jsou podřízení jedinému řídícímu útvaru. Výhodou jsou jasné vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Nevýhodou je malá odbornost řízení. ( Jeden pracovník není schopen zvládnou celou problematiku dané organizace).

 • štábní = je to opak liniové struktury. Každý pracovník má nad sebou více odborníků. Výhoda = vysoká odbornost řízení. Nevýhoda = nejasné vztahy nadřízenosti a podřízenosti.

 • liniově-štábní = základem toto struktury je liniová struktura s tím že každý řídící pracovník má svůj odborný štáb. Ten nemá přikazovací pravomoc, pouze pomáhá řídícímu pracovníkovi.

2) podle způsobu řízení

 • formální organizace (přesně definovaná byrokratická organizace, lidé jsou rozděleni do skupin a pracují koordinovaně.)

 • neformální organizace (lidé pracují pod společným cílem)

3) podle charakteristiky sdružování činnosti

 • funkcionální struktura (sdružuje do jednoho organizačního celku stejné činnosti)

 • výrobková organizační struktura (divizionální uspořádání (každý za sebe), jednotka sdružuje různé činnosti do jedné struktury, která odpovídá za jediný typ výrobku (Pramet).

 • ostatní účelové struktury (podle teritoriálního uspořádání)

4) podle stupňů řízení

 • ploché organizační struktury - velký počet útvarů a málo stupňů řízení

 • úzké organizační struktury - hodně stupňů řízení a málo útvarů pro daný stupeň

5) podle charakteru výroby

 • kusová výroba = dochází ke kumulaci funkcí a ke slučování

 • velkosériová a hromadná výroba = snaha o zvyšování počtu stupňů řízení

HRM = Human Resource Management (řízení lidských zdrojů)

a) Plánování (job analysis) - je založeno na informaci od manažerů jednotlivých organizačních jednotek. Stanoví se profesně a kvalifikačně vhodní pracovníci v určitém čase na určité místo. Informace získáváme z dotazníku, denní záznamů atd.

Získávání pracovníků

- interní (vlastní zaměstnanci firmy)

- externí (noví pracovníci)

Výběr pracovníků

- přijetí pracovníka

- pohovor

- vyplnění dotazníku (někdy je zapotřebí dokladů o kvalifikaci)

- doklad o bezúhonnosti (výpis z trestního rejstříku)

b) Zvyšování kvalifikace

Kvalifikace = souhrn technických znalostí a praktických dovedností pracovníka.

Rekvalifikace = změna Kvalifikace.

Zvyšovat kvalifikaci si pracovník může dvojím způsobem:
a) v rámci pracovního procesu (to se využívá u začínajících pracovníků v dané organizaci)

b) mimo rámec pracovního procesu (školení)

Kariéra manageračleníme ji na 4 etapy:

a) přípravná etapa

b) etapa zakotvení (v prvním zaměstnání)

c) doba rozvoje ( 35 - 50 let, v této době má zaměstnanec největší zkušenosti a vydává ze sebe maximum výkonu).

d) pozdní kariéra

c) Hodnocení pracovníků (job evaluation)

Hodnocení se provádí různými způsoby. Při tomto hodnocení se sleduje:

- plnění pracovních úkolů (množství a kvalita práce, inovační aktivita pracovníků)

- chování v průběhu pracovního procesu (obětavost a iniciativa)

- osobních a charakterové rysy ( svědomitost, loajalita)

d) Odměňování

formy odměňování pracovníků jsou následující:

a) hmotné - přímé odměny- základní mzda a platy

- výkonové prémie

- příplatky

- podíly na zisku

- nepřímé odměny- užívání služebního vozu k osobním účelům

( ve finančním vyjádření)- příplatky na důchodové pojištění

- nepřímé odměny - přednost parkování na parkovišti

( v nefinančním vyjádření)- vlastní personál

b) nehmotné odměny (výhody)- pružná pracovní doba (pracovník si zvolí, jaká bude jeho pracovní doba, jestli odpracuje 20 hodin denně nebo jen 2 hodiny)

- možnosti odborného vzrůstu (zvýšení kvalifikace)

- sociální jistoty

VEDENí

Jedná se o uskutečnění nějakého záměru prostřednictvím druhých

D. Mc Gregor - rozpracoval problematiku vedení na své práci .

Definujeme zde dvě modelové koncepce řešení.

