Referaty
Home
Anglictina
Biologie
Chemie
Dejepis-Historie
Diplom-Projekt
Ekonomie
Filozofie
Finance
Fyzika
Informatika
Literatura
Management
Marketing
Medicina
Nemcina
Ostatni
Politika
Pravo
Psychologie
Public-relations
Sociologie
Technologie
Zemepis-Geografie
Zivotopisy
Téma, Esej na téma, Referátu, Referát, Referaty Semestrální práce:

Vytvoření výhodného portfolia pro investování - BURZY A FINANČNí TRHY

Fakulta řízení a informační technologie VŠP Hradec KrálovéVytvoření výhodného portfolia pro investování - BURZY A FINANČNí TRHY

BURZY A FINANČNí TRHY

Seminární práce


Jak investovat.

Ještě nedávno byly pro většinu z nás pojmy investice, zisk, spekulace na kapitálovém trhu apod. neznámými. Vyznat se ve spleti možností, které současná situace nabízí, je velmi obtížné. Správné rozhodnutí vyžaduje dobrou znalost věci. Tato práce se pokouší dát informace, na základě kterých si lze udělat vlastní názor na to, co je z hlediska dnešního pohledu více a co méně výhodné. Při tom se musí respektovat, že názory jednotlivých odborníků se mohou lišit.

Portfolio

I tento pojem vstoupil do našeho slovníku až v poslední době. A netýká se jen velkých investorů - i malý střádal musí řešit dvě hlavní otázky:

 • Kam investovat, aby vložené prostředky přinášely odpovídající zisk, případné zhodnocení a pokryly alespoň inflaci.

 • Jak investovat, aby rizika ztrát byla co nejvíce eliminována.

Tradice a dlouholetá zkušenost radí rozložit prostředky portfolia v optimální míře do více typů investic. Na našem trhu se v současné době nabízí řada možností, jak zhodnotit úspory či vytvořený zisk.

Finanční investice

Finanční investice jsme donedávna znali vlastně jen v podobě vkladní knížky. Dnes je výběr mnohem širší. Kromě vlastního podnikání lze peníze vložit do podnikání jiného subjektu jako tichý společník. Je možné spekulovat na kapitálových trzích s akciemi. Lze také investovat do pojistek a rent, depozitních (vkladových) certifikátů, vkladních knížek či termínových vkladů, do akcií (nebo podílových listů), investičních (nebo podílových) fondů a nejnověji do hypotéčních zástavních listů, ovšem s přihlédnutím k solidnosti a finanční zdatnosti zvolené banky, pojišťovny či investiční společnosti, pro kterou se rozhodneme. Úplně nejbezpečnější formou jsou pak státní dluhopisy.

Výnos a bezpečnost.

pokud chceme investovat, zajímá nás pochopitelně výnos. Tady se přihlíží nejen k úrokům, ale zvažuje se i zdanění a mír inflace. Výše výnosů je jen jednou stranou mince, druhou je bezpečnost samotné investované sumy a riziko, s jakým dosáhneme očekávaného výnosu. U vkladů, vkladových certifikátů a obligací je výnos buď pevně stanoven na celé období, nebo se mění např. podle situace na mezibankovním trhu peněžních prostředků. U akcií nemá investor žádný předem definovaný nárok na výnos, o všem rozhodne úspěšnost hospodaření akciových společností a vývoj kapitálového trhu. U klasických investičních příležitostí platí, že čím vyšší riziko, tím vyšší musí být očekávaný výnos.

Akcie

Pokud se rozhodneme investovat do akcie, musíme znát svá práva a povinnosti. Akcie je cenný papír, který vyjadřuje podíl společníka (akcionáře) na základním jmění akciové společnosti. S akcií jsou zároveň spojena práva akcionáře ve vztahu k podnikání společnosti - podílet se na řízení, na zisku a v případě zániku společnosti i na jejím likvidačním zůstatku. Akciová společnost je forma obchodní společnosti, jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet podílů akcií, které mají určitou jmenovitou hodnotu. Akciové společnosti nemají povinnost prodané akcie vykupovat zpět. Majitel je může uplatnit pouze na sekundárním trhu. Nákupem majetkových cenných papírů se jejich držitel stává spoluvlastníkem majetku společnosti, nemá však nárok na vrácení investovaného kapitálu. Majitelé úspor je nakupují se záměrem podílet se na pravidelných výnosech podnikání, na kapitálovém zhodnocování a účasti na řízení podniku.

