Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Osobní styl, etika managera - součást firemní kultury


Motto : Člověk učí sám sebe, učí se ze svých zkušeností, ze svých
úspěchů i krachů. To, co nás nezničí, dělá nás ještě lepším.

Osobní styl, etika managera - součást firemní kultury

Téma : Osobní styl, etika managera - součást firemní kultury
Předmět : Personální management

1. Úvod

Nyní už patří mezi základní axiomy managementu vzájemná
závislost mezi osobností řídícího pracovníka a způsobem řízení.
Pokud tuto vazbu zjednodušíme, můžeme konstatovat, že manager je
zodpovědný za dodržování firemní strategie, filozofie a cesty ke
splnění daných cílů. A pokud půjdeme ještě dále - za toto vše jsou
zodpovědné kvality vedoucího.Obecně bychom mohli rozdělit vlastnosti kteréhokoliv člověka
do dvou skupin - vrozené
- získané.
29258bfe66meg9i

Vrozené vlastnosti se týkají temperamentu či zděděných
anatomicko-fyziologických předpokladů činnosti organismu, souhrnně
nazývaných genotypické vlohy. Postupně s vývojem a zráním
osobnosti v souladu s prostředím vznikají schopnosti
a dovednosti.

Zatímco vrozené vlastnosti se dají jen velmi těžko ovlivnit,
schopnosti a dovednosti člověk získává a je v jeho silách je
využít či nikoliv. A právě sem náleží spousta tzv. technik,
kterým se můžeme naučit pro zkvalitnění následujícího průběhu
života.

V anglické knize nesoucí název Manager - controlled firm jsem
objevil výsledky výzkumu, který se zabýval zjištěním a nalezením
základních charakteristik uznávaného vedoucího.
Šlo o tento žebříček hodnot : 1. odbornost
2. public relations
3. vystupování, etika
4. iniciativa
5. všeobecný rozhled
6. odpovědnost, cílevědomost
7. sebekritičnost
8. sdílnost, taktnost.


fe258b9266meeg

Pokud si pozorně přečteme tento žebříček hodnot objevíme, že
velmi vysoko se ocitá problematika spojená s vystupováním
a etikou managera. Popsat a rozebrat právě toto téma jsem si
stanovil jako cíl této seminární práce. Důraz bude kladen na
popsání skutečností, které dle nejnovějšího výzkumu amerických
vědci nám zajistí výborné vystupování.

1. Styl managera - vhodné a přiměřené oblečení

Prvním pravidlem, které stojí za zmínku, je funkčnost
oblékání. Musíme vždy vycházet z toho, kdy a k jakému účelu budeme
své oblečení používat. Jiné bude samozřejmě do zaměstnání
- každodenní, jiné pro jednání s klientem, jiné na recepci. Je to
také závislé od ročního období, ale tato zmínka nás asi nebude
velmi trápit.

Každé oblečení tedy musí být přizpůsobeno situaci, ve které se
během dne můžeme ocitnout, musí mít "svůj styl". Jak je vidět,
v současné době člověk již nevystačí s jediným oblekem, s párem
košil.

Každý z nás by měl nalézt svůj styl. Oblékat se podle postavy
a svého společenského postavení, své profese. Hledat to, co mu
nejvíce padne a sluší. Záruka celkově vkusného a společenského
oblečení je především v jednoduchém a dobrém střihu, v použití
kvalitních materiálů, v dobrém zpracování, volbě vhodných
barevných kombinací.

2. Styl managera - jednání, vystupování, celkový vzhled

Výrazným rysem úspěšného člověka je jeho přirozené
vystupování a celkový zjev. V podnikatelských a bankovních kruzích
se navíc stále více prosazuje svěží, sportovní a celkově mladistvý
vzhled - a to i ve věku, kdy se ocitáme na konci produktivního
období našeho života. Mladistvý vzhled a celkový elán, který
vyjadřuje výkonnost, schopnost přizpůsobit se novým nárokům doby.

Mezi ně už neodmyslitelně patří náročnost zaměstnání, schopnost
přijímat nové informace a podněty, komunikace s počítači - prostě
držet stále krok s dobou, to je předpoklad našeho úspěchu.

