Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Peníze, banky a finanční trhy - OPCE

OBCHODNĚ PODNIKATELSKá FAKULTA V KARVINÉ

S E M I N A R N I P R A C E

z předmětu

Peníze, banky a finanční trhy - OPCE

TÉMA : OPCE

O S N O V A
11578qok14zyk7c

1. ÚVOD

2. OPCE
- dělení opcí
- typy opcí3. OPČNí OBLIGACE, OPČNí LISTY

4. OPČNí OBCHODY
- obchody s call option
- obchody s put option
oy578q1114zyyk

5. ZáVĚR

1.UVOD

Opční transakce nejsou objevem posledních let, mají za
sebou již mnohaletou tradici. Opční obchody se začaly ve
vyspělých státech rozvíjet po vzniku specializované opční
burzy v Chicagu v roce 1973. Různé druhy opčních transkcí se na
burzách objevily počátkem 80. let. Kromě amerických burz se
obchodovalo na burzách v Amsterdamu, Montrealu, Londýně, Paříži
a v Sydney.

2. Opce

Dělení opcí

Opce je smlouva mezi dvěma obchodními partnery, která dává
kupujícímu právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat
stanovené finanční nástroje za předem fixovanou cenu k
stanovenému datu nebo během stanovené doby.
Různý termín realizace transakce vyplývá ze dvou druhů opcí:
- americké opce - mohou být realizovány podle volby majitele po
celé období
- evropské opce - mohou být realizovány pouze v přesně určeném
termínu, který připadá na den splatnosti opce.
Opce se uzavírají na parketu burzy. Podle techniky uzavírání
opčních transakcí rozlišujeme dva typy opce:
- poptávková /call options/
- nabídková /put options/
Kupující neboli majitel call options získává právo nákupu, ale
ne povinnost, stanoveného množství určitého finančního nástroje
v předem stanovené ceně a v přesně určeném termínu /nebo
během stanovené doby/. Prodávající je zavázán poskytnout na

požádání majitele opce finanční nástroje v souladu s podmínkami
uzavřeného kontraktu.
Kupující put options získává právo prodeje stanoveného množství
finančního nástroje v předem stanovené ceně a v přesně určeném
termínu. Prodávájící této opce je zavázán na požádání majitele
opce finanční nástroje v souladu s podmínkami uzavřeného
opčního kontraktu odebrat.

Typy opcí

Jako první se na burzách objevily opce na akcie /share
options/. Rozvoj těchto opčních transakcí začal na
specializované burze v Chicagu v roce 1973, kde byly dány do
oběhu standartní opční kontrakty na akcie 18-ti amerických
korporací. Během dvou let se tyto transakce rozšířily i do
Evropy.
Značný růst obchodů s opcemi na akcie vedl ke vzniku dalších
typů opcí a to dlužních opčních instrumentů. Předmětem
burzovních kontraktů jsou především dlouhodobé obligace.
V roce 1982 se objevil další typ opcí - devizové opční
transakce
/currency options/. Devizový opční kontrakt je
dohoda, která je uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím na
parketu burzy a dává majiteli opce právo na nákup nebo prodej
stanoveného množství deviz za předem stanovený devizový kurs v
určeném termínu. Na všech burzách jsou předmětem obchodu
devizové opce na 3, 6, a 9 měsíců.
Teprve nedávno se začalo obchodovat s opcemi na financial
futures
. S tímto typem opcí není spojena fyzická dodávka nebo
odběr předmětu transakce. Všechny opční operace probíhaj buď
ve formě otevíracích transakcí /tzn. že účastník burzovního
obchodu otevírá nebo zvyšuje otevřenou pozici na trhu/, nebo
uzavíracích transakcí /nastává snížení nebo likvidace existující
pozice/.

