Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

KERAMICKÝ ATELIÉR

SLEZSKá UNIVERZITA

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

KERAMICKÝ ATELIÉR

Seminární práce

Úvod

Pozice dnešního malého podnikání není příliš záviděníhodná a bereme-li v úvahu ekonomické prognózy, které počítají s hromadnými ozdravujícími krachy, je pro mnohého malého podnikatele mnohdy tragická. Současná legislativa také není pozadu a uštědřuje kapitálově slabším firmám mnoho bolestivých ran a tvoří půdu pro podnikání né příliš životodárnou.Jsou však v dnešní recesivní ekonomice subjekty, které přes všechna příkoří uštědřovaná zdejším podnikatelským klimatem, nikoli jen rostou, ale dokonce expandují. A právě jednu z těchto firem jsem si vybral pro zpracování marketingového dotazníku. Firma má výrobní charakter a jen občas se přímo účastní prodejní činnosti.

Strategie

Management dnešních firem omlouvá často svoji stagnaci dnešním podnikatelským prostředím. Mnohdy je však zdroj této neefektivnosti zakořeněn

přímo v managementu. Základem je totiž stanovit jasnou strategii, podle níž se budou řídit veškeré procesy s dlouhodobým dopadem. A právě jasné stanovení strategie je jedním z pozitivních faktorů, díky nimž je firma o které píši tolik úspěšná.

Strategie: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Matouš 6,33

Majitelé firmy jsou křesťané, kteří aktivně pracují v církvi, což je časově velmi náročné, a proto se musí být jejich podnikatelská činnost časově velmi omezená. Jak říká strategie, nejvyšší zájem majitelů je především duchovní činnosti a činnost podnikatelská jim slouží jen jako prostředek obživy a pokrytí vlastních potřeb. Využívají tak jednoho z mnoha biblických zaslíbení, kdy Bůh slibuje těm, kteří ho ve všem následují nejen spasení, ale i materiální zabezpečení pro život, bez výraznějších vedlejších aktivit. Nakolik Bůh toto zaslíbení v životech těchto podnikatelů plní si ukážeme na jejich výsledcích hospodaření.

Základní charakteristika firmy

Název tohoto podnikatelského subjektu je Keramický ateliér Soni Malinové, který se zabývá výrobou výhradně umělecké keramiky. Nosným prvkem je její majitelka, která vystudovala uměleckou keramickou školu, což jí dalo základ potřebného know-how. Jejím dosavadním jediným zaměstnancem byl její manžel, který se věnoval méně kvalifikované výrobní činnosti a také činnosti marketingové, pokud lze u této firmy o jakémsi marketinku mluvit. V současné době zaměstnali další zaměstnankyni, aby se maximalizovala jejich účast na dění ve sboru. Majitelka se zaměřuje především na výrobní činnost a oblast marketinku je zanedbávána více, než je pro firmu v dnešních poměrech zdravé. Touto činností je však pověřen Bůh, který jim posílá zakázky, aniž by se o to sami podnikatelé příliš snažili. Vidíme tedy, že zaslíbení, které je jejich podnikatelskou strategií je z Boží strany naplňováno perfektně. Avšak první otázka majitelů v souvislosti s dotazníkem byla:“Co je to marketing?“

Poznámka: V případě, že nejste křesťané, nedoporučujeme volit tento typ strategie.

Atypické rysy firmy, vycházející z Mt. 6,33

Jak už jsem se několikrát zmínil, podnikatelé jsou především křesťané, a proto potřebují trávit mnoho času církevními záležitostmi. Tomu je přizpůsobená i pracovní doba, jež se blíží 7. hodinám denně, přičemž je to mnohdy výrazně méně. Velmi zajímavou je i její krátká historie, která začala téměř před třemi lety. Začátek byl velmi těžký a firma se pohybovala celý rok na hranici ziskovosti. Již druhý rok se pozice firmy na trhu natolik upevnila,že mohla zdvojnásobit svou produkci a začala vykazovat vysoké zisky. Třetí rok znovu expandovala, zdvojnásobila produkci a vykazovala 50% ziskovost, což je nejen v tomto oboru, ale i v celé ekonomice jevem velmi vynímečným.
Silné stránky firmy

Hlavní výhodou této firmy je majitelka s vysokou kvalifikací v oboru. Její manžel jako další pracovní síla neustálou činností také postupně zvyšuje své výrobní kvality. Co se týče samotných produktů, jsou natolik kvalitní, že jsou daleko vepředu před konkurencí. O tom napovídá také množství přijatých reklamací. V celé historii firmy jimi byly dva prasklé hrníčky, které firmě dávají na několik desítek tisíc těchto výrobků velmi dobré skóre. Určitou vyjímečnost produktu dává i to, že je to vlastně velmi atraktivní umělecké zboží určené ku běžné denní spotřebě, a který je samozřejmě odlišný od konkurenční produkce. Zvýšenou důvěru trhu dává poslední úspěšná hygienická atestace a jednou z hlavních výhod, co se týče příjmů je to, že mají oproti konkurenci velmi nízké náklady. To se však nesnaží díky velkému zájmu trhu nijak zahrnout do ceny.

Pozice na trhu

O oblasti keramiky by se dalo říci, že prožívá znatelný boom, ale tomu odpovídá i nasycenost trhu těmito výrobky, kdy je pro její výrobce stále těžší se na trhu uplatnit pro velkou konkurenci. Realita firmy, kterou popisuji je však jiná. Poptávka po jejich zboží je několikrát vyšší, než je firma schopna vyprodukovat. Jejich závazek ,však je, že již dále nebudou rozšiřovat svou výrobu, což je opět dáno strategií, jíž si zvolili. Jejich výrobky si kupují jak přímí spotřebitelé, tak i větší odběratelé, kteří jsou významnějším zdrojem příjmů. Výrobky jsou také natolik populární, že spotřebitelé poptávají právě tyto produkty, což je také dáno jejich nezaměnitelností.

Podpůrná činnost

Tato činnost není příliš častá a také není v tomto případě efektivní.Jednou z mála jsou účasti na keramických prodejních trzích. Jednou se zůčastnili vánočního prodeje a jediným efektivnějším prostředkem je distribuce do ateliérů. Určitým podnikatelským konfliktem je, že si firma nemůže dovolit zvyšovat množství objednávek nebo se pokoušet zvětšit podíl poptávky, neboť ji nemůže a ani nechce z důvodu omezení výroby uspokojit.

Ohrožení firmy

Existují ale určitá nebezpečí, která by mohla ohrozit provoz tohoto podnikání. Hlavním ohrožením je otěhotnění majitelky, což by znamenalo vyřazení nosného subjektu z výroby a tím by skončila samotná produkce výrobků. Tomu se majitelka snaží zabránit zaučováním své zaměstnankyně. Podobný dopad jako předchozím případě by měla nemoc majitelky. Další nebezpečí, jako například nasycení trhu vlivem rozšíření výroby je neslučitelné s firemní strategií.

Závěr

Z této firmy je vidět, že i v současné době lze s relativně velkým úspěchem podnikat a ještě se věnovat jinak prospěšným činnostem. Ne každý je však křesťanem a ne každý tedy má po boku natolik schopnou oporu, nejen v podnikání, jakou je Bůh.