Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

V posledních několika desetiletích došlo k rapidnímu zhoršení stavu životního prostředí a vodních toků, v

1.Úvod

V posledních několika desetiletích došlo k rapidnímu
zhoršení stavu životního prostředí a vodních toků, vinou
stále se rozšiřující průmyslové výroby, a to nejen v určitých
regionech, ale celosvětově.


Před listopadem 1989 došlo ke katastrofálnímu zhoršení
stavu životního prostředí také v České republice. Vinou
zastaralé průmyslové, centrálnímu řízení našeho hospodářství
a především díky neefektivnímu přerozdělování státních
financí; to vše ve svém důsledku znamenalo zahubení jakékoli
ekologické aktivity a potlačení ekologických programů.
I když společenský tlak na jeho ochranu neustále vzrůstal
právní podmínky vytvořené na ochranu životního prostředí
nebyly dodržovány ( Svědčí o tom povolení více než 2000
výjimek na vypouštěné znečištění, tj. legalizace většího
znečištění než ukládal zákon).
Po listopadovém převratu došlo ke zvýšení společenského
tlaku na ochranu životního prostředí a byly přijaty nové
právní normy na jeho ochranu. Nejdůležitější z nich je Vodní
zákon - nařízení vlády č.171/1992 mimo jiné uvádějící
přípustné ukazatele znečištění vod. Ochrana životního
prostředí se po zaplnění právního vakua v České republice
stane jedním z prioritních úkolů. Ze strany státu dojde
k podpoře ekologických programů. Budou se dále zvyšovat
společenské tlaky na ochranu životního prostředí a vodních
toků. Pod tlakem restriktivních právních norem bude mít zájem
na zavedení ekologické výroby stále více podnikatelských
subjektů. Se zhoršujícím se stavem vodního fondu v České

republice dojde také k tlakům na čistotu a ochranu vodních
toků.
Tato situace způsobila zvýšenou poptávku po čistírnách
odpadních vod, jejichž prodejností na českém trhu se chci
zabývat ve své bakalářské práci. Protože v současné době žiji
a studuji v severomoravském regionu, zvolil jsem si čistírny
odpadních vod ze smaltovaných plechů Hydrovit vyráběné
akciovou společností Vítkovice.1.1. Charakteristika podniku a.s. Vítkovice

Podnik Vítkovice a.s. patří k nejvýznamnějším ocelářským
podnikům v České republice. Podnik byl založen v roce 1828
a od svého vzniku patřil k nejmodernějším podnikům
v Rakousku-Uhersku a později v Československé republice. Po
zestátnění podniku v roce 1948 došlo k postupnému zastarávání
strojního zařízení, výroby, ale i k neefektivnímu řízení.
V roce 1990 došlo ke transformaci podniku na státní akciovou
společnost, a zařazením podniku do druhé vlny kupónové
privatizace dojde k úplné komercionalizaci a deetatizaci
podniku.
Podnik se v současné době potýká s množstvím problémů
spojených s transformací české ekonomiky na tržní
hospodářství. Tyto problémy způsobují nedostatečný technický
a technologický rozvoj ekologického strojírenství.
Výchozí situace na trhu čistíren odpadních vod je dobrá
a trh je otevřen.


Kapacita trhu: 2 500 ks
57223rzl32hok8r

Potenciál trhu: 500 ks

Objem trhu/rok: 50 ks/rok

Dosavadní podíl Vítkovic: 30 ks (73 mil. Kč)

Cílem mé diplomové bakalářské práce bude komplexní popis
trhu a jeho analýza. Zaměřím se především na identifikaci
zákazníků a konkurence. Chci popsat změny v jejich chování
a změny ve vnějším prostředí v průběhu let 1991 - 1993.
Součástí mé práce bude i segmentace trhu. Dále se budu
zajímat situací v podniku, která souvisí s odbytem výrobku
čistírna odpadních vod, Tzn. hledisko kvality, technické
úrovně, dodacích lhůt a cenové hledisko. Dále bych chtěl
identifikovat bariéry:
a) pro zvyšování podílu výrobku na trhu
b) pro růst produkce
c) pro růst zisku
Po analýze této problematiky, závěrem komplexně zhodnotím
prodejnost výrobku čistírna odpadních vod Hydrovit na Českém
trhu.
zo223r7532hook


