Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Diagnostika tvůrčích schopností a metody rozvoje tvořivosti. Zjednodušený model tvůrčího myšlení.

Diagnostika tvůrčích schopností a metody rozvoje tvořivosti. Zjednodušený model tvůrčího myšlení.

Umí-li někdo pěkně malovat, ale dokáže jen kopie a nevytváří nic nového, nevyužívá své fantazie a apercepčního vidění, zůstává jen malířem, nikoli však umělcem. Stejně tomu tak je i ve všech dalších lidských činnostech, tím více pak v oblasti managementu jako v souhrnu vědeckých poznatků, zkušeností a umění. Přemýšlení, hledání a tvorba nového se projevuje v originální duševní činnosti člověka. Tvůrčí práce, spojená s iniciativou, posunuje jako ohromná síla náš život vpřed. Bez tvořivých nadšenců bychom ještě bojovali s dravci a živili se sběrem plodin. Genialita vynálezců spočívá ve schopnosti soustředit se na problém a výkonně pracovat. Tvůrčí práce přináší svému nositeli radost ze samostatné činnosti a jejich výsledků, práce se v těchto případech stává koníčkem. Naše škola zatím k tvořivému myšlení většinou nepřispívala v rozporu s tím, jakou pozornost věnují rozvíjení tvořivosti ve vyspělých zemích. U nás vlivem setrvačnosti se stále ještě hlavní důraz klade na hromadění vědomostí, naši studenti jsou doslova nabíjeni dvojnásobkem poznatků (chybí výběr) a neumějí, nejsou vedeni k samostatnému myšlení, k samostatnému řešení problémů. Memorování, poplatné středověku a totalitě, utlumuje osobnost, individualitu, a ubíjí přirozenou zvídavost, zájem o věc, vlastní mladému člověku.Základní postup tvůrčí práce (G.S.Altšuller) (vynálezy)

1. Formulace úlohy, vymezení cílů (užitku, účelu) a podmínek.

2. Výběr a vymezení nejdůležitějších problémů, které mají přinést maximální užitek.

3. Prognóza (předpověď, hrubý nebo přesnější odhad) ideálního konečného výsledku a od něho zpětný postup k výchozímu bodu (analytická část algoritmu). 32725hzk54jmi9p

4. Objasnění zjištěného rozporu, návrh vlastního řešení pomocí kombinace vědomostí, zkušeností a intuice, předběžné zhodnocení.

5. Operační stadium tvůrčího procesu, podrobnější řešení v potřebných souvislostech, překonávání nedostatků.

6. Syntéza - výsledné řešení, ověření parametrů, průzkum možností širšího použití nového (nalezeného) řešení, postupu, výsledku.

Pro vyhledávání talentů, abychom mohli péčí o ně zajistit jejich kvalifikovanou a pokud možno intenzívní přípravu, využíváme soustavy testů jako součásti diagnózy tvůrčích schopností: zm725h2354jmmi

test neobvyklého použití - netradiční možnosti využití běžného předmětu (cihla, tužka, budík - až 20 př.)

test zdokonalení předmětu - návrh originálního zlepšení široce používaného předmětu (telefon, auto, žehlička)

test kombinace předmětů - snažíme se neobvykle zkombinovat známé předměty (kleště a provaz - kyvadlo, zbraň)

test odlišnosti předmětů - uvádíme co největší počet rozdílných znaků (jablko, banán - tvar, chuť, vůně, barva)

test kuriózního námětu - obohacujeme známou a vžitou soustavu činností (sportovní disciplína - nové pravidla)

test metaforického vyjádření - pokoušíme se vtipně a neotřele popsat známou zkušenost (vyšel měsíc, stmívá se, slunce šlo spát)

test alternativního řešení - uspořádáváme odlišným způsobem prvky soustavy nebo řešíme odlišně určitou situaci: skupinu hasičů, organizaci oddělení nákupu, učební plán

test rozpoznávání problémů - promítáme následky a souvislosti nového problému (co se stane budou-li zdi domů průsvitné)

test rozpoznávání výhod a nevýhod - porovnáváme klady a zápory hypotetického vývoje. (budeme-li v roce 2101 chodit stejně jako létat)

test prevence problému - zamezujeme výskytu nežádoucího jevu (dopravní zácpa, výskyt zmetků, zapomenutí, kouření)

test strategie jednání - uvažujeme o možných způsobech jednání v příčinných souvislostech (co se stane bude-li člověk znát budoucnost 2 dnů předem)

test relevantních otázek - formulujeme vhodné otázky, abychom poznali podrobnosti problému a mohli navrhnout řešení (zadání, otázky, informace, rozbor, návrh - kácení lesů, pomoc starým lidem).

