Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Kooperace, koncentrace, specializace, kombinování-jejich podstata a význam (seminární práce)

Obchodně podnikatelská fakulta
Slezské univerzity v Karviné
škol.rok 1992/93 1.ročnik
předmět:Nauka o podniku
zpracoval:

Téma :

Kooperace,koncentrace,specializace,kombinování-jejich podstata a význam
(seminární práce)

V současné době probíhá v podnicích několik procesů,které by měly
vést k jejich vyšší rentabilitě,vyšším ziskům apod.K těm
nejdůležitějším patří právě kooperace, koncentrace, specializace a
kombinování.
Nejprogresivnější technicko-vědecký rozvoj a výrobní úkoly lze
zajistit jen v kooperaci s různými i vzájemně si konkurujícími si
podniky. Marketingové analýzy hledají odpověď nejen na otázky co,
jak a proč, ale také na otázku s kým.
Kooperace je podstatou společnosti a civilizace vůbec.
Předpokládá podstatnou část sebezapření i ze strany svých členů, i
vůli spojit zájmy ostatních se zájmem vlastním. Mnoho podniků v
důsledku technických personálních a finančních potíží není schopno
svými vlastními silami adaptační proces uskutečnit. Proto se
pokouší tyto problémy řešit ve spolupráci s tuzemskými popřípadě
zahraničními partnery. Formy mezipodnikové kooperace jsou rozmanité
od výměny informací až po spolupráci ve výzkumu a vývoji, ve výrobě
a odbytu. Rozhodování o kooperaci by mělo vycházet z těchto úvah:
- možnost a nutnost vstupu do kooperace
- které oblasti nebo podnikové činnosti budou pozitivně ovlivněny
z hlediska ekonomického a konkurenčního, vstupem do kooperačního
vztahu
- jakou formu a intenzitu by měla kooperace mít
- bude možné mezi partnery přesné vymezení kompetencí a úkolů
- jak bude uspořádáno financování a účetnictví
- jaké jsou další zákonné normy, které regulují nebo se týkají

kooperace (např. v EHS úprava "Europaische wirtschaftliche
Interessenvereinigung - 21.II.1989)
Častá je také kooperace mezi zahraničními partnery. Kooperace je,
jak již jsem se zmínil je formou spolupráce s partnerem ve všech
oblastech podnikání, ve vývoji a projekci, výrobě, odbytu a obchodě
s rozmanitým obsahem (koprodukce, prodej a nákup licencí know-how a
následná výroba, společný odbyt a prodej apod.). Motivační faktory,
které vyvolávají zájem partnerů o kooperaci lze vymezit takto:
- docílení lepších odbytových možností v důsledku širšího
výrobního sortimentu
- úspora nákladů při společném postupu při zpracování složitých
trhů
- možnost rozvoje kompenzačních obchodů, zvláště v oblasti se
složitou politickou a ekonomickou situaci
- rozšíření odbytových možností prostřednictvím licenčních obchodů
- v rozšíření možností společného podnikání ve výrobě i obchodě
Často se také uplatňuje spolupráce ve vývozu, která může mít
formu otevřené exportní kooperace nebo uzavřené. Každá forma má svá
specifická, obsahová i organizační specifika. Otevřená exportní
kooperace se vyznačuje těmito znaky:
- účastníci si pravidelně vyměňují informace a zkušenosti
- účastník není povinen zúčastnit se vše akcí kooperace
- náklady každé jednotlivé akce se zúčtovávají jejím účastníkům
Uzavřená exportní kooperace se odlišuje od první těmito znaky:
- spolupráce je nepřetržitá
- všichni účastníci se podílejí na všech akcích
- náklady se rozdělují podle předem dohodnutého klíče mezi všechny

