Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Semestrální práce z managementu

Semestrální práce z managementu

Obsah:

 1. Hierarchie cílůstrana 3.

 2. Organizační strukturystrana 6.

 3. Porada a její přípravastrana 14.

 4. Inzerátystrana 15. 49587mgk82kqh3y

5. Výběrové řízení – pohovorstrana 16. 

1. Hierarchie cílů

 

 

 

Hospoda u Psa

HLAVNí CíL:

Udržet se na trhu

DíLCí CíL 1:

Ziskovost

DíLCí CíL 3:

Príjemné prostredí

DíLCí CíL 2:

Mít stálé zákazníky

Hlavní cíl

Strategický cíl B

Strategický cíl A

Strategický cíl C

Provozní cíl F

Provozní cíl E

Provozní cíl D

Provozní cíl C

Provozní cíl B

Provozní cíl A

Před založením podniku musí být znám hlavní cíl. Další strategické cíle určujeme ihned po založení podniku. Stanovíme také funkce, které budou tyto cíle vykonávat. Strategické cíle musí vést k udržení podniku v chodu. Hlavní cíl se skládá z dílčích cílů, které nesmí být v rozporu s hlavním cílem.

HLAVNí CíL:

Udržet se na trhu

Generální reditel

STRATEGICKÝ CíL C:

Rozšírení výroby

Vedoucí výroby

STRATEGICKÝ CíL B:

Spokojenost zákazníku

Vedoucí marketingu

STRATEGICKÝ CíL A:

Zvýšení zisku

Hlavní ekonom

Provozní

cíl F:

Noví kvalifikovaní zamestnanci

Provozní cíl E: Nové zarízení

Provozní cíl D:

Množstevní slevy

Provozní cíl A:

Snížení nákladu

Provozní

cíl B:

Zvýšit obrat

Provozní cíl C: Príjemné prostredí firmy

2. Organizační struktury

 

1. Struktury vycházející z dělby pravomocí

 

Liniová organizační struktura

Vedoucí = majitel pohostinství

 

Cíšník

Cíšnice

Kuchar

Výcepní

Přednosti: Pouze jeden zodpovědný vedoucí a jeden stupeň řízení, které je přímé. Probíhá zde tedy dobrá kontrola plnění úkolů a plná zodpovědnost. Tato struktura je vhodná pro malé firmy. gq587m9482kqqh

Nevýhody: Může dojít k přetížení vedoucího pracovníka. Tato organizační struktura si klade značné nároky na koordinaci.

 

Funkcionální organizační struktura

Výrobní vedoucí

Ekonomický vedoucí

delník

mistr

sekretárka

úcetní

 

Přednosti: Tato organizační struktura umožňuje specializaci vedoucích a lepší dělbu práce. Je vhodná pro větší a složitější podniky.

Nevýhody: Je náročná na koordinaci a je zde možnost vzniku konfliktu.

 

 

Liniově štábní organizační struktura

Generální reditel

Ekolog

 

Odštepný závod 3

Odštepný závod 2

Odštepný závod 1

 

Charakteristika: Tato struktura je tvořena dvěma základními složkami: liniovou a štábní. Každá z těchto složek má své specifické poslání. Liniová složka zajišťuje řízení podřízených jednotek nebo útvarů. Štáb slouží k metodickému řízení specifických funkcí, které vznikají v souvislosti se vzrůstající složitostí úkolů. Štáb je přímo podřízen jen řediteli a metodicky řídí podřízené.

Přednosti: - Je vhodná pro větší a střední firmy, kde se řeší náročné úkoly

- Specializace pracovníků

- Vysoká míra operativnosti

Nevýhody: - Značná nepružnost

 • Malá adaptabilita na rychle se měnící výrobní situace

 • Vyžaduje dost podrobnou informovanost vyšších organizačních stupňů a dochází k rychlému růstu počtu informací

 

 

2. Organizační strutury s pružnými prvky

Maticová struktura

Generální reditel

Vedci

Výzkumníci

Ekolog

 

Odštepný závod 3

Odštepný závod 2

Odštepný závod 1

Charakteristika: Vznikla v 60. letech 20. století v souvislosti s velkými vědecko-technickými objevy, kdy vznikaly požadavky na nové organizační struktury, které by umožnily neustálý přísun nových vynálezů. Mezi zachované liniové a štábní prvky byl vsunut pružný prvek, který má za úkol zajišťovat přísun nových myšlenek, výrobků, postupů atd. Maticové struktury jsou vhodné jen pro ty firmy, které mají vysoký požadavek na pružnou reakci na rychle se měnící vnější okolí.

 

Přednosti:- Umožňuje pružně reagovat na vnější okolí

 • Týmy jsou flexibilní

 • Roste kvalifikace pracovníků

 • Zvyšuje se pocit motivace, neboť pracovníci se přímo podílejí na rozhodování

 • Vrcholoví manažeři mají více času na strategii

Nevýhody:- Často se vytváří dvojí vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi štábem a

pružným prvkem

 • Je porušena zásada jednoho vedoucího

 • Je časově náročná na rozhodování a řízení

 • Je potřeba kultivovat lidské vztahy

 • V řadě těchto firem se vedl boj o vedení podniku

3. Organizační struktury vycházející z činností nebo jejich výsledků

Funkční struktura

 

Generální reditel

 

Marketing

Finance

Obchod

Výroba

Charakteristika: Tato struktura je založena na seskupování pracovníků do útvarů podle podobných úkolů, zkušeností, kvalifikace a aktivit. Má za základ liniovou vazbu. Ve funkční struktuře převládá centralizace řízení. Jednotlivé funkce jsou vykonávány odděleně, tudíž se klade velký nárok na koordinaci. Samotné útvary mají svůj systém řízení neboť zde pracuje celá řada specialistů. V čele útvarů je zpravidla náměstek nebo vedoucí oddělení. Tato struktura je vhodná pro malé a střední podniky.

Přednosti: - Efektivní využití zdrojů

 • Možnost kariérového růstu

 • Ředitel má více času na strategické řízení

 • Pocit kolegiality v jednotlivých útvarech

Nevýhody: - Pomalejší průběh rozhodovacích procesů

 • Menší inovační aktivita

 • Určení podílů na výsledcích je nepřesné a zdlouhavé

 • Velké nároky na koordinaci

 

 

 

 

Divizionální struktura

Generální reditel
 

DIVIZE 3: výroba traktoru

DIVIZE 2: výroba bagru

DIVIZE 1: výroba kombajnu

- MARKETING

- VÝROBA

- FINANCE

- OBCHOD

- VÝVOJ A VÝZKUM

 

Charakteristika: Zpravidla vzniká a vyvíjí se z funkční struktury v důsledku toho, že začínají převažovat negativa funkční struktury. Je to tehdy, když se zvyšuje počet výrobků a služeb, roste počet zákazníků a firma proniká na další teritoria. Náprava spočívá v decentralizaci a vytvoření nižších organizačních celků s relativně velkou samostatností. Tyto celky jsou divize, do které jsou sloučeny všechny původní funkce.

Nejčastěji jsou divize členěny podle výrobků, zákazníků a podle místa. Divize mohou být například v zahraničí.

Přednosti: - Přizpůsobuje se nestabilním podmínkám okolí a zákazníkům

 • Výsledky divizí jsou průhlednější

 • Lepší výchova nových řídících pracovníků

 • Pracovníci se zaměřují na konečný produkt, a tím se zvýrazňuje hledisko spotřebitele

 • Zahrnuje velký výrobní program

Nevýhody: - Neefektivní využívání zdrojů, zejména lidské síly

 • Upřednostňují se cíle divize před cíli firmy

 • Nižší specializace

 • Ztrácí se nebo oslabuje kontrola divizí vedením společnosti

 

4. Hybridní organizační struktury

A/ Obchodní organizace

Reditel a. s.

Štáb -

právníci

-

Manažer výroby

Manažer personální

Manažer provozu

Manažer pro prodej obuvi

Manažer pro prodej odevu

Úcetní

 

Sekretárka

Nákup

Prodejce 2

Prodejce 1

Prodejce 3

 

Charakteristika: Využíváme zde předností uplatněných struktur a tlumíme rizika. Skládají

se z několika struktur – nejčastěji funkční, divizionální, štábní a lineární přímá. Tyto vazby

jsou uplatňovány nejčastěji u velkých obchodních organizací (obchodní domy, banky atd.)

 

Přednosti: - využívá všech pozitiv u jednotlivých vazeb

- silná integrace k jednomu z cílů

- velmi adaptabilní a efektivní

- roste zde řada vrcholových manažerů, silná specializace

Nevýhody: - pomalejší reakce na vnější změny

- konflikty mezi pobočkou a vedením

- vyžadují precizní řízení s maximálním

- šum informací

B) Bankovní dům

Generální reditel

 

 

Štáb – tiskový mluvcí

 

 

Specialista pro bankovní operace

Specialista audit

Specialista pro personalistiku

 

Specialista pro úvery

Bonita zákazníku

Specialista pro marketing

Liberec

Praha

Jihlava

- úvěry

- vklady

- účty

- cenné papíry

- phone banking

- hypotéky

3. Porada a její příprava

BODY PORADY:

 1. pozdravit přítomné

 2. určit zapisovatele a provést prezenci

 3. stanovit body k projednávání, připomenout bodu z minulé porady, které se neprojednaly a projednat je, přednést vlastní názor a dát prostor k diskuzi

 4. pochválit či pokárat zaměstnance

 5. zopakovat opět všechny projednávané body porady

 6. rozloučit se, stanovit další termín porady a oznámit, kde bude k dispozici zápis z jednání