3. Opcní obligace

Opcní obligace jsou dlužní úpisy, kterými majitelé obligace
vedle svých obligačních pohledávek získávají nárok na získání
určených cenných papírů za pevně stanovenou cenu během určeného
období.
Opční obligce se skládá z pláště, kupónového archu a opčních
listů s opravným kupónem.
Může se obchodovat s:
- opční obligací s opčním listem
- opční obligací bez opčního listu
- samotnými opčními listy
Opcní listy jsou oddělitelné od obligace a samostatně
obchodovatelné nevýnosové cenné papíry. Dávají držiteli právo
ve stanovenou budoucí dobu koupit za stanovený kurs určený
počet akcií emitenta. Opční listy mají tedy za úkol přilákat
investory ke koupi opční obligace, a to obvykle i při jejím
nížším zúročení.
Opční listy obsahují:
- název akcie, která může být prostřednictvím opčních listů
získána
- opční poměr, tzn. kolik opčních listů je třeba na získání
jedné akcie
- opční dobu, tj. časový interval, během něhož musí být opční
právo využito /pohybuje se mezi dvěma až deseti lety/
- opční cenu, která musí být zaplacena při využití opce

Každý opční list má určitou hodnotu, která se stanoví podle
vzorce: HOL = (KA - OC) / PL


kde HOL je hodnota opčního listu, KA - kurs akcie, OC - opční
cena a PL - počet opčních listů.
Při nabytí akcie prostřednictvím opčních listů vzniká a je
zaplaceno ážio = opční prémie. ážio opčních listů udává, o
kolik procent je dražší nákup jedné akcie prostřednictvím
opčních listů než nákup akcie na burze. Je-li diference mezi
kursem akcie a opčním kursem menší než hodnota opčního listu,
pak má opční list disážio.

4. Opcní obchody

Opční obchod je jeden z forem termínovaných obchodů. Při
uzavírání obchodu se musí uvést druh obchodu /kupní opce,
prodejní opce, opční právo/, druh cenného papíru, jeho základní
hodnotu, počet kusů a splatnost při jeho dodání.
Účastníci opčního obchodu /prodávající a kupující/ mohou být ve
dvou pozicích. Situace, v níž se nachází kupující opce se
nazývá volná pozice /long-position/ - má volnou ruku pro výběr,
ale zaplatil za to cenu opce. Situace v níž se nachází
prodávající je označována jako těsná pozice /short-position/ -
nemá na výběr a musí čekat, jak se rozhodne kupující.

Využití opce se realizujle nákupem nebo prodejem přesně
stanoveného finančního nástroje podle opční ceny. Tato opční
cena se nazývá realizační opční cena nebo základní cena. Při
koupi musí kupující zaplatit tzv. opční prémii, aby získal
opční právo. Prodávající obdrží tuto prémii jako kompenzaci za
riziko, které je spojeno s prodejem opce. Prémie se určí na
základě nabídky a poptávky. Hlavní faktory, které tuto nabídku
a poptávku ovlivňují jsou: - kurs základní hodnoty c. p.
- základní cena opce
- doba platnosti


Hodnota prémie se může vypočítat podle vzorce:
základní kurs - kurs akcie + opční cena
prémie (v%) = ----------------------------------------- x 100
kurs akcie

Prémie pak ve skutečnosti znamená, o kolik procent musí kurs
akcie stoupnout, aby kupující dosáhl zisku.
Hodnota opce má dvě složky - vnitřní hodnotu
- časovou hodnotu
Cena opce se určuje jako rozdíl mezi základní cenou akcie a
právě platným kursem akcie na burze. = vnitřní hodnota
Časová hotnota
opce se vypočítá jako rozdíl mezi opční cenou a
vnitřní hodnotou. Čím kratší je lhůta splatnosti, tím nižší je
časová hodnota.

Ukázka faktorů jak ovlivňují opční cenu:

Cena jednoho CALLu Cena jednoho PUTu
je o to vyšší, čím: je o to vyšší, čím
- je vyšší kurs akcie - je nižší kurs akcie
- je nižší základní cena - je vyšší základní cena
- je delší doba oběhu - je kratší doba oběhu
- je vyšší úroková sazba - je nižší úroková sazba

Obchod s CALL Option

Pro lepší objasnění uvedu příklad.
1. dubna byl kurs akcie Proxima 1900 Korun. Tento den kupuje
pan A od pana B opci - call option. V opční smlouvě se pan B
zavázal, že ve stanovený termín a to 1. května dodá akcii
Proxima ve sjednané opční ceně 2000 Korun. Pan A zaplatil za
opci částku 500 K.