Dluhopisy

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno jednak právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve nominálních hodnotách a současně i k vyplácení dohodnutých výnosů k určitému datu. Pokud chcete převést svoji investici zpět na hotové peníze, platí zde poměr - čím větší likvidita investice, tím nižší mohu požadovat výnos. Dluhopisů je užívána celá řada s různě kombinovanými podmínkami. Smyslem variability je vyjít vstříc jak emitentu tak věřiteli při hledání kompromisu mezi výnosem a rizikem neúspěchu.

Fondy

Investování za účelem vysokého zisku není samozřejmě možné při minimalizaci rizika. Přestože u nás stále přetrvává forma vkladních knížek, ve světě našly své místo investice formou kolektivního investování, konkrétně pak prostřednictvím investičních a podílových fondů. U tzv. otevřených fondů je nabízena možnost zpětného odprodeje podílového listu společnosti. Podílový list uzavřeného fondu tuto možnost (podobně jako akcie) neskýtá. Majitel může papír převést do likvidní podoby pouze na sekundárním trhu. Za nejdůležitější kritérium pro výběr vhodného fondu je považována důvěryhodnost jeho správce. Za nepodstatnou se pokládá právní forma fondu, tedy zda se jedná o fond podílový uzavřený nebo investiční.

Nemovitosti

Další významnou oblastí, kam lze investovat, představují nemovitosti. Ocenit jejich kvalitu a výhodnost polohy často dokáže i laik, ale rozhodnutí, které investice jsou výhodné a zaručeně jisté, je problém, který řeší mnoho odborníků i laiků. U nemovitostí je situace obdobná situaci na finančním trhu. Trh není stabilizován. Ovlivňuje ho rozkolísaná ekonomika a malá dostupnost finančních zdrojů a v neposlední míře i očekávané zásahy státu jako např. problém regulovaného nájemného nebo státního příspěvku na výstavbu bytů. Otázka vhodných investic do nemovitostí se proto musí posuzovat případ od případu, individuálně s důrazem na získání finančních zdrojů a časové horizonty jednotlivých kroků.

Přesto lze říci, že např. investice do pozemků je zajímavá. Není tím myšlen spekulativní nákup, ale zhodnocení získaných pozemků další investicí do infrastruktury a dodefinování využitelnosti území. To je však oblast pro odborníky - developery.

Pro širší veřejnost je asi nejlepší investice do bytů, pokud mají dostupné prostředky, a to v oblastech, kde se dá předpokládat trvalá poptávka. Rozhodně to neplatí celoplošně pro ČR. Jsou myšleny investice, které nejsou vyvolány potřebou rodiny (jako např. bydlení), ale investice vhodné jako uložení a zhodnocení finančních prostředků. Současně se dosahuje při těchto drobných investicích lepšího výsledku než při uložení peněz do banky. Z dlouhodobého hlediska pak investice tohoto typu ve standardním prostředí budou investice s dlouhodobou návratností.

Začínáte-li přemýšlet nad výhodností uložení svých peněžních prostředků, obraťte se i na realitní kanceláře, které vám zcela jistě poradí, jak své peníze zhodnotit lépe. Chcete-li investovat do nemovitosti pouze za účelem lepšího uložení peněz, bez konkrétního podnikatelského záměru, je doporučováno:

 • koupit byt do osobního vlastnictví, nejlépe v nově dokončovaných či připravovaných bytových výstavbách,

 • koupit pozemek, který je územním plánem určen k výstavbě rodinného domu, v současnosti se tento pozemek nachází na okraji stávající zástavby a je součástí území, které bude v budoucnu např. vilovou čtvrtí,

 • koupit pozemek, který je územním plánem určen ke komerční zástavbě (jedná se však již o poněkud rizikovější variantu),

 • koupit byt ze státního bytového fondu, nabízený k odprodeji stávajícím uživatelům.

Koupě rodinného domu je dnes díky stagnaci cen těchto nemovitostí investicí ryze účelovou, tj. důraz je zde kladen ne na zisk, ale především na potřebu lepšího a pohodlnějšího bydlení, případně na reprezentativnost firemního sídla.

