Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

BĚŽNÝ ÚČET JAKO ZáKLAD BEZHOTOVOSTNíHO PLATEBNíHO STYKU

SLEZSKá UNIVERZITA

OBCHODNĚ - PODNIKATELSKá FAKULTA V KARVINá

BĚŽNÝ ÚČET JAKO ZáKLAD BEZHOTOVOSTNíHO PLATEBNíHO STYKU

 

ROZDíL MEZI IPB A ČS

( k předmětu:Platební a zúčtovací styk)OSNOVA

  • Úvod

Zřízení účtu

Vedení účtu

Disponování prostředky na účtě

-hotovostní operace na účtu

-bezhotovostní operace na účtu

Platební karty

Úročení účtu

Výpisy z účtu

Zrušení účtu

Výňatek z ceníku za služby v IPB a ČS

  • Závěr

ÚVOD

Současný dynamický rozvoj podnikání vyžaduje kvalitní a komplexní bankovní servis. Služby banky však nevyužívají jen právnické osoby, ale stále více i fyzické osoby. Už dávno neplatí pořekadlo ,, Co je doma, to se počítá.” Lidé si už neschovávají peníze ,,pod peřinou” , ale snaží se je co nejlépe zhodnotit a bezpečné uschovat. K tomu slouží banky. Banky se snaží získat, co nejvíce klientů. Jejich sortiment služeb je proto velice pestrý. 56866cbi28qgh2u

Ve své seminární práci budu porovnávat služby Běžných účtů dvou bank: IPB a ČS

Běžný účet = základní předpoklad bezhotovostního platebního styku.

IPB: rozlišuje mezi BÚ pro právnické osoby a pro fyzické osoby, rozdíl je především v cenách

ČS: BÚ nerozlišuje, rozdíl je pouze ten, že fyzická osoba předloží při zavedení účtu občanský průkaz, fyzická doklad o existenci právnické osoby. (viz.dále). bg866c6528qggh

Zřízení účtu

K zřízení účtu je vždy třeba občanský průkaz, právnické osoby (PO) předloží navíc doklad prokazující vznik a existenci právnické osoby - tj. výpis z obchodního rejstříku. Osoby podnikající podle zvláštních předpisů (např.lékaři, právníci) prokazují právní subjektivitu potvrzením z příslušné asociace. Minimální vklad si určuje každá banka sama.

IPB..........FO :200,- Kč, min. zůstatek na účtu 200.-Kč

..........PO:3000,- Kč, min. zůstatek na účtu 1000,- Kč

ČS..........1000,-Kč, min. zůstatek na účtu 500,-Kč

Po podpisu smlouvy a složení základního vkladu banka otevře BĚŽNÝ ÚČET a přidělí číslo účtu. Poplatky za zřízení účtu nejsou.

Vedení účtu

IPB..........pro FO zdarma

..........pro PO 60,-Kč měsíčně

ČS...........180,-Kč měsíčně

Disponování prostředky na účtě

S prostředky na účtu jste oprávněn disponovat těmito nástroji:

- jednorázovými nebo trvalými příkazy k zúčtování

- šekem

- platební kartou

- elektronickou cestou (bezdokladový elektronický styk)

pozn.:obě banky poskytují další služby jako je Home Banking či Phonebanking,....

Hotovostní operace na účtu

Banka umožňuje:

a) vklady a výběry v hotovosti - tyto operace se uskutečňují prostřednictvím pokladních dokladů banky- výběrními lístky a pokladními složenkami

IPB..........můžete vybírat v jakékoli pobočce v ČR

ČS............můžete vybírat pouze v pobočce, kde máte veden účet

b) výběr šekem

c) výběr platební kartou - viz.dále

Bezhotovostní operace na účtu

u obou bank :

-lze provádět pravidelné úhrady soustředěného inkasa plátce obyvatelstva (SIPO)

-vnitrobankovní a mezibankovní platební systém

-příkaz k úhradě

-šek zaručený šekovým systémem

-elektronická peněženka

- platební karty

Platební karty

Majitel běžného účtu může současně využít výhod, které poskytují platební karty

IPB........poskytuje FO plat.kartu VISA ELECTRON zdarma, bez poplatků. Majitel karty platí jen poplatek 10,- za každý výběr z bankomatu jiného než je bankomat IPB

.........PO si musí koupit platební kartu, může si vybírat z velkého množství karet jako jsou VISA, Maestro, atd.

Nejpoužívanější je však VISA Bussines (poplatek 3000,- Kč za rok)

ČS.........základní plat.karta, kterou poskytuje ČS je VISA Bussines, tu si klient kupuje asi za 1200,-Kč, dále však poplatky neplatí. Za výběr z jakéhokoli bankomatu se platí 2,- Kč.

Úročení účtu

Zůstatek na účtu úročí banka klientovi v souladu se smlouvou o účtu. Úrok je připisován v měně, ve které je účet veden.

IPB........asi 0,5 % p.a.

ČS.........asi 0,5 % p.a.

Výpisy z účtu

Banka posílá majiteli účtu výpisy. Pro ty si může klient docházet osobně nebo mu přijdou poštou , či u každodenních výpisů i faxem. Tyto výpisy se posílají měsíčné, týdně, dekádně ei po pohybu - časové rozmezí je uvedeno ve smlouvě

ceny IPB..............za měsíční výpis 15,- Kč, po pohybu 180,- Kč měsíčně

ČS...............platí se vždy pouze za poštovní služby 4,60 Kč

Zrušení účtu

K vypovězení smlouvy ze strany banky zpravidla dochází při nedodržení podmínek pro vedení běžného účtu ze strany klienta. Účinnost výpovědi ze strany banky je ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla majiteli účtu prokazatelně doručena výpověď.

Zrušení běžného účtu ze strany klienta nastane nejpozději do:

IPB...............ihned či maximálně do 45-tého dne, poplatek pro FO či PO 200,- Kč

ČS................ihned či po skončení poslední transakce v měsíci, poplatek 50,- Kč

 

 

 

VÝŇATEK Z CENíKÚ ZA SLUŽBY V IPB A V ČS

služba
IPB-PO
IPB-FO
ČS
 
 
 
 
zřízení účtu
zdarma
zdarma
zdarma
zúčtování mezi účty banky
3,50
3,50
2
zúčtování mezi jinou bankou
5,50
5,50
4
zrušení účtu
200
200
50
měsíční sazba za vedení účtu
60
zdarma
180
měsíční výpis
15
15
4,60

Závěr
Obě banky nabízí sobě podobné služby. Tyto služby jsou stejně kvalitní avšak ceny jsou různé. Levnější jsou služby ČS než IPB (pro právnické osoby)-Nevýhoda ČS je, že ceny běžných účtů jsou stejně pro fyzické i pro právnické osoby. IPB se snaží naopak cenově vyjít vstříc fyzickým osobám.

Použitá literatura:

informační letáky z IPB a ČS