Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Kamil Šperka

Kamil Šperka

Obsah:

strana

Zadání, seznámení s problémem2

Cíl3

Dílčí cíle3

Rozbor informací3 31813ggc72nsq7h

Stanovení variant řešení (tab.č.1)4

Kvalitativní popis5

Stanovení kritérií6

Tab. č. 2, stanovení kritérií 7 gs813g1372nssq

Tab. č.3, metody párového srovnání jednotlivých kritérií 8

Tab. č.4, stanovení váhy jednotl. kritérií9

Tab. č.5, matice prostých užitností10

Tab. č.6, matice vážených užitností11

Zjišťování nepříznivých důsledků12Tab. č.7, pravděpodobnost výskytu nepříznivých vlivů12

Tab. č.8, matice ohrožení variant13

Tab. č.9, volba nejvhodnější varianty13

Analytické posouzení variant13

Tab. č. 10, výsledný efekt14

Závěr14


Příklad:

Uvažujeme podnik Respo a.s., zabývající se výrobou plechových tabulí, trubek, různých profilů a soustružním opracováváním odlitků. Podnik byl donucen tlakem konkurence na přezkoumání své výrobní strategie a strategie vůbec. Podnik zjistil, že výrobní zařízení, které je již buď zcela, nebo z větší části odepsané, není schopno vyrábět s nižšími náklady, než dosud. Bylo nutno tedy hledat řešení. Bylo rozhodnuto o výměně zařízení Stáří stávajících strojů je v průměru 18 let. Z toho vyplývá řada potíží. Hlavním z nich je neschopnost konkurovat na trhu firmám, které jsou vybaveny moderním zařízením. Náklady na údržbu strojního parku rostou a na každém výrobku se podepíše spousta hodin, které museli odpracovat lidé jak při výrobě, tak při kontrole. Bylo také třeba mnoho vedlejších pomůcek při měření tažených trubek a profilů. Od speciálních měřících přístrojů pro vnější a vnitřní průměr, po indikátory tvrdosti materiálu. Práci s těmito zařízeními musí vykonávat lidé.

Vzhledem k váze a rozměrům výrobků, nehledě na to, že veškerá činnost probíhá za vysokých teplot, je veškerý transport výrobků možný pouze mechanickyn Tj. pomocí jeřábů a zdvižných zařízení, které jsou již ve špatném technickém stavu.

Management podniku tedy vypracoval soupis problémů, vyplývajících z již zmíněných okolností.

 1. Vysoká pracnost

 2. Nízká přesnost a kvalita výrobků

 3. Náročná manipulace velké nároky na výrobní a skladovací plochy

 4. Nutnost práce několika lidí na jednom výrobku

 5. Množství operací na jednom výrobku

 6. Potřeba různých pomůcek

Management usoudil, že tento neuspokojivý stav je třeba vyřešit. Uvažuje se nad kompletní modernizací a výměnou zařízení v tomto výrobním úseku. Rekonstrukci je třeba provést tak, aby vyřešila převážnou většinu problémů při vynaložení co nejmenších finančních nákladů, technických prostředků a byla realizována v co nejkratším časovém horizontu.


Cíl:

Navržení způsobu repasování, či výměny zařízení, aby se snížily náklady na výrobu, výroba se stala efektivnější a výrobky konkurenceschopnější.

Dílčí cele:

Firma je přesvědčena, že touto metodou vyřeší hned několik problémů a stanovila se cílové požadavky :

 1. Snížení pracnosti

 2. Úspora pracovních sil

 3. Zvýšení kvality a přesnosti výrobků

 4. Zlepšení technické úrovně obrábění

 5. Zlepšení manipulace s výrobky

 6. Snížení požadavků na skladovací prostory

 7. Co nekratší doba obnovy strojního parku.

 8. Snížit hlučnost provozu

 

Rozbor informací:

  1. analytické informace

   • Současné strojní vybavení je po provozu rozmístěno ne dle toku operací, ale dle možností haly. To ztěžuje a prodlužuje čas na výrobu.

   • Vysoká pracnost dosahuje až 28 Nh na jeden výrobek

   • V jedné směně je třeba až 19 pracovníků

   • Manipulace navíc vyžaduje 3 pracovníky

   • Velmi dlouhá je doba výroby profilu „J“

   • Nutnost používat mnohdy drahé pomůcky

   • Mnohdy není dodržena norma pro hlučnost a čistotu vzduchu

  2. informace námětové

   • Koupit kompletní sestavu nových strojů ze zahraničí

   • Postupnou obnovu všech strojů v provozu a pokusit se je zorganizovat do technologického sledu

   • Nákup strojů, které jsou nejvyužívanější a strojů pro nejsložitější práci, na ostatních provést generální opravy