2. Teoretická východiska k praktickému řešení úkolu

Ve své práci se zabývám prodejností výrobku čistírna
odpadních Hydrovit vyráběných podnikatelskou jednotkou
- Ekologické strojírenství .Abych mohl teoreticky popsat tuto
problematiku, musím se zamyslet nad významem slova
prodejnost. Význam tohoto slova chápu jako schopnost prodat
určitý výrobek nebo službu, v určitém čase a na určitém
místě, určitému okruhu ( počtu) zákazníků, u kterých vznikla
potřeba si tento výrobek nebo službu koupit.
Každá firma vstupuje na trh s tím, že chce svůj výrobek
prodat tak, aby dosáhla určitého zisku, a zároveň si udržela
určitý podíl na trhu, aby vyhověla potenciálnímu zákazníkovi.
Každá firma operující na trhu si musí uvědomit, že tento
trh má určité vlastnosti, které ovlivňují jednak subjekty
operující na trhu ( tzn. prodávající a kupující ) a na druhé
straně zde působí takové faktory jako jsou čas, místo,
politická, ekonomická, sociální situace v tomto prostředí.

2.1. Proces poznávání trhu

Dokonalé poznání a popsání trhu umožňuje firmě volit
účinnou strategii a taktiku. Při procesu poznávání trhu si
musíme položit několik důležitých otázek, které zpravidla
jsou východiskem k tvorbě marketingového plánu.

a) Co je to trh?

Existuje množství pohledů odpovídajících na tuto otázku.

Pokusím se uvést některé z nich:
- trh je místo, kde probíhá směna
- trh je zvláštní obchodní forma
- trh jako národohospodářská kategorie ( agregátní nabídka a
poptávka)
- trh jako podnikohospodářská kategorie, kdy působením
nabídky a poptávky se vytváří rovnovážný stav.
Trh jakožto široký pojem můžeme řadit do mnoha
kategorií, z mnoha hledisek. Jedná se například o rozdělení
na trhy:

1) zásobovací
- pracovních sil
- kapitálu
- služeb
- zboží, surovin a materiálu

2) Odbytové
- kupující jednotlivci a jejich specifické požadavky
- kupující organizace a instituce
- zprostředkovatelé a další instituce
Trh čistíren odpadních vod je typickým trhem zboží, kde
převážnou část nakupujících tvoří organizace a instituce.
Čistírny odpadních vod typu Hydrovit se neprodávají přes
zprostředkovatele a jsou určeny konečnému spotřebiteli. Tím
jsem vlastně odpověděl na druhou otázku.


b) Kdo nakupuje?

Je nutné si uvědomit, jaké jsou vlastnosti jednotlivých
nakupujících, jaké je jejich chování na trhu. Důležitý je
rozdíl mezi reálným a potenciálním spotřebitelem.
c) Kde nakupuje?

Podle geografického hlediska musíme rozlišit, ve kterém
místě zákazník nakupuje, tzn. kontinent, země, město,
vesnice, prodejní jednotka.

d) Jak vzniká poptávka na trhu

Poptávka existuje jednak ze strany spotřebitele, jako
pocit jedinečné individuální potřeby, kterou chce spotřebitel
uspokojit. Na druhé straně zde existuje poptávka z hlediska
firmy.
Proces od vzniku potřeby u spotřebitele až k samotné
koupi, mnozí autoři marketingových učebnic rozdělují do tří
kategorií:
- proces od potřeby k požadavkům
- proces od požadavků k poptávce
- proces od poptávky ke koupi
Tento koloběh od vzniku potřeby až k samotné koupi musí firma
důkladně poznat, musí zkoumat a analyzovat především ty
faktory, které koupi ovlivňují.
Důležité je rovněž poznat nákupní chování zákazníka. To
se dá rozdělit do tří kategorií.


1) Racionální chování spotřebitele
Spotřebitel prochází všemi třemi fázemi od vzniku
potřeby až ke koupi zcela vědomě. Výrobek bývá často spojen s
jeho osobou, je pro něho určitým způsobem výhodný. Při větší
finanční náročnosti přistupuje zákazník ke koupi až po poradě
s odborníky ( poradci ).
Toto nákupní chování se v praxi vyskytuje nejčastěji a z
něho by měla firma vycházet při tvorbě své marketingové
strategie.
2) Zvyklostní chování spotřebitele
Existují zákazníci, kteří jednají při nákupu dle svých
zvyklostí, nakupují již osvědčené výrobky. Toto chování může
být relativně stálé, ale v praxi je nebezpečné zaměřit se
pouze na něj.
3) Impulsivní chování spotřebitele
Zákazník nakupuje podle svých okamžitých pocitů,
rozhodnutí o koupi je spontální, bývá často podpořeno
vnějšími impulsy.
Pokud jsme jako firma dokonale poznali trh, tak s
použitím těchto poznatků můžeme přistoupit k formování
marketingové strategie.

