Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

RM-Systém

RM-Systém

Úvod

Po roce 1989, kdy u nás skončilo období centrálně řízené ekonomiky, začínáme se vracet k tržní ekonomice, která u nás byla za první republiky. Součástí tržní ekonomiky je kapitálový trh. Ten je tvořen burzou cenných papíru a také mimoburzovním trhem. V našich podmínkách je to RM-Systém. Výhodou RM-S, v porovnání s BCCP je, že se obchodu na něm může přímo účastnit fyzická osoba sama.

Základní údaje o RM-Systému

RM-Systém je akciovou společností, která organizuje poptávku a nabídku cenných papírů na mimoburzovním trhu. RM-S byl zapsán do obchodního rejstříku 28. ledna 1993. Licence o organizování mimoburzovního trhu mu byla udělen 19. května téhož roku. Akcionářem a vlastníkem všech akcií je PVT,a.s..Činnost RM-S se řídí platnými právními předpisy, jako jsou : 24731jum85vln9p

 • zákon o cenných papírech,

 • obchodní zákoník,

 • tržní řád RM-S.

Základní služby, které RM-S poskytuje: ul731j4285vlln

 • anonymní koupě a anonymní prodej,

 • přímá koupě a přímý prodej,

 • přijímaní a poskytování půjček c.p.

 • technická pomoc (přenos dat a pokynů s využitím ON-LINE stanice RM-S na Rakouskou termínovanou a opčí burzu ÖTOB – organizuje trh s deriváty na kurzový index složený z akcií emitovaných čs. Společnostmi) zvláštním zákazníkům

Orgány RM-S

 • valná hromada,

 • představenstvo,

 • dozorčí rada,

 • ředitel.

Valná hromada

 • nejvyšší orgán RM-S,

 • působnost valné hromady upravuje zejm. obchodní zákoník a stanovy RM-S

 • je oprávněna schvalovat na návrh představenstva návrh tržního řádu (toto oprávnění může přenést na představenstvo

Představenstvo

 • statutární orgán,

 • působnost upravuje obchodní zákoník a stanovy RM-S,

 • při výkonu své působnosti:

 • dbá, aby při činnosti RM-S byly dodržovány platné právní předpisy, ustanovení tržního řádu a pravidla poctivého obchodního styku,

 • předkládá valné hromadě ke schválení návrh tržního řádu, nebo tento návrh schvaluje,

 • zabezpečuje řádný chod RM-S, jakož i ochranu práv a oprávněných zájmů zákazníků, může i z tohoto důvodu pozastavit zčásti nebo zcela poskytování

služeb,

 

 • rozhoduje o námitkách proti rozhodnutím ve věcech:

 • c.p. na trhu RM-S,

 • zrušení registrace zákazníka,

 • stanoveni a zveřejnění kurzů c.p.,

 • jmenuje a odvolává ředitele.

Dozorčí rada

 • vrcholným kontrolním orgánem RM-S,

 • působnost, postavení, vystupovaní navenek atd. upravuje obchodní zákoník a stanovy

Ředitel

 • je vrcholným výkonným orgánem RM-S, který současně stojí v čele výkonného aparátu,

 • obecnou působnost upravují stanovy,

 • činnosti ředitele:

 • řídí chod RM-S a činnost výkonného aparátu RM-S,

 • zabezpečuje výkon rozhodnutí představenstva,

 • může pozastavit poskytování služeb a to na dobu nezbytně nutnou, pokud si to žádají okolnosti; toto opatření je povinen neodkladně oznámit představenstvu,

 • stanovuje ceny poskytovaných služeb,

 • stanovuje provozní dny RM-S a jejich provozní doby.

Výkonný aparát

Centrální pracovište

Specializovaná vstupní pracovnište

Obchodní místa

Centrální pracoviště je vrcholnou složkou výkonného aparátu RM-S.

Obchodní místa jsou základními decentralizovanými složkami výkonného aparátu.

Specializovaná vstupní pracoviště jsou zvláštními decentralizovanými složkami výkonného aparátu RM-S.

