Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Cenne papiry - Co je to směnka?

Cenne papiry - Co je to směnka?

Směnka je finanční dokument, dlužnický cenný papír, který vyjadřuje bezpodmínečný závazek směnečného dlužníka zaplatit majiteli směnky v určitý den na určitém místě dlužnou peněžní částku. V tržním hospodářství představuje nejjednodušší a velice pružný způsob, jak získat potřebný úvěr, eventuálně, jak uhradit své finanční závazky s časovým odstupem. Směnka je cenný papír, který může být použit jako prostředek platební, nebo (a to především) jako prostředek k poskytnutí či získání úvěru.Směnka cizí

Směnka cizí představuje bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní částku. Obsahuje tyto podstatné náležitosti:

 1. Označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána.

 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu.

 3. Jméno toho, kdo má platit (směnečníka).

 4. Údaj o splatnosti.

 5. Údaj místa, kde má být placeno. 27532xsh53hdb5o

 6. Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno.

 7. Datum a místo vystavení směnky.

 8. Podpis výstavce.

ad 1. Označení slovem „směnka“ v textu má zabránit tomu, aby toto slovo nemohlo být na směnku napsáno dodatečně. Slovo „směnka“ má upozornit toho, kdo ji podepisuje, že podepisuje cenný papír, který podléhá zvláštnímu zákonu (Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. ze dne 20. prosince 1950) a nikoli běžný cenný úpis, či příkaz k placení.

ad 2. Zaplacení částky musí být bezpodmínečné. Nesmí tudíž být vázáno na jakoukoli podmínku. Směnečná suma se na směnku vypisuje jak číslicemi, tak i slovy. Je-li mezi těmito údaji rozdíl, platí suma napsaná slovy. Směnka může být vystavena na jakoukoli měnu. Směnečný dluh se pak může splatit v kterékoli konvertibilní měně, v kursu platném v den splatnosti. Směnka znějící na nějaké zboží, nebo na cenné papíry se stává neplatnou.

ad 3. U obecně známých firem stačí stručné a jasné označení, které nevzbuzuje žádnou pochybnost. U malých firem a soukromých osob je třeba uvést plné jméno a adresu, aby byla vyloučena možnost záměny.

ad 4. a) směnka denní: nejčastější způsob označení splatnosti – přesným kalendářním dnem

b) datosměnka: splatnost je vyjádřena určitou lhůtou

c) vistasměnka: splatnost na viděnou, tj. kdykoliv při předložení k placení

d) lhůtní vistasměnka: doba splatnosti je stanovena na určitý den po viděné

ad 5. Údaj místa, kde má být placeno (domicil) píše na směnku výstavce. Neučiní-li tak, může domicil na směnku napsat akceptant při akceptování směnky. Neučiní-li tak ani jeden, je směnka splatná u příjemce (akceptanta). Nejčastěji jsou směnky domicilovány u banky, která vede kontokorentní účet akceptanta.

ad 6. Osoba, které má být placeno, se nazývá remitent. Ve většině případů je remitent a výstavce směnky (trasant) stejná osoba.

ad 7. Antedatování a postdatování směnky je přípustné. Datum nemusí být tedy pravdivé, může mít někdy vliv na splatnost směnky, nebo na vypočítávání úroků. Místo vystavení rovněž nemusí být pravdivé a na splatnost, či platnost nemá vliv.

ad 8. Vlastnoruční podpis výstavce musí být umístěn v pravém dolním rohu směnky. K podpisu je třeba uvést adresu firmy (razítko). Právo podepisovat směnky mají osoby plnoleté a plnoprávné. Právo podepisovat směnky za firmu mají též osoby zplnomocněné. Osoba takto zplnomocněná píše před svůj podpis zkratku „pp“ (per prokura).

Směnka vlastní

 

Směnka vlastní je slibem výstavce směnky, že zaplatí osobě druhé. Tento slib je ve směnce vlastní vyjádřen slovem „zaplatím“. sd532x7253hddb

Směnka vlastní obsahuje:

 1. Označení, že jde o směnku, v textu listiny.

 2. Bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní sumu.

 3. Údaj splatnosti.

 4. Údaj místa, kde má být placeno. 27532xsh53hdb5o

 5. Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno.