2.2. Formování marketingové strategie

Marketingovou strategií rozumíme dlouhodobou koncepci
činností firmy v oblasti marketingu, jejichž smyslem je
racionálně rozvrhnout zdroje podniku tak, aby mohly být co
nejlépe splněny dva základní cíle:
- spokojenost zákazníka

- dosažení výhody v konkurenčním boji
Strategie podniku se pak odráží ve vývoji výrobku nebo
služby, při výběru cílového trhu, ve způsobu komunikace se
spotřebitelem, stanovení optimální ceny atd.
Strategie není jednorázovou činností, ale procesem
neustálého hledání optimální cesty vedoucí ke splnění cílů.
V praxi se můžeme setkat s těmito typy marketingových
strategií.
- strategie minimálních nákladů
- strategie tržní orientace
- strategie diferenciace produktu
Ve firemní praxi se nepoužívá pouze jeden typ strategie,
ale zpravidla kombinace všech tří typů, tak aby strategie
byla opravdu efektivní.
Praktické provedení strategie se opírá o základní
nástroje marketingu, tzn. cenu, distribuci, propagaci,
výrobek. Tyto nástroje slouží k plnění krátkodobých i
dlouhodobých cílů firmy.
Marketingová strategie je ve své podstatě složitou
činností a úspěch podniku závisí na vhodně zvolené
marketingové strategii.
Z těchto teoretických poznatků budu vycházet při
formování mé diplomové bakalářské práce a tyto poznatky mi
umožní úspěšně řešit danou problematiku.

2.3. Vysvětlení teoretických pojmů

Trh - uspořádání při kterém na sebe vzájemně působí
prodávající a kupující, to vede ke stanovení ceny a množství

zboží.
Tržní podíl - část produktu odvětví připadající na
jednotlivou firmu nebo skupinu firem.
Zisk - a) účetní pojetí: celkové příjmy mínus celkové
náklady náležitě zúčtované na vrub prodaných statků.
b) ekonomické pojetí: rozdíl mezi příjmy z
prodejů a úplnými náklady příležitosti zdrojů, jichž bylo
použito při tvorbě statků.
Kapacita trhu - takový maximálně možný počet výrobku
nebo služby, který je trh schopen pojmout.
Potenciál trhu - maximální celkový prodej určitého
produktu vyrobeného všemi firmami, zaměřený na tržní segment
ve specifickém prostředí a při existenci marketingového
působení.
Objem trhu - takový maximálně možný počet výrobků, který
je trh schopen pojmout za určitou časovou jednotku, zpravidla
jeden rok.
Potenciální zákazník - subjekt, který uvažuje o krytí
svého požadavku a je schopen výrobek nebo službu koupit (má
dostatečnou kupní sílu ), pokud použijeme vhodný marketingový
mix, tak aby byl schopen rozlišit náš produkt od produktu
konkurence.
Podnikatelská jednotka - relativně samostatná, výdělečná
jednotka v rámci velké firmy, vybavená většinou pravomocí,
které má vlastní podnik ( často má právní subjektivitu ). V
praxi se používají názvy: divize, samostatný závod, dceřinná
společnost.
Tržní segmentace - proces rozdělování trhu na skupiny
potenciálních zákazníků.

Segment trhu - skupina vzniklá procesem tržní
segmentace. Skupině je vlastní:
1) má stejnou potřebu
2) shodným nebo podobným způsobem reaguje na použití
marketingových nástrojů.


3.Identifikace hlavních zákazníků

3.1. Popis výrobku čistírna odpadních vod Hydrovit

Vítkovické čistírny odpadních vod ze smaltovaných plechů
se dodávají od roku 1986 a jsou ve výrobním programu
podnikatelské jednotky průmyslové výroby Ekologické
- strojírenství V současné době se vyrábějí dvě typové řady
strojně-technologických souborů pro biologické čištění
odpadních vod. Hydrovit S pro splaškové vody s kapacitou do
35 000 obyvatel a Hydrovit P pro potravinářský průmysl
s výkonem do 2 000 kg BSK denně.

Design výrobku

Čistírny odpadních vod Hydrovit P a Hydrovit S jsou
nadzemního typu, válcovitého tvaru. Přesto, že válcová
nadzemní nádrž je v přírodě nezvyklým tvarem, daří se
čistírny odpadních vod ze smaltovaných plechů při vhodném
architektonickém ztvárnění zakonponovat do přírodního
prostředí tak, že rušivý moment stavby je minimální. Odstín
smaltu je hnědý a tepelná izolace, která je provedena
dřevěným obkladem napomáhá dobrému dojmu z čistírny.
Je samozřejmé, že pro průmyslové nasazení je estetické
hledisko potlačeno a důraz je kladen především na funkčnost
výrobku. Tomuto trendu napomáhá i ocelová koncepce čistírny.


