Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Vliv zavedení EURA na světovou ekonomiku

Vliv zavedení EURA na světovou ekonomiku

Členové EU mají masivnější a lacinější přístup ke kapitálu.

Konkurenční výhody poskytované eurem:

  1. zvyšuje se konkurence v bankovním a peněžním sektoru v celé Evropě, hlavně vůči bankám z nečlenských zemí měnové unie, včetně ČR

  2. usnadňuje přístup malých a středních podniků ze zemí měnové unie k zahraničním bankám

  3. rozšiřuje úlohu kapitálových trhů pro malé a střední podniky ze zemí měnové unie tím, že nabídne širší přístup k profesionálním soukromým poskytovatelům kapitálu, což povede ke kotaci na burzách 22519zjv64nce4p  4. redukuje počet bankovních účtů podniků à snížení správních poplatků za vedení účtů

Zavedení eura mělo velký úspěch u členských zemí EU a některé členské státy uvažují o zavedení hotovostního eura (zatím jsou jen bezhotovostní eura) až půl roku před termínem pro začátek emisí bankovek a mincí eura. (oficiální datum začátku emise je 31. 12. 2001). Bude nutno vytisknout 12 miliard bankovek a vyrazit 70 miliard mincí. Evropská centrální banka se zavázala, že do 1. 1. 2002 uvede bankovky a mince eura do oběhu.

Lesk a stíny nové společné měny – HN 27. ledna 1999

Se vznikem společné evropské měny se 11 zemí připojilo (založilo) Euroland. Členské státy EMU se vzdávají své národní měny a své funkce v péči o měnu delegují na Centrální evropskou banku. Francie si přeje aby existoval politický subjekt, který by tvořil protiváhu nezávislé Centrální evropské bance. (tím by podle nich měla být rada pro euro). Centrální evropská banka zřejmě bude zasahovat do hospodářské politiky zemí pomocí doporučení. V případě, že některá země nebude tyto doporučení akceptovat a nebo překročí pevně stanovená kritéria, bude finančně sankciována. (kvůli paktu evropské stability). To však neznamená, že se členské státy úplně zbavují prostředků na úpravu svých rozpočtů. Vláda každé země si bude moci sama určovat výdajové položky. Otevírá se jim ale taky možnost výrazně posílit (zvýšit) své veřejné výdaje. Rozpočet se již však nebude moci používat jako ochrana proti ekonomickým cyklům. (Francie to tak hodně používala). jc519z2264ncce

Budování Evropy a globalizace omezuje akční rádius všech národních vlád (například se bude regulovat mzdová politika). Stát bude moci určit jen výši minimální mzdy. Státy budou postupně omezovány i v oblasti fiskální politiky. Země, které dosud povzbuzovaly konkurenceschopnost svých ekonomik pomocí politiky směnných kurzů budou muset se zavedení eura odstoupit od rozdílných kurzů, které budou nahrazeny daňovými rozdíly. Země budou chtít snižovat daňové zatížení úspor. (??????????). Země se budou pozvolna vzdávat své národní suverenity výměnou za podíl na Evropské suverenitě.

Euro potřebuje posílit politickou dimenzi

Společná měna Eurolandu už osvědčila svou odolnost. Posílí i hospodářskou stabilitu ve světovém měřítku.

Společná měna prokázala svou odolnost krátce po zavedení. Evropská unie už má 40-ti leté zkušenosti. do integrace je zapojeno 11 členských států. Bez další politické integrace nemůže euro splnit naděje do něj vkládané. Euroland se už dnes svou ekonomickou potencí podílí 20-ti % na celosvětovém obchodu, vytváří stejný podíl na světovém HDP. Dosahuje 80-ti % ekonomické kapacity USA. Po rozšíření EU překročí tato unie dokonce kapacitu USA. Země unie mají společnou měnu a chtějí-li se stát politicky nezávislými na USA, musí se ještě sjednotit politicky. Musí se najít způsob společné zahraniční politiky členských zemí. Aby státy nemohly pomocí daní příliš zasahovat do hospodářské politiky - soutěže, bude třeba sjednotit i daňovou a mzdovou soustavu. Euro má na světovou ekonomiku i nepřímý vliv. Státy, které byly skeptické, poznaly, že bude důležité stát se členem Eurolandu. V Latinské Americe (hlavně Argentina) se uvažuje o zavedení obdoby zóny eura na Americkém kontinentě. Měla by to být zóna dollaru.