Souborem 12 testů (ve skupince 3-5 členů) ověřujeme, ale i podněcujeme rozvoj tvůrčích schopností, napomáháme odstraňovat zábrany tvůrčího projevu (ostych, nejistota, obava před zesměšněním) uplatněním rozehrávky na jednodušších problémech.

Při vlastním řešení problémů se často s úspěchem uplatňuje brainstorming (spontánní produkce námětů 10-20 účastníky diskuse o problému, spojená se vzájemným myšlenkovým obohacováním, navazováním na přednesené nápady), brainwriting (psaní nápadů a následující vzájemné porovnání, výběr reálných nápadů.

Ucelený soubor méně známých metod tvůrčího myšlení vede většinou k mimořádným výsledkům (přínosům, zlepšení):
- metoda opakovaného náporu - znovu posuzujeme řešení a souvislosti, přicházíme obvykle na nové nápady, doplňující pohledy

- metoda pro a proti - konfrontace argumentů, věcných zdůvodnění, bilance kladných a záporných stránek problémů při rozhodování

- metoda odložení - dozrávání problému, proložení přestávkami, odpočinkem, jinou činností, novým ověřováním souvislostí nebo celého postupu řešení.

- metoda nového pohledu - po určitém čase a z jiného místa získáváme odstup k problému, nový přístup a pohled na řešení

- metoda kompromisu - vybíráme prvky nejlepších návrhů a jejich propojením dospíváme k novému dokonalejšímu řešení (přednosti dvou projektů, z nichž každá má také určité nedostatky)

- metoda paradoxu - zkoumáme okrajové souvislosti a na základě toho další možnosti řešit původní problém: penicilin i laser vznikly jako vedlejší produkt jiných výzkumů

- metoda nekompetence - shromažďuje názory, které mají na problém neodborníci. Neodborníci většinou netrpí zábranami specialistů a mezi jejich novými pohledy se nejčastěji alespoň jeden projevuje jako převratný

- metoda objevitelské matice - podle příkladů Mendělejevovy tabulky periodické soustavy prvků se znázorňuje topografie problémů, bílá místa (nevyřešené otázky, zbývající vedle již vyřešených

- morfologická metoda - složitý problém se člení na dílčí úkoly formou šachovnicové tabulky, kombinují se způsoby provedení jednotlivých prvků včetně různých druhů materiálu (součásti výrobku, sestavy). Podobně hledání vhodného obalu. Velký počet kombinací omezujeme přijatými kritérii (trvanlivost, cena, různá odolnost, ...) a vybrané případy pak zpracováváme podrobněji

- metoda pokusu a omylu - znovu rehabilitovaná metoda z důvodu možností využít výpočetní techniku.

Koincidenční (hypotézová) matice slouží k objasnění vztahů mezi prvky zadané situace. Při změnách sortimentu výrobku sledujeme např. v jednotlivých řádcích různé prostředky a nástroje k tomu potřebné - kvalifikace pracovníků, změny strojů, možnosti dodavatelů, atd. ve sloupcích zachycujeme různé varianty sortimentních změn podle výrobků nebo jejich částí. Nejpříznivější vztahy pak vybíráme d o užšího kola pro konečný návrh.

Model tvůrčího myšlení ve zjednodušené podobě obsahuje: - poznávání problému studiem - ukládání vědomě přijímaných informací do podvědomí - ukládání vědomě přijímaných informací do nadvědomí - ukládání nevědomě přijímaných informací do podvědomí - ukládání nevědomě přijímaných informací do nadvědomí - průchod tvůrčího intuitivního nápadu filtrem nadvědomí (ocenění, podcenění, přecenění) - filtrovaný intuitivní nápad se dostává do vědomí k logické verifikaci (ověření, zařazení, argumentace) - konfrontace intuitivního nápadu s reálným objektem, problémem ve skutečnosti existujícím - doplnění poznatků o objektu a zpřesnění nápadu - verifikovaný, zpracovaný intuitivní nápad jako konečný produkt tvůrčího procesu.