Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Daňový systém

VUT Brno

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

  yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b

  yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b

  yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b

  yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5bSeminární práce

do předmětu

  yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b

Daňový systém

  yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b

  yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b

Daňové zatížení

2.5.1998

Martin Farný

II./15. skupina


Obsah:

1.Ekonomická hranice zdanění3

2.Psychologická hranice zdanění3

3.Daňové úniky4

4.Praní špinavých peněz6

5.Závěr7

6.Použitá literatura:9


 1. Ekonomická hranice zdanění

“Ekonomická hranice zdanění je hranicí, do které mlže být aplikováno zdanění, aniž by došlo k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b újmě výkonnosti ekonomiky.”/1/

Teoreticky je maximální hranice zdanění dána objemem HDP, tedy vše co se za dané období vyprodukuje je daněmi odčerpáno zpět. Tohoto stavu by mohlo být dosaženo nejenom aplikací 100% daňových sazeb (krátkodobě i vyššími), ale i zavedením pevných sazeb daní nebo dominantním postavením daní nerespektujících příjmové poměry poplatníka.

Prakticky však musí být ekonomická hranice nižší než je HDP. Důvodem je jasná existence soukromých potřeb, které musí být financovány ze soukromých zdrojů. Mají-li se tyto soukromé požadavky profinancovat a má-li se zároveň vytvořit zájem na tvorbě důchodu, nemůže se poplatníkům všechno jejich bohatství odčerpat. Tato zásada tedy stlačuje hranici zdanění směrem dolů.

Na druhé straně však existuje faktor, který tuto hranici tlačí směrem nahoru. Tím je existence veřejného sektoru uspokojující veřejné potřeby. Problém však spočívá v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b tom, že veřejný sektor si na sebe sám nevydělá, a proto se veřejnými zdroji musí stát část soukromých zdrojů násilně odňatá jejich majitelům v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b procesu zdanění.

Z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b toho vyplývá, že “primárně je ekonomická hranice zdanění předurčena poměrem soukromé a státní aktivity.”

Zde tedy vzniká základní rozdíl mezi plánovitými tržními ekonomikami. V   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b centrálně řízené ekonomice stát rozhoduje o širokém okruhu otázek, musí proto mnoho přerozdělovat a jsou zde velké výdaje na veřejný sektor. V   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b tržní ekonomice je poměr soukromých aktivit výrazně vyšší, je zde tedy i výrazně nižší hranice zdanění.

 1. Psychologická hranice zdanění

"Psychologická hranice zdanění představuje jednotlivcem subjektivně určenou hranici, do které zdanění nevnímá, popř. vnímá, aniž by došlo k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b negativní reakci."/1/ Je-li však tato hranice překročena, vyvolává zdanění u poplatníka psychologicky podmíněnou reakci - daňový odpor vedoucí v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b konečné fázi k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b daňovému úniku.

Důležitý je rozdíl mezi ekonomickou a psychologickou hranicí zdanění. Zatímco ekonomická hranice je v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b daném okamžiku v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b konkrétní zemi jen jedna, psychologických hranic je zdanění je více (v podstatě co poplatník to jiná hranice).

Existuje objektivní daňové zatížení (důchodový daňový efekt), které znamená, že daň sníží disponibilní důchod o určitou konkrétní hodnotu, a subjektivní daňové zatížení, které představuje, jakou újmu poplatník poplatníkovi subjektivně odčerpalo. Například pokud je daňová sazba 25%, pak objektivní daňové zatížení je, že nám sníží příjem o 1/4, kdežto subjektivně se nám tato částka může zdát třeba 1/2. A pokud tato polovina překročí onu kritickou subjektivní hranici, začínají se objevovat příznaky daňového odporu.

Mezi další významné vlivy formující subjektivní daňové zatížení patří :

 • název (pojmenování) zatížení

 • oznámení, že zdanění je přechodné

 • zavedení nových daní je provázeno odstraněním málo výnosných daní

 • zavedení nových daní s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b nižší marginální sazbou oproti stávajícím

 • technická stránka výběru daně – je lepší vybírat daně přímo u pramene (z výplaty) než např. daňovým přiznáním; je lepší platit méně vícekrát

 • otevřenost a pravdivost informačních zdrojů, schopnost vlády objasnit připravované změny a obhájit jejich nezbytnost

 • jaký užitek má z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b veřejných statků sám poplatník – celkem logicky lze odvodit, že odpor k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b placení daní u poplatníka roste, sílí-li u poplatníka pocit, že do rozpočtu pouze “platí”, ale nic z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b něho zpětně nedostává.

