Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Řízení výroby

Řízení výroby

 1. Předmět řízení výroby

 • à předmětem je „jak“ (viz strategie); působení lidí na výr. systémy s cílem zabezpečit jejich optimální fungování a rozvoj

 • výrobní zařízení a technologie; IS

 • investice – financování

 • objem produkce 51427mpj46kje7b

 • náklady – ceny • volba vnitřní struktury výroby

 • systém řízení a plánování

 • motivace zaměstnanců – normování pj427m1546kjje

 • kvalita produkce

 • inovační proces

 • Základní cíle

  • zabezpečení výroby – služeb vysoké technicko-ek. úrovně v souladu s požadavky trhu, zák., konkur.

  • provádět výrobkové a technologické inovace

  • zabezpečit vysokou pružnost výroby

  • optimalizovat spotřebu výrobních činitelů a snižovat náklady

  • integrovat zájmy a úsilí pracovníků

  • zvyšovat kvalitu výrobků

  • zkracovat průběžné doby – přípravy i výroby

  • snižovat výrobní zásoby a rozpracovanost

  • zkracovat materiálové toky, zajistit rychlý a plynulý průběh materiálu

  • zabezpečit vysokou efektivnost

  • výhled a konkurenční schopnost podniku

   1. Standardizace

  1. systematický proces

  2. soubor činností a opatření, kt. směřují k omezení neúčelné rozmanitosti všech výr. činitelů (ve výrobě, oběhu i spotřebě)

  3. účelně usměrňuje a redukuje diverzifikaci (od stádia navrhování výrobku přes výrobu a prodej) tvorbou standardních řešení

  4. cílem je:

  5. lepší využití výr. zařízení

  6. tvorba předpokladů pro vyšší opakovanost výroby

  7. snižování FC

  8. zjednodušení administrativy a evidence

  9. zvýšení výkonnosti, produktivity práce

  10. využití vyšší formy automatizace

  11. výsledkem je:

  12. standard (norma) - představuje jednotný, časově relativně neměnný a závazný znak

   normativ – dané nebo přijaté pravidlo (model)

   Členění standardizace

   • vstupy – materiálová, výrobního zařízení, nářadí a přípravků, řídících systémů

   • výroba

   • činností- pracovní, technologické, montážní postupy

   • prvků - THN pracovní, kapacitní, materiálové (spotřeby, vázanosti), normativy, řízení výroby (výrobní toky, dávky, průběžné doby)

   • výstupy à typizace (unifikace, dědičnost, stavebnicové řešení)

    1. Základní mezníky v řízení výroby

   Období
   Problematika
   Představitel
   1700
   Parní stroj, továrny, studie bohatství národů
   Dělba práce
   Následnost operací
   James Watt
   Adam Smith
   M. Boulton, J. Watt
   1800
   Analýza rozmisťování
   Dělba práce
   Řízení obchodu
   Průmyslová psychologie
   J. von Thunen, A. Schaffe, Alfred Weber, Charles Babbage
   Henry Town
   George Westinghouse
   1910
   Principy vědeckého řízení
   Pohybové stroje
   Výrobní linky
   Plánování
   Analýza zásob
   Frederick Taylor
   Frank Gilbreth
   Henry Ford
   Henry Gantt
   P. W. Harris
   1930
   Průmyslová psychologie
   Kontrola jakosti
   Odběr vzorků práce
   E. Mayo, Lillian Gilbreth
   W. A. Shewart, H. F. Dodge
   L. H. C. Tippett
   1940
   Počítače
   Strukturální analýza
   Lineární programování
   Sperry Corporat.
   W. Leontieff
   George Dantzig
   1950-1960
   Plánování – projektování
   Počítačové simulace, NC stroje, IVU, PVS
   Rand Corporation
   G. Gordon
   1980-2000
   Robotizace
   JIT, TQM, CA syst., CIM, MRP, PPS
    
   Aheb, japonské firmy
    1. Podnik včera a dnes
   1. společný je pouze cíl: zisk; prostředky se změnily

   2. Včera
    Předmět
    Dnes
    vysoké
    vyšší
    dlouhé, vysoké
    relativně vysoké
    přetěžování výroby
    centralizace
    složité
    lokální
    Využití strojů
    Zásoby
    Průběžné doby, rozpracovanost
    Náklady a ceny
    Zatížení výroby
    Centralizace
    Složitost řízení
    Optimalizace
    vysoká pružnost
    snižování
    zkracování
    snižování výr. nákladů
    JIT
    decentralizace
    zjednodušené
    celku
     1. Fáze řízení výroby – transformace informací

    cíl společnosti

    à

    1. fáze: formulace cílů

    2. fáze: koncepce a předprojektová příprava

    à příprava dokumentace, dl. plány, informace pro projektovou a materiálovou přípravu

    1. fáze: inovace

    à projekty a tech. dokumentace, prováděcí plán rozvoje

    1. fáze: realizace inovací a materiálové zajištění

    à technol. postupy výroby, operativní plány

    1. fáze: OŘV

    à výrobní dokumentace, příkazy k výrobě

    1. přeměna materiálu na výrobek (výroba)

