Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

PíSEMNá PRáCE DO PŘEDMĚTU - OPERAČNí MANAGEMENT - Vonka, a.s. Brno

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKá A LESNICKá UNIVERZITA

PROVOZNĚ EKONOMICKá FAKULTA

PíSEMNá PRáCE DO PŘEDMĚTU - OPERAČNí MANAGEMENT - Vonka, a.s. Brno

1. Úvod

 

Firma Vonka a.s. Brno zajišťuje finální výrobu a plnění agregovaných skupin výrobků jako je ocet, koncentráty a squashe, ovocná vína a alkoholické nápoje. Provoz je tvořen těmito dílnami:  • Manipulace lihovin zajišťuje sestavování menších šarží konzumních složených lihovin, filtrací octa, uskladnění lihu a destilátů – polotovarů.

  • Manipulace lihovin a ovocných vín zajišťuje výrobu a uskladnění ovocných vín, výrobu a scelování lihovin. V této dílně vzniká podstatná část polotovarů celého provozu.

  • Kvasírna slouží k zakvašování ovocné šťávy, tj. k výrobě zákvasku a posléze vína první stáčky. Mimo sezónu slouží jako ležácký sklep.

  • Sklady ovocného vána mohou dlouhodobě skladovat až 250.000 l vína.

  • Sirupárna slouží k výrobě sirupů, squashů a koncentrátů. Sirupy jsou využívány i jinými provozy Vonka a.s.

  • Stáčírna je dílnou, kde se ocet a nápoje lahvují na poloautomatickém strojním zařízení do skleněných lahví různého obsahu. Plnící linka se sestává z myčky vratného skla, plnícího a uzavíracího monobloku. Plnička se napouští samospádem z nádrží umístěných nad její úrovní. Jednotlivé dílny jsou propojeny sklopotrubím, které umožňuje manipulaci s médiem.

 

Sklad obalů je organizačně začleněn do útvaru zásobování. Sklad hotových výrobků patříc pod obchodní útvar. A z toho právě plynou největší problémy. S dodávkami lihovin prakticky problémy nejsou, ale jsou se zástupci ostatních útvarů.

Požadavky na sortiment a množství výrobků se dostávají od obchodního útvaru, a to často jen s několikadenním předstihem. Při přechodu z jednoho výrobku na druhý si to vyžádá ztrátu surovin. Občas tak nejde obchodnímu úseku vyhovět v plném rozsahu, protože sklad obalů nemá dostatečnou zásobu lahví požadovaného typu. Nikdo totiž není schopen v předstihu specifikovat své požadavky na obalových materiál a tím udržovat vyšší stav zásob.

Podle přepočtů reprezentuje každá změna výrobní dodávky v průběhu dne ztrátu 7.500 Kč. K dispozici jsou údaje o objemu prodeje v kusech a jejich prodejní cena. Dále je uvedena stáčecí kapacita linky v lahvích za hodinu. Z těchto údajů lze odvodit požadavky na sklad obalů. Podnik kupuje u vratných lahví jen 10% nových, zbytek se čistí a použije znovu.


2. ABC analýza

Při této analýze zjistíme procentuální podíly tržeb jednotlivých produktů na celkových tržbách. V tabulce 1 je uveden výpočet konkrétních hodnot. Jednotlivé produkty jsou již seřazeny podle podílu tržeb na celkových tržbách. Hledisko tržeb jsme zvolili z následujícího důvodu. Tržby jsou tvořeny náklady a ziskem. Předpokládáme stejný procentuální podíl zisku na jednotlivé produkty a tudíž i stejné procento nákladů z prodejní ceny. Cena je tedy přímoúměrná nákladům a proto pro zjištění podílu výrobků na celkových tržbách je jedno, zda bereme v úvahu cenu nebo náklady.

Tabulka 1: ABC analýza

Jednotlivé produkty jsou v tabulce rozděleny do tří skupin: A, B, C.

Do skupiny A patří výrobky, jejichž součet skladovacích nákladů tvoří téměř 62% tržeb. Do této skupiny patří následující produkty: rum (0,5), rum (1/1), vodka (1/1) a meruňka (0,5).

Skupina B je tvořena produ-kty, které tvoří asi 32% (94-62) tržeb. Jedná se o 10 produktů (v tabulce s pořadovým číslem 5 až 14).

Posledních 13 výrobků patřících do skupiny C se podílejí na tržbách asi 6 procenty.

