Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Financování

Financování

 • druhy a způsoby financování podniku

 • finanční analýza, poměrové ukazatele, jejich členění a charakteristika

Financováním podniku rozumíme opatřování a používání peněz pro provoz a pro rozšiřování podniku.

Podle různých kritérií rozeznáváme:

a) 38466udj33gmm5r

 • financování peněžní • financování nepeněžní (Investiční majetek, zásoby aj.)

b)

 • financování pravé (pravá strana rozvahy, má za následek absolutní zvýšení pasiv) dm466u8333gmmm

 • financování nepravé (levá strana rozvahy, přeměna z nelikvidních aktiv na likvidní)

likvidita = schopnost přeměny na peníze

c) dle způsobu opatření zdrojů

 • financování vnitřní - vlastní zdroje

 • financování vnější - cizí zdroje

 1. dle účelu

- financování běžné, které spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku, tj. na nákup materiálů, paliva, energie, na výplatu mezd a platů, nájemného, daní, splácení krátkodobých závazků a dalších.

- financování mimořádné

 • financování při zakládání podniku

 • při rozšiřování podniku a jeho aktivit

 • financování při spojování podniku

 • financování při likvidaci podniku

 1. dle původu finančních prostředků

 • financování vlastním kapitálem - emise akcií, vlastní vklad

 • financování cizím kapitálem - bankovní úvěr, obchodní úvěr, obligace, zálohy dodavatelů

 • samofinancování - financování ziskem, odpisy, popřípadě dalšími vnitřními zdroji

 1. dle doby

 • krátkodobé

 • dlouhodobé

A. Formy krátkodobého financování

hlavními formami krátkodobého financování jsou:

 • nevyplacené mzdy

 • dluhy u dodavatelů

 • krátkodobé bankovní půjčky

 • ostatní finanční zdroje

Obchodní úvěr = je nejrozšířenějším zdrojem krátkodobého financování, znamená, že podnikatel získá na nákup zboží úvěr přímo od dodavatele.

Kategorie obchodních úvěrů jsou:

 • otevřený účet

 • vlastní směnka

 • obchodní směnka

otevřený účet = je dohoda, při níž kupující získává zboží od dodavatele a platí za něj později.

vlastní směnka = písemná dohoda podepsaná dlužníkem, který slibuje zaplatit věřiteli určitou finanční částku do určitého dne. Je vystavována zákazníkem.

obchodní směnka = cenný papír, který zavazuje zákazníka platit za zboží a služby. Je vystavována prodejcem, je to příkaz k platbě částky na směnce uvedené do určité doby navržené výstavcem směnky. Směnečník musí směnku akceptovat, akceptovaná směnka se vrací svému výstavci.

Bankovní úvěry a půjčky

formu úvěru:

 • na běžném účtu

 • eskontní úvěr

 • lombardní úvěr

 • krátkodobé půjčky

kontokorentní úvěr = dlužníkovi je bankou povolen úvěrový rámec, se kterým může plně nakládat. Nemá-li na účtu momentálně prostředky může je čerpat z tohoto úvěrového rámci a v okamžiku, kdy mu přijdou prostředky na účet je tento rámec splácen.

eskontní úvěr = jedná se od odkoupení krátkodobých pohledávek a jiných cenný papírů s určitou splatností bankou. Eskont směnky = před dobou splatnosti nabídnu bance směnku k odkoupení, ona zkontroluje moji bonitu a jestliže se rozhodne směnku odkoupit strhne si částku tzv. diskont a poskytne mi eskontní úvěr. O pozdějším splacení směnky banka dotyčnou osobu informuje.

Lombardní úvěr = podstatou je, že poskytneme movitou zástavu a to buď za cenné papíry nebo zboží.

Vedení společnosti se při žádosti o úvěr může obrátit na tři hlavní zdroje:

 1. úvěr u komerční banky

 2. úvěr u finanční společnosti

 3. obchodní cenné papíry

úvěry komerčních bank = společnosti mohou získat od banky dle poskytnutých záruk 2 typy úvěrů

 • s ručením

 • bez ručení

- s ručením = jedná se o takový úvěr, který je podložen zástavou nějaké hodnoty např. zásoby nebo nemovitosti.

- bez ručení = nepožaduje se zástava. Banka spoléhá na bonitu nebo-li dobré jméno klienta.

Finanční společnosti = se liší od bank tím, že zdrojem jejich financí nejsou vklady. Peníze získávají půjčkou na peněžním či kapitálovém trhu. Jejich zákazníky jsou malé a střední podniky.

Komerční cenný papír = je vlastně firemní závazek splatit uvedenou peněžní částku ve stanoveném dni v období od 3 do 270 dnů ode dne vystavení. Komerční papír není jištěný, firma za něj ručí svým dobrým jménem.

Úvěrové substituty

 1. faktoring

 2. forfaiting

 3. leasing

Faktoring = odkup pohledávek bankou nebo faktorskou společností.

 • U prvého faktoringu = odkoupení pohledávky přestává být věřitelem dodavatel a faktor nemá možnost zpětného postihu při nedobytnosti pohledávky.

 • Nepravý faktoring = faktorský společnost odkupuje i méně bonitní pohledávky, ale vyhrazuje si právo zpětného postihu.

Forfaiting = obdoba faktoringu, používá se však při vývozu investičních celků.

