Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Údaje o žadateli:

Údaje o žadateli:

Obchodní jméno:
Planka, s. r. o.
Sídlo:
Oskava, Hlavní třída 31, Stát: Česká republika
IČO:
12345678
Statutární orgán:
jednatel: Miroslav Plánka
Kontaktní osoba:
Miroslav Plánka
Telefon, fax:
(0649) 216 216
Předmět podnikání:
výroba lněných a pololněných tkanin v rámci živnosti volné
výroba textilní konfekce
výroba lněných přízí
barvení látek a příze
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 
Datum zahájení podnikatelské činnosti:
01.01.1998
Základní jmění společnosti:
25.783.272,-- Kč
Poslední známý roční obrat:
20 mil. Kč
Počet zaměstnanců:
61
Bankovní spojení včetně zahraničních bank:
IPB: 125 721 125 / 5100
Interbanka: 987 654 321 / 2500
ČSOB: 356 648 365 / 0300
 
Základní účet veden u:
Interbanka: 987 654 321 / 2500
 
 1. Údaje o požadované angažovanosti:Druh angažovanosti: Investiční úvěr ve výši CZK 3.300.000,--

Účel: Účast na nákupu kompletního zařízení jednotky pro čištění odpadních vod

Termín a způsob čerpání: 01.09.2000, jednorázová úhrada dodavateli převodem na jeho účet

Termín a způsob splácení: Roční splátky ve stejné výší, plus úrok. Při 13 % p. a. bude splátkový kalendář vypadat následovně:

ROK
Splátka jistiny
Splátka úroku
Celková splátka
Zůstatek
1.9.2000
0
0
0
3 300 000
1.9.2001
1 100 000
433 126
1 533 126
2 200 000
1.9.2002
1 100 000
268 126
1 368 126
1 100 000
1.9.2003
1 100 000
103 126
1 203 126
0
CELKEM
3 300 000
804 378
4 104 378
---
 1. Navrhovaný způsob zajištění angažovanosti

Zástava administrativní budovy na Hlavní třída 31, Oskava 51698jfm12lir9i

Odhad hodnoty budovy podle soudního znalce ze dne 31.03.2000: CZK 4.900.000,--

Vlastník: Planka, spol. s r. o.

 1. Podklady pro posouzení požadované angažovanosti

Podnikatelský záměr: fi698j1512liir

 1. POPIS ŽADATELE

Firma Planka, s. r. o. firmou zabývající se zpracováním surového lnu na lněnou přízi a výrobou lněných výrobků. Podnik byl založen v roce 1998 se základním jměním 25.783.272,-- Kč

 

Společníci:

 

SPOLEČNíCI
PODíL
Miroslav Plánka
nar. 20.04.1968 v Šumperku
RČ 680420/5761
50 %
Renata Plánková
nar. 15.11.1970
RČ 706115/5623
25 %
Kristýna Ostravská
nar. 09.10. 1971
RČ 716009/5426
25 %

 

Organizační struktura (počty pracovníků):

 

 

Gen. reditel (1)

sekretariát (1)

Výrobne personální úsek

výrobne personální reditel (1)

 • sekretariát (1)

 • nákup (1)

 • výroba (36)

 • technologie (3)

 • inovace (2)

 • skladování (7)

 • personalistika (1)

Ekonomický úsek

ekonomický reditel (1)

 • sekretariát (1)

 • úcetní (3)

 • financování (2)

 • marketing (2)

 • odbyt (2)

 

 

Vrcholový management:

Generální ředitel: Ing. Miroslav Plánka, 32 let

Ekonomický ředitel: Ing. Renata Plánková, 29 let

Výrobní ředitel: Ing. Kristýna Ostravská, 28 let

 1. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY:

 

Firma se v minulosti zabývala výrobou lněných přízí a lněných materiálů pro široký segment spotřebitelů. Z důvodů velké konkurence jsme byli nuceni rozšířit dále svůj sortiment o vysoce žádané elastické lněné tkaniny.

 

Letos jsme skončili vývoj nového výrobku, jenž jsme vyvinuli ve spolupráci s firmou Du Pont. Tímto se stáváme jediným výrobce v Evropě, který dokáže vyrobit elastickou lněnou tkaninu s obsahem lnu nad 90 %. Poptávka po tomto výrobku neustále roste a je o ní zájem i v evropských a severoamerických zemích, kam bychom chtěli v budoucnu proniknout se svými výrobky.

 

 

 

 

 

 1. DLOUHODOBÉ CíLE

 

Naším cílem je v budoucnu výrazně zvýšit kapacitu výroby a pokrýt až 50 % trhu s elastickými tkaninami v České republice a výrazněji proniknout na zahraniční trhy.

 

V České republice zaujímáme 25. místo ve výrobě lněných tkanin. Jsme však jedna z mála firem, která tkaniny vyrábí z vysoce kvalitního lnu pěstovaného v přímořských oblastech. Díky tomu získáváme konkurenční výhodu díky vysoké jakosti našich výrobků. Nevýhodou je však o něco vyšší cena. Proto je naším prioritním cílem snížit průměrné výrobní náklady během tří let o dvě pětiny. Tím bychom se stali konkurenceschopní i cenově. Ke snížení nákladů má přispět právě plánovaná instalace čističky odpadních vod, jejíž efektivnost je následující:

 

 

 

Náklady na investici:

 

Kompletní zařízení čistícího agregátu včetně instalace:
CZK 3.500.000,--
Výstavba zásobníku vody:
CZK 4.000.000,--
Celkové náklady na investici:
CZK 7.500.000,--

 
 

 

Financování:

 

 

Vlastní zdroje:4.200.000,--

Úvěr: 3.300.000.--

 

 

 

Úspora nákladů:

 

 

Průměrná roční spotřeba vody činí 45 tis m3 vody. Při ceně vodného a stočného 2,50 a 18,60 za m3 a dále poplatku za vyčištění vody 16,30 za m3, činí celkové roční náklady za spotřebovanou vodu 1.683.000,--.

