Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Při každé marketingové činnosti je nezanedbatelný vliv okolního prostředí.My rozeznáváme několik druhů a to j

Při každé marketingové činnosti je nezanedbatelný vliv
okolního prostředí.My rozeznáváme několik druhů a to jak podle
rozsahu,tak podle bezprostředního vlivu:
1) POLITICKO-PRáVNí PROSTŘEDí:vymezuje
právní podklady popř. omezení pro podnikání.

2) EKONOMICKO-TECHNICKÉ PROSTŘEDí:se se
zakládá na technických možnostech provedení daného projektu, na
jeho ekonomické náročnosti a výnosech.

3) SOCILOGICKÉ PROSTŘEDí: vychází ze
skutečnosti,že každý člověk náleží do
sociologické skupiny,jež se liší např.
vzděláním,potřebami,způsobem odpočinku,názory na svět,zájmy
apod.Právě tyto rozdílnosti je třeba brát v potaz
při jednotlivých marketingových
činnostech jako vývoji nového výrobku,rozvíjení nových výrobních
programů atd.Proto je nutné důkladně prostudovat tu sociální
skupinu,pro niž je daný výrobek určen.4) KULTURNí PROSTŘEDí: je určeno stupněm
kulturní vyspělosti jak jednotlivce,tak společenské skupiny
i celé společnosti.

Jak již bylo výše uvedeno,je možno určit jistý společný
postup pro každý marketingový problém,který se skládá z několika
etap.Tyto etapy jsou vytyčeny časové chronologie,mají různou
délku trvání a obsahují další podetapy.

JEDNOTLIVÉ ETAPY: 1) cílové zaměření ... 5 - 8 let.
2) strategie ... 3 - 5 let.
3) taktika ... 1 - 3 roky.

16799dpz14kbu9r

ad 1)
Řešení každého nového problému vychází ze strany
poptávky, z poznání zákazníkových potřeb a přání, protože každý
problém vzniká právě rozporem mezi přáním a možností uspokojení
potřeb zákazníka. Ke zjištění všech těchto údajů je potřeba
provést analýzu:

ANALÝZA INFORMACí.
Je základním východiskem pro jakýkoliv další postup.
Pomocí ní se zpracovávají informace získané ve výzkumu. Ten může
být dvojího druhu:
1) Primární
2) Sekundární
Primární výzkum je značně drahý, jak kvalitativně tak
kvantitativně zaměřený, je možno říci, že se jedná o takzvaně
specializovaný marketing.

Sekundární výzkum zahrnuje interní a externí data, která jsou
volně přístupná.

Informace získané výzkumem se analyticky rozdělí tzv. na "silné"
a "slabé". Z nich důležitější jsou silné, které se používají pro
sestavení "katalogu šancí" pro nový výrobek nebo službu - zde se
zpracují možnosti ve vztahu ke konkurenci, poptávce, rozšíření
výrobku nebo služby na trh, k možnostem inovací apod.
pb799d6114kbbu

CíLE.
Cíl je nutné si postavit co nejvyšší, tento se nazývá
"kredo" a měl by být pro daný typ podnikání typický po celou dobu
produkce. Kromě toho existují cíle dílčí - kvantitativní
a kvalitativní.


Kvalitativní cíl je charakterizován snahou po co nejlepší
poskytování služeb.

Kvantitativní cíl je možno charakterizovat jako maximalizace
zisku.
ad 2) Základem strategie jsou obchodní zásady, které jsou
tvořeny obchodní politikou, managerskou politikou a osobní
finační politikou - ta je důležitá zejména při určování poměru
mezi cizím a vlastním kapitálem.
Strategie určuje další činnost podniku výhledově na
3 - 5 let, proto by se taky dala nazvat střednědobým plánem. Jsou
v ní definovány marketingové cíle, které určujeme na základě
cílové skupiny, jimž je výrobek určen. Důležitá je i velikost
cílové skupiny, věk, pohlaví, bydliště, úroveň vzdělání, kupní
síla, kupní chování, životní styl, věrnost značce apod.

Je nutné si rovněž stanovit:
- oblast zájmů
- rozsah svých výkonů
- rozsah působení
- koncentraci na určitou
oblast
- možnosti kooperace
- potřeby zákazníků
Potřeby zákazníků jsou zjišťovány pomocí
marketingových metod, které podobně jako celá společnost
prodělaly jistý vývoj. Zatímco společnost dospěla ke stavu
konfetivnosti, kdy různí lidé mají různé potřeby a jejich různou
intenzitu, marketing se vyvinul od masového přes specializovaný
k individuálnímu, který je zaměřen právě na potřeby konfetivní
společnosti.


ad 3) Taktika je tvořena tzv. "marketingovým mixem" což je
vzájemná kombinace produktu, ceny, prodeje, reklamy a public
relation s cílem maximálního zisku.
Součástí taktiky je "aktuální plánování" a vlastní
akce - tzn. "krátkodobý plán".
K zajištění správnosti všech naplánovaných činností
je nutná kontrola.