Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Fyzikální praktikum - Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě

ZČU Plzeň, Katedra fyziky

 

Fyzikální praktikum - Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě

Název úlohy:


Obecná část: 52335ybj54nuo2eZ hlediska elektrické vodivosti, jako jedné z nejdůležitějších charakteristik pevné látky, lze provést rozdělení látek takto:

 • nevodiče

 • vodiče:

Charakteristika: bu335y2554nuuo

 • pevné látky (kovy), s velkou měrnou vodivostí (g = 106 – 108 W-1m-1)

 • při velmi nízkých teplotách dochází k supravodivosti (g = 1022 W-1m-1)

 

 • polovodiče:

Charakteristika:

 • při nízkých teplotách se vodivost blíží nule

 • s rostoucí teplotou se vodivost zvyšuje (g = 105 – 10-12 W-1m-1)

Důležitý rozdíl je v reakci na změnu teploty :

 1. Závislost odporu vodičů na teplotě

V kovech jsou volné elektrony v neustálém chaotickém pohybu. Při zahřívání se zvyšuje tato rychlost, tím i počet srážek, čímž se snižuje střední rychlost volných elektronů. To má za následek zmenšení intenzity elektrického proudu. Tedy odpor s teplotou roste.

Vztah pro výpočet odporu:

R = R0[1 + a (t – t0)]

kde a = (Rti+5 – Rti) / (Rti . ti+5 – Rti+5 . ti) [K-1]

 

 1. závislost odporu polovodičů na teplotě

 

Typickou vlastností polovodičů je, že odpor s teplotou klesá. To lze vysvětlit pomocí tzv. pásové teorie polovodičů. Při absolutní nule jsou všechny elektrony ve valenčním pásu, přičemž vodivostní pás je prázdný. Vodivostní pás je od valenčního oddělen pásem zakázaných energií šířky asi 2 eV. Aby se elektrony mohly účastnit vedení proudu, musí projít pásem zakázaných energií. Proto musí zvýšit svoji energii Eg = Evod – Eval.

Pro vodivost platí:

s = s0 . eEg/2×.k×T

Eg/2k = B => s = s0 . eB/T

kde :

 • Eg je šířka pásu zakázaných energií

 • k je Boltzmannova konstanta

 • T je střední vnitřní teplota termistoru

Termistory jsou teplotně závislé odpory, vyrobené z polovodivých materiálů s velkým záporným teplotním koeficientem odporu.

Teplotní závislost termistoru R = f(T) je možno vyjádřit:

R = R0 . eB/T

Měření:

Měřící pomůcky:

 • Elektromagnetická míchačka se zahříváním

 • RLC měřič

 • Měděný drátek v olejové lázni

 • Termistor v olejové lázni

 • Digitální teploměr

 1. měření odporu vodiče

K měděnému drátku v olejové lázni připojíme svorky RLC měřiče (na přístroji nastavíme měření odporu a co nejvyšší přesnost – řádově ohmy) a zavedeme teploměr. Na elektromagnetické míchačce za stálého míchání zahříváme a v  intervalech po 3 °C odečítáme velikost odporu. Hodnoty zanášíme do předem připravené tabulky. Provedeme deset měření.
 1. měření odporu polovodiče (termistoru)

Postup je obdobný jako u měření odporu vodiče. RLC měřič se v tomto případě nastaví na řády kiloohmů a je provedeno dvacet měření – prvních deset v intervalech 1 °C, druhých deset v intervalech 3 °C.

Zpracování výsledků:

 1. měření odporu vodiče

 

astř. = 4,36 · 10-3 ± 0,02 · 10-3 K-1

V grafu je čárkovaně vyznačena lineární aproximace naměřených hodnot – přímka s rovnicí y=kx+q. Po porovnání se vztahem pro výpočet odporu platí, že q = R0, a = k/q (0,0337 / 7,734 = 4,357 × 10-3).

 1. měření odporu polovodiče (termistoru)

 


Po zlogaritmování vztahu pro R = f(T) dostaneme:

ln R = ln R0 + B × 1/T

což odpovídá rovnici y = kx + q lineární aproximace závislosti ln R na 1/T (x # 1/T; k # B; q # ln R0; y # ln R), tedy:

B = 2803,1

ln R0 = -1,7959

R0 = 0,166 W

Dosazením do vzorce Eg = 2kB dostaneme:

Eg = 7,740 × 10-20 J

Závěr:

 1. vodič

Porovnáním získané hodnoty astř. (4,36 × 10-3) s tabulkovou hodnotou pro teplotní odporový koeficient (4,0 × 10-3) zjistíme, že jsme se ke skutečnému výsledku (s přihlédnutím k přesnosti použitých přístrojů) dostatečně přiblížili. K větší přesnosti měření bych (mimo použití dokonalejších zařízení) navrhoval provést více než deset měření (např. padesát – u postupné metody není deset hodnot dostatečně mnoho pro vyšší přesnost, což se projeví mj. v chybě u určené směrnice lineární aproximace) a zároveň začít měřit při vyšší teplotě (20 °C), aby byly eliminovány chyby způsobené počátečním ohřevem chladné olejové lázně.

 1. polovodič (termistor)

 

Analýzou naměřených hodnot byl splněn předpoklad exponenciálního poklesu odporu termistoru. Výsledná exponenciální křivka poměrně přesně aproximuje získané hodnoty, zejména v rozmezí 11-20 °C, kde bylo měřeno v intervalu 1 °C (kvůli rychlejšímu poklesu odporu – zde se nejvíc projevuje křivkový charakter závislosti a je tedy nutno, pro větší přiblížení ke spojitosti, vzorkovat měření s vyšší frekvencí). V průběhu měření jedné z hodnot zjevně došlo k markantnější chybě (zřejmě způsobené nepozorností nebo chybou přístrojů), což narušuje plynulý průběh jak křivky, tak i přímky závislosti.

Navrhoval bych, aby měření bylo započato při nižších teplotách (čímž se získá jasnější průběh exponenciální křivky) a vyšší frekvenci měření odporu (tj. větší počet měření, který se navíc přiblíží ke spojitosti závislosti).