 

Za předpokladu, že se dá znovu použít 80 % vyčištěné vody, činí úspora nákladů ročně 1.346.400,--. Kalkulované roční náklady na provoz a údržbu činí 50.000,--. Absolutní roční úspora nákladů tedy činí 1.296.400,-- při zachování stávajících cen.

 1. KONKURENCE

 

 

Konkurence v našem oboru je velice silná. Jen v našem kraji jsme třetí firma, zabývající se zpracováním lnu. Zbývající dvě firmy jsou akciová společnost Moravolen Šumperk a akciová společnost Nobleslen Šumperk. Obě firmy však mají v mnoha případech odlišný sortiment výrobků než naše firma, proto zatím nemohou ohrozit postavení našeho podniku na specializovaných trzích.

 

V celé České republice pak působí na 60 podobných firem. Přestože zaujímáme až 25. místo podle výše ročního obratu, kvalita našich výrobků nám určuje velikou konkurenceschopnost. Důkazem je udělení několika ocenění za nejlepší výrobek z veletrhů a v neposlední radě i certifikátu jakosti ISO řady 9000.

 

 

 

 1. DODAVATELSKO – ODBĚRATELSKÉ VZTAHY

Našimi nejvýznamnějšími dodavateli jsou firmy:

 

FLAX , s. r. o., Praha (dovozce surového lnu)
podíl na dodávkách lnu 33 %
LIN, a. s., Liberec (dovozce surového lnu),
podíl na dodávkách lnu 33 %
DOVE & ZUTO, a. s., Prachatice (lněná příze)
podíl na dodávkách lnu 33 %
CHEMICAL BROTHERS, a. s. Ostrava (bělidla, barviva)
podíl na dodávkách chemikálií 25 %
CHEMICAL SISTERS, a. s. Opava (ostatní chemikálie)
podíl na dodávkách chemikálií 25 %
COLOR, s. r. o., Praha
podíl na dodávkách chemikálií 50 %
 
Všechny tyto firmy představují 80 % veškerých dodávek

 

Našimi nejvýznamnějšími odběrateli jsou firmy:

 

Odběratel
 
Podíl odbytu
TEXLEN, a. s. Trutnov (příze)
10 %
MÓDA NICOLE, Opava (zakázkové tkaniny)
3 %
THOMAS & MIRO ČR, s. r. o. (elastické tkaniny)
15 %
CLOTH Trade, ČR, s. r. o. (elastické tkaniny)
15 %
MARINA RINALDI, Itálie (oděvní tkaniny)
5 %
CARLO COLUCCI, Itálie (oděvní tkaniny)
4 %
HOUSE of MODE, Itálie (oděvní tkaniny)
3 %
MORGAN STYLE, Veká Británie (elastické tkaniny)
3%
DONE, GmbH, SRN (metráž)
2%

 

 

 

 

 1. KOMENTáŘ K PŘEDPOKLáDANÝM NáKLADŮM A VÝNOSŮM

 

V tomto roce očekáváme snížení celkových nákladů o jednu pětinu v důsledku přechodu na nový systém řízení zásob a snížení nákladů zejména v oblasti skladování. V dalších letech se již projeví ve snížení nákladů připravovaná instalace čističky odpadních vod. Připravované zvýšení výroby o zhruba 15 % při zachování stávajících nákladů zajistí snížení možnost snížení ceny výrobků a zvýšení jeho konkurenceschopnosti.

 

Plánovaný vývoj tržeb v mil CZK při 10 %-ním ročním růstu:

 

1999
2000
2001
2002
2003
20
22
24,2
26,6
29,3

 

 

 

 1. ZáVĚR

Provedli jsme analýzu trhu s elastickými tkaninami s cílovou skupinou středních a malých firem se zjištěním, že pružná firma našeho zaměření na trhu prokazatelně chybí. V případě získání bankovního úvěru bychom mohli v budoucnu dále rozvíjet svou podnikatelskou činnost a konkurovat i přes malý kapitál největším podnikům v této oblasti.

P R O H L á Š E N í

Prohlašuji, že jsem uvedl úplné a pravdivé údaje o známých skutečnostech a záměrech. V době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl podán návrh na prohlášení konkurzu na náš majetek a nebyl prohlášen nebo ukončen konkurz na náš majetek, ani nebylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání.

Datum zpracování žádosti: 10.04.2000

Miroslav Plánka
jednatel společnosti Planka, s. r. o.

 

Seznam příloh:

 1. Odpisový rozvrh

 2. Mzdový rozvrh

 3. Finanční výkazy na dobu trvání úvěru

 4. Finanční plán pro dobu trvání obchodního vztahu

 5. Oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku)

 6. Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem

 7. Výpis z katastru nemovitostí

 8. Odhad soudního znalce

 9. Smlouva o prodeji zařízení čističky odpadních vod

 10. Smlouva o dílo – kompletní instalace čističky

 11. Smlouva o dílo – vybudování jímky na vodu

 12. Přehled o stavu našich účtů s uvedením jejich průměrných zůstatků za posledních 6 měsíců, současně s aktuálními zůstatky ke dni podání žádosti podle jednotlivých peněžních ústavů.