Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Finanční analýza Karosa a.s.

Finanční analýza Karosa a.s.

ROZVAHA ve zkráceném tvaru ( za 1995-1997 v. tis. Kč)

AKTIVA

k 31. prosinci
1995
1996
1997
AKTIVA CELKEM
1 793 150
2 098 726
2 365 011
Pohledávky za upsané vlastní jmění
-
-
-
Stálá aktiva
412 225
519 616
573 250
Nehmotný investiční majetek
4 538
4 319
26 212
Hmotný investiční majetek
407 071
514 788
546 538
Finanční investice
616
509
500
z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
-
-
978
Oběžná aktiva
1 377 979
1 572 906
1 786 942
Zásoby
414 046
602 737
643 807
Dlouhodobé pohledávky
-
-
-
Krátkodobé pohledávky
559 775
651 722
633 597
Finanční majetek
404 158
318 447
509 538
Ostatní aktiva
2 946
6 204
4 819

 

PASIVA 

K 31. prosinci
1995
1996
1997
PASIVA CELKEM
1 793 150
2 095 729
2 365 011
Vlastní jmění
1 295 276
1 396 725
1 561 152
Základní jmění
1 065 559
1 065 559
1 065 559
Kapitálové fondy
117 177
122 685
122 685
Fondy ze zisku
53 737
56 351
61 564
Hospodářský výsledek minulých let
-
46 517
142 208
Hospodářský výsledek účetního období
58 803
105 613
169 136
Cizí zdroje
460 256
650 504
790 805
Rezervy
189 170
237 186
249 424
Dlouhodobé závazky
-
-
-
Krátkodobé závazky
271 086
413 315
541 381
Bankovní úvěry a výpomoci
-
3 000
-
z toho: dlouhodobé bankovní úvěry
-
-
-
Ostatní pasiva
37 618
48 500
13 054

 

Výkaz zisků a ztrát (za 1995 – 1997 v tis. Kč)

* záporná čísla jsou uvedena v závorkách

k 31. prosinci
1995
1996
1997
Tržby celkem
2 395 083
3 071 745
3 223 983
Aktivace
26 108
30 820
29 228
Změna stavu vnitropodnikových zásob výroby
(236 454)
95 186
155 408
Celkem příjmy
2 184 737
3 197 751
3 408 619
Výrobní spotřeba
1 666 024
2 533 502
2 682 555
Osobní náklady
201 199
244 682
284 880
Daně a poplatky
3 521
4 209
4 631
Ostatní provozní výnosy
145 401
254 994
74 965
Ostatní provozní náklady
13 132
6 193
11 366
Odpisy nehmotného a hmotného IM
60 065
77 895
88 562
Rezervy
106 172
103 936
46 477
PROVOZNí HOSPODáŘSKÝ VÝSLEDEK
134 624
227 334
290 148
Finanční výnosy
18 734
38 710
70 829
Finanční náklady
16 705
52 724
64 758
Tvorba rezerv na finanční náklady
476
1 834
1 714
FINANČNí HOSPODáŘSKÝ VÝSLEDEK
1 553
(15 848)
4 357
Mimořádné výnosy
6 692
13 896
9 042
Mimořádné náklady
4 526
6 336
9 202
MIMOŘáDNÝ HOSPODáŘSKÝ VÝSLEDEK
2 166
7 560
(160)
Daň z příjmů
79 540
113 433
125 209
Čistý zisk
58 803
105 613
169 613

  it918b3173ettd

 

Horizontální analýza

Horizontální analýza z dvou období - z let 1997 a 1998 (Výsledky budou uvedeny v tabulce zároveň se srovnáním s normami (podle J. Vysušila : Finance v centru pozornosti).).

 

Absolutní ukazatele
Norma ročního růstu %
Roční růst o %
Absolutní ukazatele
Norma ročního růstu %
Roční růst o %
Aktiva
2,6
2,3
Závazky
1,5
-11,4
Investiční majetek
2,9
23,7
Materiál
2,0
-2,6
Hmotný investiční majetek
3,0
21,9
Odpisy
4,0
8,9
Investice
2,2
29,9
Osobní náklady
3,0
22,2
Oběžná aktiva
2,0