1. Teorie X (krátká vodítka)

Vychází z předpokladu, že většina zaměstnanců nemá vztah ke své práci. K firmě ho nevážou žádné osobní vztah. Uplatňuje se zde význam hmotné stimulace Útoky jsou ukládány adresně, s důslednou kontrolou výsledků. Vedoucí pracovník uplatňuje autokratický styl řízení.

2. Teorie Y (volné vodítko)

Vychází ze zcela opačného předpokladu, že průměrný pracovník má vztah k firmě i vykonávané práci. V práci uplatňuje své znalosti, schopnosti, má snahu účastnit se spolurozhodování. Vedoucí pracovník uplatňuje demokratický styl řízení, podporuje podnikavost, iniciativu, sebekontrolu.

MOTIVACE

Motivace, je to , co nutí lidi jednat nebo se chovat určitým způsobem. Motivace začíná potřebami. Potřeby jsou to vrozené nebo získané požadavky lidí.

Druhy potřeb:

1) fyziologické (spánek, potrava)

2) potřeba bezpečnosti (zdravotní a důchodové pojištění)

3) společenské potřeby (dobré mezilidské vztahy)

4) potřeba sebeúcty (mít dobrý pocit z vykonané práce)

5) potřeba seberealizace (práce se stala potřebou osobní seberealizace)

Motivační techniky

a) delegování = přiřazení určité úlohy, za kterou nese pracovník odpovědnost

b) cílové řízení = vyšší stupeň delegování. Pracovník vykonává svou práci samostatně.

c) obohacení práce

Herzbergova teorie

1) ovlivňuje nás prostředí, ve kterém vykonáváme práci

2) úspěch a jiné ocenění motivuje člověka

Teorie ERG

Existence = zajištění existence, Relatidness = zajištění vztahů k pracovnímu okolí

Growth = kvalifikační růst

KONTROLA

Má za úkol porovnat plán se skutečným stavem. Prolíná se všemi činnostmi managementu.

Fáze kontroly:

1) získávání informací ( z databáze, rozpočetnictví, účetnictví atd.)

2) ověření správnosti informací ( účetní doklady musí mít své náležitosti, úplné údaje)

3) kritické zhodnocení (posuzování záměrů a skutečnosti)

4) návrhy a opatření (jedním z opatření může být i změna sortimentu, průzkum trhu)

5) zpětná vazba

Funkce kontroly:

 • ekonomická = odstranění nedostatků

 • sociální = zlepšení vztahů uvnitř kolektivu

 • psychologická = pocit odpovědnosti pracovníků za vykonanou práci

Druhy kontrol:

I. z hlediska objektu kontroly

- kontrola vstupů (peníze, materiál, zařízení)

- kontrola výstupů (výrobky, kvalita poskytování služeb)

II. Dle místa kontroly

- přímá (inventura, inspekce)

- nepřímá (prostřednictvím porad, hlášení)

III. Z časového hlediska

- předběžná (např. před zahájením výroby)

- průběžná (během výroby)

- výsledná (následná), revize.

IV. Dle doby trvání

- nepřetržitá (stálá)

- občasná nepravidelná (namátková)

- občasná pravidelná (inventarizace) v pravidelných intervalech

Kontrolní ukazatelé

- rentabilita kapitálu použitého ve výrobě (ziskovost)

- tržní rentabilita

- platební schopnost (solventnost)

- zásoby

- produktivita

- náklady