Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

PODNIKOVÝ MANAGEMENT I

VYSOKÉ UČENí TECHNICKÉ V BRNĚ

FAKULTA PODNIKATELSKá

PODNIKOVÝ MANAGEMENT I

Co nebo kdo je manažer?

Než se začneme bavit o manažerech je vhodné si definovat co a nebo kdo je vlastně ten manažer co je jeho úkolem. Z odbornějšího hlediska je definice managera.

Cituji „Koordinátor lidí a prostředků k dosažení požadovaného cíle“. Co pod tímto pojmem máme a můžeme také chápat? Z jiných moudrých knih se můžeme dozvědět že je to odborník na řízení, vedoucí pracovník podniku nebo osoba, která zastupuje zájmy umělce sportovce, vedoucí skupiny osob. A možná i další. Ve svém důsledku by do toho mohli spadat i učitelé a profesoři.Co by měl umět manager?

Když již podle definic víme kdo je to manager mohli bychom si ujasnit co by mělo být jeho úkolem. Můžeme si teda definovat několik základních požadavků na kvalitní managery:

 1. Schopnost pracovat efektivně ve stresových podmínkách

 2. Schopnost a zájem dosáhnout spolupráce ostatních při řešení problémů

 3. Schopnost objektivním způsobem pochybovat o svém úsudku a svém vlastním jednání. 41442gnj23jee3p

 4. Schopnost bez velkého nepřátelství oplatit úder

 5. Schopnost taktně vyjádřit nepřátelství

 6. Schopnost přijmout vítězství nebo porážku s úsměvem

 7. Schopnost zdvořile oponovat opačným rozhodnutím nadřízeného ne442g1423jeee

 8. Schopnost ztotožnění se skupinou do které patřím

 9. Schopnost stanovit reálné cíle

 10. Schopnosti a dovedností administrativní

 11. Schopnosti a dovedností sociální

 12. Schopnosti a dovedností koncepční

 13. Být přesvědčivou osobností

 14. Musí mít základní poznatky z psychologie

 15. Musí znát určitá pravidla a techniky rétoriky

 16. Pro určitou oblast by měl mít také technické vědění

Těchto 16 požadavku je v literatuře shrnuto v literatuře 5 bodu mezi kterými musí existovat neustalá komunikace.

 1. stanovení cílů

 2. plánování

 3. rozhodování

 4. realizace

 5. kontrola

 

 

 

 

 

Jak zjisti zda na to má?

Než se tedy pokusíme stát managerem měli bychom si ujasnit zda na to máme schopnosti. Velkou část se budeme moci naučit ale pokud je pro někoho například práce ve stresových podmínkách nepřijatelná případně má tendenci se neustále pouštět do sporů nebo dokonce je při řešení sporů agresivní není to zrovna pro něj nejsnadnější možnost stát se managerem. Mnoho dam je trochu citlivějších a pokud na ně někdo spustí hrubší slova jsou v úzkých a často se rozpláčou.

TESTY

Ruku v ruce s přípravou manageru tedy jde psychologie a způsoby testování a sebepoznávání lidí. K tomuto existuje mnoho testu. Ze zkušeností vím že existuje mnoho testů z níž množství testů je použitelných jen pro pobavení. Bohužel kvalitní osobnostní testy jsou prováděny pouze kvalifikovanými psychology. A podle koukneme-li se na jejich cenové relace musíme nabýt dojmu že musíme obdržet kvalitní a spolehlivé výsledky. A mnohé firmy s člověkem nepočítají do vedoucích funkcí pokud nenabudou jistotu, že daný člověk je vhodný kandidát pro toto místo.

Existují různé typy testu. Testy s kterými jsem se setkal.

 1. Odpovědi formou testu ano ne

 2. Odpovědí formou známky neboli hodnocení odpovědi jako ve škole známkou

 3. Odpovědí formou souhlasím, částečně souhlasím, částečně nesouhlasím, nesouhlasím

 4. Seřaďte položky od nejdůležitější po nejméně důležitou (nepotřebnou)

 5. Slovní odpovědi na záludné otázky typu: Z 4 patra vidíte jak je na ulici přepadena bezbranná slečna. Co uděláte.?

 6. Zdali má člověk schopnost překonávat psychologické, společenské, fyzikální geometrické bariéry. Mezi jednoduchý test pro překonávání geometrických barier patří spojení 9 teček 4 přímými spojitými rovnými čarami. Pokus se nám to povede dostaneme těžší spojit je 3 čarami a pokud to člověk dokáže je tu ještě úkol spojit je jednou přímou rovnou čárou a pro nejlepší borce spojit je jedním bodem. (Jen pro zajímavost tento test a podobné je pro pracovníky kteří mají zájem pracovat v oblasti metodiky vývoje pro firmu uplatňující expertní systém.