 6. Datum a místo vystavení směnky.

 7. Podpis výstavce.

Podstatné náležitosti vlastní směnky jsou totožné s náležitostmi směnky cizí s tím rozdílem, že není uvedeno jméno toho, kdo má platit, jelikož výstavce se sám zavazuje směnku zaplatit. Z téhož důvodu se tato směnka nikomu k akceptaci nepřekládá. Ve všem ostatním platí pro vlastní směnku stejné zákonné předpisy jako pro směnku cizí. Tato směnka se používá převážně ke krytí drobných úvěrů mezi soukromými osobami. Proto také bývá nazývána směnkou „suchou“ nebo směnkou „selskou“. Na rozdíl od směnky cizí, která může být vystavena ve více (bezpečnostních) duplikátech, směnka vlastní smí být vždy pouze jedna, což je na směnce vyjádřeno slovy „zaplatím za tuto jedinou směnku…“

Přehled dalších směnečných pojmů

 • Duplikát směnky – Zpravidla je směnka vyhotovena pouze v jediném exempláři. Vyhotovení kopie směnky by znamenalo vznik nového závazku, tedy nové směnky. Bezpečnost směnečného obchodu může však ve vyjímečných případech vyvolat potřebu vystavení bezpečnostního duplikátu směnky. Duplikát však musí být označen jako „druhá směnka“

 • Úroky – Na směnku denní a na datosměnku není dovoleno psát úrokovou míru. Úroky je nutno vypočítat předem a započítat je do konečné sumy. Úroky se u nás vypočítávají podle německé úrokové uzance:

 

úrok za měsíce: (kapitál x procenta x měsíce) / 12 x 100

úrok za dny: (kapitál x procenta x dny) / 360 x 100

pozn.: měsíc má 30 dnů, rok 360 dní

 

 • Směnečná přísnost – Je vyjádřena slovem „zaplaťte“. Směnečná přísnost je jednak materiální, jednak formální. Nezaplacením směnky nemůže dlužník nic vydělat, zato ztráty bývají velmi citelné. Jedná se o ztrátu dobré pověsti, dalších úvěrů u bank, a též o přímé majetkové ztráty v případě exekučního řízení.

 • Akceptace směnky – Směnka vzniká vyplněním směnečného formuláře a jeho podepsáním výstavcem směnky. Splatnou se stává až jejím přijetím (akceptací) směnečníkem. Směnečník se svým vlastnoručním podpisem právoplatně zavazuje směnku v den splatnosti zaplatit. Směnečného závazku se nelze zbavit jinak, než zaplacením.

 • Směnečné rukojemství – K zaplacení směnky se za výstavce může zaručit osoba třetí. Ručitel se podepisuje na líci směnky pod podpis akceptanta s poznámkou „Aval“, popř. „Jako aval“. Není-li směnka zaplacena akceptantem, musí být neprodleně předložena k placení avalovi, který ji musí zaplatit.

 • Prolongace směnky – Posunutí dne splatnosti na dobu pozdější (po vzájemné dohodě mezi akceptantem a majitelem směnky, resp. výstavcem. Z právnického hlediska je výhodnější vystavit směnku novou, s nově stanovenou dobou splatnosti.

 • Nezaplacená směnka – Je-li směnka řádně prezentována a není zaplacena, mluví se o ní jako o „směnce v nouzi“. Majitel této směnky si musí nechat tuto skutečnost prokázat veřejnou listinou, tzv. protestem, na základě kterého dále uplatňuje svá práva. Protest vystavují notáři a slouží jako důkaz pro další soudní vymáhání zaplacení směnečného dluhu.

 • Blankosměnka – Směnka, na níž není vyplněna podstatná náležitost. Tento údaj může být doplněn kdykoliv dodatečně. Blankosměnky nejsou dávány do oběhu, slouží výhradně jako směnky garanční.

 • Splatnost směnky – Délka splatnosti není zákonem omezena. V praxi se směnky převážně používají ke krytí krátkodobých a střednědobých úvěrů. Délka splatnosti má vliv na výši úrokové míry. Za krátkodobé úvěry se počítá obvykle úrok nižší. Výjimku tvoří vistasměnka, u níž je doba platnosti omezena na jeden rok, pokud ovšem není na směnce uvedena platnost výslovně kratší nebo delší.