Technická úroveň

Je zaručena spoluprácí se specializovanými
vodohospodářskými organizacemi Hydroprojekt a Výzkumný ústav
vodohospodářský, a poměrně velmi dobrou úrovní odborníků
v konstrukční, projekční a technologické oblasti v samotné
akciové společnosti Vítkovice. Řada dřívějších
spolupracovníků a konzultantů nyní pracuje v soukromých
firmách, to však není na překážku pokračující spolupráce.
Získané teoretické poznatky jsou ověřovány vlastním vývojem
v podnikatelské jednotce - Ekologické strojírenství na
experimentální jednotce v Ostravě - Třebovicích. Dalším
a podle mého velmi důležitým faktorem pro vysokou technickou
kvalitu výrobku je spolupráce podnikatelské jednotky
Ekologické - strojírenství s Belgickou firmou R.J.S. Partners
& Consultants, která popsala současný technický stav
vítkovických čistíren a dodala potřebné know - how. Na
kvalitu zapůsobily také dvě dodávky do Norska a Belgie.1)

Čistící technologie

U čistíren typu Hydrovit je založena na mechanickém
předčištění a následném biologickém vyčištění odpadních vod.
Je tedy zřejmé,čistírny odpadních vod Hydrovit bude zájem jen
tam, kde lze při čištění odpadních vod použít proces
biologického čištění.
-------------------------------------------------------------
1) Pohled belgického zákazníka je zpracován v "Study of
Qualiy".

3.2. Hlavní zákazníci

Tyto dvě typové řady čistíren odpadních vod jsou určeny
pro různé druhy zákazníků. Čistírna Hydrovit S je zaměřena na
čištění splaškových vod z malých komunálních znečišťovatelů.
Tento typ je vyráběn v pěti velikostech s různou kapacitou.
Čistírna odpadních vod Hydrovit P je vyráběna ve třech
kapacitních velikostech a je určena především pro velké
průmyslové závody, jako jsou cukrovary, pivovary,
konzervárny, zpracovny zeleniny, masné výroby, průmyslové
papírny, tukové závody, koželužny, textilky a zemědělské
velkochovy.

Kapacita čistírny odpadních vod Hydrovit

Kapacita je dána denním objemovým průtokem, a tzv.
ekvivalentním obyvatelem.2) U komunálních čistíren odpadních
vod je to kapacita do 35 000 EO, u čistíren odpadních vod pro
průmysl pak kapacita nad 35 000 EO ( jedná se o tabulkové
údaje, v akciové společnosti Vítkovice se kapacita
přizpůsobuje konkrétním požadavkům zákazníka).

3.3.Analýza chování zákazníků

V akciové společnosti Vítkovice bylo vytvořeno několik
marketingových studií zabývajících se identifikací současné
obchodní pozice na tuzemském trhu v oboru 436 - čistírny
-------------------------------------------------------------
2)ekvivalentní obyvatel/EO/ - koeficient udávající množství
biologického odpadu za jeden den vyprodukovaného jedním
obyvatelem.

odpadních vod. To se týká i analýzy cílů a potřeb zákazníků.
Vývoj u nich je ovlivňován celou řadou vnitřních a vnějších
faktorů, a zpětnou vazbou dochází i ke změnám v odbytu
čistíren odpadních vod

3.3.1.Hlavní zákazníci u komunálních čistíren odpadních
vod

U komunálních čistíren odpadních vod ( typ Hydrovit S)
jsou hlavními zákazníky obecní a městské úřady. U těchto
zákazníkům se růst poptávky zastavil a dochází k částečnému
útlumu odbytu. Zákazníci sice mají zájem o čisté životní
prostředí ve svém regionu, avšak nynější restriktivní
politika v oblasti rozpočtu měst a obcí způsobuje nedostatek
financí na ekologické projekty, a tím klesá poptávka po
čistírnách odpadních vod typu Hydrovit S.
Dalším negativním faktorem je to, že výstavba
komunálních čistíren odpadních vod je silně závislá na
dostatku investičních prostředků pro budování kanalizačních
sítí ve městech a obcích. I zde se však projevuje nedostatek
finančních prostředků. Tyto negativní vnitřní vlivy jsou
tlumeny zvýšením společenského tlaku na ochranu životního
prostředí a vodních toků. Působí zde i právní tlaky, a z nich
pak vycházejí i tlaky ekonomické.
Vývojové tendence cílů a potřeb městských a obecních
úřadů se budou vyvíjet cestou ochrany životního prostředí
a vodních toků. Dále lze předpokládat stále větší rozvoj
ekonomiky v jednotlivých regionech v průběhu několika dalších

let. Z něho pak vyplývá i příliv finančních prostředků do
rozpočtu měst a obcí. Při zahrnutí všech těchto faktorů
můžeme předpokládat trojnásobné zvýšení odbytu komunálních
čistíren odpadních vod do roku 2 000, oproti stavu z roku
1985.3)