Newsweek

Evropská měnová unie se možná stane největším evropským projektem od roku 1648, kdy byl podepsán Westfalský mír. Euro může podpořit skoro jednotnou ekonomiku, která je potencionálně větší než americká. Někteří experti říkají, že evropská měna bude jednoho dne konkurovat dolaru.

3. května 1998, na konferenci v Bruselu, bylo vybráno 11 zemí, které 31. prosince 1998 opustily své franky, německé marky a jiné národní měny a zapojily se do Evropské měnové unie. Na místo nich byla uvedena společná měna - Euro, která bude životodárnou silou pro nově vznikající ekonomickou a geopolitickou strukturu, která se bude zanedlouho jmenovat Euroland.

Tolik na úvod. A nyní se zaměřím na vliv jaký bude mít Euro v celosvětovém měřítku. Budu se snažit předložit některé názory odborníků, ať už evropských či amerických.

Jedním z prvních poznatků, ke kterým můžeme dojít je fakt, že ne všichni sdíleli nadšení Evropanů. Za oceánem se objevovala a jistě stále objevuje skepse ohledně vývoje Eura. Američané z určitým nadhledem přihlíželi vzniku EMU. Považovali to za věc Evropy. Spojené státy jsou jedinou světovou supervelmocí. Jejich ekonomika a ozbrojené síly ovlivňují světové dění. Evropa prošla dlouhou dobu od 2. Světové války. Kontinent znovu získal svou předválečnou prosperitu. Ale Evropa již nezískala zpět svou pýchu a postavení světové jedničky, které si evropské národy udržovaly půl století, jako centrum světového impéria, technologií a moderních věd. Evropané na tento fakt stále nemohou zapomenout, protože se jejich role coby světových dobyvatelů a mravokárců zhroutila v průběhu jednoho století, kdy dvě světové války změnily kontinent nejdříve v krvavá jatka a potom v ekonomickou pohromu. Proto není možné nahlížet na EMU a nebrat v úvahu historii. Měnová unie je obrovským ekonomickým a politickým předsevzetím. Ale nejde v žádném případě jen o tyto dvě záležitosti. Co je více důležité je fakt, že jde o zacelení starých ran. Je třeba si uvědomit, že EMU spojí národy, které se v nedávné minulosti vzájemně potýkaly v různých válečných konfliktech. V podstatě můžeme říci, že Evropané usilují o návrat slavných časů, chtějí, aby byli bráni vážně.

Co se týče ekonomického hlediska je třeba podotknout, že něco podobného jako je EMU nebylo dosud vyzkoušeno, a proto zatím nikdo doopravdy neví jaký postoj k tomu zaujmout. Nikdo zatím nedokáže odhadnout, zda zavedení Eura bude mít hluboký nebo jen prozaický vliv na vývoj Starého kontinentu. Bude se Evropa nadále potýkat se stejnými problémy jako je vysoká nezaměstnanost, drahá státní správa a nekonečná byrokracie?! Nebo se v Evropě vytvoří něco ve stylu "Spojených států evropských", čili mocnosti, jejíž vytvoření si vyžádá krev v ulicích, jakmile nacionalisté začnou bojovat proti ztrátě suverenity. Existuje ještě třetí východisko, a to, že se měnová unie přerodí do zcela nové formy kapitalismu, a to takového, který bude ušitý na míru období zastírání národních hranic a rychle proudícího kapitálu.

Není sporu o tom, že nová Evropa je potencionální silou. 15 členů EU dohromady vydává přes 34,5 % všech dlužných cenných papírů na světě v porovnání s 37,2 % USA. Rovněž v zahraničním obchodě jsou si oba regiony blízké, kdy EU se na světovém obchodě podílí 35 % zatímco USA 41,5 %. Ovšem dolary jsou dnes dvakrát více používány než evropské měny. Tento nerovnováha naznačuje, že si euro v brzké době protlačí cestu do bank na celém světě. Pokud by se euro stalo široce používané, mohl by tlak na dolar zapříčinit růst úrokových sazeb v USA. Zvláště když má EU na souhrnném běžném účtu přebytek, což podporuje poptávku po měně, v porovnání s obrovským americkým deficitem. Například většina velkých obchodů je nyní prováděna v dolarech. V budoucnu se budou muset Američané, kteří prodávají státní dluhopisy, nebo nakupují naftu v zahraničí, podřídit vrtochům finančních trhů jako nikdy předtím. Zahraniční investoři, kteří nyní drží americké státní pokladniční poukázky a podnikové dluhopisy, možná přesunou své investice jinam, což bude více stát americkou vládu a podniky. A konečně, USA mohou přijít o část z 10 až 13 miliard dolarů, které každoročně získávají jako poplatky za využívání dolarů cizinci v jejich vlastní zemi.

