Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Organizace a řízení práce

Organizace a řízení práce

  1. Předmět organizace a řízení práce

= souhrn činností a faktorů souvisejících se zabezpečením optimálního fungování lidského činitele ve výrobě

 • sledované oblasti:

 • dělba práce

 • organizace a obsluha pracovišť 52111jos86zuz8y

 • organizace pracovní doby

 • vytváření pracovního prostředí – bezpečnost práce – zajištění služeb pro pracovníky • plánování počtů pracovníků

 • výběr a rozmístění pracovníků ou111j2586zuuz

 • zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

 • zdokonalování pracovních metod

 • hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce

 • metody zdokonalování organizace práce

 • normování práce – měření pracovního výkonu

 • volba pracovních postupů a tvorba pracovních úkolů


Útvary

 • Personalistika

 • personální záležitosti

 • mzdy

 • kvalifikace a rekvalifikace

 • výběr a rozmístění, počty

 • metodické usměrňování

 • Technická příprava výroby

 • dělba práce, počet pracovníků

 • organizace a obsluha pracovišť 52111jos86zuz8y

 • metody zdokonalování

 • normování práce

 • Výroba (mistr)

 • organizace pracovišť

 • organizace pracovní doby

 • normování

  1. Historický vývoj organizace práce

 1. 16. století: náznaky měření

 2. 19/20. století: zlom – USA, nedostatek prac. sil

 3. USA

  • 1880: Americká společnost strojního inženýrství – měření spotřeby času

  • 1895: Taylor – soustava kusové sazby

  • každou práci rozdělit do jednoduchých opakovaných operací

  • vyhledat nejlepšího pracovníka pro tuto operaci

  • změřit čas potřebný pro provedení operace (rozborovou metodou) a stanovit výkonovou normu

  • přidělit dělníkovi denní úkol

  • dobře odměnit úspěšnou práci

  • Gilbreth: cílem je určit jediný nejlepší způsob provedení každé práce; rozklad operace na pracovní pohyby; 18 prvků – therbligy

  • 1920‘: Henry Ford - formy organizace a řízení výrobního procesu

  • dělba práce v podmínkách proudové organizace výroby

  • vysoká specializace pracovníka a pracovišť

  • regulace pracovního tempa

  • oddělení obslužných prací

  Evropa

  • tvorba ucelených systémů organizace, normování a odměňování práce

  • REFA – německý systém, dosud rozvíjený

  • 1965 – Human relation – návaznost na E. Maya – spolupráce lidí; sociologie

  ČSR

  • 1920 – Masarykova akademie práce

  • 1924 – první mezinárodní kongres pro vědecké řízení

   1. Současná organizace práce moderního podniku

  1. vliv 3 faktorů:

  2. technický rozvoj

  3. společenské podmínky

  4. požadavky světového trhu

  5. trendy:

  6. roste objem automatizovaných procesů

  7. integrace hlavních, pomocných a obslužných procesů

  8. informace jsou dostupné

  9. decentralizace činností – a naopak

  10. produktivita – náklady, cena

  11. kvalita – rozmanitý sortiment

  12. dodací lhůty, servis

  13. kvalifikace pracovní síly roste

  14. dobré zaměstnání – plat – sociální jistoty

  15. nové přístupy k organizaci práce

  16. obohacování práce - flexibilita pracovních míst i pracovníků; stálé nároky na vzdělávání

  17. jednoduché organizační struktury - nižší počet stupňů řízení; vysoká samostatnost

  18. demokratizace prac. procesu - potlačován význam odborového vedení; klima podnikové rodiny

  19. aktivní působení všech účastníků pracovního procesu - motivace (delegace pravomocí), týmové práce, rozvoj, zdokonalování (spolupráce na realizaci)

    1. Činitelé ovlivňující efektivnost práce

   1. technicko-technol. podmínky práce

   2. à konstrukce výrobků, komponentní skladba výrobků, charakter surovin a materiálů, příprava výroby,

    stupeň automatizace, výkonové parametry, prostorové řešení, požadavky na obsluhu, technologický postup

    • organizační podmínky práce

    à dělba práce, rozmístění pracovníků, pracovní metoda, obsluha pracovišť

    • hygienicko-bezpečnostní podmínky práce

    à osvětlení, hluk, vibrace, pracovní ovzduší, barevná úprava, prostorové podmínky

     1. Dělba práce a kooperace

    = stanovení kvantitativních a kvalitativních proporcí mezi jednotlivými druhy práce

    Dělba práce = rozčlenění pracovního procesu – přidělení práce.

