Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Pohled na vybudování informačního centra městského úřadu se zaměřením na evidenci katastru nemovitostí - Semestr&aacut

Pohled na vybudování informačního centra městského úřadu se zaměřením na evidenci katastru nemovitostí - Semestrální projekt pro předmět GIS

Přehled:

 1. Úvod

 2. Stávající aplikace

 3. Využití 4. Zabezpečení 57521zbn51pcb9z

 5. Závěr

 

Přílohy I. a II.

 

 1. Úvod:

Když jsme obdrželi téma na tuto semestrální práci, většina z nás věděla, že existují nějaké digitální mapy. Skoro každý z nás už s nimi pracoval. Jednalo se především o nejrůznější mapy silniční sítě, lokální mapy, vůbec veškeré mapy a mapky, jichž je na internetu k dispozici přehršel. Mnohem horší to však bylo s mapami popisujícími inženýrské sítě v obcích a městech, či dokonce katastrálními mapami. Naši práci tedy začneme popisem nejrůznějších map užívaných městskými úřady, zmíníme jejich praktické využití a nabídneme i vyhlídky do budoucna.

 1. Stávající aplikace: bc521z7551pccb

Územní plán (ÚPn) města Opavy byl od roku 1992 zpracováván digitálně v prostředí MicroStation (Bentley Systems) s využitím GrafInfo/GIS a jeho modulů (GISoft). Verze schválená Zastupitelstvem města Opavy v roce 1998 je uložena také jako projekt GIS, vytvořený v prostředí GrafInfo/GIS. Modulární softwarový systém pro tvorbu a provoz gisovských projektů GrafInfo/GIS (na pracovišti správce GIS) a program LookIn/GIS (pro zpřístupnění dat uživatelům) – obojí produkty firmy GISoft v.o.s. na platformě Bentley/MicroStation – představují již několik let ucelené modulární řešení pro snadnou tvorbu, správu a využívání gisovských projektů v podmínkách Magistrátu města Opavy. Celá struktura digitální verze ÚPn byla navržena v prostředí GrafInfo/GIS (hladiny - např. "Funkční plochy stav", "Plyn", ... a v rámci hladin třídy objektů s jejich grafickými atributy - např. "lehký průmysl stav", "rušené VTL sítě", ...). Při vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) byla využita možnost kombinace vektorových (hranice funkčních ploch) a rastrových  (rastrová katastrální mapa) dat. V plochách záboru byly vektorizovány hranice parcel (rozhraní kultur) a v celém řešeném území ÚPn hranice BPEJ. V prostředí GrafInfo/GIS byly modulem "Tvorba uzavřených objektů" z dílčích plošek záborů ZPF vytvořeny uzavřené objekty s napojením na databázi. Po editaci popisných údajů v databázi z ní byly v prostředí xBase generovány předepsané tabelární sestavy. Při prohlížení digitální verze schváleného ÚPn lze jednoduše nastavovat a kombinovat viditelnost tématického obsahu po skupinách. To samozřejmě nevylučuje nastavovat viditelnost po jednotlivých třídách objektů. Z hlediska uživatele je významné, že projekty lze tvořit a udržovat jeho vlastními silami bez závislosti na externích firmách. Přitom prostředí GrafInfo/GIS a LookIn/GIS umožňuje práci s daty různého typu a původu (vektorová i rastrová data, letecké snímky) a velmi dobře podporuje práci s daty ČUZK (rastry katastrální mapy, DKM, Zabaged). Pokud pro dané území není k dispozici katastrální mapa ve vektorovém tvaru (DKM, KMD), připojuje si uživatel pomocí aplikace "Mapové listy" kliknutím myši odpovídající listy rastrové katastrální mapy ve formátu CIT. Stejně snadno lze bezešvě  připojit také libovolnou vektorovou mapu účelového polohopisu. V našem případě vektorový polohopis technické mapy rozřezaný v kladu mapových listů 1:1000 a zobrazený spolu s rastrem katastrální mapy. Aplikaci "Mapové listy" lze využít pro pohotové připojení dalších rastrových (i vektorových) dat. Podmínkou je použití rastrových formátů s uloženou informací o poloze v systému souřadnic a dodržení pojmenování souborů  odpovídajícího zvyklostem ČÚZK. Má-li uživatel k dispozici soubor popisných informací katastru nemovitostí a digitální katastrální mapu nebo alespoň vektorizovaná parcelní čísla, aplikace "Nemovitosti" umožňuje zjišťovat nad mapou základní popisné údaje o parcele a vlastnících. GrafInfo/GIS obsahuje předlohu pro založení nového projektu GIS se strukturou digitální katastrální mapy (DKM), takže uživatel nemusí tuto strukturu pracně vytvářet. Zpravidla postačuje použít soubor DKM předávaný ve formátu DGN a následně provést připojení popisných informací. GrafInfo/GIS podporuje také import DKM předávané ve výměnném formátu. Projektová struktura GrafInfo/GIS LookIn/GIS se postupně rozšiřuje se zachováním zpětné kompatibility, takže uživatel snadno využívá nebo aktualizuje i data starších projektů. Díky datové kompatibilitě s geoprodukty Bentley Systems lze v prostředí GrafInfo/GIS snadno připravit projekty, které pak mohou být dále využívány pro analýzy v prostředí MicroStation GeoGraphics anebo které lze publikovat na intranetu/internetu pomocí systému ModelServer Discovery. Existuje i verze přístupu k datům projektu pomocí WWW prohlížeče. Projekt je udržován v prostředí GrafInfo/GIS a je publikován na intranetu pomocí Bentley Geo produktu "ModelServer Discovery" - serverového systému pro dynamické publikování dat v prostředí intranetu/internetu. Některé z oken této geoaplikace jsou součástí přílohy č.1 této práce.

