Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Rešerše literárních pramenů pro bakalářskou práci (Zápočtový úkol do předmětu Řízen&iacu

Rešerše literárních pramenů pro bakalářskou práci (Zápočtový úkol do předmětu Řízení a organizace výroby)

STRATEGICKÉ ŘíZENí INFORMAČNíHO SYSTÉMU A SYSTÉMOVá INTEGRACE

Kvalita informačního systému podniku do značné míry ovlivňuje jeho konkurenceschopnost, protože informace a znalosti se staly jedním z nejvýznamnějších podnikových zdrojů. Kniha předního domácího odborníka ukazuje nutnost úzkého provázání podnikové strategie se strategií informační a popisuje obsah a principy tvorby informační strategie jako základu efektivního a integrovaného informačního systému podniku.KONKURENČNí STRATEGIE FIRMY

František Bartes

Nakladatelství Management Press, Praha 1997

ISBN 80-85943-41-7 42244kkm68gri8s

Ofenzivní pojetí konkurenční strategie firmy vychází ze starých orientálních bojových filozofií, jimiž se řídí některé špičkové světové firmy. Zvláštní pozornost autor věnuje specifickému informačnímu systému, který tuto konkurenční strategii umožňuje.

INFORMAČNí DáLNICE

Bill Gates

Nakladatelství Management Press, Praha 1997

ISBN 80-85943-28-X kr244k2468grri

Kniha zakladatele a šéfa Microsoftu, největšího světového výrobce softwaru, je reálnou vizí budoucnosti - budoucnosti informačních technologií, které převratně mění způsob lidské práce, učení a poznání - vizí "informační dálnice".

ORIENTACE VE SVĚTĚ INFORMATIKY

Norbert Žid - Helena Benáčanová - Renata Kunstová – Jiří Svoboda

Nakladatelství Management Press, Praha 1998

ISBN 80-85943-58-1

V šesti kapitolách (Informace, technologie, systémy; Jak připravit a uchovávat data; Programové prostředky a jejich využití; Co musíme vědět o technických prostředcích; Možnosti komunikace a komunikační služby; Rozvoj informačních systémů) publikace poskytuje studentům vysokých škol, manažerům i širší zainteresované veřejnosti ucelený přehled o současném stavu i nejnovějších vývojových trendech tohoto dynamického odvětví.

BYZNYS RYCHLOSTí MYŠLENKY

Bill Gates

Nakladatelství Management Press, Praha 1999

ISBN 80-85943-97-2

Jak uspět v digitálním věku

Nový bestseller spoluzakladatele a šéfa firmy Microsoft je určen těm, kteří se nebojí čelit novým výzvám, jež přinášejí nové informační technologie a tzv. digitální ekonomika. Nejen na příkladu své vlastní firmy, ale i dalších firem z jiných odvětví Gates ukazuje, jak IT dnes mohou podporovat rozvoj podnikového řízení a jak v blízké budoucnosti změní povahu celého podnikatelského světa.

MODERNí METODY ŘíZENí INFORMAČNíCH SYSTÉMŮ

Zdeněk Molnár

Nakladatelství Grada Publishing s. r. o., Praha 1992

ISBN 80-85623-07-2

Publikace vznikla jako výsledek prací na projektu TEMPUS/CUBIS (Trans – European Mobility Scheme for University Studies/Curriculum in Business Information Systems), který byl řešen ve spolupráci šesti evropských zemí v letech 1990 až 1992, přičemž autor byl koordinátorem za ČSFR. Cílem projektu je sjednocení přístupů a podmínek ve výchově a vzdělávání odborníků v zavádění a rozvoji informačních technologií pro oblast řízení a správy výrobních i nevýrobních organizací. Do výsledku prací na projektu jsou zahrnuty nejen výsledky teoretických výzkumů, ale i praktické poznatky z řízení informačních technologií v některých významných podnicích dlouholetých zkušeností získaných účastí na řízení výstavby informačních systémů v řadě našich průmyslových podniků.

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNí SYSTÉMY - PRINCIPY A PRAXE

Ján Tuček

Nakladatelství Computer Press, Praha 1998

ISBN: 807226091x

Lidé od nepaměti cítily potřebu zaznamenávat a v kreslené nebo psané podobě uchovávat své znalosti a zkušenosti o okolním světě, o objektech a jevech, které je provázely životem. Nejstarší byly grafické projevy (např. v podobě nástěnných maleb), které vedly až ke vzniku kartografie. Kreslené mapy však mohly nést pouze informace grafické jako velikost, tvar, polohu objektu, nevypovídaly však o jeho vlastnostech. Tuto funkci plnily informace textové obsažené v různých seznamech, kartotékách, registrech apod. Informace textové a grafické byly dlouhou dobu shromažďovány nezávisle na sobě. Tato kniha pojednává o technologii, jejíž praktické začátky lze datovat na počátek 60. let a která za využití výpočetní techniky integruje data grafická i textová s cílem jejich společné analýzy a prezentace tak, aby je bylo možno použít jako podklad k rozhodování. Dnes tyto technologie vstupují do všech sfér lidské činnosti v nichž se s geografickými daty pracuje a povyšují tak práci s informacemi na vyšší úroveň.
PODNIKOVÝ INFORMAČNí SYSTÉM JE NERVOVá SOUSTAVA FIREM

15. července 1999

http://194.149.101.71/ftxt2/detail.asp?u=aktual/rp/1999/990715/rp201101.html

 

Podnikový informační systém je nervová soustava firmy V posledních několika letech je v počítačové a ekonomické terminologii velmi moderní používat spojení "informační systém" (IS). Je to rozhodně jeden z nejpoužívanějších termínů.

INFORMAČNí SYSTÉM NENí LEVNÝ, ALE UŠETŘí PRáCI

27. srpna 1998

http://mfdnes.newton.cz/qfullhit.htw?CiWebHitsFile=%2Fnoviny%2Fmfd%2F1998%2F08%2F27%2FM200F06A%2Ehtm&CiHiliteType=Full&CiRestriction=DNES&CiCodePage=1250

 

Informační systém není levný, ale ušetří práci Ve firmě, která má jednoho majitele a jednu účetní, není třeba příliš přemýšlet nad způsobem komunikace. Záleží na tom, jak se oba vzájemně domluví. S narůstajícím počtem lidí však mohou nastat problémy.

 

 MINIMALIZACE NáKLADŮ NA INFORMAČNí SYSTÉM

29. července 1996

http://194.149.101.71/ftxt2/detail.asp?u=archiv/tt/1996/9631/tt091201.html

 

Dnešní LAN není jen pár síťových karet a propojovací kabely. Čím dál tím více se dnes dostávají do popředí aplikace náročné nejen na samotný hardware a jeho integraci do složitých celků, ale také na komunikace, internetworking.