Měna pro všechny platby

Od 1.1.1999 začala fungovat Centrální evropská banka se sídlem ve Frankfurtu (v ní rozhoduje šest členů výkonné rady) , která převzala odpovědnost za provádění společné měnové ekonomiky. Hospodářská měnová unie = Evropská měnová unie (EMU). Podle Maastrichtské smlouvy se s platností od 1.1.199 stalo euro jednotnou měnou členských zemí Evropské měnové unie (EMU), podle ní nahrazuje národní měny jedenácti zemí EMU. Národní měny budou jen nedesetinná vyjádření eura. Fixní přepočítací koeficienty, podle nichž se budou národní měny převádět na euro stanovila 1.1.1999 Rada ministrů EU. Pravidlo – no prohibition, no compution – bez zákazu, bez donucení à v období od 1.1.1999 bude moci vybrat, v jaké měně chce obchodovat.

Bude narůstat konkurenční boj mezi firmami, které jsou na euro připraveny a mezi těmi, co otálejí. Velké firmy a koncerny zřejmě budou dávat přednost těm, co jim budou nabízet zboží nebo služby vyjádřené v euru.

Výhoda pro všechny

dvojí ceny – budou uváděny ceny v národních měnách a v eurech. Euro taky pomůže ušetřit transakční náklady při cestách do zahraničí. Pokud se třeba člověk rozhodne procestovat všech 15 členských zemí EU s 1000 DEM, tak aniž by tankoval benzín, platil letenky, lístky na vlak, nebo jen šel pěšky. Stačí, aby v každé členské zemi vyměnil své peníze ze místní národní měnu a v 15. státě mu zůstane jen. 400 DEM. 600 DEM vydá za směnárenské poplatky a kurzové rozdíly. Tyto transakční náklady zmizí, ale až po 1.1.2002 (začnou se vyměňovat národní peníze za eura). Do té doby můžeme ušetřit na transakčních nákladech tím, že budeme v zahraničí používat platební karty a šeky (v euru). Se zavedení eura se taky pozná, jaké jsou rozdíly v cenách jednoho zboží ve více zemích. To zřejmě povede ke snižování rozdílů v cenách mezi zeměmi. 

Požadavky na banky

1) úrokové sazby / peněžní trhy EURIBOR

od 1.1.1999 se přestalo na devizových trzích obchodovat s národními zeměmi EMU. Došlo k zániku národních referenčních indexů – FIBOR (Frankfurt), nebo PIBOR (Paříž), z nichž se odvozují některé úrokové sazby. Tyto indexy jsou nahrazeny indexem EURIBOR – jediným indexem pro zónu eura. Sazby EURIBOR jsou stanovovány na základě kotací 64 bank z hlavních finančních center. Jedná se celkem o 58 hlavních bank ze zemí EU a 6 bank ze Švýcarska, Japonska a USA. Od 1.1.1999 vznikl v Londýně nový index – EuroLIBOR (je kotován denně v 11.00 londýnského času na základě panelu 16 bank), který má konkurovat EURIBORU. Fixní úrokové sazby však zavedením eura nejsou dotčeny a zůstávají ve své původní výši až do doby splatnosti.

EURIBOR – panel 64 bank
 
Počet bank v panelu
Německo
12
Francie
10
Itálie
7
Velká Británie
6
Španělsko
5
Belgie
3
Nizozemsko
3
Rakousko
2
Dánsko
2
Lucembursko
2
Švédsko
2
Řecko
1
Finsko
1
Irsko
1
Portugalsko
1
Země mimo EU
 
USA
3
Švýcarsko
2
Japonsko
1

Všechny vládní dluhopisy jsou od začátku roku vydávány v euru. Současné dluhopisy v národních měnách budou postupně převáděny na euro. Způsob převodu se stanoví do konce roku 2001.

akciový trh

od 4.1.1999 se na všech burzách obchoduje v euru. Všechny akcie jsou nově kótovány v euru. Ani v převodu akcií na euro se členské země neshodly. Dnes se používají tři metody převodu:

  1. převod akcie bez nominální hodnoty – nezaokrouhluje se. Akci s nominální hodnotou jsou převáděny na akcie bez nominální hodnoty se souhlasem valných hromad akciových společností. Tato metoda se používá ve všech zemích EMU kromě Irska a Španělska.