 1. Využití:

Při současné struktuře Magistrátu města Opavy využívají ke své práci výše uvedenou geoaplikaci především následující odbory:

Odbor výstavby a dopravy. Využívá tuto geoaplikaci k tvorbě podkladů pro územní rozhodování, stavebně právní a dopravně správní řízení.
Odbor hlavního architekta. Využívá tuto geoaplikaci k územnímu plánování a k plánování architektury města. Dále tento odbor pořizuje Územní plán města.

Odbor majetkoprávní. Využívá tuto geoaplikaci k tvorbě podkladů pro právní a smluvní vztahy, i k evidenci majetku města.

Odbor vnějších vztahů. Využívá tuto geoaplikaci k prezentaci města, pro účely střediska informačních služeb-recepce. Pod tento odbor rovněž spadají pracovníci informatiky spravující GIS na magistrátu.

Městská policie. Využívá tuto geoaplikaci k výkonu služby na uzemí města za účelem operativní informovanosti strážníků městské policie.

Dle našeho názoru by bylo velice užitečné začleněni tohoto systému do WWW stránek města. Pro on-line vyhledávání ulic, adres, eventuálně parcel s přístupnými daty. Zatím jsou tyto data přístupná pouze na vnitřní síti a pro pracovníky magistrátu.

 1. Zabezpečení 57521zbn51pcb9z IS:

Provoz IS Magistrátu města Opavy zajišťují celkem čtyři zaměstnanci. Co se týče finančních nákladů, spočívají v platech zmíněných zaměstnanců, softwarovém a hardwarovém vybavení. V pořizování aktuálních dat od geodezie apd.

 1. Závěr:

Popsaný informační systém se neustále vyvíjí a inovuje. Vzhledem k současnému trendu digitalizace veškerých dat, snižováni cen výpočetní techniky a nárůstu jejich parametrů je zřejmé, že použití těchto aplikací je nejvhodnější způsob zlepšování služeb veřejnosti.

Použité prameny:

 

 

 

Příloha č. I.

 

Územní plán města Opavy zpracovaný digitálně v prostředí MicroStation.

 

Mapa území ve vektorovém tvaru (DKM).

 

Na ukázce je k vektorové podobě katastrální mapy (DKM) připojen letecký snímek jako rastr ve formátu RGB.

Příloha č. II.

Návrh vytvoření městských stránek města

Úvodní stránka

 • uvítání

 • základní menu

 • znak města

 • fotografie dominanty města

Odkazy základního menu:

 1. Informace o městě

 

 • základní historické údaje

 • demografické údaje

 • integrované obce

 • mapa města

 1. Informace o radnici

 

 • struktura magistrátu

 • zápisy z jednání zastupitelstva

 • rozpočet, návrh rozpočtu

 • městské vyhlášky

 • výběrová řízení

 1. Kultura

 

 • divadlo (program, kontakt)

 • kina (program, kontakt)

 • sportovní akce

 • kulturní akce

 1. Diskusní klub, konference

 • občané se ptají zastupitelé odpovídají