Vysvětleme si ještě pojem daňová mentalita národa – představuje všeobecný postoj národa ke zdanění. Vychází ze všeobecné národní mentality a tradic, je formována autoritou státu a vlády a v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b neposlední řadě i účinností a kvalitou daňového kontrolního systému.

  yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b

 1. Daňové úniky

"Daňový únik představuje minimalizaci, popřípadě až nulaci daňové povinnosti za strany daňového poplatníka. Je-li krácení na dani provedeno v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b mezích zákona jedná se o legální daňový únik (také vyhýbání se dani), došlo-li však k překročení hranic zákona, hovoříme o nelegálním daňovém úniku (též obcházení daně); v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b praxi však mnohdy není hranice mezi oběma formami zcela zřetelná a jedna forma přechází do druhé."/1/

Daňové úniky provázení daně už od jejich vzniku. Příčin jejich existence je několik a lze je rozdělit do několika základních skupin:

 • samotná podstata daně – protože zde chybí princip ekvivalence (ztráta ze snížení příjmů z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b titulu zdanění se neprojeví – popř. s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b časovým odstupem – v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b sociálních platbách či získání veřejných statků). Poplatník tak chápe daň jako svoji nedobrovolnou obět ve prospěch druhých a usiluje o její minimalizaci

 • příčiny ležící vně poplatníka – zde zařazujeme mezery v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b zákonech, případně rozpory mezi jednotlivými zákony, komplikovanost samotného výpočtu daně i nedostatky v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b dodáváni formulářů, daňových příruček včetně malé osvěty

 • příčiny u poplatníka samotného – mezi hlavní příčiny řadíme nízkou morálku úzce související s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b celkovou morálkou poplatníka, absenci vzdělání, přístup k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b důvěrným informacím, špatnou finanční situaci apod.

 • zpronevěra třetí osobou – nastane v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b situaci, kdy za poplatníka odvádí daň do rozpočtu třetí osoba (mzdová účetní, pracovník úřadu apod.)

Daňové úniky (zejména ty velké) jsou ve většině zemí považovány za nejtěžší zločiny (např. v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b USA hned za vraždou a obchodováním s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b narkotiky). Většina zemí také vynakládá na boj proti daňovým únikům ročně mnoho miliard ze svých rozpočtů.
Ještě bychom se mohli zmínit o cestách, jakými jsou daňové úniky omezovány. Jednou z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b cest je kombinace různých druhů daní v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b daňové systému, protože vyhnutí se jedné z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b nich nebrání zdanit uniknuvší předmět daně daní jinou. Možností také může být povinné předkládání přiznání k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b majetku. V   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b určitých případech může hrát svoji roli sehrát i ověřování daňového přiznání daňovými poradci a znalci. Podmínkou je však jejich dostatečný počet a jejich odborná úroveň.

Nezanedbatelnou roli hraje i důsledná kontrola ze strany správců daní a nepřetržitelná osvěta, budováni důvěry mezi státem a poplatníky atd.

  yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b

 1. Praní špinavých peněz

"Špinavé peníze jsou takové peníze, které vznikly trestnou činností, ze spoluúčasti na ní, nebo z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b navádění k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b trestnému činu a to jak na území daného státu, tak i v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b zemích dalších."

Tyto špinavé peníze vznikají zejména z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b nelegálního obchodu s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b narkotiky, s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b lidmi a zbraněmi, z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b vražd “na zakázku”, terorismu, úplatkářství, pašování, krádeží a podobně. Peníze vzniklé takovou trestnou činností se musí zlegalizovat, tj. vyprat.

Můžeme vyjmenovat 4 skupiny profesí, jež bývají nejčastěji k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b praní špinavých peněz využívány:

 1. finanční služby nacházející se vně regulovaného finančního sektoru – např. proplácení šeků a směnek, převody peněz, směnárny…

 2. starožitnictví a aukční síně, tj. obchod s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b drahokamy, drahými kovy, automobily, letadly, movitým a nemovitým majetkem…

 3. provozování hazardních her - kasina, loterie, rulety…

 4. právníci, notáři, daňoví a účetní poradci, cestovní kanceláře, tj. ti, kteří řídi a rozhodují o finančních transakcích druhých

Problém s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b boji proti praní špinavých peněz stále roste a dělá problémy vládám snad všech zemí. Velký díl těchto peněz prochází bankami. Vklady proto v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b některých zemích procházejí velice přísnou kontrolou svého původu. V   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b řadě zemí je zrušena anonymita vkladů, orgány daňové, prokuratury a policie mají přístup k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b bankovním účtům.

Dosavadní praxe ukazuje, že účinnějšímu boji proti praní špinavých peněz může napomoci pouze koordinovaný postup více zemí. 23.8.1991 schválila Rada Evropy “Konvenci o boji proti praní špinavých peněz”. Většina zemí ji podepsala nebo ratifikovala. Konvence se zaměřuje prvořadě na obchod s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b drogami, na teroristickou činnost a nelegální obchod se zbraněmi.