účastníky
- všichni platí účastnické poplatky
Při srovnání účelnosti obou forem, můžeme konstatovat, že
otevřená kooperace je vhodná zejména pro zvyšování úrovně
informovanosti účastníků a odkrývání nových tržních příležitostí.
Jedná-li se již o výzkum konkrétního nebo exportní expanzi je
vhodnější forma uzavřené kooperace.Dalším důležitým ekonomickým procesem je koncentrace. Dosahovat
špičkových výsledků nelze ve všem. Proto závisí úspěšnost strategie
také na tom, do jaké míry dokážeme myšlenkový potenciál nejen
tvůrčích pracovníků, ale i celého kolektivu pracujících soustředit
na úzce vymezený soubor klíčových problémů, které představují
hlavní článek rozvoje celého podniku. Přitom si některý článek
udržuje prvořadý význam během velmi dlouhého časového období.
Hlavním článkem může být v určitém období např. konstrukce nového
výrobku, modernizace zařízení apod. Koncentrace vlastně představuje
soustředění výroby do větších celků.
Známe několik forem koncentrace:
1. Vnitřní - koncentrace v rámci jednoho podniku
2. Vnější - představuje spojování, rozšiřování podniku nebo
získávání nadvlády nad někým. Tato koncentrace se
člení ještě dále:
a) horizontální - koncentrace ve stejném
odvětví


b) vertikální - spojení předvýrobních etap
nebo etap, které na sebe navazují
c) konglomerát - představuje spojení
různých druhů odvětví, které si
navzájem vypomáhají
13199xjj34zyy4p

Cíl koncentrace představuje rozdělení rizika na různé stupně
podnikání a zvětšení zisku. Existuje i koncentrace podniků bez
kapitálového podílnictví:
1. Oborový svaz - volné spojení podniků, podniky jsou právně i
hospodářsky samostatné
2. Kartel - mezi jednotlivými účastníky je smlouva o cenách, o
množství a o podmínkách obchodování
3. Syndikát - jednotliví členové mají vytvořenou tzv. odbytovou
konturu. Jednotlivé subjekty pracují samostatně, ale nemohou
samostatně prodávat

Další formou zvýšení efektivnosti podniku je specializace.
Specializace je jedna z forem společenské dělby práce. Ke
specializaci dochází, když lidé soustředí své úsilí na určitý,
často úzký soubor úkonů. To pak dovoluje každé osobě a každé
oblasti využít co nejvýhodněji všechny specifické rozdíly v
dovednostech a zdrojích. Dokonce i v primitivní ekonomice lidé
zjišťují, že než aby dělali všichni všechno průměrně, je lepší
zavést dělbu práce, rozdělit výrobu na řadu malých

specializovaných kroků nebo úkonů. Snad nejtypičtějším příkladem
specializace je moderní linka na výrobu automobilů, kde se auta
pohybují na běžícím pásu a dělníci, nebo dokonce jenom stroje,
vykonávají vysoce specializované funkce. Avšak i při specializaci
mohou nastat určité problémy. I při efektivní specializaci může být
práce únavně nudná a smyslu zbavená a může zabrzdit rozvoj
osobnosti. Ve své podstatě je ale specializace velmi potřebná.
Významné je v podniku i kombinování. Kombinování výrobních a
obchodních programů umožňuje racionálně ovládnout a propojit celý
řetězec na sebe navazujících výrobků. Probíhá jako:
a) Vertikální kombinace - zahrnuje všechny výrobní fáze od
prvotního získání surovin až po konečný výrobek
- výhodou je jednotné ovládání
výrobního postupu
b) Horizontální kombinace - je to jednotné vedení výrob stejné
úrovně, které kompletují konečný výrobek. Umožňuje harmonické
rozvíjení výrob a tím dosažení komplexního pokroku ve výrobě.
Výhoda jednotného vedení spočívá především v rozložení rizika na
různé úseky trhu. Podnik se stává méně citlivý na výkyvech trhu.

Karviná 5. 1.1993
jy199x3134zyyy

Seznam použité literatury:

Souček Zdeněk: Strategie řízení podniku,
Institut řízení, Praha 1989
Šafaříková Vlasta: Podnik a jeho exportní činnost,
Inpro-Oborový strojírenský institut, Praha 1990
Tomek Jan: Marketing podniku
Aleko Praha, Praha 1990