Pan A se nachází v long-position - tedy výhodnější.
Předpokládá, že cena akcie stoupne alespoň na 2 500 K. a tím
dosáhne zisku. V případě, že kurs nevyskočí nad tuto hranici,
nemusí akcii kupovat a riskuje jen ztrátu do výše ceny opce.
Pan B naopak neočekává vzestup kursu. Při poklesu nebude pan A
akcii kupovat a tak dosáhne pan B maximálního zisku 500 K /cena
opce/. Pokud však kurs stoupne, bude muset prodat akcii panu A
za sjednanou cenu a může mít neomezeně vysokou ztrátu.
Všechny případy můžeme vyčíst z grafu:

Pozice zisku a ztrát kupujícího a prodávajícího call option

Obchod s put option

Dne 1. dubna koupil pan A od pana B opci s právem na dodání =
put option akcie Proxima v termínu 1. květen. Za tuto opci
zaplatil pan A částku 500 K. Pan B se zavázal ke stanovenému
datu odebrat akcii ve sjednané opční ceně 2000 K.


Pan A je v long-position. Očekává, že kurs klesne pod hranici
1500 K. a tím dosáhne zisku. Zisk je však při této spekulaci
omezen dolní myslitelnou hranici kursu a to 0 K. Maximální zisk
pana A je tedy 1500 K. Pokud by však kurs stoupl, byla by jeho
max. ztráta 500 K.
Pan B naopak neočekává pokles kursu a kalkuluje s tím, že pan A
svého práva nevyužije. Pan B může tedy dosáhnout max. zisku
500 K /cena opce/. Jestliže cena kursu poklesne, pan A bude
chtít uplatnit své právo a pan B má povinnost akcii odebrat za
stanovenou částku a tím bude ztrátový. Jeho max. ztráta může
činit 1500 K.
Znovu můžeme všechny pozice znázornit do grafu:

Pozice zisků a ztrát kupujícího a prodávajícího put option


Maximální zisky a ztráty v obchodech s call a put option můžeme
obecně shrnout do tabulky:

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄs
³ ³ CALL OPTION ³ PUT OPTION ³
³ ³ ³ ³
³ ³Maximální ³ Maximální ³ Maximální ³ Maximální ³
³ ³zisk ³ ztráta ³ zisk ³ ztráta ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Kupující ³neomezený ³ cena OPCE ³ sjednaná ³ cena OPCE ³
³ OPCI ³ ³ ³ cena akcie³ ³
³ ³ ³ ³ minus cena³ ³
³ ³ ³ ³ OPCE ³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Prodávající³cena OPCE ³ neomezená ³ cena OPCE ³ sjednaná ³
³ OPCI ³ ³ ³ ³ cena akcie³
³ ³ ³ ³ ³ minus cena³
³ ³ ³ ³ ³ OPCE ³
³ ³ ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄáÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄáÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄáÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄáÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 

Z tabulky vidíme, že prodáváme-li call options, více riskujeme,
neboť můžeme dosáhnout neomezené ztráty. Z toho vyplývá, že by
cena call option měla být vyšší než cena put option.

5. Závěr

Opce mají velmi široké uplatnění. Obchoduje se s nimi na
burzách, z nichž nejdůležitější jsou americké opční burzy.
Nejmenší jednotka opční smlouvy na těchto burzách činí 100
kusů akcií. Z evropských burz má největší význam asi Londýnská
burza. Je charakteristická tím, že zde existují jen call option
a nejmenší jednotka opční smlouvy je 1000 akcií. V nejbližší
době je možné očekávat další růst opčních transakcí, neboť se
urychleně zavádějí na burzách nové nástroje, jako jsou
kontrakty na devizy a financial futures.