Základem svěžího a mladistvého zjevu je stálá fyzická kondice
a duševní svěžest. Nemyslím tím ten fakt, že nám právě toto
schází, ale že ji neumíme dávat najevo - polevujeme ve svém výrazu
a nárocích na sebe, ve svém vystupování a jednání.

Chce to cvik a k tomu trochu sebezapření, umět ovládat
vystupování, držení těla, činnosti jako chůzi a sezení. Tyto řádky
přirozeně souvisí a navazují na úroveň oblékání a ostatní
požadavky, o kterých zde již byla řeč.

Přirozenost jednání a vystupování musí v sobě každý záměrně
pěstovat. Podaří-li se ji získat, pak je patrná z držení těla,
výrazu obličeje, pružné a estetické chůze, v postoji. Přirozenost
je kvalitou silného a vyrovnaného muže. Člověka, jež si je vědom
své ceny a úrovně.

Každé naše vystupování, jednání a komunikace s partnerem provází
gestikulace. I tuto součást naší image si musíme kontrolovat
a naučit se ji ovládat. Gesta by měla být střídmá, vždy
jednoznačná a výrazná.

Velice důležitý je výraz našeho obličeje. Zjev jedince výrazně
ovlivňuje výraz jeho tváře. Člověk, který již na první pohled
působí ztrápeně, nešťastně, chladně a nevšímavě, vyvolává obdobné
pocity u okolí. Naopak, člověk s optimismem, který dává najevo
svůj zájem o druhého, ten se spíše setká s příznivým ohlasem. Bývá
ve společnosti úspěšnější, protože navozuje příznivou atmosféru
pro jakékoliv jednání či společenský kontakt.

A poslední důležitá skutečnost. Máme-li schopnost být optimistou,
budeme mít pocit, že se nám práce daří, že jsme úspěšní. Je totiž
ověřeno, že pokud máme určitý vnější projev, dostaví se nám velmi
brzy i obdobná nálada.

Uvědomme si jednu velmi důležitou skutečnost - vlídné a zdvořilé
chování je často účinným prostředkem proti neomalenosti
a hrubosti, netrpělivosti i nervozitě našeho okolí !

Jednou z nutných věcí, které nemají chybět žádnému managerovi či
obchodníkovi je vizitka. Považuje se nyní za běžnou součást
představování zejména v pracovním styku, ale i při společenských
událostech na vyšší úrovni.

3. Styl managera - znak jeho image - vizitka
Měla by být vytištěna na kvalitním papíře v předepsaných
velikostech - tzn. 4 x 7, 4,5 x 8 nebo 8 x 9 cm. Služební vizitky
mají obsahovat - titul,
- jméno a příjmení,
- funkční postavení,
- adresu firmy zahrnující telefon s faxem.

Určitě Vám zde bude něco scházet. Nemyslíte náhodou soukromou
adresu? Do určité míry máte pravdu. Je nutno však podotknout, že
v poslední době je spíše trendem tyto informace zde neuvádět. Ve
vyspělých zemích je nyní už samozřejmostí, že každý člověk má
vizitky dvě - služební a soukromé. Osobní vizitky obsahují pouze
jméno, titul s telefonem. Tyto vizitky se podle potřeby kombinují.
Služební se užívají k pracovním kontaktům, osobní jako součást
soukromého představování či jako identifikace dárce při zasílání
dárků nebo ve společenském styku, soukromé při navazování osobních
kontaktů. Nám nezbývá nic jiného, než si povzdechnout, že praxe ve
vyspělých zemích alespoň co se týká vizitek, je poněkud odlišná od
naší.

