Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Financování soukromých - Základních uměleckých škol

Financování soukromých - Základních uměleckých škol

Podpis:

Ve své práci se snažím rozebrat nejprve obecná kritéria získání dotací pro soukromou školu se zaměřením na Základní uměleckou školu (ZUŠ). V druhé části následuje konkrétní pojednání o již jediné soukromé ZUŠ v Ústeckém kraji, neboť jsem se dostal k jinak těžko dostupným informacím týkajících se této problematiky. Jedná se o: Základní umělecká škola – Výtvarné studio, s. r. o. Zmíněné škole již několik let vypomáhám v celé oblasti jejich působnosti. Závěrem uvádím vlastní názor na celou problematiku financování soukromých ZUŠ.+ zajímavé přílohy

cx194i3123lxxb 13194icm23lxb3f

cx194i3123lxxb 13194icm23lxb3f

cx194i3123lxxb 13194icm23lxb3f

cx194i3123lxxb 13194icm23lxb3f

cx194i3123lxxb 13194icm23lxb3f

cx194i3123lxxb 13194icm23lxb3f

Obsah:

I. část ……………… problematika poskytování dotací soukromým ZUŠ

 

  1. poskytování dotací soukromým školám obecně

 

  1. žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

 

  1. výše dotace

 

  1. možnost zvýšení dotace

 

  1. podmínky zvýšení dotace

II. část ……………. informace o ZUŠ – Výtvarné studio, Ústí nad Labem

III. část ………….……………. závěr, vlastní názor na celou problematiku

I. část

Poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním a s běžným provozem školy nebo zařízení.

Dotace se základní umělecké škole poskytuje pouze na zabezpečení výuky určené pro žáky plnící povinnou školní docházku, nebo studující na střední škole nebo učilišti.

Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace škole na příští rok předkládá škola nebo zřizovatel školy školskému úřadu do 15. října, přičemž žádost obsahuje:

název, adresu, identifikační číslo a číslo účtu školy, kopii platného rozhodnutí o zařazení do sítě, doklad o zápisu školy do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku., předpokládaný celkový počet dětí a žáků ve školním roce, na který je požadována dotace.

Výše dotace

Dotace se přiznává maximálně do výše počtu žáků uvedeného v rozhodnutí o zařazení školy do sítě. Ovšem vzhledem ke špatné situaci ve školství a celkové špatné situaci ekonomiky se výše počtu žáků nesmí od roku 1997 zvyšovat!

Dotace se vyměřuje procentuelní sazbou z tzv. normativu. Normativ představuje roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na dítě nebo žáka ve srovnatelném studijním oboru a formě studia školy zřizované ministerstvem nebo školským úřadem (neboli státní).

Soukromé Základní umělecké školy (v zákoně uváděny jako „ostatní školy a zařízení“) mají výši procentního podílu z normativu 50%.

Zvýšení dotace

Soukromé školy mohou nárokovat, po splnění různých více či méně náročných podmínek, zvýšení dotace. ZUŠ (ostatní školy a zařízení) do maximální výše 80% z normativu.

Dotace pro školy se zvyšuje, pokud škola splňuje následující podmínky:

 

  1. dostává základní sazbu dotace (tedy 50%)

 

  1. má poslední hodnocení České školní inspekce (ČŠI) průměrné nebo lepší

ČŠI kontroluje výsledky výchovně vzdělávací činnosti, úroveň odborného a pedagogického řízení, personální a materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti, efektivnost využívání hospodářských prostředků a dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti školství. Tuto činnost vykonává prostřednictvím školních inspektorů, kteří jsou oprávněni vstupovat do objektů a zařízení orgánů a organizací v nichž se zabezpečuje výchova a vzdělávání do základních uměleckých škol. Školní inspektoři projednávají výsledky kontrolní činnosti s ředitelem, se školským úřadem a zřizovatelem školy.

  1. zaváže se ve smlouvě o poskytnutí zvýšené dotace k vynaložení celého svého zisku, za příslušný kalendářní rok, na výdaje na vzdělání, běžný provoz, jinými slovy nebude vytvářet zisk

Škola předkládá žádost o uzavření smlouvy o zvýšení dotace na příští školní rok spolu s doklady, že byly splněny stanovené podmínky, školskému úřadu do 31. ledna

II. část

Následují informace o konkrétní soukromé Základní umělecké škole. Informace jsou z větší části získané z výroční zprávy 1999, doplněny konzultací s ochotnou p. ředitelkou Mgr. Zdenou Libigerovou.