 1. Dobrý den, všechny Vás vítám, jsem ráda, že jsme se dnes sešli v tak hojném počtu a zahajuji dnešní měsíční poradu.

 2. Nejprve bych chtěla určit paní Karáskovou zapisovatelkou a požádat ji, aby provedla prezenci.

 3. Hlavním bodem dnešní porady je projednání pracovní náplně zde přítomných vychovatelů pana Coufala a Adama v Domově mládeže, dále problematika pozdních příchodů a z minulé porady neprojednané problémy s teplou vodou. Máme zde přítomné členy studentské rady, a proto bych jim chtěla dát prostor k vyjádření jejich stížností týkajících se výše uvedených bodů a dále volné diskuzi

 4. Nyní bych chtěla pochválit paní Kučerovou, studijní referentku, za ochotu při práci se studenty a odměnit ji jednorázovou částkou pět tisíc korun a pokárat pana Přibyla a upozornit ho na stále se opakující stížnosti studentů.

 5. Nyní bych chtěla tedy zopakovat všechny body porady a jejich řešení.

 6. Další termín porady stanovuji na 31. ledna, chci vám ještě jednou poděkovat za dnešní účast a zápis z jednání vám bude rozeslán elektronickou poštou. Nashledanou.

 

 

 

 

4. Inzeráty

 

 

Firma: ECONOMIA, a. s.

personální oddelení

Dobrovodského 25

170 55 Praha 11

tel: 02/33071027

 

Vydavatel ekonomického a odborného tisku prijme uchazece na pracovní pozici:

„Manažer inzerce“

 

Požadujeme:

 • Zkušenosti z oblasti inzerce

 • Minimálne stredoškolské vzdelání

 • Znalost alespon jednoho cizího jazyka

 • Flexibilitu v reakcích na trendy trhu

 • Znalost práce s PC (Outlook, Word, Excel)

 • Schopnost práce s datovými soubory (mediální výzkumy)

 

Platové podmínky:

 • Mzda dle výsledku práce až 25 000 Kc

 

 

V prípade Vašeho zájmu zašlete na výše uvedenou adresu strukturovaný životopis spolu s pruvodním dopisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Výběrové řízení - Pohovor

Zahájení:

Dobrý den, chtěla bych Vážené komisi představit slečnu Ilonu Adamcovou, která se uchází o pracovní pozici vedoucí marketingového oddělení. Komisi předsedá pan Kamil Novák, dále je tu firemní psycholog Petr Pipen a já jsem Berta Salátová, zapisovatelka. Můžu Vám, slečno Adamcová, nabídnout něco k pití?

Jádro:

 

Otevřené otázky:

 • Jakou jste měla cestu?

 • Měla jste problém najít naši firmu?

 • Cestujete ráda?

 • Jak nejraději trávíte volný čas?

 • Dnes je konečně pěkné počasí, že?

Zkušební otázky:

 • Rozumíte podstatě pracovní pozice?

 • Proč se ucházíte o tuto pracovní pozici?

 • Jaké školy jste studovala ?

 • Jaké mínění o Vás měli Vaši učitelé?

 • A co si o Vás mysleli Vaši spolužáci?

 • Jak probíhala Vaše praxe?

 • Jste vdaná, můžete nám říci jaké povolání vykonává Váš manžel?

 • Děti nemáte, kdy plánujete rodinu?

 • Jste seznámena s tím, že v této pracovní pozici budete muset často cestovat?

 • Vadí Vám práce přes čas?

 • Jaké ovládáte jazyky?

 • Máte nějaké státnice či certifikáty z jazyků, které ovládáte?

 • Jaké jste dosud vykonávala zaměstnání?

 • Pracovala jste někdy v zahraničí?

 • Můžete nám povědět, co víte o naší firmě?

 • Máte představu o tom, přibližně kolik zaměstnanců budete ze své pracovní pozice řídit?

 

 

Otázky uchazeče:

 • Můžete mi sdělit, zda v této pracovní pozici budu moci disponovat služebním automobilem a mobilním telefonem?

 • Organizujete pro zaměstnance nějaké školení a vzdělávací akce?

 • Pořádáte pro zaměstnance zahraniční jazykové kurzy?

 • Budu jezdit na služební cesty do zahraničí?

 • Budu mít v kanceláři počítač s tiskárnou?

 • Je ve firmě přístup na internet?

 • Budu mít vlastní sekretářku?

 • Jaké má tato pracovní pozice finanční ohodnocení?

 • Dostávají zaměstnanci prémie, nebo odměny?

 • Jaká je ve firmě možnost osobního růstu?

Závěr:

Děkuji Vám, slečno Adamcová za Vaši účast a ochotu. Výsledek výběrového řízení Vám sdělíme písemně do dvou týdnů, nashledanou.