Styl managera - znak jeho image - přístup k zákazníkovi

Náš zákazník - náš pán. Toto klasické přísloví opět prožívá
svoji renesanci. V tržní ekonomice nemá prakticky šanci úspěšně
přežít a prosperovat žádný podnik, který by si nepovažoval svých

zákazníků. Péče o zákazníky se stává hlavním kritériem kvality
práce a důležitým úkolem každého pracovníka. Klient, a spokojený
klient obvzlášť, garantuje pravidelné a žádoucí výnosy, je zdrojem
zisku, může nám nabídnout výhodné obchody a přivádět klienty
další. Přední světové firmy dbají o to, aby ke svým tradičním
klientům přistupovaly s maximální ohleduplností, péčí
a starostlivostí! Mnohdy se stává, že tyto vztahy jsou téměř
rodinné či přátelské. Proto je velmi důležitý tzv. první kontakt!

Styl managera - tzv. první kontakt

Velmi často dochází k prvnímu kontaktu poněkud neosobně -
telefonicky nebo písemně. A stejně jako u každého prvního setkání
vzniká velice silný první dojem. Měl by vždy být příznivý, protože
určitě ve velké míře ovlivní další možnou spolupráci. Ovšem, že
může být při nedodržení určitých společenských a zdvořilostních
pravidel i velmi nepříznivý. Proto patří ke kultuře schopného
managera umění zacházet s telefonem a znalost základních pravidel
etiky korespondence.

Proto několik slov k hlavním a zásadním věcem.
Všichni účastníci by se měli při hovorech představovat nejdříve
označením firmy, posléze označením svého pracoviště, potom svým
jménem. Doporučuje se při zahájení rozhovoru zjistit, kolik má
klient času, zda nebude vhodnější zavolat později.

Telefonický hovor má být stručný a věcný. Měli bychom se vyhýbat
zbytečně dlouhým a rozvláčným úvodům i závěrům, nedůležitým
odbočkám a osobním záležitostem. To samozřejmě vyžaduje, abychom
se předem na většinu telefonátů připravili. Připravíme si
podklady, které budeme potřebovat, otázky a vše, co je nutné pro
úspěšnost tohoto rozhovoru.

Musíme počítat také s tím, že stále více podnikatelů a našich
partnerů si telefonáty nahrává buď na diktafon, nebo na jiné
záznamové zařízení. Musíme být tedy připraveni na to , že se nám
místo volaného ozve toto zažízení, kde musíme zanechat většinou

vzkaz limitovaný časem. Tento vzkaz je vhodné také si připravit
předem, neboť do časového omezení většinou velmi těžce dokážeme
zformulovat naše myšlenky. Každý nepřipravený telefonát, který je
takto zaznamenán, může znamenat při poslechu velmi nesrozumitelnou
informaci. Tím samozřejmě vzniká nepříznivý dojem, přinejmenším se
dostává Váš partner do časového skluzu.

Úsměv

Partnerovi je příjemné , když mu svými poznámkami dáváte
najevo, že jej vnímáte, posloucháte. Používáme proto různé způsoby
přitakání, jako je "Ano, jistě, určitě, výborně, můžete se
spolehnout, skutečně, přirozeně." I celý rozhovor bychom měli
ukončit společenskou formulací, poděkováním za rozhovor,
ujištěním, že daný problém budeme řešit.

I když přijímáte hovor za svého kolegu, který právě není
k zastižení, mělo by být samozřejmostí, že nabídnete pomoc. Buď se
kolegu pokusíte sehnat nebo se ve věci angažujete sami nebo ji
odkážete na konkrétní osobu , která může vše spolehlivě zařídit.
Takovýto vzkaz je nutno zaznamenat čitelně , věcně správně
a bezprostředně jej předat volanému.

Závěr

Výše uvedená teorie má být pouze doporučením, jak bychom se
měli chovat. Pokud budeme věc globalizovat, zjistíme , že pro
vytvoření celkového osobního stylu člověka je třeba daleko více
a hlavně hlouběji poznat tuto problematiku. To však už závisí
pouze na nás, jakým způsobem budeme aplikovat již zmíněné
poznatky. Vytvořme si naši image dle našich představ !

10. Použitá literatura :

Tóth,R. - Lubelec,L. : Praktická škola personalistiky.
Uniapress, Bratislava 1991.

Bernhart, K.L. - Kinnear,T.C. : Cases in Marketing management.
Illinois, Irwin 1988.

Black,R.P. : Manager - controlled firm.
London, Ritman 1992.