Základní umělecká škola v Ústí nad Labem

Výtvarné studio

Střekovské nábřeží 788/18, 400 03 Ústí nad Labem, tel/fax: 047/553 24 14

a)Soukromá základní umělecká škola - Výtvarné studio, s. r. o.,Střekovské nábřeží 18, 400 03 Ústí nad Labem

odloučené pracoviště:1) 400 11 Ústí nad Labem, Mírová 4

2) 400 03 Ústí nad Labem, Nová 5

3) 400 07 Ústí nad Labem, A. České 17

IČO 25 01 60 16

Zřizovatel: Mgr. Zdena Libigerová, RČ 526216/171, bytem Střekovské nábř. 18, 400 03 Ústí nad Labem

Datum zřízení školy : 1. 9. 1994

Obsah zřizovací listiny :

Název, sídlo a hlavní provozovna školy, předmět činnosti - vyučování v oboru umění : výtvarná výchova. Škola se zakládá na dobu neurčitou.

Datum zařazení do sítě škol :

1) 1. 9. 1994 na základě předložené dokumentace stanovené MŠMT vyhláškou o soukr. školách č. 353 ze dne 27. 7. 1991.

2) 21. 6. 1996, č. j. 13313/96-60-04

3) 1. 11. 1997, č. j. 29 583/97-60

b)Seznam oborů: výtvarný

Seznam tříd s počty žáků k 1. 1. 1999:

Ročník:
Počet žáků
Prospělo s vyzn.
Prospělo
Neprospělo
přípravný
69
69
 
 
1.
25
25
 
 
2.
24
24
 
 
3.
20
20
 
 
4.
9
9
 
 
5.
7
7
 
 
6.
4
4
 
 
I
2
2
 
 
II.
4
4
 
 
III.
1
1
 
 
IV.
0
0
 
 
Celkem
165
165
 
 

Celkový počet žáků k 1. 1. 1999 činil 165 žáků.
Typ školy
 
Počet tříd ve škole
Průměrný počet žáků
Průměrný počet žáků na tř./skupinu
Počet pracovníků celkem
Počet pedagogických pracovníků
Šk. rok
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
ZUŠ
 
11
13
138
163
12,5
12,5
6
5
4
4

c)Obsah učebních plánů

Přípravné studium:

1. přípravná kresba a malba66 hodin

2. přípravná grafika12 hodin

3. přípravné modelování21 hodin

I. stupeň základního studia

Ročník1.2.3.4.5.6.

1. Kresba242418181818

2. Malba272721211515

3. Grafika151515151818

4. Dekorativní činnost121221212424

5. Modelování212124242424

II. stupeň základního studia

Ročník1.2.3.4.

1. Kresba27272727

2. Malba15151515

3. Grafika15151515

4. Dekorativní činnost12121212

5. Modelování12121515

6. Vybrané statě z teorie umění18181515

d)Seznam dalších pedagogických dokumentů:

- učební osnovy výtvarného oboru LŠU pro přípravné studium ze dne 25. 7. 1980, s účinností od 1. 9. 1980, č.j. 20 876/80-35 a pro I. stupeň základního studia ze dne 6. 4. 1981, s účinností od 1. 9. 1981, č.j. 11393/81-35.

- učební plány pro Základní umělecké školy ze dne 26. června 1995, čj 18.418/95 s účinností od 1. 9. 1995

Škola vede dokumentaci podle zákona č. 188 ze dne 22. června 1995, par.38a :

- přihlášky žáků

- třídní knihy pro skupinové vyučování

- katalogové listy pro žáky zákl. studia

- výkazy žáků

- řád školy

- školní řád

e)Časový průběh a organizace šk. roku

Výuka - 2,45 vyuč. hodiny týdně

Odpadlé hodiny - 0

Počet suplovaných hodin - 24

f) -

g)Systém řízení: zřizovatel školy – ředitel.

h)Informace o výši školného

Výše školného ve šk. roce 1996/97 byla 120,- a 130,- Kč měsíčně pro všechny žáky.

(průměrný počet žáků 163)

i)Přehled příjmů a výdajů školy

viz. hospodářská činnost

j) Inspekční zpráva

viz. příloha

Doporučená část zprávy o škole

a) Základní charakteristika

Stručný popis činnosti školy

Cílem školy je rozvíjení výtvarného nadání a tvořivosti žáků ve věku základní školní docházky. Škola se zabývá kreativní výchovou výtvarně talentovaných dětí v oblasti svých působišť. Ateliéry jsou umístěny v objektech základních škol. Škola nabízí pro učitele těchto škol odborné konzultace a kurzy z oblasti výtvarných technik a snaží se v tomto ohledu na ně působit inspirativně. Učitelé se mohou seznámit, jak s ukázkami výtvarných prací školy, tak i s postupem technik. V praxi se jedná o výstavy prací žáků, které škola pravidelně pořádá. Škola také umožňuje pedagogickou praxi studentům výtvarné výchovy z PF UJEP Ústí nad Labem.