 • Allonge – Vlastnictví směnky je možno převést na jinou osobu či firmu indosamentem (rubopisem). Nový majitel směnky může pak stejným způsobem směnku převádět dalším indosamentem. Počet indosací je omezen až dobou splatnosti směnky. V případě, že rub směnky je již zcela popsán, přilepí se k užší straně směnky další list papíru stejných rozměrů jako má směnka. Tento pevně spojený přívěsek se směnkou se nazývá allonge.

 • Ručení za zaplacení směnky – Směnečné právo rozeznává přímé dlužníky a nepřímé dlužníky. Přímým dlužníkem je akceptant směnky, který se svým podpisem bezvýhradně zavazuje směnku zaplatit. Druhým přímým dlužníkem je aval. Často bývá avalem banka, která dobře zná poměry zaručence. Nepřímým dlužníkem je především výstavce (trasant). Dalšími vedlejšími dlužníky jsou všichni rubopisci.
 • Rimesa – Směnka z pohledu majitele (trasanta). Směnka aktivní.

 • Trata – Směnka z pohledu směnečného dlužníka. Směnka pasivní.

 • Promlčení – Zánik směnečného práva následkem jeho neuplatnění ve lhůtě stanovené zákonem. Přímé směnečné právo, tzn. nárok majitele směnky proti akceptantovi, se promlčuje ve třech letech ode dne splatnosti směnky.

 • Rektasměnka – Směnka, kde si výstavce nebo akceptant z nějakých důvodů (příbuzenský vztah) nepřejí, aby se směnka dostala do oběhu. Výstavce směnky musí do textu uvést doložku „nikoli na řad“. Směnka tedy ztrácí obchodovatelnost.

Amortizace směnky

V případě, že se směnka ztratí, nebo zničí, je možno podat u okresního soudu, v jehož obvodě je platební místo směnky, návrh na umoření směnky. Soudu je třeba před zahájením umořovacího řízení předložit dostatečné důkazy o tom, že směnka byla vystavena. Soud podle zákona o umořování listin po uplynutí zákonné lhůty vydá umořovací usnesení, které je pak plnohodnotnou náhradou směnky. Ten, kdo o amortizaci žádá, uhradí soudní náklady na vydání náhradní směnky.

Převod vlastnictví směnky

Často bývají směnky převáděny třetím osobám, které se tímto převodem stávají novými vlastníky směnky. Dosavadní majitel směnky se nazývá indosant, nový majitel indosatář. V těchto případech se směnka používá jako prostředek platební, kterým indosant uhrazuje svůj finanční závazek vůči novému majiteli směnky. Převod vlastnictví se provádí zápisem na rubu směnky, tzv. indosamentem.

Druhy indosamentů:

 1. Indosament vyplněný – Dosavadní majitel převádí svým vlastnoručním podpisem směnku na nového majitele.

 2. Blankoindosament – Nevyplněný indosament. Blankoindosamentem se směnka dočasně stává cenným papírem na doručitele. Dosavadní majitel napíše na rub směnky pouze své jméno a vlastnoruční podpis. Nový majitel může na směnku kdykoli doplnit své jméno, nebo jméno kohokoliv jiného, čímž se směnka znovu stává cenným papírem na jméno.

 3. Prokuraindosament – Zmocňovací indosament. Opravňuje zmocněnce k inkasu směnky. Ten, kdo získá směnku prokuraindosamentem, je oprávněn směnku indosovat opět jen indosamentem. Nejčastěji bývají k inkasu pověřovány banky.

 

Banky často kupují od svých zákazníků směnky dosud nesplatné, získávají je normálním indosamentem a zákazníkovi, který potřebuje peněžní hotovost, ihned vyplácejí směnečné sumy, snížené o smluvní úrok vypočítaný ode dne indosamentu do dne splatnosti. Tím umožňují svým zákazníkům, kterým hrozí platební neschopnost, získat potřebné likvidní prostředky k úhradě jiných finančních závazků - tzv. eskont směnek.

Úloha bank ve směnečných obchodech

 1. Velmi často jsou směnky domicilovány u bank, tzn. že jako místo platební je přímo na směnce uvedena banka, zpravidla banka směnečníka. V tom případě výstavce směnky nebo její majitel převede směnku na svoji banku zmocňovacím indosamentem. Banka ovšem nevystupuje jako aval.

 2. V jiných případech může výstavce směnky, který poskytuje svému zákazníkovi úvěr, vystavit po předchozí dohodě směnku na banku tohoto zákazníka, kterou banka akceptuje. Tím banka žádný úvěr neposkytuje, avšak akceptem přejímá záruku, že směnku řádně zaplatí.