3.3.2 Hlavní zákazníci u průmyslových čistíren odpadních
vod

Potenciálními zákazníky jsou průmyslové závody,
znečišťující vodní toky odpady, které lze vyčistit metodou
biologického čištění. Na rozdíl od komunálních čistíren
odpadních vod, kde odbyt zaznamenal pokles, u průmyslových
čistíren odpadních vod typu Hydrovit P dochází k mírnému
vzestupu poptávky. Tento vzestup lze přičíst jimž působícím
právním, ekologickým a ekonomickým tlakům na ochranu
životního prostředí a vodních toků.
Dalšími zákazníky, kteří mají zájem o průmyslové
čistírny zájem odpadních vod jsou podniky zemědělské
prvovýroby ( zemědělské velkochovy). Vzhledem k nevyjasněné
situaci v zemědělství a tendencím likvidace velkochovů, je
rozšíření odbytu do této oblasti nereálné. Současný vývoj
v zemědělství naznačuje, že velká zemědělská družstva se
rozpadnou na menší celky. Z toho vyplývá, že poklesne
poptávka po čistírnách odpadních vod s kapacitou nad 35000 EO
-------------------------------------------------------------
3) Údaj vychází z externího materiálu Vítkovice a.s.
-Marketingová analýza a strategické záměry.


( tzn. do 100 000 a nad 100 000 podle nařízení vlády ČR č.
171/1995 Sb.) a dojde ke zvýšení poptávky po čistírnách
odpadních vod s kapacitou od 500do 35 000 EO.

3.4. Shrnutí a východiska

Toto jsou hlavní typy zákazníků v oblasti čistíren
odpadních vod u akciové společnosti Vítkovice. V současné
době je největší spotřeba strojního zařízení u komunálních
čistíren 33%, zemědělských 31% a v průmyslu 11%. Je
diskutabilní zda tento poměr bude zachován i do budoucna.
Předpokládám, že nedojde k vážnějším odchylkám v poptávce
u jednotlivých typů zákazníků, ale že zákazníci budou
požadovat čistírny s různou kapacitou.
K hlavním požadavkům zákazníků na výrobek čistírna
odpadních vod ze smaltovaných plechů Hydrovit, bude
především:
a) vysoká technická a odborná úroveň výrobku.
b) malý nárok sestavy na území.
c) přijatelné cenové relace.
d) kvalitní servisní služby ( včetně záručních a pozáručních
oprav).
Plným využitím výhod variability a jiných aspektů nádrží
ze smaltovaných plechů, spolu s aplikací poznatků vědy
a techniky, a přijetím racionalizačních opatření na snížení
nákladů a snížením cen výrobků, lze dosáhnout příznivé
situace pro uspokojení potřeb zákazníků, a tím i zvýšení
odbytu čistíren odpadních vod Hydrovit.

4. Hlavní konkurenti v oboru
V současné době existuje na Českém trhu velké množství
výrobců čistíren odpadních vod a můžeme registrovat více než
120 druhů čistíren odpadních vod různých velikostí, v různé
ceně a kvalitě. Mimo to řada dodavatelů nabízí atypické
čistírny odpadních vod ( tzn. ty které jsou stavěny podle
konkrétních požadavků zákazníka). Podle přílohy k nařízení
vlády ČR č. 171/1992 Sb. se čistírny odpadních vod dělí do
šestí kategorií. Pro zjednodušení jsem je rozdělil pouze do
třech hlavních kategorií, to mi umožní lépe popsat
a analyzovat konkurenci Čistírny odpadních vod podle typové
velikosti, tzn. denního přítoku podle počtu EO a dalších
technických parametrů můžeme jsem rozdělil do těchto tří
skupin, které pokrývají veškeré potřeby trhu.

4.1. Čistírny odpadních vod pro rodinné domky a drobné
provozovny.