Činnosti centrálního pracoviště:

 • vykonává podle pokynů ředitele jeho rozhodnutí a opatření, jakož i rozhodnutí a opatření představenstva,

 • zpracovává pro ředitele dokumenty a jiné materiály pro jeho rozhodnutí a opatření zásadního významu,

 • zabezpečuje základní ekonomické fce RM-S,

Další činnosti:

 • zpracovává všechny pokyny zákazníků podané v souladu s tržním žádem, které jsou mu předány,

 • vede centrální evidenci, do které zapisuje všechny pokyny přijaté vstupními pracovišti a připravuje podklady, na základě nichž se stanoví, zda a které z těchto pokynů lze uspokojit, v jakém rozsahu a při jaké kupní ceně,

 • zajišťuje komunikaci s vybranými zvláštními zákazníky, jakož i s případnými tvůrci trhu
  a se zahraničím.

Obchodní místa

 • plní fci podatelny a/nebo/ registračního obchodního místa,

 • podatelna přijímá pokyny podané zákazníkem v souladu s tržním řádem,

 • zákazník se zde může zaregistrovat; může se zaregistrovat i na více obchodních míst a vždy dostane jiné registrační číslo,

 • na žádost zákazníka provede přeregistrování do jiného obchodního místa,

 • plní úkoly na základě stanovení RM-S; z tohoto důvodu musí být zveřejněny zúžený okruh úkolů (rozsah úkolů, označení obchodního místa).

Specializovaná vstupní pracoviště

 • přijímá pokyny od zákazníků, kteří podávají pokyny jiným způsobem než obchodním listem,

 • registrují zvláštní zákazníky; může i vícekrát,

 • jinak úkoly jsou stejné jako u obchodních míst.

Zákazníci

 • běžní zákazníci

 • zvláštní zákazníci

 • zákazníkem se může stát každý, kdo splňuje podmínky tržního řádu, právních předpisů

 • RM-S může odmítnout registraci zák., jehož registraci zrušil již dříve.

Běžní zákaznici

registrace se provádí pomocí registrační karty

 • dva exempláře

 • FO – jméno a příjmení, PO – název, IČO, adresa …

 • údaje se předají do centrální evidence RM-S

 • zákazník obdrží registrační číslo

Zvláštní zákazníci

Registrace se provádí na základě smlouvy

 • musí prokázat dostatečné technické, organizační a personální předpoklady->zvl.zák.

 • musí se podrobit školení; organizuje RM-S;software,hardware, aj tech. prostředky

 • musí si zřídit peněžní účet u banky, a uzavřít smlouvu s touto bankou kvůli před- obchodní validaci

 

Zrušení registrace

 • na žádost zákazníka

 • RM-S může zrušit registraci, pokud zákazník opakovaně poruší platné předpisy, tržní řád a pravidla poctivého obchodu

 • proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 1 měsíce a to v pís. formě a představenstvu
Práva a Povinnosti

 • oprávnění uzavírat obchody s c.p. na jiných veřejných trzích bez souhlasu RM-S

a nemusí o tom informovat RM-S,

 

 • dodržovat pravidla závazná na RM-S (právní předpisy, tržní řád),

 • plnit včas a řádně závazky z obchodů,

 • respektovat konečné vypořádání obchodů,

 • nesmí využít služeb RM-S k poškození jiných zákazníků a RM-S

Obchodování v RM-S

Anonymní koupě a prodej se uskutečňuje pomocí aukce. Prodeje a koupě je možno se zúčastnit pomocí obchodního listu nebo zvláštním způsobem. Obchodní list podávají běžní zákazníci.

Základní pravidla podávaní pokynů obchodním listem:

 • obchodní list vyhotovuje podatelna,

 • dva exempláře,

 • musí být podatelně předány všechny potřebné informace o náležitostech pokynů,

 • podatelna není povinna kontrolovat správnost a úplnost pokynů.

Náležitosti pokynu :

 • registrační číslo zákazníka, IČO,

 • den, měsíc, hodina minuta podání pokynu,

 • určení, zda jde o K-pokyn nebo P-pokyn,

 • o jaký c.p. se jedná ,

 • podpis zákazníka a pracovníka podatelny.

Při podání pokynu pomocí obchodního listu je zákazník povinen prokázat, že je k podání pokynu oprávněn. Pokyn je přijat, pokud obsahuje náležitosti k tomu potřebné. Pokyn je platný nabývá účinnosti okamžikem, kdy je po jeho doručení do centrální evidence RM-S dokončeno ověření platnosti a předobchodní validace. Doba účinnosti pokynu je 90 dnů, pokud jinak nestanový řád nebo smlouva se zákazníkem.