 3. Eskont směnky – Banka od svého zákazníka odkoupí dosud nesplatnou směnku, stane se tedy jejím majitelem a směnečnou částku sníženou o smluvní úrok do dne splatnosti vyplatí v hotovosti dosavadnímu majiteli směnky.

 4. Klient, který potřebuje pro svou obchodní činnost úvěr, akceptuje směnku, kterou na něho banka vystaví. Banka vyplatí směnečnou sumu v hotovosti, avšak sníženou o smluvní úrok do dne splatnosti směnky.

 5. Banka se na směnku podepíše jako aval za směnečníka (hlavně při obchodech se zahraničím). Za záruku si banky účtují poplatky a často si kladou i další podmínky, za kterých budou směnky avalovat. Krajním požadavkem může být zablokování konta dlužníka.

 6. Banky zajišťují provedení akceptace směnky směnečníkem (hlavně při obchodech se zahraničím).

Diskont směnek: Někdy banky své směnky prodávají, nebo je dávají do zástavy centrální bance. Centrální banka tím poskytuje ostatním bankám úvěry. Za tyto úvěry účtuje centrální banka úroky podle tzv. diskontní sazby. Diskontní sazba je úroková míra, kterou si centrální banka sráží při vyplácení poskytovaných úvěrů. Výši diskontní sazby centrální banka reguluje přítok peněz do národního hospodářství. Stoupá-li diskontní sazba, hovoří se o tom, že peníze jsou drahé, klesá-li, pak jsou peníze laciné. Drahé peníze mají za následek přitlumení hospodářské aktivity, zvýšení nezaměstnanosti, zostření konkurence, ale na druhé straně také omezení inflačních tlaků a snižování cenové hladiny. Laciné peníze naopak podporují hospodářskou aktivitu, snižují nezaměstnanost, oživují poptávku, ale na druhé straně podporují inflaci, zmírňují konkurenci a zvýšená poptávka způsobuje zvyšování cenové hladiny. Centrální banka mění diskontní sazby nepravidelně, podle toho, jak se vyvíjí situace v ekonomice. Připravovaná změna není nikdy předem ohlašována, aby bylo zabráněno spekulacím. U měn inflačních bývá diskontní sazba vyšší nebo vysoká, u měn pevných naopak nízká.

Jak napsat směnku…

Směnečný zákon nestanoví, jak konkrétně má být směnka napsána. Omezuje se pouze na výčet údajů, které má směnka obsahovat, aby byla platnou směnkou. V praxi se směnka píše na celém světě podle ustálených a všeobecně respektovaných zvyklostí. Podle těchto zvyklostí se směnka píše na papír o rozměrech 29 x 10 cm a k napsání jsou používány směnečné formuláře, na kterých jsou předtištěny předepsané údaje. Použitím předtištěných formulářů se předchází eventuálním nejasnostem či sporům. Směnečný formulář lze vyplnit jak ručně, tak na stroji. Je-li vyplňován ručně, tak vždy perem. Podpisy musí být vždy perem, nelze je nahradit razítkem. Opravy, nebo škrtání jsou nepřípustné.

Závěr

Směnky představují v tržní ekonomice velice jednoduchý způsob získání a také poskytnutí úvěru. Směnka cizí vyjadřuje určitý závazek zaplatit druhé osobě jistou částku, naopak směnka vlastní představuje můj slib zaplatit. Aby nedošlo k nějakým nejasnostem při vystavování, akceptaci, eventuálně při splácení směnečné částky, jsou směnky předmětem samostatného zákona. Vcelku významnou roli ve směnečných obchodech hrají banky, ať už jako místo splácení (domicil), nebo jako směnečný ručitel (aval), anebo při eskontu, resp. diskontu směnek. Nezaplacené směnky jsou pokládány za vzácnost, neboť důsledky nesplacení dluhu (úvěru) bývají pro dotyčný subjekt nemalé.

Použitá literatura:

K.Nejepínský – Směnka v obchodě a podnikání

Zákon směnečný a šekový

S.Polouček – Peníze, banky a finanční trhy

Obsah

Co je to směnka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Směnka cizí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Směnka vlastní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Přehled dalších směnečných pojmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Amortizace směnky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Převod vlastnictví směnky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Úloha bank ve směnečných obchodech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Jak napsat směnku… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Použitá literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7