Pokud chcete na realitním trhu podnikat, lze volit mezi těmito alternativami:

 • koupit velkoplošný nezainvestovaný pozemek, který je územním plánem určen k bydlení. Tento pozemek rozparcelovat, přivést k jednotlivým parcelám inženýrské sítě a takto připravenou nemovitost nabídnout trhu,

 • viz předchozí varianta, ovšem s cílem výstavby rodinných domů (rozprodej je vhodné z praktických důvodů svěřit realitní kanceláři),

 • koupit pozemek s cílem výstavby bytového domu (náročnější varianta vzhledem ke složitosti administrativního pozadí i vlastní stavby),
 • koupit činžovní dům, v nejhorší variantě obsazený bez nebytových prostor, s cílem uvolnit obsazené byty, dům zrekonstruovat, využít stávajících půdních prostor k výstavbě bytů, celý objekt následně rozdělit na právně samostatné bytové jednotky a tyto rozprodat (další možností je objekt nedělit a jednotlivé byty pronajmout),

 • koupit pozemek s cílem výstavby a následného pronájmu administrativní budovy, v ideálním případě již pro konkrétního nájemce.

Předložená řešení je nutné chápat jako zcela obecné typy, které je potřeba vždy velmi pečlivě upřesnit, pochopitelně i co se týká případného financování, což dnes není otázka jednoduchá. Při rozhodování, do kterého typu nemovitostí a za jakých podmínek investovat, by měla být realitní kancelář jedním z důležitých partnerů.

Umělecké předměty a starožitnosti

Tradiční formu uložení peněz, která za určitých podmínek umožňuje i poměrně slušný zisk (zejména z dlouhodobého hlediska), představují umělecké předměty a starožitnosti.

Jsou současně jedinou formou investice, která nám může každodenně přinášet radost a dobrý pocit. Obraz, plastika či starožitný artefakt umístěný v interiéru vytváří harmonické prostředí, jež ovlivňuje nejen náš životní pocit, ale může příznivě působit i na naše obchodní partnery (nemluvě o tom, že prezentuje naši solventnost).

Tato investice má ovšem i svá rizika. U renomovaných a cenných děl je to otázka pravosti a současně i jejich ochrany, protože vstoupí-li v obecnou známost, že vlastníte např. Picasa (a v našich podmínkách bude stačit Zrzavý), existuje reálná možnost, že se vás někdo pokusí o toto potěšení připravit.

Současné umění

Investice do současné umělecké tvorby má dva aspekty. Většina z nás si zatím kupuje obraz nebo jiné umělecké dílo proto, aby obohatila svůj interiér. Takové dílo vybíráme intuitivně, protože chceme, aby se nám líbilo, vyvolávalo určitý pocit, který v konkrétním interiéru (ale i exteriéru např. zahrady) chceme umocnit. To ovšem neznamená, že tyto základní argumenty nákupu nemůžeme rozšířit i o hledisko výhodného investování.

Existují ovšem i lidé, kteří nakupují umělecká díla a artefakty výhradně s cílem uložení a případného zhodnocení peněz, tedy postupují stejně jako u investic.

Při výběru vhodných autorů se zaměřují na současné nadějné autory, někdy i módní tvůrce, a sázejí na růst jejich popularity, tudíž i logicky na růst ceny jejich prací. Tady se neobejdeme bez dobré znalosti a intuice. Musíme odhadnout, která díla se zhodnotí a která ne, a současně investovat do prací více autorů, tedy vytvořit jakési portfolio uměleckých děl.

Sbírky

Do této kategorie investic patří i sbírky. Vedle sbírek např. grafiky, dnes velmi populární malé a drobné grafiky, jako jsou např. EX LIBRI, to mohou být především filatelistické kolekce, sbírky starožitností, kuriozit, atd.

Zlato a drahé kameny

Velmi starou a stále používanou formu investic, kde dochází zejména k uchování vložené hodnoty, představuje nákup zlata, vzácných kovů a drahých kamenů. Tato forma znamená pro občany jen doplňkovou možnost. Spekulace na cenu zlata a výnos z takového obchodu mohou realizovat jen podnikatelé, kteří mají prostředky na nákupy velkých objemů drahých kovů. Tato investice je sice jistá, ale poměrně málo výnosná, přihlédneme-li k vývoji světových cen.