    à informace o skutečnosti

    1. financování a vyhodnocování

    à odchylky od plánů a norem, zpětná vazba

     1. Organizace výroby

    1. souhrn vztahů mezi činiteli výroby + činnost, kt. tyto vztahy vytváří a usměrňuje

    2. úkoly:

    3. uspořádat činitele výroby v jednotný ucelený systém

    4. vytvořit věcné, časové a prostorové uspořádání výr. procesu a strukturu

    5. význam: D struktury vytváří novou kvalitu výr. systémů dovolujících dosahovat podstatně vyšších efektů

    6. Formy organizace výroby

     • ovlivněny druhem a množstvím výrobků, způsobem jejich výroby a charakterem výrobního procesu

     • podle toho jak plní požadavky plynulosti, nepřetržitosti a rytmičnosti, rozeznáváme 3 základní formy:

     • proudová výroba

     • skupinová výroba

     • fázová výroba

      1. Organizace v podniku

     1. tradiční fa: 6 stupňů řízení

     2. výkonná rada (ředitel)

      management

      MAN provozu (manažer)

      MAN oddělení (mistr)

      MAN skupiny/úseku (předák)

      tovární dělníci (operátoři)

      Základní přístupy v plánování a OŘV

      • procesní přístup

      • 1930‘

      • POSDCORB = POPEPŘIKERO (Plánování – Organizování – PErsonální zajištění – PŘIkazování – Koordinace – Evidence – ROzpočtování)

      • psychologicko-sociální přístupy

      à Maslowova pyramida:základní potřeby

      jistota a bezpečí

      sociální potřeby

      pocit uspokojení

      seberealizace

      • systémové přístupy

      • 1948: Barnard – organizace a MAN

      • uspořádání myšlení, řešení problémů a jednání; ek. a řídicí systémy

      • kvantitativní přístupy

      • 1950‘ – 1960‘; vědecké řízení

      • Dantzig, Churchmann, Gass, Reuman,..

      • metody OV: strukturní analýza, matematické programování, teorie her, síť. analýza a grafy, sekvenční řešení úloh, SHO a teorie front, teorie obnovy, simulační a heuristické metody

      • empirické (pragmatické) přístupy

      à snaha vyvážit 3 fce: řídit podnikatel. činnost - zvládnout systém říz. - řídit prac. kolektivy a jejich práci

      • Drucker – definice 5 klasických činností MAN: stanovení cílů, organizace práce, motivace a komunikace, měření a hodnocení, kvalifikační rozvoj pracovníků

       1. Informace ve výrobním procesu

      1. shromáždění údajů z výr. procesu za účelem

      2. řízení výr. procesu

      3. jak dlouho trvá výroba a dodávka podle určité objednávky

      4. kolik materiálu musí být objednáno a kdy

      5. kolik lidí a strojů se musí pro výrobu vyčlenit

      6. kdy by měli začít

      7. jakou pomoc a kolik pomoci budou potřebovat od mistrů a specialistů

      8. ekonomické řízení

      9. jaké výrobky by měly být vyvinuty

      10. jaké by měly být ceny jednotlivých výrobků

      11. jak by ceny měly být ovlivněny objednávaným množstvím

      12. měl by to být běžný výrobek

      13. jaké mzdy a platy mohou být vyplaceny dělníkům a MAN

      14. jaký druh a zařízení by se mělo koupit

      15. kolik továrního prostoru je třeba

      16. externí hlášení

      17. jakého zisku bylo dosaženo během posledního období

      18. jaká je hodnota skladových surovin / rozpracovaných výr.

      19. Informační pyramida

       • informační nároky (schopnost přijmout a vydat informace) se liší podle úrovní řízení

       • čím nižší úroveň, tím méně agregované (podrobnější) a méně významné vzhledem k vnějšímu okolí

       • Vrcholový MAN

       • inf. důležité pro tvorbu podnik. strategie, omezeně inf. související s operativním řízením

       • celková charakteristika trhů

       • tendence ve vývoji výzkumu a tech. rozvoje

       • MAN střední úrovně

       • výsledky výroby za určitý časový úsek (měsíc, týden)

       • stupeň využití kapacit

       • kvalita výroby, fce materiál. zásob

       • kvalifikace, motivace, prac. disciplina

       • MAN na nejnižší úrovni

       • nejpodrobnější informace pro operativní rozhodování

       • rozpis výr. úkolů na jednotlivé dny a směny

       • potřeba surovin, materiálu, energie

       • časové a prostorové uspořádání výr. procesu

       • organizace práce, normování, odměňování

       • zabezpečení provozuschopnosti, spolehlivosti zařízení

       • zvyšování efektivnosti

       Determinanty rozsahu informací

       • významnost rozhodovacího problému

       • opakovanost rozhodování

       • požadovaná přesnost a detailnost informací

       • dostupnost informací

       • časový tlak

       • disponibilní zdroje

       • styl, znalosti a dovednosti rozhodujícího

       náklady

       užitek

       užitek

       (náklady)

       Optimumrozsah informací