Předpoklady a trend dalšího vzdělávání

Škola se snaží využít uměleckých aktivit dětí a mládeže formováním jejich osobností jako lidsky plně rozvinutých individualit, majících pozitivní vztah ke kulturním a mravním hodnotám současné společnosti na okrajových sídlištích v Ústí nad Labem, zvláště pak v problematické oblasti Krásného Března, kde soužití různých sociálních skupin a etnik je zvláště ožehavé a konfliktní. V současné době je tato problematika značně medializována a veřejnost ji dobře zná. V dlouhodobém měřítku přispívá tedy i naše škola k pozitivnímu řešení této situace. Význam výtvarného umění pro rozvoj vnímání a tvořivostí dětí ukazujeme veřejnosti při našich četných výstavních aktivitách. Uvědomujeme si úlohu, kterou naše škola v prostředí sídlišť hraje a pozitivní vliv, který v ohledu výchovném i sociálním, nezastupitelně vykonává rozvíjením výtvarně tvůrčích aktivit dětí.

Podmínky pro zařazení dětí do školy

Talentová zkouška z kresby.

b) Profil absolventa

Přípravné studium

Žák se naučí zacházet se základními vyjadřovacími prostředky tak, aby napomáhaly výrazu jeho výtvarného projevu. Naučí se základům výtvarných zručností v oblasti přípravné kresby, malby, modelování a grafických technik.

Základní studium - I. stupeň

Absolvent I. stupně má základní orientaci v oblasti kresby a malby. Zná základní grafické techniky - tisk z hloubky a výšky. Má znalosti základů tvorby keramiky a dalších technik prostorového vytváření. Umí připravit výtvarné návrhy s cílem harmonického výsledku v disciplíně dekorativní činnosti. Je připraven k dalšímu rozvíjení svých tvořivých schopností a odborných znalostí z oboru výtvarné tvorby, chápe základní odborné pojmy a umí je používat. Nejtalentovanější žáci jsou připraveni ke studiu na středních výtvarných školách. Studium je zakončeno vytvořením absolventské práce, která bude veřejně vystavena.

Základní studium - II. stupeň

Absolvent II. stupně má dobře zvládnutou kresbu a malbu. Umí samostatně používat grafické techniky k vyjádření svých výtvarných cílů a záměrů. Má znalosti z oblasti keramiky a dalších technik prostorového vytváření tak, aby je mohl samostatně dobře využívat. Nejtalentovanější žáci jsou připraveni ke studiu na vysokých školách uměleckého, pedagogického a filosofického směru. Studium je zakončeno vytvořením absolventské práce, která bude veřejně vystavena.

 

 

Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů - celková situace

Aprobovanost učitelů vyhovuje potřebám školy

Počet hodin vyuč. aprobovaně - 77 %

Neomluvené hodiny žáků - 0 %

Počet suplovaných hodin - 24

Učební osnovy a plány jsou plněny ve všech ročnících.

Učitelé volí náměty a výtvarné techniky s ohledem na věk žáků tak, aby byly pro děti zajímavé a zvládnutelné.

Údaje o pracovnících

Celkový průměrný počet pracovníků
Průměrný počet pedag. pracovníků *
Průměrná výše měsíční mzdy pedag. pracovníků
Průměrná výše měsíční mzdy nepedag. prac.
Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy pedag. prac.
Průměrná měsíční výše nenárokové složky mzdy nepedag. prac.
3,9
2,2
3 363,-
2 200,-
-
-

* Dohody o provedení práce, činnosti

Přehled pracovníků školy

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Zdena Libigerová - učitelství VV pro základní a střední školy, 24 let praxe

Mgr. Markéta Žižková - VV pro střední školy, 3 roky praxe

Helena Greplová - studentka 5. ročníku VV pro základní školy, 3 roky praxe

Lucie Kroupová – studentka 1. ročníku VV – jednoobor. stud.

Administrativní pracovník:

Josef Terfler – student 4. ročníku OA

Rada školy není zřízena

Informace o hospodaření školy

Celkové příjmy: