Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

SWOT analýza PEF

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKá A LESNICKá UNIVERZITA V BRNĚ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Strategický management

 

SWOT analýza PEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ÚVOD

V následující práci se budeme zabývat vnitřní a vnější analýzou provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Použijeme k tomu SWOT analýzu. Tato analýza spočívá v nalezení silných a slabých stránek organizace a objevení příležitostí a možných ohrožení z vnějšího prostředí téže organizace.

Pro tuto práci je organizací provozně ekonomická fakulta, která patří mezi vzdělávací a nezisková zařízení. Jejím hlavním cílem by tedy mělo být vzdělávání budoucích odborníků v ekonomických oborech. Proto budeme tuto fakultu porovnávat s obdobnými fakultami v různých ohledech, jako je kvalita vyučujících, vybavenost výukových prostor, struktura vzdělávacích programů. Z vnějšího prostředí je potřeba vzít v úvahu především stát, který může do vzdělání a celkových podmínek velmi zasahovat a ovlivňovat je, dále sem patří trh a konkurenční zařízení.

 

 1. VNITŘNí PROSTŘEDí

Nejprve se zaměříme na vnitřní prostředí, do kterého patří silné a slabé stránky. Je to prostředí uvnitř samotné organizace a patří sem například zaměstnanci, vnitřní organizační a řídící struktura, vybavení apod.

  1. Silné stránky

Silné stránky jsou takové vlastnosti, které organizaci přinášejí výhodu oproti jiným a je potřeba je proto maximálně využívat.

Provozně ekonomická fakulta je součástí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a může tedy využít jejího dobrého jména a dlouholeté tradice. Postupně si vypracovala několik oborů, které poskytují uchazečům možnost výběru. Pro všechny uchazeče platí jasná a trvale stálá pravidla pro přijetí ke studiu. Je vyžadována znalost základních středoškolských znalostí a to dává šanci širokému spektru zájemců.

Poskytované obory nejsou stále stejné, ale dochází k jejich vývoji a úpravám. To je nutné s ohledem na neustálý vývoj ekonomické situace, požadavků na trhu práce, rozvoj informačních technologií, trhů a neustálé rozšiřování mezinárodní spolupráce. Proto dochází k poskytování specializovaných předmětů v oblasti managementu, marketingu, financí, ale i v oblasti informačních technologií, poskytování možnosti evropských studií s důrazem na zdokonalování znalostí cizích jazyků, nabídka programu Sokrates, který umožňuje studovat v zahraničí po dobu jednoho nebo dvou semestrů apod.

Velmi dobrá je také spolupráce s ostatními fakultami MZLU. To umožňuje studentům nahlížet na určitou problematiku z různých úhlů a lépe se tak orientovat i v ekonomických otázkách jiných oborů (zemědělská problematika) a tím zvyšovat jeho možnosti uplatnění na trhu práce. To bude ještě významnější po vstupu České republiky do EU.

  1. Slabé stránky

Slabé stránky jsou takové vlastnosti, které organizace nemá úplně zvládnuty, popřípadě zvládnuty špatně. Nejlepší by bylo tyto negativní vlastnosti eliminovat, ale to bohužel v praxi často nejde. I tak by se měla organizace pokusit o jejich alespoň částečné odstranění.

Jak jsme v předchozí části uvedly, za jednu ze silných stránek považujeme zavádění nových předmětů. To je sice pravda, ale bohužel se tak děje poněkud neorganizovaně. Dochází totiž k tomu, že každý ročník má jiné osnovy. Pokud student studium přeruší nebo opakuje, dochází ke ztrátě návazností na předměty, které neměl nebo naopak ho čeká studium stejných předmětů (některé zkoušky se naštěstí uznávají). Rovněž student nemá velkou možnost podílet se na vlastním studijním plánu a volitelných předmětů není mnoho v poměru k povinným. Zajímavou otázkou je i “kreditní” systém, který slouží tak akorát k tomu, aby se daly určit možné kombinace předmětů, které lze přesunout do vyššího ročníku.

Další zajímavou otázkou jsou postupové zkoušky, které na studenta čekají na konci třetího ročníku studia. Ten bývá jedním z nejnáročnějších, protože student musí uzavřít ročník druhý a zároveň celý ročník třetí. K tomu se ještě musí připravit na postupové zkoušky, které jsou svou obtížností na úrovni bakalářských zkoušek. Zde ovšem za jejich vykonání získá jen právo postupu do čtvrtého ročníku studia. Oproti studentům z jiných univerzit je tak v nevýhodě.

Ústav jazyků není na tom také zrovna nejlépe. Výuce cizích jazyků není věnována dostatečná pozornost a chybí zde rodilí mluvčí. Dobré je, že lze absolvovat některé předměty v cizím jazyce, ale jak se ukázalo, některé zkoušky vykonané v cizím jazyce museli studenti opakovat v jazyce českém, protože nebyly vedoucím ústavu uznány.

Mezi další slabé stránky bychom mohly uvést úroveň služeb bezprostředně souvisejících s činností školy. Je to zejména malá kapacita počítačů v informačním centru (což je bohužel jediné místo s počítači přístupnými celý den), ale také v rámci celé školy. Dále chybí stravovací zařízení v areálu školy, které sice částečně nahrazuje kantýna, ale její kapacity jsou nedostatečné. Zajímavý je rovněž přístup na studijním oddělení, kde často nejsou pracovníci k zastižení ani v úředních hodinách (kterých není mnoho), natož aby si člověk dovolil přijít v jinou dobu.

 1. VNĚJŠí PROSTŘEDí

Do vnějšího prostředí patří subjekty, události a orgány, které působí mimo organizaci, ale ovlivňují její činnost.

  1. Příležitosti

Příležitosti jsou věci, které pro organizaci mohou znamenat rozvoj, vylepšení, prospěch, pokud jich ovšem dokáže využít.

Mezi největší příležitosti patří rostoucí poptávka po vysokoškolském vzdělání a nedostatečné kapacity vysokých škol tuto poptávku využít. To se ještě zvýší při našem vstupu do Evropské unie. Tím dále vzroste požadavek na kvalifikované odborníky a jazykové znalosti.
Podstatný vliv má také končící krize našeho hospodářství, končící transformace a také růst makroekonomických ukazatelů. Tím vzniká naděje že se ze státního rozpočtu dostane do školství více peněz a tím i vysoké školy dostanou více peněz na zkvalitnění výuky.

Současný stav nedostatku peněz lze z pohledu již existující fakulty chápat také jako příležitost, protože náklady na udržení stávající fakulty jsou menší než náklady na výstavbu a zprovoznění fakulty nové. Takto se lze dívat i na problematiku nedostatečného počtu kvalifikovaných lektorů.

Další příležitostí pro fakultu její geografická poloha. Díky tomu, že pro spoustu studentů je ekonomicky únosnější studovat v Brně než v Praze a severní Morava nemá dostatečnou nabídku, je zde velká poptávka po studiu. Brno se tak stává významnějším centrem s poměrně nízkou nezaměstnaností.

  1. Hrozby

Hrozby jsou věci, které mohou organizaci ublížit a ta se proto musí bránit, přizpůsobit.

Stejně jako rozvoj ekonomiky může pro fakultu znamenat zvýšené prostředky, tak také může znamenat méně peněz ve školství a tím možné snížení kvality výuky.

Placení školného je také jedna z možných hrozeb, protože by zřejmě vedlo ke snížení počtu studentů (mezi nimi i například perspektivní) z důvodu nedostatku peněz na studium. Každá mince má ale dvě strany a tak by tohle zase mohlo znamenat zvýšené peněžních prostředků.

Protože studium na vysoké škole zabere alespoň 5 let, stává se dnes oblíbené množství rychlokurzů. Ty sice neposkytují tak široké spektrum vzdělání jako vysoké školy, ale zato trvají mnohem kratší dobu. Tím se mnohdy stávají atraktivnějšími i pro starší lidi, kteří by již možná vysokou školu nezvládli.

 1. ZáVĚR

Na základě provedené analýzy se fakulta musí rozhodnout jakou zvolí strategii. Existují totiž čtyři možné strategie

SO - využít všechny příležitosti silného postavení k získání konkurenční výhody

ST - využít silných stránek k eliminaci následků hrozeb

WO - posilovat pozici na trhu a opatrný přístup k plnění záměrů

WT - ustupovat od svých záměrů nebo uvažovat o kompromisech nebo se spokojit se současnou situací

Tyto strategie jsou zobrazeny v tabulce 1.

Tabulka 1: SWOT strategie

Faktory
Silné stránky (S)
Slabé stránky (W)
Příležitosti (O)
SO
WO
Hrozby (T)
ST
WT

Ještě jednou shrneme všechny možnosti

Silné stránky (S)

 • Dobré jméno a tradice

 • Nabídka studijních programů

 • Systém přijímacích zkoušek

 • Spolupráce s ostatními fakultami

Slabé stránky (W)

 • Cizí jazyky

 • Navazující služby

 • Kreditní systém

 • Postupové zkoušky

 • Změny studijních programů

Příležitosti (O)

 • Růst poptávky po vzdělání

 • Obtížný vstup do odvětví

 • Geografická poloha

Hrozby (T)

 • Závislost na dotacích

 • Rychlokurzy

 • Placení školného

Poznámka:

Tato analýza nemůže být brána jako podklad pro rozhodování fakulty, protože byl vytvořen studenty bez dostatečného zjišťování. Je proto možné, že zde uvedené vlastnosti nejsou zcela vyčerpávající. Navíc vnitřní prostředí je analyzováno ze subjektivního pohledu studentů.