V   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b bývalém Československu se o špinavých penězích do roku 1990 v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b podstatě nehovořilo. Komunistický režim a jeho “železná opona” ani neposkytovaly velký prostor pro jejich masové rozšíření a praní. Přesto však existovaly. Teprve s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b uvolněním hranic, prosazováním tržního hospodářství, rozšířeni soukromého podnikání a zahájení privatizace se o nich začalo veřejně hovořit. Země střední a východní Evropy jsou mnohdy považovány za podnikatelský ráj jednotlivců. Myslím si, že u nás je problém také v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b nedostatečných znalostech a zkušenostech jednotlivých úřadů, kteří proti praní bojují, chybí i technické vybavení včetně kvalitní telekomunikační sítě.

 1. Závěr

V   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b naší republice je daňová sazba pro právnické osoby ze zisku 39%. Tato míra zdanění je – dalo by se říct – srovnatelná s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b ostatními světovými zeměmi. Myslím si, že není natolik velká, aby demotivovala firmy k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b tvorbě zisku a na druhou stranu je dostatečná, aby byla schopna přinést do státního rozpočtu dostatečně velké množství peněz. Rozhodně pozitivně také působí mírné snižování daňových sazeb (např. snížení sazby daně z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b příjmu právnických osob o 3 procentní body v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b roce 1995), je lepší daňovou sazbu upravovat častěji a po malých částech, než dělat velké změny najednou. Nemyslím si ale, že výroky některých politiků ohledně daňových sazeb v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b poslední době jsou zrovna vydařené. Například slova Josefa Luxe, že by si dokázel představit krátkodobě i nulové sazby daně, jsou podle mého názoru hodně přehnané a v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b situaci naší ekonomiky asi nereálné. I představa ODS o tom, že by se stanovila jedna sazba daně pro všechny (zaměstnance, fyzické i právnické osoby) je podle mě špatná. Zvlášť, pokud si uvědomíme, že velká část lidí má spíše sociální smýšlení, tak by se to nepřijalo. Bylo by pro ně asi nepřijatelné, aby v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b podstatě “doplácely” svými vyššími daněmi na to, že se sníží daně firmám. Je to sice sporné, zda by to nepřineslo i užitek v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b podobě nižších cen, protože by se firmám snížily náklady (resp. zvýšil zisk), ale to si netroufám tvrdit, neboť s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b takovými analýzami nemám zkušenosti.

Velkým problémy naší republiky jsou rozhodně daňové úniky. Pokud by tyto nebyly, měl by státní rozpočet více finančních prostředků, kterými mi napřiklad mohl zpětně podporovat rozvoj průmyslových podniků, což by pozvedlo celkovou výkonnosti naší ekonomiky, zvýšily by se opět přijmy do rozpočtu atd. Jenomže daňovým únikům se tak lehce nelze vyhnou. Myslím si, že ty budou existovat tak dlouho, dokud se budouz platit daně. Můžeme však polemizovat o tom, na jakou míru je lze omezit. Bohužel, v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b České republice se to ještě nějakou dobu nesníží na, řekněme, “přijatelnou” úroveň. Největším problém při těchto snahách asi budou špatné zákony, kterých u nás v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b postkomunistické době vznikla celá řada. Mnohdy nepomohou ani novely – vynalézavý český člověk vždy na nějakou skulinku najde. Velký vliv má i špatná policie, která nemá jak potřebné zkušenosti s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b touto kriminalitou, tak i nezbytné technické vybavení a nakonec stejně narazí na nedokonalé zákony. Viz například aféra s   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b lehkými topnými oleji (prodávanými jako motorová nafta), kde stát přišel na daních o miliardy korun a lidé, kteří se na tom nejvíce obohatili zůstali stejně nepotrestáni.

Prakticky kvůli stejným důvodům (legislativa, policie) u nás kvete praní špinavých peněz. Východní blok je vůbec považován za výhodné místo pro zlegalizování špinavých peněz. Myslím si, že stát jako takový proti tomu až zas tak moc neděla. To nám také kazí mínění u zahraniční veřejnosti. Z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b poslední doby můžeme zmínit například jistou libyjskou firmu, která u nás zakoupila sít hotelů, a o která se říká, že tímto způsobem “pere” peníze z   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b terorismu, drogových obchodů a podobných protizákonných obchodů.

Věřme tedy, že tato ne zrovna příznivá situace v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b daňové oblasti v   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b naší republice, se brzo změní k   yk177g6284mkkg 26177gyr84mkg5b lepšímu a rychleji se budeme přibližovat vyspělým západním státům.


 1. Použitá literatura:

 2. Svátková S. : Bakalářské minimum z daní, Praha, Trizonia 1994

 3. M.Sojka, B.Konečný : Malá encyklopedie moderní ekonomie, Praha 1996

 4. časopisy Ekonom