 

Závěry ABC analýzy lze vyjádřit také graficky. Graf 1 ukazuje graficky situaci u podniku Vonka. Na vodorovné ose jsou jednotlivé výrobky a na svislé ose jejich procentuální kumulativní podíly. Tyto hodnoty jsme získali v tabulce1.

Graf 1: ABC analýza

3. Výpočty výrobních cyklů

V naší práci počítáme u společnosti Vonka s modelem zásob, ve kterém na začátku období začneme vyrábět produkci a tuto postupně spotřebováváme. Přitom je intenzita výroby (výroba) větší než intenzita spotřeby (prodej).
Veškeré výpočty jsou zobrazeny v tabulce2. Jednotky jsou uvedeny ve druhém řádku tabulky a taktéž v následujícím výčtu (zde uvedeno v závorkách).

Jednotlivé proměnné jsou následující

c1 jednotkové skladovací náklady určené jako 8% z prodejní ceny produktu (Kč)

c2náklady na dodávku – zde 1500 Kč

Qroční objem prodeje (ks)

v intenzita výroby – kapacita linky (ks*rok-1)

s intenzita spotřeby – prodej za rok (ks*rok-1)

 

A) Určení času výroby jedné dávky

U jednotlivých produktů určíme optimální čas výroby z následujícího vztahu

v tabulce2 je optimální doba výroby jednotlivých produktů zobrazena v hodinách.

např.: pro rum (0,5l) je tento vztah

Z toho vyplývá, že optimální výrobní čas jedné dávky rumu 0,5l je 9,68h.


B) Určení velikosti optimální dávky

Velikost optimální dávky se určí ze vztahu

q = v*t 28835lqh82iyj3j

opět uvedeme příklad pro 0,5l rum

q = 4608000*0,0050 = 23 223,43ks

velikost optimální dávky je tedy asi 23 223 kusů.

 

C) Počet výrobních cyklů za rok

P = Q/q = 575986/23223 = 24,8 cyklů qy835l8282iyyj

Čísla odpovídají 0,5l rumu

Tabulka2: výpočty optimálních hodnot


4. Sestavení výrobního plánu

Výrobní plán sestavíme pomocí vypočtených optimálních časů jednotlivých produktů. Tyto produkty postupně zasazujeme do pracovní doby, kterou předpokládáme 8 hodin denně (s možností přesčasu). Tabulka3 již zobrazuje část výrobního plánu. Výrobky jsme zařadily podle výsledků ABC analýzy. Nejprve tedy vyrábíme produkty, které patří do skupiny A, poté B a nakonec C. Snažíme se přitom o to, aby ke změně surovin (víno, lihoviny, ocet …) docházelo v co největší míře po skončení pracovní doby. To se snažíme naplánovat, protože každý zásah do výrobního procesu si v pracovní době vyžádá náklady 7500 Kč, zatímco změna mimo pracovní dobu stojí pouze 1500 Kč. V tabulce nejsou uvedeny všechny produkty, protože u neuvedených produktů je optimální doba výroby od 0,6 do 3,4 hodin (viz tabulka2) a mohlo by tedy docházet ke změnám výroby i několikrát denně, což by si vyžádalo zbytečné náklady. Tyto produkty na sebe nevážou příliš provozního kapitálu a je tedy možno je vyrobit na sklad ve větší dávce (např. 2 produkty denně nebo třeba každý produkt jeden den). Je vhodné taky ponechat ve výrobním cyklu určitý čas (den) pro provedení údržby celého zařízení.

tabulka3: Výrobní plán

5. Závěr

V této práci jsme provedli analýzu produkce společnosti Vonka a navrhli jednu z možných variant výrobního plánu. Nejedná se o variantu optimální, ale téměř se jí blíží. Je tomu tak proto, že je potřeba upravit vypočtené výrobní dávky tak, aby se změna výroby provedla po pracovní době. Z tohoto důvodu byly rovněž výrobní dávky zaokrouhleny.

Navržené řešení je navíc zjednodušené, neboť nepočítá se sezónními výkyvy v poptávce po jednotlivých výrobcích.

K řešení problému jsme použily ABC analýzu, kde jsme základním kriteriem zvolili roční objem tržeb jednotlivých výrobků. Prodejní cena je totiž adekvátní skladovacím nákladům, které jsme však neměli k dispozici. Dalším krokem bylo zjištění velikosti optimálních dávek výroby a jejich časové náročnosti.