 

Ještě další poznatek, který mám z testů, kterými jsem prošel. Nevyplatí se lhát v odpovědích aby člověk dosáhl lepšího výsledku. Všechny dobré testy s tímto počítají a proto se na stejnou otázku ptají v různých souvislostech a při počtu 230 otázek člověk u 210 otázky zapomene co si vymyslel u 10, a při vyhodnocování se to jednoduše zjistí. A pak jako výsledek člověk obdrží že je tak a tak schopný ale je to pouze s 20% spolehlivosti.

 

 

 

 

 

Příprava aneb jak se na to připravit?

Pokud se teda člověk hodí na vedoucí funkci má splněný první předpoklad. Tím druhým je příprava a studium Proto aby se člověk stal špičkovým managerem je nutné se něčemu přiučit. Na menší úrovní se to dá dělat způsobem pokus omyl. Ale ve špičkových funkcích to nelze proto se mnohým schopnostem musíme naučit a na ně připravit. Aby tato příprava byla efektivní musí to být systematické proces. Jednotlivé vzdělávací metody jsou závislé na budoucím cíly. Teda zda jde o:

 • podnikového managera

 • personálního managera

 • managera výzkumného nebo vývojového týmu

 

K tomuto můžeme použít množství metod závislých na naší specializaci:

Lze použít různé metody jejich výběr je závislý na učebním cílí, typu podniku, možnostech podniku, kandidátech, výběru lektorů, na prostředcích co jsou k dispozici jako projektory videotechnika, instruktážní filmy, počítače na vyučovací formě, metody

Pro výuko je tedy vhodné využít některou z následujících metod

 • výcvik na pracovišti –je jednou z nejrozšířenějších metod. Pro úspěch je vhodná osobní peče spolu s jasným vymezením cíle kontrolou výsledků. Praktický výcvik by měl být ještě doplněn o teoretickou výuku

 • plánovitá rotace pracovních funkcí - je nejvýhodnější pro nově příchozí pracovníky protože umožní přehled o mnoha existujících funkcích podniku. Podle mého názoru by touto metoda měl projít pracovník nastupující do vedoucí funkce. A osobně bych nenastoupil do firmy u které bych si toto kolečko nemohl projít.

 • zastupování – tato metoda je vhodná pro osvojení si personálního vedení lidí

 • programové učební pomůcky – je vhodná že ji lze provádět nezávislé na aktivitě lektora. Umožňuje přizpůsobit učení konkrétnímu jednotlivci a jeho schopnostem.

 • přednáška – výhoda že v krátkém čase umožňuje seznámit posluchače s určitými vědomostmi nevýhodou je že odpovídá jen určité vrstvě posluchačů. Ostatní nestíhají nebo se nudí. Kompenzovat se to dá audiovizuální technikou.

 • metody případových studií – Posluchači analyzují nějaký rozšířený příklad z praxe. Je vhodná k systematickému procvičení.

 • herní úlohy – během hry je účastník kurzu postaven do role managera který řeší nějakou úlohu. Vhodné je doplnit tyto kurzy o videorekordér a poté analyzovat a vyhodnotit danou problematiku

 • kontrola výsledku – provádí se u úloh kde je třeba zjistit zda vynaložené úsilí studentu je v souladu s požadovanými výsledky.
 

KOMUNIKACE

Důležitou schopností manažera by měla být schopnost komunikovat. Lidé totiž začínají prožívají a končí svoje vztahy tím že spolu komunikují. Tímto se chtíc nechtíc vzájemně ovlivňují ve svých názorech a představách. Řeč a nonverbální komunikace se tedy uplatňuje jako prostředek úspěšného prosazení. Z vlastních zkušeností při řízení konstruktivních táborových porad vím že to není zrovna nejjednodušší činnost. Když má člověk usměrňovat rozhovor. Protože diskuse často sklouzává jinam a odbíhá se od řešeného tématu.

Tohle se dá z velké části naučit. Ale z vlastních zkušeností to není tak jednoduché. A člověk mluví jak se u nás říká tak jak mu zobák narostl. Člověk má totiž tendenci usuzovat z vnějšího jednání na vnitřní podstatu člověka. Určitě známe rčení které říká šaty dělaj člověka. Osobně znám jednoho člověka co sice nejraději chodí v montérkách a přitom to je špičkový odborník na bezpečnost Inertetu šifrování a zabezpečování datových přenosů. A všichni určitě znáte situace, že do určité místnosti vstoupí člověk a nikoho nezaujme a vstoupí tam někdo jiný a hned se na něj všichni otočí.

Již v antice se usuzovalo podle tvaru hlavy člověka, která měla být podobná pro moudré lidi lišce a pro hloupé oslovy. Přibližně v roce 1800 se na tomto poli dělali nějaké testy pro závislost tvaru lebky na schopnostech a vlastnostech ale žádné prokazatelné závěry nebyli nalezeny. O pozdějších seriozních výzkumech v této oblasti jsem neslyšel.

Také velice záleží na typu komunikace. Než se ale o tom řekneme více měli bychom si říci něco o tom jaké formy může komunikace nabývat.