Jiné způsoby podávaní pokynu :

 • pomocí diskety,

 • prostřednictvím modemu…

Charakteristika aukce

 • Skládá se z jednotlivých kol (aukční kola) – časové uspořádání RM-S zveřejňuje

 • RM-S organizuje aukční kola samostatně pro jednotlivé c.p.

 • Aukční kolo se skládá z prvků aukčního kola -stanovení a uveřejnění cenového pásma

-přijímání K,P- pokynů

-ověření platnosti K,P – pokynů

-zařazení a vyhodnocení K,P-pokynů

-realizace výsledků aukčního kola

 • výsledek aukčních kol RM-S zveřejňuje každý provozní den

 • aukční cena se stanovuje pro každé aukční kolo; aukční cena se stane kupní cenou pokud dojde k uspokojení K-pokynů a P-pokynů

 • kromě K-pokynů a P-pokynů existují speciální pokyny, které mají stejné náležitosti jako K,P-pokyny, ale obsahují zvláštní dispozici (platí pokud nezruším, limitní cena, libovolná cena, všechno nebo nic…)

Priority uspokojování pokynů

Při nerovnováze nabídky a poptávky stanovuje RM-S jednoznačné pořadí pokynů, v jakém jsou pokyny postupně uspokojovány. Čtyři kritéria jsou aplikována hierarchicky, tzn. následující je použito v případě, kdy pomocí předchozího kritéria nebylo možné stanovit jednoznačné pořadí pokynů.

 1. cenová dispozice

U kupního pokynu má vyšší prioritu ten, který má vyšší limitní cenu. Pokyn má stejnou prioritu a tím je uvedená cena nad horní hranicí PCP, nebo je jí rovna. Pokyny bez limitní ceny jsou řazeny podle priorit, jako by měly vyplněnu cenu rovnou horní hranici PCP. Nejvyšší prioritu podle tohoto kritéria mají pokyny s cenou rovnou horní hranici PCP nebo vyšší. Obdobně u prodejních pokynů mají nejvyšší prioritu pokyny s limitní cenou rovnou nebo nižší než je dolní hranice PCP.

2. objemová dispozice

Pokyn s dispozicí "Všechno nebo nic"(VNN) má nižší prioritu než pokyn, který takovou dispozici nemá.

3. čas podání

Dříve podaný pokyn má vyšší prioritu.

4. los

V případě existence dvou nebo více pokynů se stejnými (výše uvedenými) prioritami určí centrální počítač jejich pořadí sám na základě losu.

S čím se obchoduje na trhu RM-S

 • akcie,

 • zatímní listy,

 • podílové listy,

 • dluhopisy, vkladních listy, vkladové, depozitní certifikáty,

 • jiné veřejné obchodovatelné c.p., dle rozhodnutí ředitele.

Na trh RM-S může být také přijat zahraniční cenný papír, pokud splňuje podmínky stanovené v zákoně o cenných papírech. Cenný papír může být vyloučen pokud RM-S zjistí, že c.p. nesplňuje stanovené podmínky, nebo majetek emitenta byl dán do konkursu, byla mu zakázana činnost soudem, emitent porušil pravidla poctivého obchodního styku atd..

O vyloučení cenného papíru rozhoduje ředitel. Proti těmto rozhodnutí se může dotyčný emitent odvolat písemně a to představenstvu, které musí tuto záležitost projednat na svém nejbližším zasedání. Odvolání by se mělo podat během 1 měsíce od rozhodnutí ředitele.

 

 

Závěr

 

Obsah

 

 

Úvod1

Základní údaje o RM-Systému1

Činnost RM-S se řídí platnými právními předpisy, jako jsou :1

Základní služby, které RM-S poskytuje :1

Orgány RM-S2

Valná hromada2

Představenstvo2

Dozorčí rada2

Ředitel3

Výkonný aparát3

Činnosti centrálního pracoviště:3

Obchodní místa4

Specializovaná vstupní pracoviště4

Zákazníci4

Běžní zákaznici5

Zvláštní zákazníci5

Zrušení registrace5

Práva a Povinnosti5

Obchodování v RM-S6

Základní pravidla podávaní pokynů obchodním listem:6

Náležitosti pokynu :6

Jiné způsoby podávaní pokynu :6

Charakteristika aukce6

Priority uspokojování pokynů7

S čím se obchoduje na trhu RM-S8

Závěr9