    Kooperace = spojování dílčích částí pracovního procesu.

    Dělba práce

    • funkční

    • vyčleňování jednotlivých druhů práce

    • přetváření

    • přemísťování a skladování

    • práce řídící, administrativní

    • technologická – podle technologického charakteru (slévárenská, mechanická, montážní)

    • kvalifikační – kvalifikační stupně (tarifní třídy)

    Základní směry zdokonalování dělby práce

    - střídání pracovišť

    - sdružování operací

    - spojování procesů

    - vícestrojová obsluha

    - kolektivní formy organizace práce

    - inovační dělba práce

    Znaky technokratické a inovační dělby a kooperace práce

    Technokratická dělba a kooperace práce
     
    Inovační dělba a kooperace práce
    úzká
    přesné
    neustálá, hodnocení dle plnění dílčích úkolů
    oddělenost a izolovanost
    Specializace
    Detailizace pracovní náplně + zp. provádění práce
    Kontrola, kritéria hodnocení
    Kooperace
    široký profil, překrývání fcí, vysoká zastupitelnost
    rámcové stanovení, možnost volby prac. postupu
    hodnocení pracovníků dle přínosů
    úzká
     1. Organizace a obsluha pracovišť

    1. Vybavení pracovišť

    2. zařízení

    3. suroviny, materiál

    4. nářadí, kontrolní pomůcky

    5. manipulační prostředky

    6. bezpečnost práce

    7. signalizace, spojení

    8. Prostorové uspořádání

    9. pohodlnost práce

    10. využití výrobní plochy

    11. optimální pohybový prostor

    12. Obsluha pracovišť

    13. seřizování strojů

    14. údržba, mazání

    15. úklid

    16. doprava

    17. zabezpečení nářadím, měřidly

    18. kontrola jakosti

    19. výkresy, dokumentace

      1. Organizace pracovní doby

     1. režim práce a odpočinku; pravidla rozdělení pracovní doby

     2. střídání práce a odpočinku v rámci:

     3. směny - střídání práce a přestávek

     4. dne = směnnost(přetržitá; nepřetržitá výroba)

     5. týdne - týdenní režim – dlouhodobější odpočinek

     6. roku - dovolené, opravy zařízení

      • pružná pracovní doba = základní pracovní doba + volitelná pracovní doba v rámci provozní doby

      • zákoník práce Hlava 8 - přestávky

       1. Vytváření pracovního prostředí

      1. sociálně-psychologické podmínky

      2. souhrn vztahů uvnitř pracovního kolektivu a postavení pracovníka v kolektivu

      3. druh práce

      4. kooperace

      5. vedení lidí

      6. organizace práce

      7. odměňování a hodnocení

      8. Hygienicko-bezpečnostní podmínky:

      9. - osvětlení

      10. - barevná úprava

      11. - hluk

      12. - ovzduší

      13. - bezpečnost práce


      14. Sociální vybavení pracovišť:

      15. - životospráva

      16. - osobní hygiena

      17. - zdravotní ochrana

      18. - režim práce a odpočinku

      19. Barevné řešení pracovišť

       à význam estetický, signalizující, ochranný

       Barva
       Smysl, užití
       Žlutá
       - překážky a předměty v cestě
       - zvýraznění – černé a žluté pruhy
       Oranžová
       - nebezpečí
       - výbuch, radioaktivita, elektrický proud, popálení, zachycení soukolí
       - úklid
       Červená
       - stůj v dopravě, protipožární ochrana, výstražné osvětlení
       - tlačítka – k zastavení stroje
       Zelená
       - klid, bezpečí, volno
       - skříňky s osobními ochrannými pomůckami
       Modrá
       - informace
       - informační štítky dílen, pracovišť, provozů
       - kombinace s bílým textem

       Působení hluku na člověka

       • hluk – zvukový jev, který vyvolává nepříjemný rušivý nebo škodlivý sluchový vjem

       • základní charakteristiky: hladina (dB), kmitočet (Hz)

       • odstraňování: odstranění příčiny; izolování zdroje; osobní ochrana pracovníků

       Závislost pocitu tepelné pohody na teplotě a vlhkosti

       • tepelná rovnováha – stav, při kterém okolí odebírá lidskému tělu tolik tepla, kolik právě produkuje, čímž se tělesná teplota udržuje na konstantní výši

       • tepelná produkce – závisí na fyzické namáhavosti práce atd

       Hygienické směrnice ministerstva zdravotnictví

       à určují: velikost prac. prostoru; množství hygienických zařízení; bezpečnostní barvy

       • velikost prostoru na každého zaměstnance: vzdušný prostor o obsahu 15 m3; volná podlahová plocha 2 m2

        1. Výběr a rozmístění pracovníků

       1. výběr pracovníků = proces slaďování požadavků a potřeb podniku s možnostmi, kt. nabízí pracovník (kvalifikace, zkušenosti, osobní vlastnosti)

       2. profesiografie – metoda používající poznatky technologie, psychologie, sociologie, fyziologie atd.

       3. Zvyšování kvalifikace

        • vliv inovačních D výrobků, technologií, organizace a řízení

        • informatika a automatizace, přechod na tržní vztahy

        • kvalifikace – schopnost člověka vykonávat určitou práci na požadované úrovni

        • získá se

        • teoretickými znalostmi a dovednostmi

        • praktickými zkušenostmi

        • všeobecným rozhledem

        • morálními a osobními vlastnostmi pracovníka (tvořivost, samostatnost, adaptabilnost)

        • formy zvyšování kvalifikace

        • doškolování v rámci dané profese

        • zaškolení na další profese

        • nové pracovní metody

         1. Hodnocení úrovně pracovišť a organizace práce

        1. nutno posoudit:

        2. vybavenost a organizovanost pracovišť

        3. do jaké míry umožňuje organizace práce využít prac. sílu za vymezených tech. a org. podmínek

        4. hodnocení pracovišť:

        5. technicko-technologická úroveň pracovišť (úroveň, vhodnost zařízení, nářadí,…)

        6. vhodnost rozmístění pracovišť

        7. kvalita dosahované produkce

        8. Organizace práce

         • využití časového fondu (ztráty, přesčasy, směnnost)

         • úroveň normování, standardizace

         • ekonomika času (nemocnost, kázeň, fluktuace, využití kvalifikace)

         • hygienicko-bezpečnostní podmínky práce

          1. Pracovní systém a pracovní postup

           1. Pracovní systém

         = sociotechnicky systém, pro kt. je charakteristická součinnost člověka s prac. prostředky při plnění pracovního úkolu ve vymezeném prostoru a v určitých prac. podmínkách

         à prac. úkol à vstupy + prac. prostředí à (pracovní postup: pracovník + prac. prostředek) à výstup


           1. Pracovní postup

         1. určuje čas. a prostor. následnost vzáj. působení pracovníků, zařízení, prac. předmětů, energie a informací

         2. tzn. v podstatě řeší problém KDY – KDE – KDO – CO se bude dělat

         3. v užším slova smyslu lze chápat jako způsob provedení jednotlivé operace

         4. je výsledkem procesního organizování à může být pracovníkovi velmi podrobně popsán nebo ponechán na jeho rozhodnutí

         5. zákl. článkem pracovního postupu je pracovní operace (souvislá práce, kt. vykonává 1 pracovník na určitém předmětu nebo skupině předmětů zpracovávaných současně na jednom pracovišti)

            1. Analýza pracovních postupů

          1. cíl: zdokonalení pracovního postupu

          2. sledujeme:

          3. účel práce

          4. vyloučit zbytečné operace
          5. nahradit nutné operace jiným technologickým řešením

          6. využít PC

          7. pracovní místo – zařízení

          8. možnost D pracovního místa

          9. D vybavenosti

          10. logický sled operací

          11. možnost změny sledu

          12. integrace operací

          13. pracovníka

          14. zajištění odpovídající kvalifikace, znalosti, dovednosti a schopnosti

          15. způsob provedení práce

          16. možnost D pracovního postupu v operaci

          17. organizační předpoklady a vybavenost

          18.  

             1. Projektování pracovních postupů (pracovní normy)

           1. n. prac. postupů

           2. n. kvalifikační

           3. n. spotřeby práce

           4. n. výkonu – času, množství

           5. n. obsazení – obsluhy, počtu

           6. užití projekční práce, kalkulace nákladů, kapacitních propočtů

           7. členění pracovníků

           8. dělníci ve výrobě

           9. pomocní a obslužní pracovníci

           10. ostatní pracovníci

           11. metody určování počtu – podle objemu produkce

           12. normy početních stavů

           13. normy obsluhy

           14. organizační schémata

              1. Normy spotřeby práce

            1. spojeny s potřebou úspory práce a principem ekonomie času

            2. pracovní čas pracovníka:

            3. čas normovaný (nutný) – bezpodmín. nutný k výkonu dané prac. operace za konkr. prac. podmínek

            4. čas ztrát (zbytečný) – neužitečně vynalož. čas v důsledku zastaralých nebo nevhodných tech. a organiz. podmínek na pracovišti

            5. normativy času – čas potřebný na prvek prac. operace, jímž je pracovní úkon nebo komplex pracovních úkonů, pracovní pohyb nebo komplex pracovních pohybů případně čas na obecně nutnou přestávku

            6. doplňuje jej pracovní charakteristika

            7. druhy normativů času

            8. prvotní – normativy pracovních úkonů nebo pracovních pohybů; měření

            9. odvozené - matematicky a statisticky odvozené z prvotních normativů; sdružený a Æ

               1. Metody normování

             Metoda podle objemu produkce

             • u prací, kde je objem výroby přímo úměrný výkonům pracovníků

             • snímky prac. dne, rozbor spotřeby času, bilancování

             Qi- objem výroby ve hmotných jednotkách

             pi- normy času na jednotku (pracnost)

             Tp- použitelnost fondu pracovní doby

             Kpn- koeficientu pracovní aktivity – překračování norem

             n

             D = (a Qi * pi) / Tp = Pr / (Tp * Kpn)

             i = 1

             Metoda podle norem obsluhy

             • objem výroby je určován činností výrobního zařízení

             • při stanovení počtu dělníků se vychází z:

             • norem obsluhy – počet zařízení obsluhovaných 1 dělníkem

             • počtu dělníků potřebných pro obsluhu 1 zařízení


             Při individuální obsluze:

             D = (Ts * Ks * S) / (Tp * NOi)

             Ts- roční plánovaný časový fond stroje při 1 směně

             Ks- koeficient směnnosti

             S - počet obsluhovaných strojů

             Tp - roční použitelný časový fond dělníka v hodinách

             NOi- norma individuální obsluhy – počet strojů na 1 dělníka

             Při kolektivní obsluze:

             D = (Ts * Ks * S * NOk) / Tp

             NOk – norma kolektivní obsluhy – počet dělníků k obsluze 1 zařízení

              1. Přehled metod studia práce

             Časové studie
             Pohybové studie
             Prostor. studie
             Metody vícestr. pozorov.
             Humanitní studie
             Snímek prac. dne
             - jednotlivce
             - čety
             - hromadný
             - vlastní
             - výr. zařízení
             Postupový diagram
             - techniky postupu
             - toku materiálu
             - toku informací
             - prac. postupu zam.
             - pohybu prac. prostř.
             Náčrt prostorového uspořádání
             Kinematografické metody
             - filmový záznam
             - sběrný filmový záznam
             - průmyslová televize
              
             Fyziologické studie
             - zjišťování zátěže měřením tepové frekvence
             - zjišťování zátěže nepřímou kalorimetrií
             Momentové pozorování
             Diagram složité činnosti
             Výkresové zobrazení
             Zonální vícestranné výběrové pozorování
             Psychologické studie
             - rychlost a rytmus pohybů
             - poruchy pozornosti
             - velikost psychické zátěže
             Frekvenční studie
             Studie dráhy pohybů na nestac. pracovištích
             Fotografické zobrazení
             Dvoustranné pozorování
             - snímek 2str. pozorování
             - 2str. výběrové pozorování
             Sociologické studie
             Momentové pozorování v intervalech
             Vnitropodnikové studie
              
             Video
             Studie prac. prostředí
             - osvětlení, hluk, vibrace, mikroklimatických podm.,…
             Snímek operace
             - plynulá chronometráž
             - snímek průběhu oper.
              
              
              
              

             Přehled metod zaměřených na utváření pracovních procesů


             Stanovení prac. postupu
             a normy spotřeby času
             - systém normativů pohybů
              
              
              
             - sdružené normativy manipulačních prací, normativy časových rozmezí apod.
             MTM
             SMA
             SMB
             UMS
             Stanovení počtu obsluhujících prac.
             - matematické metody
              
              
              
             - ostatní metody
             Teorie hromadné obsluhy
             Simulace
             Regresní analýza
             Empirické vzorce
             Metoda ztrátových časů
             Metoda normované pracnosti