Stavební spoření

Stavební spoření nabízí další možnost investování peněz. Má svá specifika, ale pro občany představuje relativně výhodné uložení peněz, především díky státnímu příspěvku. Přestože u nás stavební spořitelny působí poměrně krátkou dobu (od roku 1993), stavební spoření získává rok od roku více příznivců. Nejvíce smluv o stavebním spoření tradičně přibývá koncem roku díky možnosti získat státní podporu v plné výši při jednorázovém vkladu. V průběhu celého loňského roku uzavřely stavební spořitelny přes 620 000 nových smluv. Při tříprocentním úročení vkladu může spořící občan po uplynutí pěti let (doba nutná k přiznání státní podpory, neslouží-li spoření k bytovým účelům) získat čistý výnos pohybující se kolem 14 %. Neméně zajímavá je možnost získání stavebního úvěru s šestiprocentním úrokem či překlenovacích úvěrů. Oproti klasickým bankovním produktům se tedy stavební spoření jako specializovaný produkt stává pro občana stále zajímavějším a lze předpokládat, že zájem o něj bude i dále narůstat.

Penzijní fondy

Penzijní fondy vybírají pravidelné, většinou měsíční příspěvky od svých účastníků a tyto prostředky pak investují do cenných papírů (státních, bankovních a podnikových dluhopisů, akcií a podílových listů obchodovatelných na burze cenných papírů, do jiných movitých věcí nebo nemovitostí poskytujících stálý výnos, nebo je ukládají na termínované vklady u bank. Investice by měly vložené příspěvky zhodnotit. Účastníkům je každoročně připisován výnos, který by měl být vyšší než úrokový výnos u bankovních vkladů. Kromě výnosu se poskytují i příspěvky ze státního rozpočtu, které zvyšují zhodnocení. Po dosažení důchodového věku je účastníkovi ze zhodnocených příspěvků vyplácena pravidelná měsíční penze nebo si může všechny prostředky vybrat najednou.

Vklady

Zatím nejrozšířenější formou ukládání peněz fyzických osob jsou vkladní knížky. I zde jsou velké rozdíly v procentu zúročení, které se u jednotlivých bankovních domů liší. Nejvýhodnější formou jsou vázané vklady, které mohou mít i formu depozitních certifikátů. I když se úroková sazba mění s měnícími se podmínkami a je třeba počítat i se zdaněním úroku, je tato forma velmi vyhledávaná pro ukládání úspor občanů. Vklady ale představují i možnost investování. Na našem peněžním trhu lze investovat v podstatě čtyřmi způsoby:

 • termínovanými vklady u peněžních ústavů,

 • investováním do pokladničních poukázek, a to buď přímo, nebo prostřednictvím podílových fondů, které se specializují na tyto produkty,

 • spekulováním na termínový kurs koruny,

 • spekulováním na termínovou úrokovou míru.

Úrokové sazby termínovaných vkladů vybraných bank

Doba Česká

uložení spořitelna ČSOB IPB KB Union banka Foresbank Banka Haná

1 měsíc 7,3-9,7 8,45-9,65 8,4-10,4 7,1-9,7 - 8,9-10,1 10,3-10,8

3 měsíce 7,5-9,9 8,75-9,95 8,4-10,4 7,1-9,7 10,3-10,8 9,5-10,3 10,7-11,1

6 měsíců 7,8-10,2 8,9-10,1 8,8-10,8 7,1-9,7 10,8-11,3 10-10,6 11,1-11,5

9 měsíců 7,8-10,2 8,95-10,15 8,9-10,9 7-9,6 11,4-11,7 10,5-11,1 11,3-11,7

1 rok 7,8-10 8,9-10,1 9,3-11,3 7-9,6 11,8-12 10,9-11,5 11,6-12

2 roky 7,6-9,8 8,95-10 9,5-11,5 6,7-9,3 11,9-12 11-11,5 11,8-12,3

3 roky 7,4-9,6 8,9-9,8 9,7-11,7 6,7-9,3 - - 12,2-12,5

4 roky 7,4-9,6 8,-9,7 9,9-11,9 6,6-9,2 - - 12,3-12,6

nad 4 roky 7,5-9,7 - - 6,5-9,1 - - 12,3-12,6

Závěr

Forem investování a názorů na jejich výhodnost, rizika, výnosy a další aspekty konkrétní investice můžeme nalézt více. Toto stručné shrnutí se snaží podat malým a středním investorům alespoň základní informace, které nejsou návodem jak investovat, ale ukázkou, jak postupovat. V dalším kroku je nutné se teprve rozhodnout pro druh a formu konkrétní investice. Při tom musíme mít stále na paměti, že situace na trhu se rychle mění, a proto by se měly poznatky co nejčastěji inovovat, získávat další, třídit je a porovnávat, aby naše rozhodnutí bylo v každém konkrétním okamžiku správné.