Leasing = jedná se o pronájem strojů, zařízení a předmětů dlouhodobé spotřeby za sjednané nájemné.

 • Provozní leasing - forma krátkodobého financování, jde o krátkodobý pronájem a bývá vypověditelný ze strany nájemce kdykoli po sjednanou dobu.

B. Formy dlouhodobé financování

členíme na:

 • vnitřní zdroje

 • vnější zdroje

Vnitřní zdroje dlouhodobého financování jsou:

 • zisk po zdanění
 • pozdržené platby dividend akcionářů

 • odpisy

 • uvolnění kapitálu prodejem majetku

samofinancování = je často jediným zdrojem financování pro podniky, které mohou poskytnout záruky na úvěr.

Rozlišujeme:

 • otevřené samofinancování

 • tiché samofinancování

Výhody:

 • nevznikají náklady ani výdaje spojené s úroky

 • posiluje se vlastní jmění

 • získané prostředky nejsou vázány na určitý účel

 • nemění se podíly vlastníků

Vnější zdroje dlouhodobého financování jsou:

 • finanční úvěr (hypoteční)

 • dodavatelský úvěr

 • prodej obligací

 • prodej akcií

 • finanční leasing

Obligace = cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta (vlády, města, banky, firmy) vůči každému vlastníkovi tohoto dokumentu. Splatnost je pevně stanovena.

Nevýhody:

 • majitel nemá žádnou pravomoc

 • vysoká rizikovost při povinnosti vyplácet

Akcie = jedná se o jakýsi vlastnický podíl na určité společnosti. Vlastníkem akcie je akcionář, který má právo na zisk ve formě dividend, právo na řízení společnosti.

Akcie se skládá z:

 • plášť akcie

 • kupónový arch

 • talon

Finanční leasing

Jedná se o obchodní dohodu, na jejímž základě majitel postupuje uživateli předmět leasingu a právo k jeho používání výměnou za stanovené splátky na určité sjednané časové období.

Smlouva se sjednává na dobu minimálně tří let, u nemovistostí minimálně na dobu 8 let. Předčasné odstoupení od smlouvy je stíháno sankcemi. Během nájemní doby musí nájemce uhradit pořizovací cenu, úrok, zisk. Základním znakem je oddělení vlastnictví a užívání předmětu leasingu. Po ukončení pronájmu má nájemce předkupní právo na předmět leasingu.

Výhody:

 • můžeme se dohodnout na způsobu placení

 • neodepisujeme pronajatý majetek

 • k pořízení nepotřebujeme vlastní kapitál

Finanční analýza (ukazatelé rentability)

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou. Pramenem údajů pro finanční analýzu jsou finanční výkazy:

 • rozvaha

 • výkaz zisků a ztrát (jeho znění vydává Ministerstvo financí)

 • výkaz o cash flow

Postup při finanční analýze

 1. výpočet poměrových ukazatelů

 2. srovnání poměrových ukazatelů s odvětvovými poměry

 3. hodnocení poměrových ukazatelů v čase

 4. hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli

 5. návrh na opatření

Poměrové ukazatele jsou to:

 • ukazatelé likvidity - měří schopnost podniku uspokojovat své běžné závazky

 • ukazatelé aktivity - měří schopnost podniku využívat své zdroje

 • ukazatelé zadluženosti - měří rozsah, v jakém je podnik financován cizím kapitálem

 • ukazatelé výnosnosti - měří celkovou účinnost řízení podniku

 • ukazatelé tržní hodnoty podniku - měří cenu akcií a majetku podniku

UKAZATELE LIKVIDITY

oběžná aktiva (peníze, běžný účet, materiál, pohledávky...)

běžná likvidita =

krátkodobá pasiva (závazky a úvěry do 1 roku)

oběžná aktiva - zásoby

rychlá likvidita =

krátkodobé závazky (do 1 roku)

UKAZATELE AKTIVITY - vyjadřují, jak efektivně podnik s aktivy hospodaří.

tržby

obrat zásob =jak dokážu zhodnotit své zásoby do roka

zásoby

pohledávka = nárok dodavatele na zaplacení dlužné částky od odběratele.

pohledávky

průměrná doba inkasa =čím kratší, tím lepší

roční tržby / 360

tržby

obrat stálých aktiv =

stálá aktiva (pozemky, budovy)

tržby

obrat celkových aktiv =

celková aktiva

tržby

obrat oběžných aktiv =

oběžná aktiva

UKAZATELE ZADLUŽENOSTI = čím větší dluh mám, tím větší je riziko nesplacení závazků

cizí zdroje (úvěry, půjčky)

celková zadluženost =

vlastní jmění

aktiva

celková zadluženost pomocí finanční páky =

vlastní jmění

dlouhodobé cizí zdroje (nad 1 rok)

dlouhodobá zadluženost =

vlastní jmění

UKAZATELE VÝNOSNOSTI

rentabilita = ziskovost

zisk se zjistí z výsledovky a velikost kapitálu z rozvahy.

zisk po zdanění

rentabilita vlastního jmění =(z hlediska vlastníka)

vlastní jmění

zisk po zdanění

rentabilita celkového kapitálu =(z hlediska celého podniku)

vlastní jmění

zisk po zdanění

rentabilita tržeb =

tržby