  2. převedení akcie s nominální hodnotou zaokrouhlenou na euro – nominální hodnota akcií se po přepočtu zaokrouhlí a vzniklé zaokrouhlovací rozdíly budou dorovnány navýšením, nebo snížením kapitálu (jmění)

  3. převedení na akcii s nezaokrouhlenou nominální hodnotou v euru – nominální hodnota akcie je zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Zavedením eura v 11 zemích EMU vznikl největší trh vládních dluhopisů na světě. Euroland taky zaujímá druhé místo v případě akciových a peněžních trhů hned za USA. Očekává se, že euro přinese impuls pro rozvoj těchto trhů.

Budoucnost eura

Euro zřejmě bude velmi silná a bezpečná měna. V Eurolandu žije 290 miliónů lidí. Na světovém HDP se podílejí zhruba 20%. Jejich hospodářská síla je srovnatelná s USA a je pravděpodobné, že právě Euroland se stane největším konkurentem USA. Postupem času se euro přiblíží k dollaru a bude mu nejspíš konkurovat. Může se stát, že úspěchy EU odlákají investory z USA a ty by pak měly problémy s pokrytím rostoucího schodku obchodní bilance. Vznik eura ovšem neznamená jen konkurenci pro USD, ale i pro Japonský Jen. Že se Japonci obávají eura potvrdil i výrok japonského premiéra Keizó Óbučiho, který by chtěl uvítal vytvoření tripolárního měnového systému tvořeného dolarem, eurem a jenem. Tento systém by zajistil jenu určité postavení na trhu a zároveň by jej udržel nad vodou. Bude narůstat konkurenční boj mezi firmami, které jsou na euro připraveny a mezi těmi, co otálejí. Velké firmy a koncerny zřejmě budou dávat přednost těm, co jim budou nabízet zboží nebo služby vyjádřené v euru.
zahraniční platební styk

od ledna 1999 začínají fungovat nové clearingové systémy, které zajišťují převod plateb ve všech 11-ti zemích EMU. (jsou to hlavně TARGET, EBA a EAF). Přestože se na ně české banky mohou napojit jen zprostředkovaně, urychlí a zkvalitní se tím transakce se zahraničím. Zavádí se taky ERI (Euro Related Information) systém, který se používá při převodu částek mezi zeměmi EMU.

Výpočet fixních přepočítacích koeficientů

  1. stanovení směnných kurzů měn zemí EMU vůči USD. Centrální banky všech členských států EMU stanovily v 11.30 středoevropského času směnný kurz svých národních měn vůči USD. To se dělo na telekonferenci.

  2. vypočítal se směnný kurz ECU vůči USD. Informace z kroku o směnných kurzech zemí EMU vůči USD předala během této telekonference Belgická centrální banka Evropské komisi, která je použila pro výpočet oficiálního směnného kurzu vůči USD.

  3. Byl proveden výpočet směnných kurzů oficiální ECU vůči měnám zemí EMU. To se spočítalo jako násobek s měnného kurzu ECU vůči USD a směnného kurzu příslušné měn vůči USD. Vypočtené čísla byla zaokrouhlená na 6 číslic.

 
Příklad výpočtu fixních přepočítacích koeficientů
 
krok 1a
krok 1b
krok 2
krok 3
Množství národní měny v měnovém koši ECU
A
Směnný kurz vůči USD k 31.12.1997 (USD/x)
B
Dolarový ekvivalent množství národní měny v měnovém koši ECU
C=A:B
Směnný kurz vůči ECU. (ECU/x)
D= (USD/ECU)*B
DEM
0,6242
1,7998
0,3487541
1,98736
BEF
3,301
36,92
0,0894095
40,7675
LUF
0,130
36,92
0,0035211
40,7675
NLG
0,2198
2,0172
0,1089629
2,22742
ITL
151,8
1758,75
0,0863113
1942,03
ESP
6,885
151,59
0,0454186
167,388
PTE
1,393
183,06
0,0076095
202,137
FRF
1,332
5,9881
0,2224412
6,61214
IEP
0,008552
1,4304
0,0122328
0,771961
 
 
 
ECU/USD=1,1042128
 
ATS
-
12,59
-
13,9020
FIM
-