   • Koupit jednotlivé stroje u českých firem a pokusit se je zorganizovat do technologického sledu

Stanovení variant řešení :

- Management podniku po celkové analýze své finanční situace rozhodl, že se musí zvolit jednu z výše uvedených variant řešení. Počítá také s tím, že může dojít k některým nežádoucím okolnostem, jako například k potížím při investicích, nebo s nedodržením stanovených lhůt pro renovaci. Podnik ale v takové situaci, že je nutno tuto situaci vyřešit. Jiná varianta, než níže uvedená, není možná :

A-Koupit kompletní sestavu nových strojů ze zahraničí

B-Postupnou obnovu všech strojů v provozu a pokusit se

je zorganizovat do technologického sledu

C-Nákup strojů, které jsou nejvyužívanější a strojů pro

nejsložitější práci, na ostatních provést generální opravy

D-Koupit jednotlivé stroje u českých firem a pokusit se je

zorganizovat do technologického sledu

Tabulka č.1

č.
Charakteristika
jednotka
A
B
C
D
1
Investice
Tis. Kč
15 000
6 000
11 000
13 000
2
Pracnost
Nh
89
150
140
150
3
Počet strojů
Ks
5
15
7
15
4
doba obnovy str.
Dny
150
261
210
190
5
Počet pracovníků
Počet
4
15
11
15
6
Výr.a sklad. plochy
m2
280
540
240
420
7
Množství odpadní strusky
t
89
170
120
102

 

Kvalitativní popis :

V kvalitativním popisu porovnám jednotlivé varianty obnovy strojního vybavení provozu v závislosti na jednotlivých kritériích, kterých by chtěl management dosáhnout.

Kvalita a přesnost veškerých výrobků vyrobených na novém zařízení v závislosti na zvolené variantě rekonstrukce provozu („4“ – nejlepší):Varianta A - 4

Varianta B – 1 (kvalita zůstane stejná )

Varianta C - 2

Varianta D – 3

Potřeba speciálních pomůcek, jako jsou speciální zařízení pro montáž a demontáž současného strojního vybavení :Varianta A - téměř žádná

Varianta B – velmi náročná

Varianta C – poměrně velká

Varianta D – minimální

Čistota a bezpečnost práce Varianta A - vysoká úroveň

Varianta B – velmi nízká

Varianta C – nižší

Varianta D – střední

 

Vliv lidského činitele :Varianta A - vyloučený

Varianta B – plný

Varianta C – snížený

Varianta D – plný

Potřeba komunikačních pomůcek :Varianta A - nevyhovující

Varianta B – vyhovující

Varianta C – méně vyhovující

Varianta D – vyhovující

Manipulace a organizace se strojním vybavením :Varianta A - jednoduchá

Varianta B – složitá

Varianta C – méně složitá

Varianta D – složitá

Stanovení kritérií :

Kritéria vyplývají z cílových požadavků a slovního popisu. Jednotlivá kritéria jsou seřazena v závislosti na důležitosti. (Od nejdůležitějšího po nejméně důležité)

   • Investice – minimalizovat

   • Pracnost – minimalizovat

   • Počet strojů - minimalizovat

   • Doba rekonstrukce - minimalizovat

   • Počet pracovníků– minimalizovat

   • Výrobní a skladovací plochy - minimalizovat

   • Množství odpadní strusky- minimalizovat

   • Manipulace- nejjednodušší

   • Kvalita technologie- nejvyšší

   • Vliv lidského činitele- minimalizovat

   • Potřeba speciálních pomůcek- minimalizovat

   • Potřeba komunik. Pomůcek- minimalizovat

   • Čistota a bezpečnost práce- maximalizovat

Jednotlivá kritéria (kvantitativní, která jsou vyjádřena hodnotovými parametry a stupnicí 1 –100, a kvalitativní, která jsou vyjádřena stupnicí 1 – 5, kde „1“ je nejhorší a „5“ je nejlepší) se sestaví do tabulky.
Veškeré naše možnosti a požadavky na výsledné řešení sestavíme do tabulky.

Tabulka č.2

č.
charakteristika
jednotka
A
B
C
D
1
Investice
Tis. Kč
15 000
6 000
11 000
13 000
2
Pracnost
Nh
89
150
140
150
3
počet strojů
Ks
5
15
7
15
4
doba obnovy str.
Dny
150
261
210
190
5
Počet pracovníků
Počet
4
15
11
15
6
Výr.a sklad. Plochy
m2
280
540
240
420
7
Množství odpadní strusky
t
89
170
120
102
8
Manipulace
-
5
1
3
2
9
Kvalita technologie
-
5
1
3
3
10
Vliv lidského činitele
-
5
1
3
1
11
Potř. speciálních pom.
-
5