Výrobou se zabývají převážně malé stavební firmy. Denní
přítok u těchto čistíren se pohybuje od 0.75 do 1.5 m, tzn.
s kapacitou do 50 EO. Tyto čistírny jsou určeny pro zákazníky
vlastnící drobnou provozovnu, popř. rodinný domek, který
produkuje odpad znečišťující vodní toky. Čistící technologie
je založena na biologickém nebo mechanicko - biologickém
čištění odpadních vod. Čistírna je zasazena do celoplastové
nebo betonové jímky. Cena se pohybuje podle velikosti a typu
čistírny od 20 000 do 50 000 Kč.
Cena k 29.4. 1992. Z hlediska akciové společnosti Vítkovice

nepředstavují tito výrobci konkurenty na trhu čistíren proto,
že jejich zákazník je zcela odlišný než u a.s. Vítkovice.
Z hlediska struktury a velikosti výroby v podnikatelské
jednotce - Ekologické strojírenství by byla snaha zaměřit se
na tyto zákazníky zcela nereálná.

4.2. Čistírny odpadních vod pro střední průmyslové
závody a provozovny poskytující služby.

Jedná se o čistírny odpadních vod určené především pro
hotely a malé průmyslové závody s kapacitou od 50 do 500 EO.
I tito výrobci, kterými jsou převážně průmyslové závody
střední velikosti, se zaměřují na jiný segment než
podnikatelská jednotka - Ekologické strojírenství . Cena
výrobků 150 000 - 1 250 000 Kč ( k 29. 2. 1992).

4.3. Čistírny odpadních vod pro velké průmyslové závody,
obecní úřady a zemědělské velkochovy.

Výrobou čistíren obdobných parametrů jako a.s. Vítkovice
se v tuzemsku zabývají Sigma Olomouc, Vodní stavby Praha, KPS
BRNO, Montas Hradec Králové, Chepos Brno a různé stavební
firmy. Tyto podniky svou velikostí, organizační strukturou,
výrobním postupem, atd., jsou srovnatelné s a.s. Vítkovice
a představují nejvážnější konkurenci na domácím trhu.
Zahraniční firmy vyrábějící čistírny odpadních vod
srovnatelného typu na trh České Republiky zatím nepronikají.
Hlavním faktorem pro tento nezájem je vysoká cena výrobku,
kterou by navíc zákazník musel zaplatit v devizách, a dále

pak relativně nepřehledná situace na trhu ČR.
4.3.1. Identifikace změn ve vnějším prostředí hlavních
konkurentů.

Nadbytek stavebních kapacit na trhu a nižší náklady na
realizaci čistíren odpadních vod jsou přednosti tuzemských
konkurentů při výběrovém řízení u odběratelů. Nižší náklady
vyplývají především z jednodušší organizace konkurenčních
podniků a užší specializace výroby (tzn.čistírny odpadních
vod představují nezanedbatelnou část výrobního programu).
U některých firem dodávajících na Slovensko došlo k určitým
komplikacím, spojenými s rozdělením ČSFR. Tyto problémy jsou
však společné pro všechny výrobce čistíren odpadních vod,
tedy i pro a.s. Vítkovice.

4.3.2. Identifikace změn ve vnitřním prostředí hlavních
konkurentů

Tyto změny nelze objektivně určit ani popsat. Lze ale
předpokládat že všechny firmy se potýkají s problémy
vyvolanými transformací našeho průmyslu, a že žádná z nich
nemá dostatek finančních prostředků na modernizaci výroby,
změnu v řízení a organizaci atd., a tím i k dosažení
výhodnějšího postavení na trhu čistíren odpadních vod
vzhledem k ostatním výrobcům tohoto výrobku.

4.4. Identifikace předností proti tuzemské konkurenci

Proti tuzemské konkurence má a.s Vítkovice tyto

přednosti :
- malý nárok sestavy čistírny na území
- vyšší životnost
- možnost variabilního zvýšení kapacity u průtoku
odpadních vod
- vysoká technická a odborná úroveň ve všech oblastech
- tradice značky
- Ve spolupráci s belgickou firmou R.J.S. Partners &
Consultants byla vypracována některá řešení umožňující
inovace v technické oblasti a designu. - Výroba čistíren
odpadních vod v normách Evropského společenství ( především
v čistící technologii), tzn. vítkovické čistírny mají
přísnější parametry než čistírny konkurenční.
Převzetí belgického know - how je však závislé na
dostatku finančních prostředků.