 

FORMY KOMUNIKACE

1. PROJEV

Způsob projevu může být nestrukturovaný což působí značně zmateně a chaoticky i když dotyčný dané problematice rozumí. Naproti tomu když má projev hlavu a patu nabývá mnoho lidí dojmu že je to odborník na danou problematiku ale jakmile dojde na dotazy dotyčný velmi znejistí a začne zmateně odpovídat. Z čímž mám také své zkušenosti.

Typ projevu může být:

 • Příležitostný – jsou spojeny s určitou přitažlivostí, její význam je v jeho provedení uplatňují se zde vtípky, anekdoty, např. slavnostní podnikový projev, podnikové hodnocení dosažených výsledků

 • Informativní – slouží k předávání zpráv. Při komentování se doporučuje nezacházet do detailních výpočtu ale raději ukázat grafy.

 • Účelový – jde o přesvědčení ovlivnění pracovníků, k odsouhlasení výdajů

U projevu si musíme uvědomit že je vhodné aby naši posluchači byli pozorní. Jejich pozornost závisí na jejich hodnocení naší osoby. Čím pozitivnější je nebo čím jím jde o to získat od nás požadovanou informaci. Tím snadněji a rychleji jí budou také vnímat a také si pamatovat. (to lze vidět na prvních cvičeních a přednáškách kde je hojná účast a studenti netrpělivě poslouchají) Z vlastní zkušeností vím že vedoucí pracovnicí (mezi než se mohou zařazovat i vysokoškolští profesoři) si pozornost mohou zajistit mnoha způsoby. Velmi výhodné je použití audiovizuálních pomůcek a příkladů z praxe případně prokládaní projevu vtípky. Méně vhodná metoda je házení křídy případně svazku klíčů. Což má za následek rozsušení a pokles pozorností.

 

2. JEDNANI

Je specifickou formou komunikování na kterém se mohou podílet dvě nebo více osob. Většinou se koná pod vedením někoho. Cílem je objasnit a dohodnout se většinou na budoucích skutečnostech. Jednání jsou rozdílná jednali se o právní jednání koupi výrobního stroje nebo jiné.

Před jednáním je vhodné aby se vedoucí osoba předem připravila na jeho průběh. Průběh jednání si můžeme rozdělit do: (toto jsem převzal z knihy)

   1. stanovení problému

   2. vlastní jednání o problému

   3. seberealizující fáze

 

Z vlastní zkušenosti táborových jednání mám to rozděleno takto:

 1. Stanovení problému který musíme prodiskutovat

 2. Sesbíraní jednotlivých návrhu na možné řešení

 3. Prodiskutování problému které z jednotlivých řešení vyplívají

 4. Určení nejvýhodnějšího řešení a potřebných pomůcek

 5. Určení zodpovědných osob a času na realizaci

 6. Zopakování a kontrola zda lidí jsou v obraze

 

3. ROZHOVOR

Cílem rozhovoru je slaďit argumenty a vypracovat společné cíle. Kritický rozhovor by měl být proto veden jen mezi 4 očima. Existují dva typy rozhovorů:

    1. Přímý – jde spíše o monolog

    2. Nepřímý – jde spíše o dialog

DULEŽITÉ PŘI KOMUNIKACE

Při přípravě jednotlivých forem komunikace s našimi podřízenými musíme mít na paměti několik zásad:

 • Informační zdroj – věrohodnost hraje důležitou úlohu (můžeme porovnat zprávy Blesku a ČTK)

 • Aktuálnost – důležité v oblasti výpočetní techniky a pro vývoj a výzkum aby lidé měli nejaktuálnější informace. Rychlosti procesoru které byli k dispozici před rokem jsou sice přesné ale poněkud zastaralé

 • Atraktivnost

 • Předávání informace – zda to budeme pouze suše sdělovat anebo použijeme audiovizuální techniku

 

 

 

 

 

Jiný pohled na to co by měla obsahovat správná komunikace:

 • komunikace má mít významový a obsahový aspekt

 • průběh komunikace má být rozdílně strukturován

 • dále jak je rozložena místnost a posluchači

 

ZáVĚR

Vlastní zkušenosti mám pouze z vedením 15 táborových vedoucích. Takže vím že mám velice ulehčenou práci díky kvalitnímu týmu lidí, který za mnou stojí. Jde nám o společnou věc tak se většinou do ničeho nemusí přemlouvat a z toho vyplívá že nemusí existovat žádné sankce.

Na druhé straně mám zkušenost z týmu, kde ředitel neměl s řízením lidí zkušeností a snad právě proto si své podřízené znepřátelil. A tím mu jeho zaměstnanci dělali problémy a naopak on jim a týmová práce se vytrácela a také výsledky naší práce tomu odpovídali.

Jako shrnutí této úvodní kapitoly měl by úspěšný a kvalitní manager jednu jednoduchou úlohu:

Znát metody umět předpovídat způsob chování týmu, aby dosáhl solidarity tohoto týmu a pozitivně ovlivnil dosažení tvořivého řešení problému.

 

POUŽITá LITERATURA

   1. Rudolf O. Zucha: Praktická příprava managera

   2. Toman Jiří: Jak dobře mluvit