4.5. Shrnutí pozice Vítkovic z hlediska konkurence

Jelikož trh není speciálně rozdělen, existují
konkurenční vztahy přes nabídkové řízení u odběratelů.
Vzhledem k této skutečnosti,dále pak vysoké poptávce
a nenasycenosti trhu je konkurence neutrální.
Výše uvedené konkurenční firmy zabezpečují zhruba 50%
tuzemských potřeb trhu. Vítkovice a.s. se na odbytu čistíren
odpadních vod podílejí přibližně 30 ks, to představuje
zbylých 50%.
Pozici a.s. Vítkovice na tuzemském trhu vzhledem ke
konkurenci bych označil za dobrou. Zdaleka ale nejde
o monopolní postavení na trhu i když výše uvedené údaje by

tomu mohly nasvědčovat. Je tedy zřejmé, že a.s. Vítkovice
nepůjde o vyvolání konkurenčního boje, ale o udržení současné
pozice na trhu.


5. Bariéry dalšího rozvoje trhu

5.1. Bariéry růstu produkce

Výroba v podnikatelské jednotce - Ekologické
strojírenství má charakter malosériové výroby ( popř.výroby
kusové ). Tento charakter plně vyhovuje danému oboru. Zatím
se podařilo splnit všechny poptávky zadané podnikatelské jed-
notce - Ekologické strojírenství.
Strojní zařízení provozu sice není světového standartu,
ale pro současný charakter výroby vyhovuje. Strojní park není
jednoúčelový s určením pouze pro čistírny odpadních vod, ale
je zaměřeno na zhotovení plechových výrobků z tvarovaných a
zkružovaných plechů.
Výrobní základna není překážkou pro růst produkce a je
schopná zajistit krytí veškerých poptávek v časově
přijatelných termínech jak pro zákazníka, tak i pro
podnikatelskou jednotku - Ekologické strojírenství.

5.2. Bariéry růstu zisku

85% objemu dodávky čistírny odpadních vod Hydrovit tvoří
smaltované plech, které podnikatelská jednotka - Ekologické
strojírenství nevyrábí, ale kupuje od subdodavatelů ( těmi
jsou některé provozy ve Vítkovicích a.s.). V Ekologickém
strojírenství se vyrábí pouze 15 - 20% celého výrobků
a výrobek je zde kompletován tak aby byl schopen převozu na
místo určení. Pokud se nepodaří zvýšit procento vlastní
výroby, bude cena výrobku závislá na cenách subdodavatelů.

Vzhledem k vysokým nákladům a výše uvedené skutečnosti
není možné zvyšovat cenu výrobku z důvodů jeho následné
neprodejnosti. Další výrazným omezujícím faktorem pro účinnou
tvorbu cen,a podle mého tím nejdůležitějším je to, že
v současné době lze zakázku na tuzemském trhu získat výhradně
v konkursním řízení. O úspěchu v konkursním řízení se
rozhoduje v tomto pořadí: cena, reference obchodních
partnerů, komplexnost služeb, tradice firmy. Jelikož cena je
na prvním místě je růst zisku pomocí zvýšení ceny nereálný.
Pro růst zisku bych doporučil především snížení nákladů.
K tomu je nutné zabývat se:

a) odstoupením spolupráce se stávajícími dodavateli.

Je nutné hledat a navázat spolupráci s cenově levnějšími
dodavateli. K tomuto kroku bylo v podnikatelské jednotce
Ekologické strojírenství na konci roku 1992 přistoupeno.
V současné době spolupracuje realizační skupina čistíren
odpadních vod s těmito dodavateli: HAFI Stupava, Sigma a.s.,
Technia a.s., MCHZ Hrušov, UŤS Sabinov, Přerovské strojírny
a.s., Ekomont Trenčín a různé stavební organizace.

b) snížením vlastních nákladů.

Při tvorbě cen je používáno následujících hledisek. Pro
tuzemské obchodní případy je využíván soubor ukazatelů
vycházejících z nákladů, který pak určuje prodejní cenu.Pro
snížení nákladů a tím i ceny výrobku je třeba provést tyto
racionalizační opatření.

1) Snížení režijních sazeb, tzn. výrobní i správní režie.
2) Soustředění celého cyklu výroby do podnikatelské jednotky
- Ekologické strojírenství ( projekce, konstrukce, výroba
a realizace).
3) Zvýšením využití výpočetní techniky.
Především při konstrukčních a projekčních pracích a při
zpracování podkladů pro výrobu. Současný systém založený na
oběhu papírových formulářů a dokumentů je neefektivní.
4) Zavedení sériové výroby.
Při současné existenci je zavedení sériové výroby
nereálné, ale předpokládám, že po vybudování klasického
tržního prostředí bude sériová výroba nezbytným krokem
k růstu odbytu a především ke snížení nákladů a růstu zisku.
Na jejím zavedení je třeba pracovat již v současné době.

5.3. Bariéry pro zvyšování podílu výrobku na trhu

Tyto bariéry jsou prakticky totožné s body 5.1, 5.2.
Současný podíl a.s. Vítkovice na trhu čistíren odpadních vod
je přibližně 50% to je zhruba 30 ks. Tento podíl je sice
možné z teoretického hlediska zvyšovat, ale prakticky by
znamenal rozpoutání konkurenčního boje, to není v zájmu a.s.
Vítkovice. Tímto bojem by jejich podíl na trhu nemusel nutně
zaznamenat růst, ale mohl by poklesnout. Padesáti procentní
podíl je velmi vysoký a zaručuje přiměřenost zisků. Proto
bych snahy o zvýšení podílu výrobku na trhu nedoporučoval a
snažil se o udržení stávajícího podílu.
Protože se a.s. Vítkovice v oboru 436 zaměřují i na
zahraniční trh ( především do zemí Evropského společenství ),

doporučoval bych zaměřit se na zvyšování podílu výrobku na
těchto trzích. Nižší cena výrobku proti zahraniční
konkurenci umožňuje tento záměr uskutečnit. Úspěch na
zahraničních trzích, by ve své podstatě znamenal velký přínos
i pro postavení na Českém trhu, především z hlediska vlivu na
kvalitu výrobku a se získáním zkušeností s fungující tržní
ekonomiky.


6.Analýza portfolia z hlediska příležitostí firmy

Při hodnocení možností podnikatelské jednotky Ekologické
strojírenství jsem použil analýzy portfolia. Jako nejvhodněj-
ší jsem zvolil McKinseovu vícefaktorovou analýzu portfolia,
tzv. model General Eletric.
Tato metoda vychází z matrice, kdy na vertikální ose se
hodnotí příležitosti dané podnikatelské jednotky ( analýza
pozice v soutěži ) a na horizontální ose se hodnotí
atraktivnost trhu.

Atraktivita trhu
<ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

P ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
o ³ ³ ³ ³ ³
z ³ ³ ³ ³Snaha o ³
i ³ ³ ³ ³selektivitu ³
c ³ ³ Investovat³ Investovat³vedená k ³
e ³ ³ ³ ³vyšším ³
³ ³ ³ ³ziskům ³
v ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³Snaha o ³ ³
s ³ ³ ³selektivitu³ Sklízet ³
o ³ ³ ³vedená k ³ ³
u ³ ³ Investovat³vyšším ³ a ³
t ³ ³ ³ziskům ³ ³
ě ³ ³ ³ ³ Odstoupit ³
ž ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
i ³ ³ ³ ³ ³
³ ³Snaha o ³ Sklízet ³ Sklízet ³
³ ³selektivitu³ ³ ³
³ ³vedená k ³ a ³ a ³
³ ³vyšším ³ ³ ³
³ ³ziskům ³ Odstoupit ³ Odstoupit ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄáÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄáÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
obr. 1-1


Pro hodnocení jsem si zvolil tyto kritéria ( oblasti
sledování ).

Dotazník portfoliové analýzy - model GM

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
³Analýza atraktivnosti trhu ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³Oblasti sledování ³ Bodové hodnocení ³Váha³ Výsledný³
³ ³ (Příležitost) ³ ³ koef. ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ ³ ³
³1 Objem trhu ³ 9 ³0.20³ 1.8 ³
³2 Růst trhu ³ 7 ³0.20³ 1.4 ³
³3 Inovační potenciál ³ 4.5 ³0.05³ 0.225 ³
³4 Konkurenční chování ³ 3 ³0.10³ 0.3 ³
³5 Možnost substituce ³ 0 ³0.20³ 0.0 ³
³6 Chování zákazníků ³ 4.5 ³0.20³ 0.9 ³
³7 Státní a společenské ³ 7 ³0.25³ 1.75 ³
³ vlivy ³ ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Celkový součet ³ - ³1.00³ 6.375 ³
³ ³ - ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄáÄÄÄÄáÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³Analýza pozice v soutěži³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³Oblasti sledování ³ Bodové hodnocení ³Váha³ Výsledný³
³ ³ (Příležitost) ³ ³ koef. ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ ³ ³ ³
³1 Relativní podíl na ³ 4.5 ³0.10³ 0.45 ³
³ trhu ³ ³ ³ ³
³2 Intenzita investic ³ 7 ³0.20³ 1.75 ³
³3 Kvalita tržního ³ 9 ³0.20³ 1.80 ³